Biznes i Przedsiędsiębiorczość Rozwój osobisty Zdrowie i Medycyna Religia Medytacja, Duchowość

ZNAKI i CUDA - prorok Arthur Hagin w Warszawie

location icon
CENTRUM E10 ul. Elektronowa 10, Warszawa
calendar icon
Od 6 kwi 10:00 do 6 kwi 20:00
ticket icon
Od 0,00 zł


KONFERENCJA Z PROROKIEM RÓWNIEŻ W NIEDZIELĘ


SOBOTA 6 kwietnia od 10.00 na Elektronowej 10
 - zostały już TYLKO BILETY STOJĄCE

  • tramwaj linii 7 lub9 lub 22 lub24 lub 25 a następnie autobus 509 z Ronda Waszyngtona do przystanku Żerań FSO
  • tramwaj 18 do przystanku Żerań FSO


NIEDZIELA 7 kwietnia od 10.00 na Dzierżoniowskiej 11
- WSTĘP WOLNY (przyjedź wcześniej, jeśli chcesz mieć gwarancję, że dostaniesz się na spotkanie)

  • metro do Pl. Wilsona a stamtąd 181 do przystanku Anny Jagiellonki
  • metro do Młocin a stamtąd 114 do przystanku Anny Jagiellonki


NASTAW SIĘ NA OSOBISTY PRZEŁOM

  • Otrzymaj precyzyjne odpowiedzi na swoje pytania.
  • Doświadcz uzdrowienia, uwolnienia lub nawet stwórczego cudu.
  • Pozwól by prorocze słowo uwolniło Twój potencjał i otworzyło Ci nowe perspektywy.


Arthur Hagin
, prorok i pastor z Zimbabwe jest znany z niezwykle trafnych proroctw, które wnoszą realne zmiany do życia ludzi. Jego służbie towarzyszą liczne, udokumentowane znaki i cuda: uzdrowienia, wskrzeszenia, cuda stwórcze. Ludzie, którym usługuje doświadczają potężnych przełomów życiowych, m.in. w sferze finansów. Kościół, którego jest pastorem, nosi nazwę Signs and Wonders (Znaki i Cuda) i jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się kościołów w całej Afryce. Arthur Hagin usługuje i prowadzi swoich uczniów nie tylko lokalnie ale również w Europie i na innych kontynentach.


RAMOWY PLAN SPOTKANIA 6 kwietnia (sobota)

8.30 - otwarcie recepcji
9.30 - otwarcie sali
10.00-12.00 - I część konferencji (uwielbienie, poselstwo)
12.00-13.00 - przerwa lunchowa
13.00-20.00 - II część konferencji (uwielbienie, poselstwo, indywidualna posługa prorocza)

Ze względu na specyfikę usługi proroczej naszego gościa nie wyznaczamy przerw kawowych. W trakcie konferencji cały czas na zewnątrz sali będzie czynna kawiarenka. (Rekomendujemy, żeby nie wychodzić za często z sali, by mieć pewność, że nic Cię nie ominęło.)


Jeśli jesteś pastorem, skontaktuj się z Basią Rosłaniec - mail: [email protected]


WIĘCEJ INFORMACJI

Czego się spodziewać

Arthur Hagin usługuje w prawdziwym ogniu. Niezależnie od tego, czy w spotkaniu bierze udział wiele tysięcy osób czy tylko kilkaset, zawsze usługuje chodząc pomiędzy ludźmi. Idąc za prowadzeniem Ducha Świętego podchodzi do osób, dla których ma konkretne, precyzyjne słowo. Jego usłudze towarzyszą ponadnaturalne manifestacje.


Jak się przygotować

Przyjdź na to spotkanie z postawą oczekiwania, że otrzymasz odpowiedź na swoje konkretne potrzeby. Musisz wiedzieć, czego chcesz. Boże Słowo mówi, że ktoś rozchwiany (o rozdwojonym umyśle) nie ma podstaw, aby otrzymać odpowiedź. Dlatego bądź konkretny, bo kto ma, temu będzie dodane. Nastaw się na przyjmowanie i miej otwarte serce, aby namaszczenie do przełomów, które działa przez proroka Arthura Hagina mogło Ci usłużyć. Podejdź z entuzjazmem do tego, co Bóg ma dla Ciebie.


Więcej o gościu specjalnym

Arthur Hagin narodził się na nowo z Bożego Ducha jako nastolatek. Przez kilka lat codziennie chodził na pobliską górę, gdzie spędzał wiele czasu modląc się i rozważając Boże Słowo. To w swojej komorze odebrał od Ducha Świętego, że ma założyć kościół. Był bardzo młody, nikt go nie znał, a jednak pociągnął ludzi głębią swojego objawienia i relacją z Duchem Świętym. Zaczęło się od tego, że wskrzesił martwe dziecko. Dziś jego kościół w Harare jest najszybciej rosnącym kościołem w Zimbabwe i jednym z najdynamiczniejszych w Afryce. Dzięki prowadzeniu Arthura ludzie w jego kościele odkrywają w praktyce, czym jest życie w obfitości. Ludzie, którym usługuje zakładają dobrze prosperujące biznesy, stają się milionerami, doświadczają osobistych przemian, znajdują odpowiednich mężów czy żony.


Skorzystaj z tej niepowtarzalnej okazji, że prorok Arthur Hagin odwiedza Warszawę. Przyjdź i doświadcz prawdziwego przełomu i jasności w tematach, które do tej pory były przed Tobą zakryte.


_________________________________________________________________________

MEET ONE OF AFRICA'S GREATEST PROPHETS


SET YOURSELF UP FOR A PERSONAL BREAKTHROUGH


  • Get precise answers to your questions.
  • Experience healing, release or even a creative miracle.
  • Let the prophetic word unleash your potential and open new perspectives for you.


Arthur Hagin, a Zimbabwean prophet and pastor, is known for his remarkably accurate prophecies that bring real change to people's lives. His ministry is accompanied by numerous documented signs and wonders: healings, resurrections, creative miracles. The people he ministers to experience powerful life breakthroughs, including in the financial sphere. The church he pastors is called Signs and Wonders and is one of the fastest growing churches in all of Africa. Arthur Hagin serves and leads his disciples not only locally but also in Europe and other continents.


FRAMEWORK PLAN FOR THE MEETING
8.30 - opening reception
9.30 - opening of the hall
10.00-12.00 - 1st part of the conference (worship, message)
12.00-13.00 - lunch break
13.00-20.00 - II part of the conference (worship, message, individual prophetic service)

Due to the specifics of our guest's prophetic service, we do not designate coffee breaks. During the conference, a cafe will be open outside the hall at all times. (We recommend that you don't leave the room too often to make sure you don't miss anything).


If you are a pastor, please contact Basia Roslaniec - email: [email protected]


READ MORE
What to expect
Arthur Hagin serves in real fire. Whether a meeting is attended by many thousands of people or just a few hundred, he always ministers by walking among the people. Following the leading of the Holy Spirit, he approaches people for whom he has a specific, precise word. His service is accompanied by supernatural manifestations.


How to prepare
Come to this meeting with an attitude of expectation that you will receive an answer to your specific needs. You need to know what you want. God's Word says that someone who is flustered (with a split mind) has no basis for receiving an answer. Therefore, be specific, because whoever has, to him will be added. Set yourself to receive and have an open heart so that the anointing for breakthroughs that works through the prophet Arthur Hagin can serve you. Approach with enthusiasm what God has for you.


More about the special guest
Arthur Hagin was born again of God's Spirit as a teenager. For several years he went to a nearby mountain every day, where he spent a lot of time praying and meditating on God's Word. It was in his chamber that he received from the Holy Spirit that he was to start a church. He was very young, no one knew him, yet he attracted people by the depth of his revelation and his relationship with the Holy Spirit. It began when he raised a dead child. Today, his church in Harare is the fastest growing church in Zimbabwe and one of the most dynamic in Africa. Through Arthur's leadership, people in his church are discovering in practice, what it is to live a life of abundance. The people he ministers to start thriving businesses, become millionaires, experience personal transformations, find suitable husbands or wives.


Take advantage of this unique opportunity that Prophet Arthur Hagin is visiting Warsaw. Come and experience a real breakthrough and clarity on topics that have been hidden from you until now.


Translated with DeepL.com (free version)

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Bilet DLA PASTORÓW (bezpłatny)
Wyprzedane bezpłatny Brak wolnych miejsc
  Bilet 100 (VIP) - w I sektorze, najbliżej sceny
już niedostępne 100,00 zł -
  Bilet 0 (bezpłatny) - w III sektorze, najdalej od sceny
Wyprzedane bezpłatny Brak wolnych miejsc
  Bilet 50 (ulgowy) - w II sektorze, dalej od sceny
już niedostępne 50,00 zł -
  Bilet dla dzieci (poniżej 14 roku życia)
już niedostępne bezpłatny -
  Bilet 0 (bezpłatny) - miejsca stojące
już niedostępne bezpłatny -