Regulamin korzystania z serwisu Evenea

Obowiązuje od 24 maja 2018 r.

Spis treści

 1. Postanowienia ogólne

  1. Postanowienia wstępne
  2. Definicje
  3. Zakres usług
 2. Postanowienia dotyczące wszystkich użytkowników

  1. Rozwiązanie umowy
  2. Warunki techniczne
  3. Przetwarzanie danych osobowych
  4. Cookies
  5. Zasady odpowiedzialności
 3. Postanowienia dotyczące usług dla organizatorów

  1. Fakturowanie
  2. Opłaty
  3. Przyjmowanie płatności za Bilety
  4. Zapobieganie oszustwom
  5. Obowiązki Organizatora
  6. Powierzenie danych osobowych do przetwarzania
  7. Postanowienia różne
 4. Postanowienia w zakresie korzystania z Evenea przez kupujących bilet(y) lub dokonujących rejestracji na wydarzenia

  1. Postanowienia ogólne
  2. Zawarcie umowy
  3. Formy płatności
  4. Odpowiedzialność
  5. Koszty Biletu
  6. Zwroty
 5. Postanowienia końcowe

  1. Zmiany regulaminu
  2. Rozwiązanie umowy
  3. Postępowanie reklamacyjne
  4. Załączniki
 1. Postanowienia ogólne

  Postanowienia wstępne

  1. 1.1 Evenea jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest EventLabs Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Łucka 18/76, 00-845 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Wydziale XII Gospodarczym KRS pod numerem 0000323662, NIP: 5213529520, REGON: 141794203, Kapitał zakładowy: 27 300 zł (w pełni opłacony). Adres do korespodencji: EventLabs Sp. z o.o., Łucka 18/76, 00-845 Warszawa.
  2. 1.2 Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną przez EventLabs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w szczególności za pośrednictwem serwisu internetowego Evenea oraz korzystanie przez Użytkowników z serwisu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. 1.3 Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usługi oferowanej poprzez Serwis Evenea, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczęcia przesyłania danych.
  4. 1.4 Prawa autorskie do Serwisu Evenea należą w całości do EventLabs Sp. z o.o..

  Definicje

  1. 1.5 EventLabs - EventLabs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Adres do korespodencji: EventLabs Sp. z o.o., Łucka 18/76, 00-845 Warszawa, e-mail: info@evenea.pl.
  2. 1.6 Evenea - serwis internetowy prowadzony przez EventLabs w ramach którego udostępniany jest System oraz świadczone są inne usługi związane z organizacją i promocją wydarzeń. Evenea utrzymywana jest przez EventLabs w domenie evenea.pl oraz evenea.com i dostępna jest również w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez serwisy współpracujące z EventLabs.
  3. 1.7 System – oprogramowanie oferowane przez EventLabs i udostępniane w ramach Evenea wspierające procesy organizacji wydarzeń, rejestracji uczestnictwa, sprzedaży biletów i automatycznego fakturowania przez Organizatora.
  4. 1.8 Użytkownik - Podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał akceptacji Regulaminu. Użytkownikami są Organizatorzy oraz Kupujący Bilet.
  5. 1.9 Organizator – Użytkownik organizujący wydarzenie i mogący sprzedawać bilety.
  6. 1.10 Wydarzenie – zorganizowane przez Organizatora przedsięwzięcie w szczególności eventy, konferencje, imprezy promocyjne, kulturalne, integracyjne, koncerty, festiwale i inne; Wydarzenie może być bezpłatne lub odpłatne.
  7. 1.11 Bilet – dokument w formie elektronicznej zakupiony przy wykorzystaniu serwisu Evenea potwierdzający uprawnienie do wzięcia udziału w Wydarzeniu organizowanym przez Organizatora.
  8. 1.12 Konto - utrzymywany przez EventLabs dla Użytkownika - pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczony hasłem - zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Evenea;
  9. 1.13 Rejestracja - procedura zakładania Konta.
  10. 1.14 Rejestracja na Wydarzenie – procedura zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu przy wykorzystaniu serwisu Evenea.
  11. 1.15 Zablokowanie konta – sankcja zastosowana przez EventLabs, która oznacza brak możliwości zalogowania się do serwisu Evenea oraz brak możlwości dokonywania wszystkich lub niektórych operacji przez Użytkownika.
  12. 1.16 Usługa – usługa świadczona w ramach Evenea przez EventLabs.
  13. 1.17 Regulamin - niniejszy Regulamin serwisu Evenea.
  14. 1.18 Cennik – oferta prezentująca możliwości serwisu Evenea.pl i ceny poszczególnych usług EventLabs adresowanych do organizatorów. Dostępna pod adresem: https://evenea.pl/dla-organizatorow/cennik.

  Zakres usług

  1. 1.19 EventLabs po akceptacji Regulaminu przez Użytkownika zobowiązuje się do świadczenia drogą elektroniczną: Usług dla Organizatorów oraz Usług dla Kupujących Bilet. Informacja o usługach odpłatnych znajduje się w Cenniku. Korzystając z Serwisu Użytkownik zawiera z EventLabs umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Dokonując Rejestracji na Wydarzenie Użytkownik zawiera umowę o świadczenie usług z Organizatorem Wydarzenia.
  2. 1.20 EventLabs w ramach Evenea oferuje Organizatorom następujące usługi:
   1. 1. udostępnienie Systemu - oprogramowania internetowego lub w postaci aplikacji mobilnej wspierającego następujące procesy:
    1. a. stworzenie strony internetowej Wydarzenia (Strona Wydarzenia)
    2. b. promocję wydarzeń w Internecie przez Organizatora
    3. c. rejestrację uczestnictwa,
    4. d. obsługę techniczną sprzedaży Biletów,
    5. e. automatyczne generowanie faktur wystawianych przez Organizatorów,
    6. f. prowadzenie statystyk w zakresie ilości i wartości sprzedanych Biletów,
    7. g. wysyłanie wiadomości e-mail,
    8. h. kontroli wejścia na wydarzenie.
   2. 2. pośredniczenie w sprzedaży Biletów na rzecz Organizatora.
  3. 1.21 EventLabs w ramach Evenea oferuje Kupującym Bilet następujące usługi:
   1. 1. możliwość zakupu Biletu od Organizatora na stronie internetowej lub poprzez aplikację mobilną,
   2. 2. możliwość rejestracji na Wydarzenie Organizatora na stronie internetowej lub poprzez aplikację mobilną.
   3. 3. możliwość otrzymywania spersonalizowanych propozycji przyszłych wydarzeń w oparciu o aktywność w serwisie oraz historie zakupów biletów czy rejestracji na wydarzenia
 2. Postanowienia dotyczące wszystkich użytkowników

  1. 2.1 Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
  2. 2.2 Osoby fizyczne, w celu Rejestracji, powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: adresu e-mail (login), hasła, imienia i nazwiska.
  3. 2.3 Rejestracji osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, a także wszystkich dalszych czynności dotyczących tych podmiotów w Evenea, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w jej imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją.
  4. 2.4 W celu Rejestracji osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: imienia i nazwiska, adresu e-mail (login), pełnej nazwy (firmy) podmiotu rejestrowanego oraz hasła.
  5. 2.5 Zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a EventLabs, której przedmiotem są usługi świadczone przez EventLabs w ramach Evenea, na warunkach określonych w Regulaminie następuje w chwili przyjęcia oferty Eventlabs dotyczącej zakresu usług wskazanego w pkt. 1.19-1.21, dokonanej poprzez zaznaczenie pola akceptacji Regulaminu w formularzu rejestracji.
  6. 2.6 W wyniku prawidłowej Rejestracji EventLabs tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do loginu (adres email) podanego w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w Evenea loginu i hasła (logowanie).
  7. 2.7 W celu prowadzenia sprzedaży biletów Organizator zobowiązany jest podać po dokonaniu rejestracji następujące dane: nazwę firmy, adres jego siedziby, telefon, numer NIP oraz numer rachunku bankowego, na który mają być przelewane środki za sprzedane bilety po zakończeniu Wydarzenia lub, w przypadku przekazywania środków przez Użytkowników bezpośrednio na rachunek płatniczy lub rachunek bankowy Organizatora, wskazanie odpowiednich danych rachunku płatniczego lub rachunku bankowego Organizatora w celu jego podłączenia (integracji) do serwisu Evenea.
  8. 2.8 Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stronie Evenea. Nie jest możliwe usunięcie przez Użytkownika jakichkolwiek danych w trakcie korzystania z usług Evenea (w szczególności od momentu uruchomienia Strony Wydarzenia do zakończenia Wydarzenia i rozliczenia wszelkich płatności).
  9. 2.9 Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto, jednakże nie może ich wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu.
  10. 2.10 Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne.
  11. 2.11 Użytkownik otrzymuje możliwość organizacji Wydarzeń.
  12. 2.12 EventLabs pobiera opłaty za usługi udostępnione w Evenea, z zastrzeżeniem usług bezpłatnych przewidzianych w Cenniku. EventLabs przed zawarciem umowy obejmującej odpłatne usługi poinformuje Użytkownika o wysokości opłaty. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na wszelkie zobowiązania o charakterze pieniężnym wynikające z faktu skorzystania z określonych usług udostępnionych w Evenea opisanych w Regulaminie i Cenniku.
  13. 2.13 EventLabs będzie dążyć do utrzymania dostępności serwisu Evenea bez przerw i zakłóceń z uwzględnieniem zasad przewidzianych niniejszym Regulaminem.
  14. 2.14 EventLabs nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami. Użytkownicy są wyłącznie odpowiedzialni za wykonanie umów, które zawarli ze sobą przy wykorzystaniu serwisu Evenea.
  15. 2.15 EventLabs nie ponosi odpowiedzialności za rzeczywistą tożsamość Użytkownika. Każdy Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za sprawdzenie faktycznej tożsamości innego Użytkownika.
  16. 2.16 Użytkownik jest zobowiązany:
   1. do dostarczenia zgodnych z prawdą i nie wprowadzających w błąd informacji w trakcie Rejestracji i korzystania z serwisu Evenea oraz w komunikacji z innymi Użytkownikami.
   2. do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz poszanowania wszystkich praw osób trzecich. W szczególności, użytkownik nie może (i) używać obraźliwych lub wprowadzających w błąd treści, niezależnie od tego do kogo są one kierowane (ii) umieszczać w Serwisie jakichkolwiek materiałów pornograficznych lub treści, które naruszają obowiązujące przepisy prawa (iii) przesyłać niezamówionej informacji handlowej do Użytkowników.
  17. 2.17 Użytkownik nie jest uprawniony do:
   1. wykorzystywania mechanizmów, oprogramowania ani skryptów w serwisie Evenea, w celach innych niż prawidłowe korzystanie z serwisu. Jednakże, użytkownik może korzystać z interfejsów lub oprogramowania dostarczonych przez EventLabs w zakresie usług dostępnych w serwisie Evenea;
   2. blokowania, modyfikowania i kopiowania jakichkolwiek treści w serwisie Evenea, chyba że działania takie są konieczne do prawidłowego korzystania z usług w serwisie Evenea;
   3. wykonywania wszelkich działań, które mogą wpływać na zdolności do funkcjonowania infrastruktury Evenea, zwłaszcza działań, które mogą spowodować zakłócenie działania wspomnianej infrastruktury;
   4. wykorzystywania jakichkolwiek treści stanowiących własność Eventlabs w celach innych niż korzystanie z Usług,
   5. wykorzystywania jakichkolwiek treści innych Użytkowników bez ich wyraźnej zgody.
  18. 2.18 Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez EventLabs urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, EventLabs może poinformować o tym Użytkownika i zablokować dostęp do tych danych. EventLabs nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.
  19. 2.19 EventLabs zastrzega sobie prawo do modyfikacji usług oferowanych w Evenea oraz świadczenia usług różniących się od tych oferowanych w momencie rejestracji Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

  Rozwiązanie umowy

  1. 2.20 Użytkownik może dokonać rozwiązania umowy bez zachowania wypowiedzenia za pośrednictwem funkcji „usuń konto” dostępnej w serwisie Evenea po zalogowaniu i na zasadach określonych w sekcji „Rozwiązanie umowy” w Postanowieniach końcowych (pkt 5.4 – pkt 5.6).
  2. 2.21 EventLabs ma prawo do zablokowania konta Użytkownika lub wypowiedzenia umowy Użytkownikowi na zasadach określonych w Postanowieniach końcowych pkt 5.6.

  Warunki techniczne

  1. 2.22 Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług Evenea są następujące: połączenie z siecią Internet oraz przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera Użytkownika dokumentów hipertekstowych (HTML) udostępnionych w sieci Internet za pośrednictwem usługi WWW. EventLabs zaleca Użytkownikowi korzystanie z przeglądarek: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera i Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej.

  Przetwarzanie danych osobowych

  1. 2.23 Dane osobowe przetwarzane są przez EventLabs jako administratora danych Użytkowników, będących osobami fizycznymi, w zakresie danych podanych przy Rejestracji.
  2. 2.24 Dane osobowe przetwarzane są również przez Organizatorów w zakresie danych podanych przy zakupie Biletu lub rejestracji na Wydarzenie. Dane osobowe podane Organizatorowi są niezbędne do wykonania zawieranej z nim umowy i są przez Organizatora powierzone do przetwarzania EventLabs na zasadzie określonej w art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego „Rozporządzeniem RODO”) W takim zakresie EventLabs działa wyłącznie na zlecenie Organizatora w celu wykonania zawartej z nim umowy.
  3. 2.25 EventLabs przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do wykonania usług określonych w niniejszym regulaminie, w szczególności do celów związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, zgodnie z wymogami Rozporządzenia RODO oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. EventLabs umożliwia osobie, której dane dotyczą, prawo do kontroli przetwarzanych danych, poprzez uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych, możliwość żądania uzupełnienia, uaktualnienia, zmiany decyzji w stosunku do udzielonych zgód marketingowych, sprostowania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (prawo do bycia zapomnianym), prawo do uzyskania kopi zgromadzonych EventLabs danych na swój temat. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności
  4. 2.26 EventLabs nie jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych przez Organizatora.
  5. 2.27 EventLabs wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administrowaniem serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności
  6. 2.28 Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od Eventlabs w związku z korzystaniem z Evenea, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. Otrzymane od EventLabs informacje Użytkownik może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z organizacją wydarzeń i sprzedażą biletów oraz realizacją umów zawartych w wyniku organizacji Wydarzenia, chyba że otrzyma od innego Użytkownika wyraźną zgodę na przetwarzanie danych w innych celach.
  7. 2.29 Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w różnym zakresie w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiednich pól podczas rejestracji Konta. W każdej chwili użytkownik może zmienić ustawnienia tych pól po wejściu w ustawienia konta w sekcji Ustawienia Prywatności. Użytkownik wyraża zgodę na publikację przez Organizatora na stronie wydarzenia informacji zawartych w Koncie Użytkownika lub podanych przez Kupującego Bilet podczas zakupu biletu lub rejestracji na Wydarzenie poprzez odznaczenie odpowiedniego pola.
  8. 2.30 EventLabs Sp z o.o. ma prawo przeprowadzać różnego rodzaju ankiety przy pomocy poczty elektronicznej bądź poprzez udostępnianie ich bezpośrednio w serwisie evenea.pl. Dane zebrane od Użytkowników w procesie przeprowadzania ankiet, w szczególności dane geolokalizacyjne i profilowe (takie jak wykształcenie, zarobki, wiek,) są wykorzystywane wyłącznie w celu badania preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty EventLabs Sp. z o.o. do ich oczekiwań. Dane te mogą również służyć do opracowywania różnego rodzaju statystyk. Ujawnienie danych w przeprowadzanych przez EventLabs Sp. z o.o. ankietach jest zawsze dobrowolne, natomiast Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

  Cookies

  1. 2.31 Witryna sieci Web może korzystać z plików typu cookie w celu przetwarzania i przechowywania informacji dotyczących korzystania przez Użytkowników Evenea oraz prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, w tym również narzędzi remarketingu, np. Google AdSense. Pliki typu cookie są identyfikatorami, które witryna sieci Web może przesłać do przeglądarki w celu zapisania ich na komputerze Użytkownika, umożliwiając identyfikację użytkownika i ułatwiając mu korzystanie z witryny w czasie następnych odwiedzin. Dzięki stosowaniu plików typu cookie EventLabs Sp. z o.o. może śledzić adresy internetowe domen odwiedzających użytkowników. Dane te są analizowane dla celów wewnętrznych. Możliwe jest takie ustawienie przeglądarki, aby Użytkownik był informowany w momencie przesyłania pliku typu cookie. Dzięki temu Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji, czy chce zaakceptować taki plik, czy nie.
  2. 2.32 W Witrynie wykorzystywany jest system statystyk Google Analytics, który może być wykorzystywany do tworzenia profilów Użytkowników pod pseudonimem. W tym celu system Google Analytics wykorzystuje pliki cookies. Szczegółowe cele, do których Google Analytics wykorzystuje pliki cookies wymienione są w dokumencie dostępnym pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

  Zasady odpowiedzialności

  1. 2.33 EventLabs podejmuje starania aby zapewnić Użytkownikowi nieprzerwany dostęp do serwisu Evenea przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.
  2. 2.34 EventLabs zastrzega możliwość stosowania przerw technicznych w działaniu serwisu – każdorazowa przerwa nie będzie dłuższa niż 6 godzin. O każdej przerwie technicznej Użytkownik będzie informowany.
  3. 2.35 EventLabs nie ponosi odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika.
  4. 2.36 EventLabs nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu błędnego użycia, niemożności użycia lub błędnego działania Serwisu z powodu siły wyższej, winy Użytkownika lub innych powodów niezawinionych przez EvenLabs.
  5. 2.37 EventLabs nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika danych nieprawdziwych.
 3. Postanowienia dotyczące usług dla Organizatorów

  1. 3.1 Rejestracja przez Organizatora w serwisie Evenea oznacza akceptację Regulaminu i zawarcie umowy pomiędzy EventLabs a Organizatorem na zasadach określonych w Regulaminie.
  2. 3.2 EventLabs w ramach Evenea oferuje Organizatorom udostępnienie Systemu, czyli oprogramowania internetowego lub w postaci aplikacji mobilnej wspierającego następujące procesy:
   1. stworzenie strony internetowej Wydarzenia (Strona Wydarzenia)
   2. promocję wydarzeń w Internecie,
   3. rejestrację uczestników
   4. obsługę techniczną sprzedaży Biletów
   5. automatyczne generowanie faktur wystawianych przez Organizatorów
   6. prowadzenie statystyk w zakresie ilości i wartości sprzedanych Biletów,
   7. wysyłanie wiadomości email
   8. kontroli wejścia na wydarzenie.
  3. 3.3 Niezależnie od udostępnienia Systemu, EventLabs w ramach Evenea oferuje Organizatorom również usługę pośredniczenia przy sprzedaży Biletów na rzecz Organizatora.
  4. 3.4 W zakresie sprzedaży biletów na dane Wydarzenie jedynie Użytkownik (Kupujący Bilet) i Organizator wydarzenia zawierają stosunek umowny. EventLabs nie jest stroną umów sprzedaży Biletów.
  5. 3.5 Niezależnie od sytuacji o której mowa w pkt. 3.4 EventLabs działający jako przyjmujący zlecenie może zobowiązać się w zakresie swojej działalności wyłącznie do udostępnienia Systemu, bez pośredniczenia przy sprzedaży Biletów. W takim przypadku, w celu przyjmowania płatności za sprzedane Bilety, Organizator wykorzystuje rachunek płatniczy , udostępniany przez jednego ze wskazanych przez EventLabs dostawców usług płatniczych, którego jest posiadaczem poprzez podłączenie go do serwisu Evenea.
  6. 3.6 W przypadku gdy Organizator zawrze z Eventalbs umowę o pośrednictwo przy sprzedaży Biletów na rzecz Organizatora środki za sprzedane Bilety przyjmowane są przez EventLabs i przekazywane Organizatorowi nie później niż w ciągu 7 dni po zakończeniu Wydarzenia, na zasadach określonych poniżej. Bilety generowane są przez Evenea i przesyłane w formie elektronicznej (e-bilet) Kupującemu Bilet.

  Fakturowanie

  1. 3.7 O ile Organizator wyrazi zgodę poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym, faktury VAT wystawiane przez Organizatora generowane są przez System automatycznie na żądanie Kupującego Bilet.
  2. 3.8 Wygenerowana Faktura ProForma w postaci pliku PDF przesyłana jest w formie elektronicznej do Kupującego Bilet po dokonaniu zamówienia lecz przed dokonaniem płatności. Kopia faktury ProForma dostępna jest także w Panelu Użytkownika.
  3. 3.9 Faktura VAT w postaci pliku PDF przesyłana jest elektronicznie do Kupującego Bilet po dokonaniu płatności. Wygenerowana faktura VAT może być pobrana przez Organizatora z Panelu Użytkownika i przesłana przez Organizatora do Kupującego Bilet w formie papierowej.

  Opłaty

  1. 3.10 EventLabs pobiera wynagrodzenie od Organizatora na zasadach określonych w Cenniku.
  2. 3.11 Organizator ustala cenę bazową Biletu (cena bazowa netto) oraz wskazuje jaka stawka podatku VAT ma zastosowanie do sprzedawanych biletów (cena bazowa brutto).
  3. 3.12 Podatek VAT dodawany jest do ceny bazowej Biletu (cena bazowa biletu + VAT = cena bazowa brutto). Wysokość podatku VAT każdorazowo określana jest przez Organizatora, który ponosi pełną odpowiedzialność za jej prawidłowe określenie.
  4. 3.13 W przypadku gdy wydarzenie na które Bilety są sprzedawane za pośrednictwem Evenea zostanie odwołane lub zmienione (w zakresie terminu, czasu, miejsca lub innych ważnych elementów) i dokonano sprzedaży przynajmniej jednego biletu Organizator zobowiązany niezwłocznie po zaistnieniu takiej zmiany poinformować EventLabs w formie pisemnej lub w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez EventLabs. Skutek zawiadomienia w formie elektronicznej wymaga potwierdzenia przez EventLabs. Konsekwencje braku powiadomienia EventLabs ponosi wyłącznie Organizator.

  Przyjmowanie płatności za Bilety

  1. 3.14 EventLabs w przypadku wykonywania usługi opisanej w pkt. 3.3 księguje płatności za sprzedane bilety. Organizator uprawnia EvenLabs jako swojego agenta do przyjmowania świadczeń pieniężnych w jego imieniu.
  2. 3.15 EventLabs w przypadku wykonywania usługi opisanej w pkt. 3.3 przelewa otrzymaną sumę środków za sprzedaż Biletów Organizatorowi pomniejszoną o opłaty należne EventLabs, zgodne z cennikiem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, w ciągu 7 dni po zakończeniu Wydarzenia. Środki są przelewane na rachunek bankowy organizatora znajdujący się w Polsce (siedziba lub oddział w Polsce) na numer rachunku bankowego w formacie NRB/IBAN.
  3. 3.16 Organizator może skorzystać z następujących opcji otrzymywania płatności za Bilety:
   1. Płatność kartą płatniczą – płatność wykonywana za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych
   2. Szybki przelew – usługa płatności „szybkim przelewem” z dowolnego banku dostarczającego usługę tego typu, płatność wykonywana za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych
   3. Zwykły przelew – przelew tradycyjny na rachunek EventLabs (płatność off-line)
  4. 3.17 EventLabs po zakończeniu wydarzenia wystawia Organizatorowi fakturę VAT za świadczone Usługi. W przypadku o którym mowa w 3.3 opłata pobierana przez EventLabs potrącana jest z kwoty środków otrzymanych za sprzedane bilety.
  5. 3.18 W razie świadczenia usługi opisanej w pkt. 3.3 powyżej, w przypadku odwołania wydarzenia przez Organizatora, EventLabs przelewa otrzymaną sumę środków za sprzedaż Biletów Organizatorowi pomniejszoną o opłaty należne EventLabs, zgodne z cennikiem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, w ciągu 7 dni po odwołaniu Wydarzenia.
  6. 3.19 W przypadku odwołania wydarzenia Organizator ponosi wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków Kupującemu Bilet. W przypadku zmiany daty lub miejsca odbycia się wydarzenia, o ile Kupujący Bilet zażąda zwrotu środków za bilet Organizator ponosi również wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków Kupującemu Bilet.

  Zapobieganie oszustwom

  1. 3.20 EventLabs ma prawo dezaktywowania strony Wydarzenia, konta Organizatora oraz wstrzymania sprzedaży Biletów, w przypadku gdy czynności związane z Wydarzeniem:
   1. naruszają postanowienia Regulaminu,
   2. naruszają obowiązujące przepisy prawa,
   3. negatywnie wpływają na dobre imię EventLabs.
  2. 3.21 Jeżeli postępowanie sprawdzające wykaże zaistnienie okoliczności, o których mowa powyżej, EventLabs ma prawo do wstrzymania sprzedaży biletów Kupującym Bilet lub dezaktywowania strony Wydarzenia i konta Organizatora po uprzednim poinformowaniu Organizatora o takim zamiarze i wskazaniu 7 dniowego terminu na wyjaśnienie okoliczności.
  3. 3.22 Po zakończeniu Wydarzenia, w przypadku powzięcia wiadomości, że czynności związane z Wydarzeniem, mogły się odbywać z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa ma również prawo do wstrzymania wpłaty na rzecz Organizatora, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, w związku ze sprzedanymi biletami nie więcej niż o 21 dni od zakończenia Wydarzenia i podjęcia w tym czasie czynności sprawdzających, czy miały miejsce działania i okoliczności określone w pkt 3.20.

  Obowiązki Organizatora

  1. 3.23 Organizator ma obowiązek poinformować EventLabs niezwłocznie o niedostępności lub nieprawidłowym działaniu Serwisu Evenea.
  2. 3.24 Organizator ma obowiązek stosowania Serwisu Evenea zgodnie z prawem polskim i w sposób nienaruszający praw osób trzecich.
  3. 3.25 Organizator pokryje wszelkie roszczenia osób trzecich w stosunku do EventLabs oraz jego pracowników w związku z nielegalnym korzystaniem przez Organizatora z Serwisu Evenea. Obowiązek ochrony obejmuje również koszty pomocy prawnej. Organizator zobowiązuje się współdziałać i dostarczać EventLabs wszelkich informacji w przypadku procesów sądowych dotyczących naruszenia praw, a także wstąpić do procesu na żądanie EventLabs.
  4. 3.26 Organizator ma obowiązek poinformowania EventLabs niezwłocznie o każdej zmianie jego nazwy, nazwy firmy, adresu, formy prawnej i danych dotyczących posiadanego rachunku bankowego w formie pisemnej lub poprzez e-mail na adres podany przez EventLabs.

  Powierzenie danych osobowych do przetwarzania

  1. 3.27 Organizator jest administratorem danych osobowych Użytkowników, którzy dokonali rejestracji na organizowane przez niego Wydarzenie lub kupili na nie Bilet.
  2. 3.28 Organizator powierza EventLabs dane osobowe Użytkowników do przetwarzania dane zebrane za pośrednictwem Serwisu (imię, nazwisko, adres e-mail) w następującym zakresie:
   1. zbieranie danych,
   2. bezpieczne utrwalanie danych,
   3. przechowywanie danych,
   4. przekazywanie danych w celach wynikających z umowy zawartej pomiędzy EventLabs a Organizatorem,
   5. dokonywanie zmian w danych na żądanie osób, których one dotyczą, przekazane Organizatorowi, o których Organizator poinformował EventLabs,
   6. usuwanie danych na żądanie Organizatora w zakresie, w jakim dane te są administrowane przez Organizatora, z zastrzeżeniem braku obowiązku usuwania danych osobowych, które w takim samym zakresie administrowane są jednocześnie przez EventLabs.

  Postanowienia różne

  1. 3.29 Organizator wydarzenia upoważnia EventLabs do umieszczenia w Serwisie nazwy lub znaku towarowego Organizatora lub nazwy lub znaku towarowego organizowanego przez Organizatora Wydarzenia, w zakresie niezbędnym do wskazania faktu korzystania przez Organizatora z Evenea. Upoważnienie obejmuje możliwość wskazywania na okoliczność korzystania z Evenea przez Organizatora w Serwisie Evenea, materiałach PR, komunikatach prasowych i innych materiałach o charakterze informacyjnym i promocyjnym.
  2. 3.30 Organizator udziela EventLabs bezpłatnego, nieograniczonego czasowo ani terytorialnie prawa do umieszczenia w Serwisie, na Facebooku, w aplikacjach i widgetach EventLabs lub podmiotów trzecich (w tym aplikacjach mobilnych i widgetach telewizyjnych): layoutu strony internetowej Organizatora, poprzez którą świadczy on swoje usługi, w tym także znaku towarowego Organizatora oraz publikowanych na takiej stronie internetowej treści Organizatora EventLabs - w celu promocji usług EvenLabs.
 4. 4. Postanowienia w zakresie korzystania z Evenea przez Kupujących Bilet(y) lub dokonujących Rejestracji na Wydarzenia

  Postanowienia ogólne

  1. 4.1. Warunkiem skorzystania z Serwisu Evenea przez Kupującego Bilet lub Użytkownika dokonującego rejestracji na Wydarzenie jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

  Zawarcie umowy

  1. 4.2. Poprzez dokonanie zakupu Biletu na Wydarzenie przez Kupującego Bilet lub poprzez rejestrację na Wydarzenie przez Użytkownika powstaje stosunek umowny wyłącznie pomiędzy (i) Organizatorem a Kupującym Bilet lub (ii) Organizatorem a Użytkownikiem dokonującym rejestracji na Wydarzenie.
  2. 4.3. EventLabs oświadcza, że nie jest Organizatorem Wydarzeń w ramach Evenea, chyba że co innego wyraźnie wynika z warunków określonych w Wydarzeniu. EventLabs udostępnia jedynie System Organizatorom a w przypadku opisanym w 3.3 działa także jako agent Organizatora Wydarzenia na jego rachunek zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  3. 4.4. Kupujący Bilet poprzez kliknięcie w odpowiednie pole wskazujące na dyspozycje zakupu biletu (np. "Kup bilet") zawiera z Organizatorem umowę w zakresie sprzedaży biletów. W celu nabycia biletu konieczne jest:
   1. wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza zamówienia oznaczonych symbolem "*"),
   2. zaakceptowanie Regulaminu,
  4. 4.5. Kupującym Bilet nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Organizatorem, zgodnie z art. 38 pkt 12) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827), stanowiącym, że prawo do odstąpienia od umów zawartych na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

  Formy płatności

  1. 4.6. W przypadku wykonywania usługi opisanej w pkt. 3.3 formy płatności za Bilety mogą być następujące:
   1. Płatność kartą płatniczą – płatność wykonywana za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych
   2. Szybki przelew – usługa płatności „szybkim przelewem” z dowolnego banku dostarczającego usługę tego typu, płatność wykonywana za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych
   3. Zwykły przelew – przelew tradycyjny na rachunek EventLabs (płatność off-line)
  2. 4.7. Kwota należności wynikająca z formularza zamówienia Biletu na Wydarzenie powinna zostać zapłacona niezwłocznie po dokonaniu zamówienia i otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem.
  3. 4.8. EventLabs nie ponosi odpowiedzialności za realizację i bezpieczeństwo transakcji przez dostawcę usług płatniczych , w tym za podanie przez Kupującego bilet numeru karty płatniczej na innych stronach internetowych, przy pomocy których dokonuje płatności.
  4. 4.9. W szczególności za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami kredytowymi przeprowadzonych na stronach internetowych operatora płatności odpowiada operator płatności zgodnie ze swoim regulaminem.

  Odpowiedzialność

  1. 4.10. Całkowita odpowiedzialność dotycząca Wydarzenia leży wyłącznie po stronie danego Organizatora.
  2. 4.11. Informacje na temat Wydarzeń, ilości dostępnych biletów, ceny biletu i formy płatności są określane przez Organizatora. EventLabs nie ma wpływu na jakość tych informacji.
  3. 4.12. Nazwę, adres oraz inne dane identyfikujące Organizatora Kupujący Bilet może uzyskać w serwisie Evenea.
  4. 4.13. EventLabs nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Organizatora w stosunku do Kupujących Bilet.

  Koszty Biletu

  1. 4.14. Koszt zamówienia Biletu na Wydarzenie może przekroczyć cenę wskazaną na Bilecie. Koszt zamówienia Biletu jest uzależniony od ceny bazowej Biletu określonej przez Organizatora, wysokości podatku VAT i opłat pobieranych przez EventLabs określonych w Cenniku. W zależności od uzgodnień między EventLabs i Organizatorem Kupujący Bilet może ponosić koszty obsługi sprzedaży Biletów przez EventLabs (opłata za obsługę sprzedaży biletów).
  2. 4.15. Łączny Koszt zamówienia biletu, w tym wszystkie dodatkowe opłaty są natychmiast wymagalne do zapłaty po otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem.
  3. 4.16. Natychmiast po otrzymaniu płatności EventLabs wysyła Bilet na adres e-mail Kupującego.

  Zwroty

  1. 4.17. W przypadku odwołania wydarzenia Organizator ponosi wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków Kupującemu Bilet. W przypadku zmiany daty lub miejsca odbycia się wydarzenia, o ile Kupujący Bilet zażąda zwrotu środków za bilet Organizator ponosi również wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków Kupującemu Bilet.
 5. Postanowienia końcowe

  Zmiany regulaminu

  1. 5.1 EventLabs zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana może dotyczyć w szczególności uruchomienia nowej wersji usług świadczonych w ramach Evenea.
  2. 5.2 Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez EventLabs, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Evenea zmienionego Regulaminu. Wydarzenia rozpoczęte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
  3. 5.3 Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach w Regulaminie na stronie https://evenea.pl/regulamin. Jeśli Użytkownik nie sprzeciwia się stosowaniu zmienionych warunków w terminie , zmienione warunki uznaje się za przyjęte przez Użytkownika. Za sprzeciw wobec zmienionego Regulaminu uznaje się rozwiązanie umowy z EventLabs ze skutkiem określonym w pkt 5.6 (z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia).

  Rozwiązanie umowy

  1. 5.4 Użytkownik może rozwiązać umowę z EventLabs (dotyczącą określonego Konta) poprzez wypełnienie dostępnego na stosownej stronie formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (loginu) i hasła. W przypadku Organizatorów usunięcie Konta nie jest możliwe w czasie od momentu aktywacji Wydarzenia i sprzedania co najmniej jednego biletu do zakończenia Wydarzenia i rozliczenia wszelkich płatności związanych z Wydarzeniem. W przypadku innych Użytkowników usunięcie Konta nie jest możliwe w czasie od momentu zgłoszenia udziału w Wydarzeniu do zakończenia rozliczenia wszystkich płatności z nim związanych. Z uwzględnieniem warunków określonych w niniejszym punkcie 5.4. umowa ulega rozwiązaniu po upływie 30 dni od zakończenia rozliczenia wydarzenia lub od momentu wypełnienia formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Rozwiązanie umowy nie jest jednoznaczne z zakończeniem przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Organizatorów w celach marketingowych ani przez EventLabs w celach przesyłania informacji handlowych na wskazane adresy e-mail.
  2. 5.5 Z ważnych przyczyn, w szczególności gdy Użytkownik, po uprzednim wezwaniu przez EventLabs nie spełnia swoich zobowiązań umownych wobec EventLabs umowa może zostać rozwiązana przez EventLabs za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.
  3. 5.6 EventLabs ma prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym lub do zablokowania Konta w przypadku naruszenia istotnych postanowień niniejszego Regulaminu.

  Postępowanie reklamacyjne

  1. 5.7 Użytkownik może złożyć reklamację co do usług świadczonych przez EventLabs.
  2. 5.8 Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub w formie pisemnej na adres: EventLabs Sp. z o.o., Łucka 18/76, 00-845 Warszawa. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w Evenea (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
  3. 5.9 Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji EventLabs zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  4. 5.10 EventLabs rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
  5. 5.11 Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany w reklamacji.