IT i Nowe technologie Polityka i Gospodarka

Szkolenie Specjalisty Ochrony Informacji Niejawnych prowadzone zgodnie z Krajowymi Standardami Kwalifikacji Zawodowych - kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności 242110

location icon
online
calendar icon
Od 17 cze 8:30 do 21 cze 13:30
ticket icon
Od 2 583,00 zł

5-dniowy kurs prowadzony zgodnie z Krajowymi Standardami Kompetencji Zawodowych - kod zawodu 242110

Specjalista ochrony informacji niejawnych współuczestniczy w zarządzaniu i organizacji ochrony informacji niejawnych. Realizuje przedsięwzięcia związane z zapewnieniem ochrony informacji niejawnych. Wykonuje zadania powierzone przez pełnomocnika ochrony, zgodnie z nadanymi uprawnieniami, w zakresie zwykłych postępowań sprawdzających, opracowywania projektów dokumentów regulujących ochronę informacji niejawnych. Przygotowuje analizy, oceny, sprawozdania oraz wnioski dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych. Zapewnia ochronę systemów teleinformatycznych poprzez nadzór nad przestrzeganiem zasad i procedur postępowania w zakresie ochrony informacji niejawnych. Prowadzi kontrolę stanu zabezpieczenia informacji niejawnych oraz sprawdza przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji. Monitoruje przestrzeganie przepisów określających sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych oraz zapewnia bezzwłoczne wdrożenie przepisów, wytycznych, zaleceń, instrukcji itp. dotyczących postępowania z informacjami niejawnymi. Prowadzi dokumentację z obszaru informacji niejawnych oraz analizy dotyczące szacowania i zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych. Ponadto specjalista ochrony informacji niejawnych, zgodnie z wytycznymi pełnomocnika ochrony, prowadzi szkolenia dla pracowników w zakresie informacji niejawnych, uczestniczy w kontroli kancelarii tajnej, zapewnia bezpieczeństwo fizyczne informacji niejawnych, prowadzi postępowania wyjaśniające okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Zadania zawodowe:

 • kreowanie polityki bezpieczeństwa informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej;
 • organizowanie i nadzorowanie procesu ochrony informacji niejawnych;
 • przeprowadzenie analiz, przygotowywanie sprawozdań przestrzegania ochrony informacji niejawnych;
 • monitorowanie i ocenianie stanu ochrony informacji niejawnej;
 • opracowywanie projektów dokumentów regulujących ochronę informacji niejawnych;
 • przygotowywanie i archiwizowanie dokumentów zapewniających ochronę informacji niejawnych;
 • rekomendowanie przełożonym zmian wewnętrznych procedur ochrony informacji niejawnych;
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska.

Do podjęcia pracy w zawodzie specjalisty ochrony informacji niejawnych preferowane jest wykształcenie wyższe pierwszego stopnia na kierunkach np.: administracja, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie. Warunkiem koniecznym jest posiadanie obywatelstwa polskiego, z wyłączeniem zatrudnienia u przedsiębiorców, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. Konieczne jest posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa wydanego przez właściwy organ lub pisemnego upoważnienia wydanego przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz zaświadczenia o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.

PLAN RAMOWY

Ochrona informacji niejawnych - prawo, reguły, praktyki

 • T-1 - Przepisy prawne w zakresie ochrony informacji niejawnych w RP oraz międzynarodowe, w tym NATO i UE
 • T-2 - Organizacja ochrony informacji niejawnych
 • T-3 - Klasyfikowanie informacji niejawnych i oznaczanie materiałów odpowiednimi klauzulami tajności
 • T-4 - Odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i służbowa za naruszenie przepisów o ochronie informacji niejawnych
 • T-5 - Zadania pełnomocnika ochrony. Szkolenia.

Bezpieczeństwo osobowe

 • T-1 - Udostępnianie i dostęp do informacji niejawnych krajowych i pochodzących z wymiany międzynarodowej w ramach NATO, UE oraz umów bilateralnych
 • T-2 - Postępowania sprawdzające
 • T-3 - Zasady prowadzenia Teczek Akt Postępowań Sprawdzających
 • T-4 - Ewidencje i udostępnianie danych oraz akt postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających i postępowań bezpieczeństwa przemysłowego
 • T-5 - Postępowanie odwoławcze i skargowe, wznowienie postępowania

Bezpieczeństwo fizyczne

 • T-1 - Organizacja kancelarii tajnych, kancelarii niejawnych, kancelarii tajnych międzynarodowych.
 • T-2 - Ewidencja, przekazywanie, formy i sposoby oznaczania i zabezpieczania przesyłek
 • T-3 - Zagrożenia ze strony obcych służb specjalnych. Sposób postępowania w obliczu możliwych zagrożeń wynikających z analizy ryzyka - m. in. sabotaż, terroryzm
 • T-4 - Środki bezpieczeństwa fizycznego stosowane do zabezpieczania informacji niejawnych
 • T-5 - Kryteria określania poziomu zagrożeń. Metodyka doboru środków bezpieczeństwa fizycznego.
 • T-6 - Dokumentacja związana z bezpieczeństwem fizycznym:
  • plan ochrony informacji niejawnych
  • dokumentacja określająca sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne" w podległych komórkach organizacyjnych
  • dokumentacja określająca poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą
  • instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w podległych komórkach organizacyjnych oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony.

Bezpieczeństwo teleinformatyczne

 • T-1 - Zarys bezpieczeństwa teleinformatycznego. Bezpieczeństwo osobowe, sprzętu, emisje ujawniające, sprzęt klasy TEMPEST.
 • T-2 - Zasady uruchamiania i funkcjonowania systemów teleinformatycznych, w których mają być przetwarzane informacje niejawne.
 • T-3 - Dokumentacja bezpieczeństwa teleinformatycznego - zalecenia ABW/SKW
 • T-4 - Proces szacowania ryzyka dla bezpieczeństwa informacji niejawnych przetwarzanych w systemie teleinformatycznym.
 • T-5 - Ewidencjonowanie, oznaczanie, udostępnianie elektronicznych nośników informacji.

Bezpieczeństwo przemysłowe

 • T-1 - Przepisy prawne w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego - definicje
 • T-2 - Postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego
 • T-3 - Kwestionariusz bezpieczeństwa przemysłowego
 • T-4 - Obowiązki przedsiębiorcy w czasie trwania postępowania bezpieczeństwa przemysłowego, a także w okresie ważności świadectwa. Instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego.

Szkolenie trwa około 30 godzin lekcyjnych.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
cena obejmuje: udział w szkoleniu, certyfikat i materiały szkoleniowe. Łączenie przez skype. szkolenie dla 1 osoby

cena obejmuje: udział w szkoleniu, certyfikat i materiały szkoleniowe. Łączenie przez skype.

dostępnych: bez ograniczeń

Wyprzedane 2 583,00 zł Wyprzedane