VeloDay - Mobilny serwis rowerowy w Retro Office House

location icon
Retro Office House
calendar icon
Od 6 cze 8:00 do 6 cze 16:00

VeloDay - Mobilny serwis rowerowy w budynku Spectrum Tower

Harmonogram:

8:00 - 12:00 - przyjmowanie rowerów

14:00 -16:00 - odbiór rowerów

Limit: 40 rowerów.


Regulamin wydarzenia

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług w wydarzenie "Bike / Velo Day" ("VD") dn. 08.05.2023 r. Każda osoba biorąca udział wVD, a jeśli uczestnikiem/użytkownik jest dziecko - jego opiekun prawny lub rodzic - winien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.Uczestnictwo w VD oznacza zaakceptowanie postanowień Regulaminu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. VD jest realizowany przez The Bike Company Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-102), przy ul. Marszałkowskiej 111A na podstawie umowy z (Globalworth Sp. z o.o.)(Zleceniodawca).

2. Odpowiedzialność za świadczone w ramach VD usługi ponosi The Bike Company Sp. z o.o. (zwany dalej Serwisem).

3. Wszystkie usługi oraz naprawy wykonywane w ramach VD są nieodpłatne i dedykowane w pierwszej kolejności najemcom budynku biurowego Retro Office House (Użytkownicy) przy ul. Piłsudskiego 69/73  we Wrocławiu. Serwis ma prawo odmówić przyjęcia roweru do serwisu w przypadku osiągnięcia limitu rowerów i pełnego obłożenia.

4. Użytkownik roweru zobowiązuje się odebrać pojazd w dniu naprawy w godzinach pracy Serwisu. Informacja na temat godzin pracy jest wywieszona w widocznym i dostępnym dla użytkowników VD miejscu.

5. Serwis ponosi odpowiedzialność za powierzony rower tylko podczas dokonywania przeglądu lub naprawy. W przypadku nieodebrania roweru Serwis pozostawi zabezpieczony pojazd na terenie placówki, na której funkcjonował VD. Odbioru roweru będzie można dokonać za pośrednictwem pracowników placówki. W przypadku braku możliwości pozostawienia roweru na terenie placówki Serwis poinformuje o tym użytkownika i zajmie się magazynowaniem pojazdu.

6. Serwis nie prowadzi sprzedaży części zamiennych ani akcesoriów. Użytkownik roweru może dostarczyć wraz z rowerem części i zwrócić się do Serwisu o ich wymianę. Serwis przeprowadzi wymianę części dostarczonych przez Użytkownika pod warunkiem, że:

a) komponenty będą kompatybilne, 

b) stan techniczny roweru, oraz wyposażenie serwisu umożliwią wymianę części, 

c) montaż dostarczonych części nie wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo użytkownika, oraz 

d) czas wymiany części nie przekroczy czasu pracy serwisu oraz nie utrudni pracy VD. 

Oceny zgodności komponentów dokonuje Serwis.

7. Zakres usług świadczonych w ramach VD obejmuje: a. sprawdzanie i uzupełnianie ciśnienia w ogumieniu, b. kontrola stopnia zużycia łańcucha, napinanie, czyszczenie, smarowanie, wymiana (łańcuch własny Użytkownika), c. łatanie dętki lub wymiana (dętka własna Użytkownika), d. kontrola i smarowanie linek oraz pancerzy, e. czyszczenie kasety, f. napinanie szprych, g. regulacja wysokości siodełka i/ lub kierownicy, h. regulacja hamulców i przerzutek, i. dokręcanie luzów, j. sprawdzanie połączeń gwintowych, k. porady w przedmiocie samodzielnej naprawy i konserwacji roweru w w/w zakresie, l. montaż akcesoriów rowerowych, m. kontrola stopnia zużycia i wymiana klocków hamulcowych, n. badanie techniczne roweru.

8. Serwis zapewnia staranną i rzetelną realizację określonych w pkt. 6-7.9. Użytkownik zobowiązany jest do weryfikacji stanu swojego roweru w momencie jego odebrania i niezwłocznego zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości i wątpliwości do Serwisu.10. Rowery powinny być czyste, a Serwis ma prawo odmowy wykonania usługi jeśli stan czystości roweru uniemożliwia jego konserwację lub stan techniczny roweru zagraża bezpieczeństwu i nie pozwala na jego użytkowanie.

11. Użytkownik bierze udział w VD dobrowolnie, świadomie, na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność, a Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie urazy, kontuzje czy inny uszczerbek na zdrowiu Użytkownika, który może powstać w trakcie udziału w VD bądź być następstwem udziału w VD. Użytkownik potwierdza, że znają swój stan zdrowia oraz że pozwala mu on na udział w VD.

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

1. Użytkownik VD wyraża dobrowolną oraz nieodpłatną zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego przez Wykonawca/Serwisu VD, tj. The Bike Company Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-102), ul. Marszałkowska 111A oraz Zleceniodawcy dla celów reklamowych, promocyjnych oraz marketingowych, związanych z działalnością gospodarczą Serwisu i Zleceniodawcą.

2. Zgoda ta nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

3. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności publikację na stronie internetowej Serwisu / Zleceniodawcy i mediach społecznościowych oraz w drukowanych materiałach marketingowych.

4. Użytkownik VD wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku do wszelkiego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

5. Użytkownik VD wyraża zgodę, aby jego wizerunek zestawiony był z wizerunkami innych Użytkowników VD.6. Niniejsza zgoda obejmuje zdjęcia i/lub filmy zawierające wizerunek Użytkownika VD wykonane przez Serwisu / Zleceniodawcy jak i przez podmiot trzeci działający na zlecenie Serwisu / Zleceniodawcy.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako RODO) Użytkownik VD przyjmuje do wiadomości, że:

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników VD jest The Bike Company Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-102), ul.Marszałkowska 111A.

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Użytkownikowi przysługuje kontakt z Administratorem pod adresem mailowym :info@thebikecompany.pl.

3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w celu przeprowadzenia relacji z organizowanego VD, a także dla celów reklamowych, promocyjnych oraz marketingowych, związanych z działalnością gospodarczą Serwisu / Zleceniodawcą.

4. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania docelów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f RODO), rozumianych jako prowadzenie działań promujących działalność gospodarczą prowadzoną przez Serwisu / Zleceniodawcą.

5. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników VD mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dane Użytkowników VD mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom odpowiedzialnym za publikację wizerunku na zasadach określonych w niniejszym dokumencie - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora, 

6. Dane osobowe Użytkowników VD będą przetwarzane przez czas organizacji przez Serwisu lub Zleceniodawcą wydarzeń analogicznych do tego, o których mowa w niniejszym Regulaminie lub zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych we wskazanym celu.

7. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.

8. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak nierozerwalnie związane z uczestnictwem w VD.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Rejestracja
Wyprzedane Brak wolnych miejsc