Biznes i Przedsiędsiębiorczość Zarządzanie Rozwój osobisty Polityka i Gospodarka

Zatrudnienie pracowników w firmie

location icon
ZDALNIE
calendar icon
Od 16 lis 8:30 do 16 lis 15:30
ticket icon
Od 1 100,00 zł

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zapoznania z przepisami prawa oraz procedurami właściwego postępowania w typowych sytuacjach zarządzania zespołem, co umożliwi efektywną współpracę z zarządem i działem kadr oraz pozwoli zminimalizować ryzyko naruszenia przepisów prawa bądź procesu w sądzie pracy.

16 listopad 2024
Godziny zajęć: 09:00 - 15:00
Szkolenie odbywa się 100% on-line

Celem szkolenia jest nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie zagadnień prawa pracy, niezbędnych dla osób pełniących funkcje menedżerskie oraz sposobów stosowania prawa pracy w realiach bieżącego (operacyjnego) zarządzania, pozwalających w maksymalnym stopniu chronić interes pracodawcy i skutecznie zabezpieczać go przed nadużyciami.

Korzyści dla uczestnika:

 • Uczestnicy dowiedzą się o aktualnie wprowadzonych i planowanych zmianach w prawie pracy w kontekście dotychczasowych rozwiązań,
 • Dzięki licznym przykładom opierającym się o najnowsze orzecznictwo uczestnicy znajdą odpowiedzi na skomplikowane pytania, 
 • Uczestnicy nauczą się praktycznie wykorzystywać zdobytą wiedzę podczas szkolenia pod okiem doświadczonego trenera i praktyka,

Program szkolenia:

 1. Formy świadczenia pracy:
 2. umowa cywilnoprawna a umowa o pracę,
 3. umowa zlecenia i umowa o dzieło,
 4. umowa o pracę,
 5. wybór optymalnych warunków nawiązania zatrudnienia,
Obowiązki związane z procesem rekrutacji i zatrudnieniem pracownika:
 • badania lekarskie - wstępne, okresowe, kontrolne,
 • szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zapoznanie pracownika z regulaminem Pracy i zakresem obowiązków,
Wykonywanie pracy w ramach stosunku pracy:
 • formy nawiązania stosunku pracy,
 • umowa o pracę i jej istotne elementy,
 • rodzaje umów o pracę,
 • obowiązki pracodawcy w kwestii dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem,
 • zmiany przy zawieraniu umów o pracę limit umów na czas określony oraz rezygnacja z niektórych umów, ograniczenie czasowe i ilościowe dla umów na czas określony, zmiana rodzajów umów o pracę,
Zmiana warunków zatrudnienia:
 • porozumienie zmieniające,
 • wypowiedzenie zmieniające,
 • powierzenie innej pracy,
Wynagrodzenie za pracę - składniki stałe i zmienne:
 • wynagrodzenie zasadnicze,
 • premie i nagrody jako składniki zmienne,
 • wynagrodzenie za czas nie wykonywania pracy,
 • ochrona wynagrodzenia za pracę,
Rozwiązywanie umów o pracę:
 • tryby rozwiązywania umów o pracę,
 • porozumienie stron,
 • rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem - okresy wypowiedzenia, sposób liczenia biegu terminów, zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w trakcie okresu wypowiedzenie,
 • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia,
 • roszczenia pracownika wobec pracodawcy w związku z niewłaściwym rozwiązaniem umowy o pracę - postępowanie przed sądem pracy,
Uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem:
 • ochrona stosunku pracy,
 • urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski,
 • urlop wychowawczy,
 • inne uprawnienia dla pracowników będących rodzicami,
Odpowiedzialność pracowników wobec pracodawcy:
 • zasady odpowiedzialności porządkowej i stosowanie kar porządkowych,
 • odpowiedzialność materialna pracowników,
Czas pracy:
 • podstawowe pojęcia związane z czasem pracy,
 • wymiar i normy czasu pracy,
 • okresy odpoczynku,
 • systemy czasu pracy - porównanie poszczególnych systemów, wpływ wyboru odpowiedniego systemu czasu pracy na koszty pracy,
 • praca w godzinach nadliczbowych, w dni wolne od pracy oraz zasady rozliczania,
 • praca w porze nocnej, w niedziele i święta,
 • zaliczanie do czasu pracy czynności związanych ze stosunkiem pracy: podróże służbowe, badania lekarskie, szkolenia,
 • czas pracy kadry kierowniczej,
 • ewidencja czasu pracy,
Urlopy i inne usprawiedliwione nieobecności w pracy:
 • urlopy wypoczynkowe, ustalanie uprawnień urlopowych, plany urlopów, zasady udzielania urlopu,
 • urlopy bezpłatne,
 • urlopy okolicznościowe i szkoleniowe,
 • usprawiedliwiona nieobecność w pracy,

Dla kogo jest to szkolenie:

 • Dla menedżerów i przedsiębiorców, którzy chcą skuteczniej prowadzić zespół,
 • Dla każdego, kto mierzy się ze współczesnymi wyzwaniami związanymi z pozyskiwaniem pracowników,
 • Dla każdego, kto współpracuje z zespołami,

Informacje organizacyjne:

Wymagania:

Komputer lub urządzenie mobilne do pracy zdalnej, kamera, mikrofon oraz stabilny dostęp do Internetu.

Wykładowca:

Magdalena Ciesielska

Informacje dodatkowe:

[email protected]

tel. 570-840-760

Cena: 1100,00 zł (w tym 23% VAT)

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  SZKOLENIE
31 Grudnia 2024, 15:30 1 100,00 zł