Monitoring pracownika w prawie pracy- spotkanie z radcą prawnym

location icon
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia
calendar icon
Od 10 cze 14:00 do 10 cze 15:00
ticket icon
Od 0,00 zł

Kiedy: 10.06.2024 godz.14:00-15:00

Gdzie: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, budynek IV, sala F0.02.

Wstęp: bezpłatny, spotkanie z radcą prawnym w PPNT- skierowane do firm parkowych i coworkerów


Zapraszamy Wszystkich Parkowiczów na kolejne spotkanie spotkanie z radcą prawnym, tym razem temacie " Monitoring pracownika w prawie pracy ", podczas którego zostaną omówione zagadnienia:

  • przesłanki dopuszczalności stosowania monitoringu wizyjnego oraz monitoringu poczty elektronicznej jako formy przetwarzania danych osobowych
  • zakazy stosowania monitoringu wizyjnego oraz monitoringu poczty elektronicznej
  • obowiązek informacyjny przy stosowaniu monitoringu wizyjnego oraz monitoringu poczty elektronicznej
  • obowiązek dostosowania przepisów wewnątrz zakładowych przy wprowadzaniu monitoringu wewnętrznego i komputerowego
  • oznakowanie obiektów objętych monitoringiem

Spotkanie poprowadzi współzałożyciel Kancelarii Zimmermann Romanowski Moksa Radcowie Prawni Sp.p. (rezydującej w budynku IV), Pan Marcin Romanowski, radca prawny z 25 letnim doświadczeniem w zakresie doradztwa dla przedsiębiorców w procesie zawierania i realizacji umów w obrocie gospodarczym, zwłaszcza w procesach inwestycyjnych. Zapraszamy!


Kontakt w sprawie wydarzenia:

Ewa Wiśniewska

Dział Rozwoju i Komunikacji

T: 58 880 82 10

M: [email protected]

Klauzula informacyjna:

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1)

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, NIP 586 21 38 302, e-mail: [email protected],tel. 58 880 21 50.

2.Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a, b, c RODO.

3.Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach:

3.1.w celu udziału w szkoleniu/wydarzeniu/konsultacjach i innych (w tym ankieta) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

3.1.w celu utrwalenia, wykorzystania i rozpowszechniania Pani/Pana wizerunku tj. publikacji w domenach należących do Administratora, publikacji w materiałach promocyjnych Administratora (np. ulotki/broszury/filmy); publikacji na oficjalnych profilach Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

3.3.w celach rachunkowych i księgowych - na podstawie ustawy z 24 września 1994 r. o rachunkowości art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od celu w jakim zostały zebrane tj. odpowiednio przez okres:

4.1.trwania szkolenia/wydarzenia/konsultacji i innych lub do czasu cofnięcia zgody oraz po zakończeniu szkolenia/wydarzenia/konsultacji i innych, w celach wypełnienia obowiązków przewidzianych przepisami prawa, archiwalnych, dochodzenia roszczeń lub obroną swoich praw, przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, maksymalnie przez okres 10 lat, bądź do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

4.2.do czasu cofnięcia zgody;

4.3.do czasu uwzględnienia sprzeciwu, o którym mowa w pkt. 8 poniżej;

5.Podanie danych jest:

5.1.dobrowolne, jednak bez podania danych nie będzie możliwa realizacja celu dla których dane zostały zebrane (zapis na szkolenie/wydarzenie/konsultacje i inne);

5.2.dobrowolne (wizerunek).

6.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być uprawnione organy publiczne, podmioty/instytucje określone przez przepisy prawa (w tym podmioty/osoby uprawnione na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej) lub podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie zawartych umów i porozumień (w tym podmioty przetwarzające dane powierzane) przy wykonywaniu czynności związanych z działalnością statutową Administratora.

7.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.

8.Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pan danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

10.W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, tel. 58 880 81 50, e-mail: [email protected].

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Monitoring pracownika w prawie pracy
już niedostępne -