III. Konferencja Medycyny Informacyjnej i Energetycznej w Polsce

location icon
Aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ul. Wieniawskiego 1, Poznań
calendar icon
Od 7 wrz 8:00 do 7 wrz 20:00
ticket icon
Od 350,00 zł

III. Międzynarodowa Konferencja Medycyny Informacyjnej i Energetycznej PTMIE


Umiejętność samodzielnego postrzegania i myślenia

jest ważniejsza niż pozyskana wiedza.

David Bohm


Jak na początku XXI wieku być zdrowym i holistycznie skutecznie zadbać o swój dobrostan? Czego unikać? Na te pytania będziemy odpowiadać wraz z ekspertami z całego świata podczas III. Międzynarodowej Konferencji Medycyny Informacyjnej i Energetycznej PTMIE, która odbędzie się 7. września 2024 w Poznaniu w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się między innymi takie autorytety jak: dr Carolyn McMakin, prof. Hartmut Schröder czy prof. Gerald H. Pollack, którego książka pt.: Czwarty stan skupienia wody będzie miała swoją premierę w języku polskim podczas naszego wydarzenia.

Przepływ energii w ciele człowieka oraz woda mają kluczowe znaczenie dla naszego dobrostanu. Opierając się na badaniach naukowych prelegenci naszego wydarzenia wskażą, jak za pomocą takich metod jak m.in. mikroprądy FSM czy harmonizacja pola informacyjnego oraz dzięki piciu odpowiedniej jakości wody możemy przywrócić równowagę i naturalny przepływ energii w ludzkim organizmie.

Medycyna energetyczna (energy medicine) to dynamicznie rozwijająca się dziedzina, bazująca na odkryciach fizyki kwantowej, należąca do medycyny komplementarnej, która pozwala na głębsze zrozumienie ludzkiego organizmu. W podejściu holistycznym uwzględniamy wszystkie wymiary naszej egzystencji: nie tylko fizyczny i biochemiczny, ale również emocjonalny, mentalny, a także informacyjny i energetyczny.

Nasze konferencje od 2020 roku przyciągają czołowych ekspertów, naukowców, praktyków, entuzjastów i wystawców z zakresu medycyny energetycznej, aby omawiać głębokie powiązania między energią i informacją, a zdrowiem i dobrym samopoczuciem. Do uczestnictwa zapraszamy wszystkich, którzy pragną wymienić się doświadczeniami oraz poszerzyć swoją perspektywę. Uczestnicy tego wydarzenia będą mieli okazję zapoznać się z najnowocześniejszymi badaniami, innowacyjnymi terapiami i praktycznymi technikami z obszaru medycyny energetycznej i informacyjnej oraz dowiedzieć się, jak żyć zdrowo, szczęśliwie i świadomie w dzisiejszej rzeczywistości.


Podczas konferencji będzie można zapoznać się również z ofertą wystawców proponujących produkty i usługi wpisujące się w konwencję naszego wydarzenia.

PRELEGENCI:Dr Carolyn McMakin, Prof. Gerald Pollack, Dr Marlen Schröder, Dr Mihaela Stroe, Prof. Hartmut Schröder, Dieter Broers, Dolf Zantinge, Zdzisław Oszczęda, Dobrosława Kwiatkowska

PROGRAM KONFERENCJI:
7.45 - 8.55 Rejestracja
9.00 - 9.10 ROZPOCZĘCIE KONFERENCJIPowitanie - Dobrosława Kwiatkowska (Polska)
9.15 - 10.15 Neurofizjologiczne podłoże autoregulacji - wzmacnianie tzw. efektu valebo poprzez postawę, sposób myślenia i styl życia - prof. Hartmut Schröder i dr Marlen Schröder (Niemcy)
10.15 - 11.00 Mikroprądy FSM i TimeWaver McMakin - niemożliwe staje się możliwym - dr Carolyn McMakin (USA)
11.00 - 11.30 PRZERWA KAWOWA
11.30 - 12.15 Wpływ elektrosmogu na organizmy żywe - wnioski na podstawie najnowszych badań naukowych - Dolf Zantinge (Holandia)
12.15 - 13.00 Pole informacyjne - źródłem naszego dobrostanu w drodze do znalezienia sensu naszej egzystencji - Dobrosława Kwiatkowska (Polska)
13.00 - 14.15 PRZERWA OBIADOWA
14.15 - 14.45 PODPISYWANIE KSIĄŻEK przez autorów (prof. Gerald H. Pollack, dr Carolyn McMakin, Dobrosława Kwiatkowska)
14.45 - 15.30 Think Big, Think Rich, Think Positive - jak skutecznie kreować swoją rzeczywistość - dr Mihaela Stroe (Rumunia)
15.30 - 16.00 Panel dyskusyjny - wszyscy prelegenci
16.00 - 16.45 Jak doświadczyć skoku kwantowego naszej świadomości - Dieter Broers online (Niemcy)
16.45 - 17.15 PRZERWA KAWOWA
17.15 - 18.00 Czwarty stan skupienia wody i jego znaczenie dla naszego zdrowia i homeostazy - prof. Gerald H. Pollack
18.00 - 18.45 Woda plazmowana i jej znaczenie dla bio-elektro-informacyjnej natury człowieka - Zdzisław Oszczęda (Polska)
18.45 Pożegnanie - ZAKOŃCZENIE KONGRESU - Dobrosława Kwiatkowska (Polska)
19.00 - 19.30 część artystyczna


Kontakt: [email protected]


ENGLISH VERSION

How can one stay healthy and holistically take care of their well-being at the beginning of the 21st century? What should be avoided? We will answer these questions along with experts from around the world during the III International Conference on Informational and Energy Medicine PTMIE, which will be held on September 7, 2024, in Poznań at the Adam Mickiewicz University Auditorium. Authorities such as Dr. Carolyn McMakin, Prof. Hartmut Schröder, and Prof. Gerald H. Pollack, whose book "The Fourth Phase of Water" will have its Polish premiere during our event, will share their knowledge and experience.

The flow of energy in the human body and water are crucial for our well-being. Based on scientific research, the speakers at our event will show how methods such as FSM microcurrents, harmonization of the informational field, and drinking high-quality water can restore balance and the natural flow of energy in the human body.

Energy medicine is a dynamically developing field based on quantum physics discoveries, belonging to complementary medicine, which allows for a deeper understanding of the human body. In a holistic approach, we consider all dimensions of our existence: not only the physical and biochemical but also the emotional, mental, informational, and energetic.

Since 2020, our conferences have attracted leading experts, scientists, practitioners, enthusiasts, and exhibitors in the field of energy medicine to discuss the profound connections between energy, information, health, and well-being. We invite everyone who wishes to share experiences and broaden their perspective. Participants of this event will have the opportunity to learn about the latest research, innovative therapies, and practical techniques in the field of informational and energy medicine, and find out how to live healthily, happily, and consciously in today's reality.

During the conference, attendees will also be able to explore the offerings of exhibitors proposing products and services that align with the theme of our event.

SPEAKERS:
Dr. Carolyn McMakin
Prof. Gerald Pollack
Dr. Marlen Schröder
Dr. Mihaela Stroe
Prof. Hartmut Schröder
Dieter Broers
Dolf Zantinge
Zdzisław Oszczęda
Dobrosława Kwiatkowska

CONFERENCE PROGRAM:

7:45 - 8:55 Registration

9:00 - 9:10 CONFERENCE OPENING
Welcome - Dobrosława Kwiatkowska (Poland)

9:15 - 10:15 Neurophysiological Basis of Self-Regulation - Enhancing the Valebo Effect through Attitude, Thinking, and Lifestyle - Prof. Hartmut Schröder and Dr. Marlen Schröder (Germany)

10:15 - 11:00 FSM Microcurrents and TimeWaver McMakin - Making the Impossible Possible - Dr. Carolyn McMakin (USA)

11:00 - 11:30 COFFEE BREAK

11:30 - 12:15 The Impact of Electrosmog on Living Organisms - Findings from the Latest Scientific Research - Dolf Zantinge (Netherlands)

12:15 - 13:00 Informational Field - The Source of Our Well-Being on the Path to Finding the Meaning of Our Existence - Dobrosława Kwiatkowska (Poland)

13:00 - 14:15 LUNCH BREAK

14:15 - 14:45 BOOK SIGNING by the authors (Prof. Gerald H. Pollack, Dr. Carolyn McMakin, Dobrosława Kwiatkowska)

14:45 - 15:30 Think Big, Think Rich, Think Positive - How to Effectively Create Your Reality - Dr. Mihaela Stroe (Romania)

15:30 - 16:00 Discussion Panel - All Speakers

16:00 - 16:45 How to Experience a Quantum Leap in Our Consciousness - Dieter Broers online (Germany)

16:45 - 17:15 COFFEE BREAK

17:15 - 18:00 The Fourth Phase of Water and Its Importance for Our Health and Homeostasis - Prof. Gerald H. Pollack

18:00 - 18:45 Plasma Water and Its Importance for the Bio-Electro-Informational Nature of Humans - Zdzisława Oszczęda (Poland)

18:45 Farewell - CONFERENCE CLOSING - Dobrosława Kwiatkowska (Poland)

19:00 - 19:30 Artistic Part

Contact: [email protected]Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Przedsprzedaż First Minute
22 Lipca 2024, 23:59 350,00 zł
  Normalny
Jeszcze niedostępne
od 23 Lipca 2024 (Wtorek)
450,00 zł -