Przeciąganie struny:: Marcin Derda | Działanie performatywne

location icon
OP ENHEIM Plac Solny 4, Wrocław
calendar icon
Od 5 kwi 18:30 do 5 kwi 18:30
ticket icon
Od 0,00 zł

5 kwietnia 2024 roku o godz. 18:30 zapraszamy Was do udziału w wydarzeniu towarzyszącym wystawie "Nie czas żałować róż, gdy płoną lasy". Ekspozycja stanowi podsumowanie czwartej edycji programu mentorskiego dla młodych artystów - OP_YOUNG. Marcin Derda, jeden z wyróżnionych w projekcie twórców, poprzez działanie performatywne, wprowadzi widzów w przestrzeń relacji i dźwięku.

▪Kiedy: 05.04.2024 r., godz. 18:30
▪Gdzie: Galeria OP ENHEIM, I p. OP ENHEIM, Plac Solny 4, Wrocław
▪Wstęp wolny

[English ↓]

_____________

Początek kalendarzowej wiosny rozpoczniemy działaniem performatywno-dźwiękowym. Tym razem, wspólnie z Marcinem Derdą, zaprosimy Was do udziału w wydarzeniu towarzyszącym aktualnej wystawie.

Jak mówi artysta:

,,Jest to metaforyczny performance dotyczący relacji pomiędzy ludźmi. Staram się pokazać bliskość i dystans. Dźwięki, które są wypadkową spotkania - »rezonowania pomiędzy«. Performance odbywać się będzie w przestrzeni Galerii OP ENHEIM".

Marcin Derda (ur. 2000, Konin) jest artystą, rzeźbiarzem, performerem, autorem instalacji oraz sztuki wideo. Jego praca pt. "Na cztery strony świata" prezentowana na wystawie "Nie czas żałować róż, gdy płoną lasy" stanowi osobistą opowieść o tym, co utracone. Poprzez instalację wideo, młody twórca zmaga się z historią rodzinną, która - jak mówi kuratorka wystawy, Kama Wróbel - "urasta do wielopoziomowej narracji o znaczeniu uniwersalnym".

_________

Pulling the string:: Marcin Derda | Performative action

On April 5, 2024, at 6:30 pm, you are invited to attend the event accompanying the exhibition "No Time To Grieve For Roses When The Forests are Burning". The exhibition is a summary of the fourth edition of the mentoring program for young artists - OP_YOUNG. Marcin Derda, one of the awarded artists in the project, will introduce the audience to the space of relations and sound through a performative action.

▪When: 05/04/2024, 6:30 pm
▪Where: OP ENHEIM Gallery, 1st p. OP ENHEIM, Plac Solny 4, Wrocław
▪Registration:
▪Free entry

_____________

We will start the beginning of the calendar spring with a performative-sound activity. This time, together with Marcin Derda, we will invite you to participate in an event accompanying the current exhibition.

As the artist says:

"This is a metaphorical performance about the relationship between people. I try to show closeness and distance. Sounds that are the resultant of the meeting - "resonating between". The performance will take place in the space of OP ENHEIM Gallery".

Marcin Derda (born 2000, Konin) is an artist, sculptor, performer, author of installations and video art. His work entitled "A View of the Four Sides of the World" presented at the exhibition "No Time To Grieve For Roses When The Forests are Burning" is a personal story about what is lost. Through a video installation, the young artist grapples with family history, which, according to the exhibition's curator, Kama Wróbel, "grows into a multi-level narrative of universal significance."


Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
Przeciąganie struny:: Marcin Derda | Działanie performatywne
Kiedy: 05.04.2024 r., godz. 18:30
Gdzie: Galeria OP ENHEIM, I p. OP ENHEIM, Plac Solny 4, Wrocław
Wstęp wolny
Przeciąganie struny:: Marcin Derda | Działanie performatywne

Przeciąganie struny:: Marcin Derda | Działanie performatywne
Kiedy: 05.04.2024 r., godz. 18:30
Gdzie: Galeria OP ENHEIM, I p. OP ENHEIM, Plac Solny 4, Wrocław
Wstęp wolny

już niedostępne -