Spotkanie informacyjne on-line 22.02.2023

location icon
on- line
calendar icon
Od 22 lut 10:00 do 22 lut 12:00

Spotkanie informacyjne będzie poświęcone zbliżającemu się naborowi wniosków na realizację lokalnych inicjatyw w ramach Projektu Śląskie NOWEFIO 2021-2023


Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030r.,


Zapisując się na webinarium równocześnie przyjmuję do wiadomości, iż:
1) Administratorem danych osobowych są Operatorzy: Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości, z siedzibą przy ul. Zacisze 5, 43-300 Bielsko-Biała, adres email: [email protected], strona internetowa: http://fio.bcp.org.pl/ oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRISS, z siedzibą przy ul. Rudzka 13c, 44-200 Rybnik, adres email:[email protected], strona internetowa: https://cris.org.pl/ 2) Zostały wyznaczone osoby do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych: Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości e-mail: [email protected]
Centrum Inicjatyw Społecznych CRIS e-mail: [email protected],
3) Przesłanką umożliwiającą legalne przetwarzanie moich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt c) oraz art. 9 ust. 2 pkt g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO)
4) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratorów w celu obsługi projektu finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, szczególności:
a)udzielenia wsparcia
b)potwierdzenia kwalifikowalności wydatków
c)monitoringu
d)ewaluacji
e)badań i analiz
f)kontroli
g)audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje
h)sprawozdawczości
i)rozliczenia projektu
j)odzyskiwania wypłaconych operatorowi środków dofinansowania
k)zachowania trwałości projektu
l)archiwizacji
5) Moje dane osobowe mogą być ujawnione Narodowemu Instytutowi Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, osobom fizycznym lub prawnym, upoważnionym przez Administratorów, w związku z realizacją celów, o których mowa w pkt. 3, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom realizującym badania ewaluacyjne lub inne działania związane z realizacją Projektu "Śląskie NOWEFIO 2021-2023"na zlecenie Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), stronom i innym uczestnikom postępowań administracyjnych.
6) Moje dane osobowe będą przechowywane do 31.12.2028r. a w przypadku udzielenia pomocy
de minimis w okresie do 10 lat od dnia udzielenia pomocy publicznej.
7) Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Administratorzy danych osobowych, na mocy art. 17 ust. 3 lit. b RODO, mają prawo odmówić usunięcia moich danych osobowych.
9) Podanie przeze mnie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w projekcie.
10) Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO


Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Bezpłatny
już niedostępne -