Szkolenie z bezpiecznego stosowania diizocyjanianów - online, poziom ogólny

location icon
calendar icon
Od 21 cze 8:00 do 21 cze 11:00
ticket icon
Od 492,00 zł

Szkolenie online z zakresu bezpiecznego stosowania diizocyjanianów, prowadzone w formule LIVE (na żywo z prowadzącym).


Po szkoleniu otrzymasz dwa certyfikaty:

1- od organizatora szkolenia EHS CONSULTING Sp. z o.o.

2- od ISOPA - Europejskiego związku dla producentów wyrobów z diizocyjanianów (certyfikat uczestnika szkolenia)


Prowadząca - Agnieszka Kuźmicka jako pierwsza w Polsce wpisana na listę trenerów ISOPA - Europejski związek dla producentów wyrobów z diizocyjanianów

https://www.safeusediisocyanates.eu/pl/traineraccesspl


Program szkolenia uwzględnia treści zawarte w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (ust.5):

 • chemia diizocyjanianów,
 • zagrożenia związane z toksycznością (z uwzględnieniem toksyczności ostrej),
 • narażenie na działanie diizocyjanianów,
 • dopuszczalne wartości narażenia zawodowego,
 • sposób powstawania działania uczulającego,
 • zapach jako wskaźnik zagrożenia,
 • znaczenie lotności dla powstawania zagrożeń,
 • lepkość, temperatura i masa cząsteczkowa diizocyjanianów,
 • higiena osobista,
 • wymagane środki ochrony indywidualnej, z uwzględnieniem instrukcji praktycznych w zakresie ich prawidłowego użytkowania i ich ograniczeń,
 • ryzyko kontaktu ze skórą i narażenia przez drogi oddechowe,
 • ryzyko związane ze stosowanym procesem aplikacji,
 • system ochrony skóry i dróg oddechowych,
 • wentylacja,
 • oczyszczanie, wycieki, konserwacja,
 • usuwanie pustych opakowań,
 • ochrona osób postronnych,
 • określenie krytycznych etapów obróbki produktu,
 • szczególne krajowe systemy kodów (w stosownych przypadkach),
 • bezpieczeństwo behawioralne.

Podczas szkolenia zostanie omówiony wyżej wskazany program, z odwołaniem do mieszanin (popularnie stosowanych), w których diizocyjaniany są obecne.

Dla uczestników poziomu ogólnego - proponowane jest szkolenie dla poziomu średniozaawansowanego- zaawansowanego, na którym już dokładniej omówione zostaną procesy z wykorzystaniem diizocyjanianów.


Trener

Agnieszka Kuźmicka - z wykształcenia inżynier chemik oraz magister inżynierii materiałowej, prawnik, specjalista ds. BHP, inspektor ochrony przeciwpożarowej, auditor wiodący ISO 45001:2018, doradza i szkoli w zakresie bezpieczeństwa pracy w różnych branżach m.in. budownictwie, przemyśle energetycznym oraz zakładach produkcyjnych, wpisana jako Trener Zewnętrzny, pierwszy w Polce przez ISOPA - Europejski związek dla producentów wyrobów z diizocyjanianów https://www.safeusediisocyanates.eu/pl/traineraccesspl Przeszkoliła z zakresu bezpiecznego stosowania diizocyjanianów kilkadziesiąt firm, łącznie ponad 3 tys. pracowników.


Q&A - NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ PYTANIA

 1. Do kiedy należy przeszkolić pracowników z diizocyjanianów? Zgodnie z podaną powyżej podstawą prawną, użytkownicy profesjonalni lub przemysłowi powinni ukończyć szkolenie najpóźniej w dniu 24 sierpnia 2023 r.
 2. Co to są diizocyjaniany i gdzie znajdują zastosowanie? Diizocyjaniany są chemicznymi blokami konstrukcyjnymi stosowanymi w produkcji poliuretanów lub produktów polimocznikowych. Znajdują zastosowanie w: piankach; tworzywach termoplastycznych i elastomerach; farbach oraz lakierach; klejach, powłokach i szczeliwach; produktach kompozytowych, takich jak laminaty drewniane.
 3. Jakie przepisy wskazują na obowiązek przeszkolenia pracowników? Obowiązek przeszkolenia pracowników wynika z ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE, a konkretnie Załącznika XVII Ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobów.Zgodnie z załącznikiem diizocyjaniany, O = C=N- R-N = C=O, w których R jest alifatycznym lub aromatycznym podstawnikiem węglowodorowym o nieokreślonej długości:
  • nie mogą one być stosowane jako substancje w ich postaci własnej, jako składnik innych substancji ani w mieszaninach do zastosowań przemysłowych i profesjonalnych po dniu 24 sierpnia 2023 r., chyba że:
   • stężenie diizocyjanianów indywidualnie i w połączeniu jest mniejsze niż 0,1 % wagowo;
   • pracodawca lub osoba samozatrudniona zapewniają, aby użytkownicy przemysłowi lub profesjonalni ukończyli szkolenia w zakresie bezpiecznego stosowania diizocyjanianów przed rozpoczęciem używania tych substancji lub mieszanin.
 4. Jakie uprawnienia powinna posiadać osoba, która prowadzi szkolenie? Szkolenie powinien prowadzić specjalista ds. BHP z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi. Ustawodawca w Rozp. REACH nie doprecyzował, jakiego rodzaju mają być to uprawnienia. Można zatem rozumieć, że uprawnienia zawodowe powinny być poparte m.in. kursami/ szkoleniami, które odbywa uczestnik w ramach dokształcenia, które poruszają zagadnienia diizocyjanianów.Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Przedsprzedaż
już niedostępne 369,00 zł -
  Normalny
20 Czerwca 2024, 10:00 492,00 zł