To wydarzenie już się zakończyło:( Sprawdź inne ciekawe wydarzenia:

Business Insider Trends Festival

2 Października - 3 Października od 900,00 zł
The Koneser Square, Warsaw

OpenReaktor #76

14 Czerwca, 18:00
ReaktorWarsaw, Warszawa

Krąg Kobiet - warsztaty rozwoju samoświadomości, Grudziądz

Jutro, 17:30 - 20:30 65,00 zł
QAL Group, Grudziądz

Warsztat Edukacji Finansowej - Gra Cashflow !

30 Maja, 19:00 - 21:00 29,89 zł
Warszawa, Warszawa

III Międzynarodowe Forum Inwestycyjne Skarżysko - Kamienna


Prezydent Miasta Skarżyska - Kamiennej oraz Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku - Kamiennej zapraszają na III Międzynarodowe Forum Inwestycyjne, które odbędzie się w dniach 31.08.2018 - 01.09.2018 r. w Skarżysku - Kamiennej.

Celem Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego w Skarżysku - Kamiennej jest prezentacja potencjału inwestycyjnego i gospodarczego Miasta i regionu świętokrzyskiego w kręgach międzynarodowych oraz wykreowania platformy współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z różnych państw (m.in. Ukraina, Wietnam, Armenia, Włochy, Kanada, USA, Irlandia, Polska).

W ramach MFI prezentowany jest rosnący potencjał miasta, regionalnych i lokalnych przedsiębiorców, kapitał ludzki i potencjał logistyczny. Dzięki współpracy z ważnymi partnerami zagranicznymi, MFI to idealne miejsce do nawiązania wartościowych kontaktów zawodowych i spotkania cenionych ekspertów z branż istotnych z punktu widzenia prowadzenia biznesu (finanse, strategia budowania przewagi konkurencyjnej, marketing itp.).

Konferencja towarzysząca MFI tłumaczona jest symultanicznie na język angielski i rosyjski. Organizowane są również spotkania B2B, pozwalające nawiązać nowe i ciekawe kontakty biznesowe. Uczestnikami MFI są przedstawiciele zagranicznych i krajowych podmiotów reprezentujących przedsiębiorstwa, administrację publiczną oraz organizacje pozarządowe.

Do udziału w III MFI zapraszamy przede wszystkim firmy, które poszukują partnerów zagranicznych zarówno w zakresie sprzedaży jak i zakupu różnego rodzaju towarów i usług. Dla uczestników oferujemy bezpłatnie miejsce wystawiennicze w trakcie Forum oraz bezpłatną reklamę w wydawnictwach związanych z forum oraz w mediach lokalnych i regionalnych. Ponadto oferujemy bezpłatnie przestrzeń do rozmów B2B.

ENG 

The aim of the International Investment Forum in Skarzysko-Kamienna is to present the investment and economic potential of the City itself and the Swietokrzyskie region to international investors and to establish a platform for mutual cooperation between businesses from various countries (including Ukraine, Vietnam, Armenia, Italy, Canada, USA, Ireland, Poland).

The IIF aims to present the growing potential of the city along with regional and local entrepreneurs, human capital and logistic potential. Thanks to the cooperation with key foreign partners, IIF is an ideal place to establish valuable professional contacts and have a chance to meet established experts connected to crucial industry sectors (finances, strategy of building a competitive advantage, marketing, etc.).

The conference accompanying the IIF is simultaneously translated into English and Russian. B2B meetings are also held during IIF in order to establish new and interesting business contacts and opportunities. Participants of IIF include representatives of local and foreign companies, public administration and non-governmental organizations.

We strongly encourage companies which are looking for foreign partners, both in terms of sales and purchase of various types of goods and services to participate in the 3rd IIF. We offer free exhibition space during the Forum, free advertising in publications related to the Forum as well as in local and regional media to all participants. In addition, we offer free B2B networking space and the opportunity to hold informal meetings over dinner. 

RUS

Цель III Международного инвестиционного форума в Скаржиско-Каменна - презентация инвестиционного и экономического потенциала города и Свентокшиского воеводства на международной арене. Создание платформы для сотрудничества между предприятиями разных стран (включая Украину, Вьетнам, Армению, Италию, Канаду, США, Ирландию, Польшу).

Международный инвестиционный форум - это площадка для презентации растущего инвестиционного и экономического потенциала города и региона. Благодаря сотрудничеству с зарубежными партнерами Форум является идеальным местом для установления ценных профессиональных контактов и встреч экспертов из отраслей, важных с точки зрения ведения бизнеса.

Конференция будет сопровождаться синхронным переводом на английский и русский языки. Будут организованы встречи B2B, позволяющие устанавливать интересные деловые контакты. Участники Форума - представители иностранных и региональных предприятий, оранов власти и неправительственных организаций.

К участию в III Международном инвестиционном форуме в Скаржиско-Каменна мы приглашаем компании, которые ищут иностранных партнеров в области продаж и покупки различных видов товаров и услуг. Мы предлагаем бесплатную выставочную площадь во время Форума и бесплатную рекламу в издательствах, связанных с Форумом, а также в местных и региональных СМИ. Кроме того, мы предлагаем свободное пространство для переговоров B2B и возможность провести беседы в рамках неофициальной встречи во время обеда. 


Zobacz również:

szkolenia szkolenia w skarzysko-kamienna wydarzenia Skarzysko-Kamienna

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "III Międzynarodowe Forum Inwestycyjne Skarżysko - Kamienna" jest Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku - Kamiennej

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej