Rachunkowość i Księgowość Biznes i Przedsiędsiębiorczość Zarządzanie Polityka i Gospodarka

ZAAWANSOWANY KURS KADRY I PŁACE

location icon
zdalnie
calendar icon
Od 18 lis 19:00 do 11 gru 19:00
ticket icon
Od 2 300,00 zł

Kurs skierowany jest dla osób pracujących w działach kadrowo-płacowych, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu zaawansowanych zagadnień kadrowo-płacowych.

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu kadr i płac, zdobytej na kursie podstawowym.
Czas trwania: 11 listopad 2024 - 11 grudzień 2024

Terminy spotkań:

 • 18 listopad 2024
 • 20 listopad 2024
 • 25 listopad 2024
 • 27 listopad 2024
 • 02 grudzień 2024
 • 04 grudzień 2024
 • 09 grudzień 2024
 • 11 grudzień 2024

Godziny: 16:30-19:00
Kurs odbywa się 100% on-line

Celem szkolenia jest danie uczestnikom możliwości dogłębnego poznania wszystkich zagadnień, z którymi spotykają się pracownicy działów kadrowo-płacowych. Nabędą umiejętności rozwiązywania bardziej złożonych problemów i radzenia sobie w sytuacjach nietypowych.

Korzyści dla uczestnika:

 • Szczegółowe zapoznanie z najważniejszymi zagadnieniami pojawiającymi się w relacjach pracodawca-pracownik,
 • Umiejętność praktycznego stosowania przepisów i ich interpretacja w zakresie zagadnień kadrowych,
 • Nabycie praktycznej wiedzy na temat przepisów prawa pracy i przepisów podatkowych oraz ZUS,
 • Poznanie zagadnień z zakresu prowadzenia dokumentacji płacowo-kadrowej,

Program szkolenia:

Badania medycyny pracy:

 • umowa z jednostkami medycznymi,
 • rodzaje badań medycyny pracy,
 • zmiany warunków zatrudnienia a badania medycyny pracy,
 • zasady wypełniania skierowań na badania,
 • badania psychotechniczne,
 • konsekwencje dopuszczenia pracownika bez badań do pracy,

Szkolenia BHP:

 • rodzaje szkoleń BHP,
 • okresy ważności szkoleń BHP,
 • osoby uprawnione do przeprowadzania szkoleń BHP,
 • samokształcenie kierowane,

Fundusz Emerytur Pomostowych:

 • warunki szkodliwe a uprawniania pracownicze,
 • zasady naliczania składek na FEP,
 • zasady wypełniania deklaracji ZUS ZSWA,
 • uprawnienia pracownicze związane z pracą w warunkach szkodliwych,

Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

 • zasady naliczania składek na FP,
 • zasady naliczania składek na FGŚP,
 • zwolnienia z opłacania składek,
 • przeznaczenie środków z FP i FGŚP,
 • regulamin Funduszu,
 • zasady tworzenia odpisu i zarządzanie Funduszem,
 • zwolnienia podatkowe i składkowe,

Rozliczenia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

 • zasady zatrudniania osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
 • naliczanie składek na PFRON,
 • zwolnienia z wpłat na PFRON,

Umowy o pracę i inne umowy w prawie pracy:

 • liczba umów o pracę na okres próbny,
 • umowa o pracę na okres zastępstwa,
 • umowa o pracę na czas nieokreślony,
 • umowa przedwstępna,
 • umowa o odpowiedzialności materialnej,
 • umowa szkoleniowa,
 • umowa o zakazie konkurencji,

Przepisy o ochronie danych osobowych:

 • ochrona danych osobowych w dziale HR,
 • podstawy wymagania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń,
 • monitoring w miejscu pracy,

Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy:

 • definicja i rodzaje mobbingu,
 • dyskryminacja a mobbing,
 • dyskryminacja a molestowanie,
 • obowiązki pracodawcy w celu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji,
 • komisja anty mobbingowa,

Czas pracy:

 • rodzaje systemów czasu pracy,
 • harmonogramy: normy odpoczynku dobowego i średnio tygodniowego,
 • możliwość wystąpienia nadgodzin w poszczególnych systemach czasu pracy,
 • możliwość i sposoby odbioru czasu wolnego,
 • dodatek do pracy w porze nocnej,
 • okresy rozliczeniowe czasu pracy,
 • różne składniki w kalkulacji wynagrodzenia za nadgodzin,
 • analiza ewidencji czasu pracy w systemie podstawowym i równoważnym,
 • zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy,
 • zatrudnienie pracowników ze stopniem niepełnosprawności,
 • pracujący w warunkach szczególnych,
 • rodzice dzieci niepełnosprawnych,
 • pracownicy młodociani,

Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności pracownika:

 • wyliczanie stażu pracy do urlopu wypoczynkowego,
 • urlop proporcjonalny, uzupełniający i zaległy,
 • okresy, za które pomniejszany jest należny urlop wypoczynkowy,
 • składniki wynagrodzenia kalkulowane w dodatku urlopowym,
 • wysokość naliczenia dodatku urlopowego,
 • opieka nad dzieckiem z art. 188,
 • karmienie dziecka piersią,
 • przerwy pracowników niepełnosprawnych,
 • wezwanie pracownika jako świadka,
 • zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy,
 • krwiodawstwo,
 • nieobecności nieusprawiedliwione,
 • zwolnienia od pracy działaczy związkowych,
 • urlopy i zwolnienia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,

Nieobecności chorobowe:

 • okres wyczekiwania,
 • ustalanie podstawy chorobowej,
 • składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie chorobowego,
 • ponowne przeliczenie podstawy chorobowej,
 • kalkulacja wynagrodzenia i zasiłku chorobowego,
 • zasiłek opiekuńczy nad dzieckiem i innym członkiem rodziny,
 • pobyt w szpitalu pracownika przed i po 50 roku życia,
 • wyczerpanie okresu zasiłkowego i kolejne kroki Pracownika i Pracodawcy,
 • świadczenie rehabilitacyjne,

Wypadki w pracy, wypadki w drodze do pracy:

 • rodzaje wypadków,
 • zgłaszanie wypadków w pracy,
 • komisja powypadkowa - odpowiedzialność i uprawnienia,
 • konsekwencje w zakresie BHP,
 • spory sądowe w zakresie wypadków,
 • informacja o wypadkach ZUS IWA - zasady wypełniania,

Urlopy:

 • urlop macierzyński,
 • urlop rodzicielski,
 • urlop wychowawczy,
 • urlop ojcowski,

Odprawy pracownicze i sposób ich kalkulacji:

 • odprawa dla pracownika zwalnianego,
 • odprawa emerytalno-rentowa,
 • odprawa pośmiertna,
 • odprawa wojskowa,
 • maksymalna wysokość odprawy,

Potrącenia z wynagrodzeń:

 • potrącenia dobrowolne,
 • potrącenia kar pieniężnych,
 • zaliczki udzielone pracowni,
 • definicja potrąceń komorniczych i alimentacyjnych,
 • potrącenia z zasiłków i innych składników wynagrodzeń,
 • potrącenia na podstawie wyroków sądowych bez udziału komornika,
 • zbiegi egzekucji komorniczej, alimentacyjnej i administracyjnej,
 • potrącenia komornicze a wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • potrącenia komornicze pracownika, który przystąpił do PPK,
 • potrącenia komornicze w dobie pandemii,

Rozwiązanie stosunku pracy:

 • ochrona przed rozwiązaniem umowy o pracę,
 • przyczyny i podstawa prawna rozwiązania umów o pracę,
 • wydłużenie i skrócenie okresu wypowiedzenia,
 • błędnie wskazany okres wypowiedzenia a podstawa prawna rozwiązania umowy o pracę,
 • pismo do związków zawodowych w sprawie rozwiązania umowy o pracę,
 • treść wypowiedzenia,
 • świadectwo pracy - wypełnienie, wydanie i sprostowanie,
 • likwidacja stanowiska pracy a ponowne zatrudnienie pracownika,
 • pracownik oczekujący na decyzję ZUS a możliwość rozwiązania umowy o pracę,

Umowy cywilnoprawne:

 • rodzaje umów cywilnoprawnych,
 • treść umowy zlecenia,
 • umowa zlecenie z różnymi podmiotami i ich konsekwencje,
 • charakterystyka umowy o dzieło,
 • koszty uzyskania przychodu i prawa autorskie,
 • Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń, Pracowniczych w przypadku umów cywilnoprawnych,
 • potrącenia z umów cywilnoprawnych,
 • inne świadczenia dla zleceniobiorców,


Dla kogo jest to szkolenie:

 • Osoby, które pragną zrozumieć mechanizmy rządzące naliczaniem wynagrodzeń, składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • Pracownicy działów kadr i płac w firmach,
 • Osoby zajmujące się ZFŚS w firmie,
 • Pracownicy biur rachunkowych zajmujący się sprawami kadrowo-płacowymi,
 • Kierownicy działów HR,
 • Stażyści działów kadr i płac,
 • Studenci studiów dziennych i podyplomowych kierunków kadry i płace,

Informacje organizacyjne:

Wymagania:

Komputer lub urządzenie mobilne do pracy zdalnej, kamera, mikrofon oraz stabilny dostęp do Internetu.

Wykładowca:

Magdalena Ciesielska

Informacje dodatkowe:

[email protected]

tel. 570-840-760

Cena: 2300,00 zł (w tym 23% VAT)

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  SZKOLENIE
31 Grudnia 2024, 19:00 2 300,00 zł