Imć Pana Gerlacha podróż do dziwów oświeconego świata - warsztaty translatorskie. MEDIAlabirynty.

location icon
centrum Herdera Ogarna 26, Gdańsk
calendar icon
Od 28 paź 10:00 do 28 paź 15:00
ticket icon
Od 0,00 zł

Warsztat translatorski: Imć Pana Gerlacha podróż do dziwów oświeconego świata
W trakcie warsztatu translatorskiego poświęcimy swoją uwagę kwestii podróży, ciekawości świata i dążeniu do jego naukowego opisania. Zastanowimy się nad oświeceniową wizją świata i optymizmem ludzi XVIII wieku wobec możności rozumowego opisu i pojmowania złożonych zjawisk natury i techniki. Poznamy znaczenie podróży dla rozwoju intelektualnego i towarzyskiego. Poszukamy postaci podróżników związanych z Gdańskiem. Sięgniemy do początków nowoczesnego muzealnictwa, zastanawiając się nad zawartością Kunstkammer i Wunderkammer. Przyjrzymy się słownikom i pomocom w warsztacie tłumacza języka niemieckiego - na podstawie doświadczeń prowadzącej. A także - co oczywiste! - podejmiemy próbę tłumaczenia krótkich fragmentów tekstu z dziennika podróży Nathanaela J. Gerlacha, spisanego przez Christiana G. Fischera.wydarzenia

Warsztaty poprowadzi: 

dr Magdalena Sacha jest absolwentką studiów polonistycznych i germanistycznych w Uniwersytecie Gdańskim, a także podyplomowych studiów muzealniczych w Uniwersytecie w Jenie. Od 2004 r. wykłada w Zakładzie Kulturoznawstwa UG m.in. takie przedmioty jak wstęp do kulturoznawstwa, kultura regionalna, muzealnictwo i sztuka wystawiennicza. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych i trzech monografii (Topos Mazur jako raju utraconego w literaturze niemieckiej Prus Wschodnich; Gdyście w obóz przybyć już raczyli… Obraz kultury lagrowej w świadectwach więźniów Buchenwaldu 1937-1945; Edukacja kobiet na Pomorzu Gdańskim w początkach XIX wieku. Działalność Louise von Krockow). Przełożyła na język polski kilkanaście książek z zakresu literatury pięknej, naukowej i popularnonaukowej, w tym opracowania z XVIII i XIX wieku: Max Toeppen, Historia okręgu i miasta Olsztynka; Ustawa krajowa biskupa Adama Stanisława Grabowskiego z 4 lipca 1766 roku; Louise von Krockow, Radą i czynem ku dobremu dziełu. Podarunek toaletkowy dla dam.

REGULAMIN

1. Organizatorem warsztatów jest Instytut Kultury Miejskiej (instytucja szkoleniowa wpisana do RIS pod nr 2.22/00146/2021).

2. Warsztaty odbędą się w dn. 28. października 2022 w g. 10-15.

3. Warsztaty odbędą się w Centrum Herdera, ul. Ogarna 26, Gdańsk

4. Udział w warsztatach jest bezpłatny. 

5. Liczba uczestników jest ograniczona i wynosi 20 os.

6. Zapisy na warsztaty odbywają się wyłącznie poprzez system evenea i trwają od 30. września do 28 października lub do wyczerpania miejsc.

7. Warsztaty nie będą nagrywane ani transmitowane online.

8. Uczestnik wyraża zgodę na rejestrację wizerunku (relację foto/video) i wykorzystanie go w celach promocyjnych przez Organizatora. 

9. Akceptacja niniejszego regulaminu jest niezbędna do udziału w szkoleniu.

10. Zapisanie się na warsztaty jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:1. Administratorem danych osobowych wskazanych powyżej oraz dotyczących pomiaru temperatury ciała jest Instytut Kultury Miejskiej2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych z ramienia IKM: [email protected]. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów oraz ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego z uwagi na istniejący stan zagrożenia epidemiologicznego. 4.4. Administrator przetwarzają dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. i) RODO w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora danych przez okres 14 dni, po tym okresie podlegają zniszczeniu.6. Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem Organizatora Wydarzenia, czyli Instytutu Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk.7. W sytuacji wystąpienia objawów chorobowych Pani/Pana dane osobowe ww. zostaną udostępnione GIS oraz właściwym ze względu na miejsce zamieszkania stacjom sanitarno-epidemiologicznym.8. Pani/Pana dane nie podlegają przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.9. W granicach określonych przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, posiada Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, a także żądania zaprzestania przetwarzania danych, pod warunkiem, że są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz że obowiązek ich przetwarzania nie wynika z obowiązujących przepisów.10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.11. Pozyskanie ww. danych osobowych, wynika z wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego wydanych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. Zbieranie ich jest niezbędne dla ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wystąpienia sytuacji, że osoba zakażona, pomimo stosowanych środków ochrony i zabezpieczeń, brała udział w danym wydarzeniu artystycznym.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
Udział w warsztatach translatorskich Udział w warsztatach translatorskich

Udział w warsztatach translatorskich

już niedostępne -