To wydarzenie już się zakończyło:( Sprawdź inne ciekawe wydarzenia:

Business Insider Trends Festival

2 Października - 3 Października od 890,00 zł
The Koneser Square, Warsaw

I love Sales & Commerce 12-13.05.2020

12 Maja - 13 Maja od 701,10 zł
MTP Sala Ziemi, Poznań

Szkolenie na "Prowadzącego strzelanie" (LOK) - Strzelnica FSO

6 Lipca - 7 Lipca od 549,99 zł
Strzelnica FSO, Warszawa

FIWE FITNESS TRADE SHOW 2019 : UNITED

13 Września, 09:00 od 34,99 zł
Expo XXI, Warszawa

PROFESSIONAL YACHT STEWARDING

For Polish, please, scroll down.


I invite you to Krakow to the training in English under the title:

"PROFESSIONAL YACHT STEWARDING"

(February 5, 2018)

that is transforming people's lives, raising their professional qualifications and preparing to work in yachting.


I started my adventure with yachting in Florida in 2003. I experienced work on various positions. Recently, in 2014, I managed the team of stewardesses and yacht interior. I am currently a professional coach and trainer in the field of development. In this course you will learn specific skills from me.

Especially recommended to:

those with experience in the hotel industry and/or gastronomy

graduates of tourism and hotel schools

those who know the basics of VIP customer service

passionates of travelling and water sports


In this practical and theoretical training you will learn how to prepare effectively to the first job onboard the largest yachts in the world. You will learn specific skills in handling the rich interior of the yacht, its esteemed guests and owners in relation to international marine conditions. You will learn proven techniques of hotel services (+ 5 *) and additional ones characteristic to the thriving yachting industry. You will train the international styles of serving meals and drinks, as well as solving specific problems occurring when serving VIP guests on the yacht. You will become familiar with the English language and communication during job interviews and on board. This is something more than theoretical knowledge from the Internet!

The stationary training lasts a total of 25 hours for 5 days. It takes place once a month in Krakow.

Note: I invite people with professional predispositions (contact me if you need more information on this topic).


The program is lead in English and it meets the international criteria of professional yachting:

Module I - Introduction of the yachting sector, legal matters, CV and job interview preparations (5h)

Module II - Boat structure, interior department: valet, laundry & maintenance service (5h)

Module III - Silver service & floristry introduction, luxury table setting (5h)

Module IV - Wine, bartending & mixology, hot beverages service (5h)

Module V - Luxurious food introduction, table service - practice, CV final, exam (5h)


The price includes:

presentation of the service specificity at the highest world level

deluxe table covering, meal and drink service (including products)

information on the organisation of work on the yacht

simulation of maintenance works for the needs of a super yacht

discussion about challenges in VIP customer service

presentation of authentic examples from work on a yacht

information about contracts, yachting seasonality, locations

help in creating a professional and specific CV

contacts needed to start a career on yachts

information related to the acquisition of other professional qualifications required

training materials from each module

a meal in a break between themes

symbolic glass of champagne after successfully passed the exam

issuance of training completion certificates


Paid extra:

mentoring support after the end of the course until you start working on the yacht (telephone and Skype consultations)

for those interested - preparation to the profession of a stewardess/ masseuse or steward/ masseur

order of preparing a professional CV (in English)

issuing the certificate in Polish

individual career coaching (online)


A fixed price guarantee by purchasing through Evenea.


The value of this training is PLN 2500 (regular price).


The experience of strong inspiration and an influx of knowledge that you do not know yet that you do not know is awaiting!

NOTE: Before you make a reservation, contact me to get acquainted with the admission rules for the training.


Joanna Sempruch ACADEMY

More about me at: www.joannasempruch.com.


If you need a more convenient date, ask about the calendar of trainings in the 2017/2018 school year or individual date.Polish translation below:

Tutaj polska wersja:


Zapraszam do Krakowa na szkolenie w języku angielskim pod tytułem: 

"PROFESSIONAL YACHT STEWARDING"

(5 lutego 2018)

odmieniające ludzkie życia, podnoszące kwalifikacje zawodowe i przygotowujące do pracy w jachtingu profesjonalnym.

Przygodę z jachtingiem rozpoczęłam w 2003 roku na Florydzie. Doświadczyłam pracy na różnych stanowiskach. Ostatnio, jeszcze w 2014 roku, zarządzałam zespołem stewardess. Obecnie jestem profesjonalnym coachem i trenerem w dziedzinie rozwoju. Na tym kursie nauczysz się ode mnie specyficznych umiejętności.


Szczególnie polecane:

osobom z doświadczeniem w hotelarstwie i/lub w gastronomii

absolwent(k)om szkół turystyczno-hotelarskich

osobom znającym podstawy obsługi klienta wymagającego

pasjonat(k)om podróży i sportów wodnych


Na tym praktyczno-teoretycznym szkoleniu dowiesz się jak skutecznie przygotować się do zdobycia pierwszej pracy na pokładzie największych jachtów na świecie. Nauczysz się specyficznych umiejętności obsługi bogatych wnętrz jachtu, jego szanownych gości i właścicieli w odniesieniu do międzynarodowych warunków morskich. Poznasz sprawdzone techniki usług hotelarskich(+5*) i dodatkowych charakterystycznych dla rozkwitającej branży jachtingu zawodowego. Potrenujesz światowe style serwowania posiłków oraz napojów, a także rozwiązywanie specyficznych problemów w obsłudze klienta VIP na jachcie. Oswoisz się z branżowym językiem angielskim i komunikacją podczas rozmowy o pracę oraz na pokładzie. To, coś więcej niż wiedza teoretyczna z Internetu!

Szkolenie stacjonarne trwa łącznie 25 godzin przez 5 dni. Odbywa się cyklicznie raz w miesiącu w Krakowie. 

Uwaga: Zapraszam osoby z predyspozycjami zawodowymi (skontaktuj się ze mną, jeśli potrzebujesz na ten temat więcej informacji).


Program, przedstawiony w języku wykładowym poniżej, spełnia międzynarodowe kryteria jachtingu zawodowego:

Module I - Introduction of the yachting sector, legal matters, CV and job interview preparations (5h) 

Module II - Boat structure, interior department: valet, laundry & maintenance service (5h) 

Module III - Silver service & floristry introduction, luxury table setting (5h) 

Module IV - Wine, bartending & mixology, hot beverages service (5h) 

Module V - Luxurious food introduction, table service - practice, CV finale, exam (5h)


W cenie szkolenia:

prezentacja specyfiki serwisu na najwyższym światowym poziomie

trening deluxe nakrywania do stołu, podawania posiłków i napojów (w tym produkty)

informacje na temat organizacji pracy na jachcie

symulacja prac porządkowych na potrzeby super jachtu

dyskusja o wyzwaniach w obsłudze klienta wymagającego

przedstawienie autentycznych przykładów z pracy na jachcie

informacje o kontraktach, sezonowości jachtingu, lokalizacjach

pomoc w zredagowaniu profesjonalnego i specyficznego CV

kontakty potrzebne do rozpoczęcia kariery na jachtach

informacje związane ze zdobyciem innych wymaganych kwalifikacji zawodowych

materiały szkoleniowe z każdego modułu

posiłek w przerwie między tematami

symboliczna lampka szampana po pomyślnie zdanym egzaminie

wydanie certyfikatów ukończenia szkolenia


Dodatkowo płatne:

mentorskie wsparcie po zakończeniu kursu aż do momentu podjęcia pracy na jachcie (konsultacje telefoniczne i przez Skype)

dla zainteresowanych przygotowanie do zawodu stewardessa jachtowa/ masażystka/ steward jachtowy/ masażysta

zlecenie przygotowania profesjonalengo CV (w języku angielskim)

wydanie certyfikatu w języku polskim 

indywidualny coaching kariery (online)


Gwarancja stałej ceny, kupując przez Evenea.


Wartość tego szkolenia to 2500zł (cena regularna).


Czeka Cię doświadczenie mocnej inspiracji i napływ wiedzy, o jakiej jeszcze nie wiesz, że nie wiesz!

UWAGA: Zanim dokonasz rezerwacji, skontaktuj się ze mną w celu zapoznania się z zasadami przyjęcia na szkolenie. 


Joanna Sempruch ACADEMY

Więcej o mnie na: www.joannasempruch.com.


Jeśli potrzebujesz dogodniejszego terminu, zapytaj o kalendarium szkoleń w roku szkolnym 2017/2018 lub o termin indywidualny.
Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Krakowie wydarzenia Kraków Joanna Sempruch

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "PROFESSIONAL YACHT STEWARDING" jest Joanna Sempruch ACADEMY

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej