Współpraca? Czy to się opłaca?

location icon
Radisson Collection Hotel Warszawa Grzybowska 24, Warszawa
calendar icon
Od 26 kwi 9:00 do 26 kwi 15:00
ticket icon
Od 0,00 zł

ENGLISH BELOW


Projekt Benchmarking klastrów - edycja 2022 współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.Program

konferencji podsumowującej wyniki badań benchmarkingowych klastrów pn. "Współpraca? Czy to się opłaca?"

Miejsce konferencji: Warszawa, Radisson Collection Hotel, ul. Grzybowska 24, Warszawa

Data: 26 kwietnia 2023, godz. 9:30


9.00-9.30

Rejestracja


9.30

Rozpoczęcie konferencji

Prowadzenie - Paulina Zadura, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, PARP


9.30 - 10.15

Wystąpienia otwarcia:

Paweł Olejnik, Zastępca Prezesa, PARP

Marek Przeor, Team Leader, Departament Networks & Governance, DG GROW KE

30. rocznica Wspólnego Rynku - rola klastrów i wyzwania przed nimi stojące na Wspólnym Rynku

Agata Wancio, Zastępca Dyrektora, Departament Innowacji i Polityki Przemysłowej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Polityka klastrowa w Polsce


10.15 - 10.40

Prezentacja wyników badania benchmarkingu klastrów edycja 2022

Dr Maciej Piotrowski - Innoreg Sp. z o.o.

Dr Michał Thlon, Innoreg Sp. z o.o., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


10.40 - 10.50

Benchmarking klastrów 2022 - podsumowanie
dr hab. Arkadiusz Kowalski, prof. SGH
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


10.50 - 11.15

Prezentacja dwóch dobrych praktyk ujętych w Raporcie z benchmarkingu klastrów edycja 2022 - wybrane klastry

Katarzyna Błachowicz, Wiceprezes, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Dr Magdalena Ławicka, Dyrektorka Operacyjna, Klaster ICT Pomorze Zachodnie


11.15 - 11.30

Przerwa kawowa


11.30 - 13.00

Sesja dyskusyjna z udziałem ekspertów

Temat: Współpraca klastrów

Moderator: Krzysztof Krystowski, Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie, Prezes Śląski Klaster Lotniczy - KKK

Paneliści:

Marek Przeor, Team Leader, Departament Networks & Governance, DG GROW KE

Agata Wancio, Zastępca Dyrektora, Departament Innowacji i Polityki Przemysłowej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Aleksandra Szwed, Zastępca Dyrektora, Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Mazowiecki Urząd Marszałkowski(TBC)

Monika Antonowicz, Ekspert, Departament Analiz i Strategii, PARP

Anna Moskwa, Wiceprezes Polski Klaster Budowlany - KKK, Wiceprezes Związek Pracodawców Klastry Polskie

Adam Owczarek, Manager Klastra, Politechnika Łódzka, Łódzki Klaster ICT


13.00 - 13.30

Lunch


13.30 - 14.00

Prezentacja dwóch dobrych praktyk ujętych w Raporcie z benchmarkingu klastrów edycja 2022 - wybrane klastry

Michał Hertel, Head of Communication and Marketing, Makolab S.A., Łódzki Klaster ICT

Jarosław Parzuchowski, Klaster INTERIZON


14.00 - 15.00

Wystąpienie eksperta zagranicznego: Innovation Superclusters Initiative 

Danielle Arsenault, Manager, Innovation, Science and Economic Development Canada (45 minut)

Sesja pytania i odpowiedzi do eksperta (15 minut)


15:00

Zakończenie konferencji

Paulina Zadura, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii, PARP

Networking offline

_______________________

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu podsumowującym wyniki badania pn. Benchmarking klastrów Polsce - edycja 2022 pn. Współpraca? Czy to się opłaca?, które odbędzie się w Warszawie, w dniu 26.04.2023 r. (badanie realizowane na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez konsorcjum: Innoreg Sp. z o.o. oraz Związek Pracodawców Klastry Polskie).

Wydarzenie będzie poświęcone współpracy w klastrach i klastrów z otoczeniem, tj. w regionie, kraju czy na Wspólnym Europejskim Rynku. Klastry nadal traktują współpracę wewnątrz i na zewnątrz jako swoje wyzwanie. Nieliczne polskie klastry budują wewnątrz łańcuchy wartości lub włączają się w krajowe lub zagraniczne łańcuchy wartości. Zachęcanie ich do współpracy, pokazywanie dobrych praktyk, rozmowa o ryzykach i sposobach ich mitygacji wydają się ciągle potrzebne, tym bardziej, że środowisko klastrów w Polsce jest zróżnicowane.

Spotkanie rozpocznie się od wystąpień: Pana Marka Przeora (Team Leader, Departament Networks & Governance, DG GROW KE) w związku z 30. Rocznicą Wspólnego Rynku, nt. dotychczasowej roli klastrów i wyzwań przed nimi stojących na Wspólnym Rynku oraz Pani Agaty Wancio (Zastępca Dyrektora, Departament Innowacji i Polityki Przemysłowej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii), dotyczącego "Polityki klastrowej w Polsce".

Następnie zostaną zaprezentowane wyniki badania benchmarkingowego klastrów obejmujące lata 2020-2021 (pokazujące jak polskie klastry sobie radziły w pandemii covid-19, w zestawieniu z wynikami z lat 2018-2019, a zatem sprzed pandemii), dobre praktyki wybranych klastrów, co będzie punktem wyjścia do dyskusji na temat kondycji polskich klastrów, ich otwartości i gotowości na dynamicznie zachodzące zmiany w gospodarce, współpracy wykraczającej poza struktury klastra oraz wykorzystania nowych trendów.

Na zakończenie wydarzenia zaplanowane jest wystąpienie eksperckie.

Wydarzenie odbędzie się w formie stacjonarnej oraz online, udział jest bezpłatny.

Organizatorzy podczas spotkania zapewniają tłumaczenie (język polski i angielski).

Miejsce konferencji posiada udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością.

_________

Badanie benchmarkingowe klastrów w Polsce jest prowadzone co dwa lata od 2010 r. Głównym celem badania jest określenie aktualnego stanu rozwoju klastrów, przeanalizowanie zmian, jakie zaszły w klastrach w okresie dokonywanej obserwacji oraz zarekomendowanie działań na przyszłość. Na podstawie przeprowadzonych badań powstaje raport ogólny, który każdorazowo jest udostępniony na stronie internetowej PARP jako źródło wiedzy na temat sytuacji klastrów działających w Polsce, a także ich dobrych praktyk. Ponadto w ramach badania są opracowane dla każdego z koordynatorów klastrów indywidualne pogłębione raporty zawierające analizę wskaźników danego klastra na tle wskaźników badanej grupy oraz propozycje działań usprawniających, które mogą mieć wpływ na dalszy rozwój. Te raporty mają charakter poufny. W obecnej edycji badania udział wzięło 41 koordynatorów klastrów i 642 członków klastrów.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z: Anna Sokołowska, Dyrektor Biura Związku Pracodawców Klastry Polskie (e-mail: [email protected] ; tel. + 48 511 830 188).

Cluster Benchmarking - Edition 2022 is co-financed by the European Union under the European Regional Development Fund.

Agenda of the conference summarizing the results of the cluster benchmarking study "Cooperation? Is it worth it?"

Conference venue: Radisson Collection Hotel, 24 Grzybowska St., Warsaw
Date: 26 April 2023


9.00 - 9.30 | Registration

9.30 | Opening of the conference

9.30 - 10.15 | Welcome address

Paweł Olejnik, Vice-President of PARP
Paulina Zadura, Director of the Department of Analyses and Strategies, PARP


Opening speeches:

Marek Przeor, Team Leader, Department Networks & Governance, DG GROW EC "30th Anniversary of the Single Market - the role of clusters and the challenges they face in the Single Market"
Agata Wancio, Deputy Director, Department of Innovation and Industrial Policy, Ministry of Development and Technology "Cluster policy in Poland".


10.15 - 10.40 | Presentation of the results of benchmarking study

10.40 - 10.50 | Cluster benchmarking 2022 - summary

10.50 - 11.15 | Presentation of two best practices from the Cluster benchmarking report edition 2022 - selected clusters

11.15 - 11.30 | Coffee break

11.30 - 13.00 | Discussion session with experts

13.00 - 13.30 | Lunch

13.30 - 14.00 | Presentation of two good practices from the benchmarking study

14.00 - 15.00 | Presentation by a foreign expert

Presentation (45 minutes)

Q&A session with the expert (15 minutes)

15:00 | Closing of the conference

Paulina Zadura, Director of the Department of Analyses and Strategies, PARP

Meeting agenda and registration form:

Registration stationary/online participation:

https://app.evenea.pl/event/885465-2/

We would like to invite you to participate in the conference summarizing the study's results entitled "Benchmarking of clusters in Poland - Edition 2022 Cooperation? Is it worth it?, which will be held in Warsaw on April 26th, 2023 (study commissioned by the Polish Agency for Enterprise Development conducted by the consortium: Innoreg Sp. z o.o. and the Polish Clusters Employers' Association).

The event will be devoted to cooperation within clusters and clusters with the environment, i.e. in the region, the country or the European Common Market. Cooperation is still perceived as a challenge in clusters, both inside and outside. Just a few Polish clusters are building value chains internally or joining national or foreign value chains. Encouraging them to cooperate, showing good practices, and discussing the risks and ways of mitigating them seem still necessary, especially as the cluster environment in Poland is diverse.

The conference will commence with speeches by:
Mr Marek Przeor (Team Leader, Department Networks & Governance, DG GROW EC) in connection with the 30th Anniversary of the Common Market, on the current role of clusters and their challenges in the Common Market,
and Ms Agata Wancio (Deputy Director, Department of Innovation and Industrial Policy, Ministry of Development and Technology) on "Cluster policy in Poland".

The speeches will be followed by the presentation of the results of the cluster benchmarking study covering the years 2020-2021 (demonstrating how Polish clusters fared in the COVID-19 pandemic, in comparison with the results of the 2018-2019 study, i.e. pre-pandemic), along with good practices of selected clusters that will serve as a starting point for a discussion of Polish clusters' condition, their readiness to adapt to dynamic economic changes, collaboration beyond cluster structures, and using new trends to complement clusters.

The event will conclude with an expert presentation.

The event is hybrid. Both online and offline participation is free of charge.

Translation (Polish and English) will be provided by the organizers.

There are disabled-accessible facilities at the conference venue.

_________

The cluster benchmarking study in Poland has been conducted every two years since 2010. The main objective of the study is to evaluate the current state of cluster development, analyse the evolution of clusters during the observation period, and recommend actions for the future. As the result, a report is prepared, which, each time, is available on the PARP website as a source of knowledge on the clusters' situation in Poland, as well as their best practices. In addition, each cluster coordinator receives an individual confidential in-depth report consisting of an analysis of indicators of a given cluster against the indicators of the surveyed group and recommendations for improvement that may impact further development. The current edition studied 41 cluster coordinators and 642 cluster members.

In case of any questions, please contact Anna Sokołowska, Office Director of the Polish Clusters Employers' Association ([email protected] ; + 48 511 830 188).

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  REJESTRACJA udział stacjonarny | REGISTRATION stationary participation
już niedostępne -
LINK do uczestnictwa online zostanie rozesłany przed Wydarzeniem | LINK to participate online will be distributed before the Event REJESTRACJA udział online | Registration online participation

LINK do uczestnictwa online zostanie rozesłany przed Wydarzeniem | LINK to participate online will be distributed before the Event

już niedostępne -