Od lęku do wolności |Від страху до свободи | From fear to freedom - spotkanie kobiet z całego świata

location icon
Miasto Space Aleja Grunwaldzka 355, Gdańsk
calendar icon
Od 18 lis 9:00 do 18 lis 16:30

Od lęku do wolności" - spotkanie kobiet z całego świata

18.11.2023, Gdańsk

ENGLISH TRANSLATION BELOW     Нижче запрошення українською мовою

Cześć Dziewczyny!

Zapraszamy na kolejne wyjątkowe spotkanie kobiet ze wszystkich stron. Spotykamy się w listopadową sobotę 18.11.2023, aby wspólnie zająć się tematem lęku z Bożej perspektywy.

Jak zwykle będzie to czas wzmocnienia, inspiracji i relacji.

Wysłuchamy historii kobiet, które zmagały się ze strachem, będziemy mogły o tym porozmawiać w małych grupach. Wspólnie zwrócimy wzrok na Boga poprzez muzykę i inne formy, aby nabrać sił, nadziei i wziąć Go za rękę.

To nie wszystko! W programie również warsztaty z dietetykiem. Okazuje się, że nasz sposób odżywiania ma wpływ na nasze emocje - w tym lęk, strach, zamartwianie się! Poza tym porozmawiamy o lęku z psychologicznego punktu widzenia. Nasza znajoma terapeutka podzieli się fachową wiedzą w tym temacie. 

Każda dziewczyna jest zaproszona, Twoja koleżanka również.


Zobacz, jak było na poprzedniej konferencji: LINK


Poznaj prelegentki (za chwilę więcej)

                               Ewa Giska - żona pastora i mama trójki dzieci. Wizjonerka, koordynatorka wielu projektów. Terapeuta w trakcie certyfikacji, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów TSR. Od 2005r. prezes Fundacji 36i6, założycielka Poradni "Latarnia" w Olsztynie. Zawodowo muzyk, wokalistka, pedagog, obecnie wicedyrektor SSM Ist. w Dywitach. 
Opiera swoje życie na chrześcijańskich wartościach, wydobywając prawdę żyjącą w ludziach, inspirując jednocześnie do zmian, rozwoju, do autentycznego życia z Bogiem.

O czym opowie Ewa?
Lęk to siła, która potrafi w mocny sposób zatrzymać życie człowieka. O ile strach ma nam sygnalizować o zagrożeniach i jest naszym "bezpiecznikiem", o tyle lęk lubi rozlewać się jak powódź, zalewając umysł i duszę wyobrażeniami, dotyczącymi przyszłości.
Podczas wykładu opowiem Ci o "fizjologii lęku", o grze umysłu, usłyszysz coś ciekawego o "martwieniu się" oraz dowiesz się w jakie "ubranka" lubi przebierać się lęk.
A wszystko po to, by ujawnić zamysły wroga, byś żyła życiem pełnym pokoju i wolności, krocząc drogą swojego przeznaczenia.
Zapraszam serdecznie

Ewa Giska
Natalia Bobowik - Jestem dietetykiem klinicznym z wielkim zamiłowaniem do psychologii oraz naturalnych metod wspierania organizmu. W swojej pracy patrzę na człowieka holistycznie. Analizuję jego obecne żywienie i styl życia (sen, poziom stresu, regenerację) oraz biorę pod uwagę przeszłość - choroby, leczenie, stosowane diety i wiele innych rzeczy. Widzę ogromny związek emocji i psychiki ze stanem zdrowia oraz relacją z jedzeniem.

O czym opowie Natalia?
Na wykładzie pokaże wzajemne wpływy:1. Jak niedobory witamin i składników mineralnych oraz nieodpowiednie żywienie obniżają nasz nastrój i potęgują problemy emocjonalne. 2. Jak stres, niedobór snu i tłumione emocje pogarszają stan zdrowia. 3. Jak odpowiednia suplementacja i zmiana nawyków żywieniowych stabilizuje nastrój, wpływa na pracę mózgu i innych organów.
Hej Dziewczyny - zapraszam na "Opowieść o odwadze, strachu i nadziei wbrew nadziei" Jest to prawdziwa historia zaczerpnięta ze starożytnej księgi zwanej Biblią. Jej bohaterem jest pewien król którego imię czasem zaczyna się na E, a czasem na H 😊. Większość jego życia była spędzona w stanie przewlekłego stresu. Przyjrzymy się skąd brał siły i nadzieję, jakie towarzyszyły mu emocje i z kim warto trzymać w życiu. Po prostu - kilka lekcji ze starożytnej historii dla kobiety XXI wieku! Będziesz tam? Zapraszam już 18.11.2023! Olga Nerc

Kim jestem? 
Od 5 lat prowadzę wraz z koleżankami projekt Dziewczyny Się Spotykają. To wyjątkowe spotkania dla dziewczyn i kobiet, których celem jest aby każda z uczestniczek spotkała w swoim życiu Boga i poznała go jako kochającego, akceptującego, przebaczającego Ojca - Tatusia. Poza tym zaangażowana jestem w pracę z rodzinami, małżeństwami oraz wyprawy misyjne. Zawodowo zajmuję się komunikacją i marketingiem. Prywatnie jestem żoną najwspanialszego Filipa od 24 lat oraz mamą dla niezwykłych dzieci: Jagódki, Michasia, Nikolki i Błażeja.  Poza tym jestem kreatywnym, zorientowanym na cel i efektywność maximizerem … więc  albo mnie kochasz...albo bardzo kochasz😊.  
TŁUMACZENIE

Zapewniamy tłumaczenie na j. Angielski.

JAK TRAFIĆ?

Konferencja odbędzie się w budynku Społeczności Miasto (Miasto Space): Adres: Aleja Grunwaldzka 355, 80-309 Gdańsk (wejście z tyłu budynku od strony torów)

JAK DOJECHAĆ?

Najlepiej kolejką - przystanek Uniwersytet. Od przystanku trzeba przejść około 10 minut pieszo.

PARKING

Jeżeli ktoś zdecyduje się na przyjazd samochodem, to na miejscu wpisz nr rejestracji - parking będzie wtedy za darmo na 2 godziny, potem trzeba to powtórzyć (można tylko raz), a potem najlepiej wykupić bilet lub od razu wykupić na cały dzien. 

ORGANIZATORZY (już wkrótce coraz dłuższa lista)

Organizatorami są trójmiejskie kościoły i projekty kobiece:


BILETY

Im później kupujesz tym więcej płacisz. Kup dziś! Powiedz o tej konferencji koleżance. 

STOISKA

Podczas spotkania niektórzy z organizatorów będą mieć swoje stoiska. Tam można będzie dowiedzieć się o ich działalności, a także zakupić kartki, książki, torby itp. Weźcie ze sobą gotówkę.

Do zobaczenia!
Ilość miejsc ograniczona


ENGLISH VERSION

Moving from fear to freedom - a meeting of women from all over the world

Dear Ladies,
We would like to invite you to another special meeting of women from all walks of life. We are meeting on November 18th (Saturday) 2023, to tackle the topic of anxiety together from God's perspective.
As usual, it will be a time of empowerment, inspiration, and relationships.
We will listen to the stories of women who have struggled with fear and then talk about it in small groups. Together we will turn our eyes to God through music and other ways in order to gain strength and hope, and to take Him by the hand.

That's not all! The program also includes workshops with a dietician. It turns out that our diet affects our emotions - including anxiety, fear, and worry! Besides this, we'll talk about anxiety from a psychological point of view. Our friend, a psychotherapist, will share her professional knowledge on this topic.

Every woman is invited! Your friend too.


See how it was at the previous conference:LINK

MEET OUR SPEAKERS


Natalia Bobowik - I'm a clinical dietitian with a strong passion for psychology and natural methods ofsupporting the body. In my work, I look at the individual holistically. I analyze theircurrent nutrition and lifestyle (sleep, stress levels, regeneration) while alsoconsidering their past - illnesses, treatments, diets, and many other factorI see asignificant connection between emotions, psychology, overall health, and therelationship with food.

What will Natalia talk about?

During the lecture, she will demonstrate the mutual influences of:
1. How vitamin and mineral deficiencies and improper nutrition can lower our mood and intensify our emotional problems.
2. How stress, lack of sleep, and suppressed emotions worsen health.
3. How appropriate supplementation and changes in dietary habits stabilize mood, affect brain function, and impact other organs.
Ewa Giska is a pastor's wife and a mother of three children. She is a visionary and the coordinator of many projects. She is also a therapist in the process of certification and a member of the Polish Therapists Association TSR. Since 2005, she has been the president of the 36i6 Foundation and the founder of the "Latarnia" Counseling Center in Olsztyn. Professionally, she is a musician, vocalist, educator, and currently the vice-director at the SSM Institute in Dywity. She bases her life on Christian values, bringing out the truth within people and inspiring them to change, grow, and live authentically with God.

What will Ewa talk about?

Fear is a force that can strongly hold back a person's lifeand destiny. While fear is meant to signal threats and act as our "safety mechanism," anxiety tends to flood the mind and soul with concerns about the future. During the lecture, she will discuss the "physiology of fear," the mind's games, share interesting insights about "worry," and reveal the disguises anxiety likes to wear. All of this is aimed at exposing the enemy's intentions so that you can live a life filled with peace and freedom, walking the path of your destiny. She warmly invites you,
Hey! - welcome to "A Tale of Courage, Fear and Hope Against Hope". This is a true story taken from an ancient book called the Bible. Its protagonist is a certain king whose life was spent in a state of chronic stress. We'll take a look at where he got his strength and hope from, what emotions accompanied him and who is worth sticking with in life. Simply put - some lessons from ancient history for the 21st century woman! Will you be there? You are invited already on 18.11.2023! Olga Nerc

Who am I? For the past 5 years, I have been leading the Women Conncecting project (www.womenconnecting.pl) with my girlfriends. These are unique meetings for girls and women, whose goal is for each participant to meet God in her life and get to know Him as a loving, accepting, forgiving Daddy. In addition, I am involved in working with families, marriages and mission trips. Professionally, I work in communications and marketing. Privately, I'm a wife to the most wonderful Philip for 24 years and a mom to amazing children Berry, Michas, Nikolka and Blazej.  Besides, I am a creative, goal-oriented and efficiency maximizer 😊.
TRANSLATION

We provide translation into English.

HOW TO ATTEND?
The conference will be held at the Społeczność MIASTO Building. Address: 355 Grunwaldzka Avenue, 80-309 Gdansk (entrance at the back of the building from the tracks)

HOW TO GET THERE?
The best way is by city train (SKM) - the Uniwersytet station. From the station you need to walk about 10 minutes.

PARKING
If one decides to come by car, enter the registration number on site - parking will then be free for 2 hours, then you need to repeat it to stay until the end of the program :)

ORGANIZERS (a growing list coming soon)
The organizers are different churches and women's projects:

 • I Kościół Chrześcijan Baptystów, Gdańsk
 • II Kościół Chrześcijan Baptystów, Gdańsk 
 • Dziewczyny Się Spotykają, Gdańsk
 • Kościół Droga Pana, Gdańsk
 • Kościół Radość, Gdańsk
 • Społeczność MIASTO, Gdańsk
 • Wspólnota Spotkanie, Gdańsk

See you there!

--------


Українська версія

Привіт, дівчата!! Запрошуємо вас на ще одну унікальну зустріч жінок з усіх усюд. Ми зустрічаємось в суботу, 18 листопада 2023 року. Тема зустрічі «Страх з точки зору Бога». Як завжди, це буде час розширення можливостей, натхнення та спілкування. Ми слухатимемо історії жінок, які боролися зі страхом, і зможемо поговорити про це в невеликих групах.

За допомогою пісень, молитви і т. д. ми разом звернемо наші очі до Бога, щоб отримати силу, надію та взяти Його за руку.

І це ще не все! У програмі також передбачені майстер-класи з дієтологом.

Виявляється, наш раціон впливає на наші емоції - в тому числі на тривогу, страх, хвилювання!

Крім того, ми поговоримо про страх з психологічної точки зору. Своїми професійними знаннями на цю тему поділиться наша подруга-психотерапевт.

Кожна жінка запрошена, ваша подруга також!


Дивіться, як це було на попередній конференції: LINK

ПЕРЕКЛАД 

Здійснюємо переклад на англійську мову.

ЯК ЗНАЙТИ?

Конференція проходитиме в будівлі спільноти Miasto (Miasto Space): Адреса: Aleja Grunwaldzka 355, 80-309 Gdańsk (вхід із задньої частини будівлі з боку доріжок)

ЯК ПОТРАПИТИ?
Найкраще потягом (SKM) - зупинка Університет (Uniwersytet). Від зупинки пішки близько 10 хвилин.

ПАРКОВКА
Якщо хтось вирішив приїхати автомобілем, введіть номер реєстрації на місці - тоді стоянка буде безкоштовною на 2 години, потім потрібно повторити (можна тільки один раз), а потім найкраще купити квиток або купити квиток на цілий день.

ОРГАНІЗАТОРИ (додатковий список незабаром)

Організатори - церкви Труймяста та жіночі проекти:

 • I Kościół Chrześcijan Baptystów, Gdańsk
 • II Kościół Chrześcijan Baptystów, Gdańsk
 • Dziewczyny Się Spotykają, Gdańsk
 • Kościół Droga Pana, Gdańsk
 • Kościół Radość, Gdańsk
 • Społeczność MIASTO, Gdańsk
 • Wspólnota Spotkanie, Gdańsk

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Bilet dla 1 osoby (tylko 20 sztuk)
Wyprzedane 45,00 zł Wyprzedane
  Bilet dla 1 osoby przedsprzedaż
Wyprzedane 55,00 zł Wyprzedane
  Bilet dla 1 osoby
Wyprzedane 60,00 zł Wyprzedane
  Bilet dla 1 osoby
już niedostępne 70,00 zł -