Zarządzanie Prawo i Podatki Nauka i Edukacja Rozwój osobisty Polityka i Gospodarka

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DLA POCZĄTKUJĄCYCH według nowej ustawy. ONLINE

location icon
ON-LINE
calendar icon
Od 22 paź 9:30 do 23 paź 15:30

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Pierwsze zamówienie? To proste dzięki naszemu szkoleniu!
Weź udział w tym szkoleniu, a:

 • Przygotujemy Cię do stworzenia pierwszego zamówienia publicznego
 • Dowiesz się, jak poprawnie złożyć ofertę
 • Powiemy Ci, jakie są najczęstsze błędy w zamówieniach i jak początkujący mogą ich uniknąć

To wszystko oparte o nową ustawę Pzp!

Rozpocznij swoją karierę w zamówieniach publicznych z liderem na rynku szkoleń z zamówień publicznych!

Przygotuj się, zanim zaczniesz swój pierwszy przetarg!

Szkolenie odbywa się w bezpiecznej formie on-line. SPRAWDŹ, jak łatwo wziąć w nim udział!

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje 30-dniowy dostęp do nagrania całego szkolenia oraz dostęp do dwóch godzinnych webinarów z ZP i umiejętności miękkich.

CENA SZKOLENIA 995 zł netto

CENA ZAWIERA

 •  Szkolenie on-line na żywo

 •  Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 •  Dostęp do EduStrefy

 •  Certyfikat ukończenia szkolenia

 •  Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 •  Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp

 • Wzór SWZ
 • Kwalifikowanie wykonawców
 • Analiza potrzeb
 • Regulamin do 130 000 zł
 • Postępowanie wg trybu podstawowego
 • Przykładowe klauzule do umów

Strona szkolenia TUTAJ

Trener: Jerzy Czaban

PROGRAM

I. SYSTEMATYKA NOWEJ USTAWY

 1. Zamówienia klasyczne i subsydiowane,
 2. Zamówienia sektorowe,
 3. Zamówienia z dziedziny obronności i bezpieczeństwa.
 4. Progi w zamówieniach publicznych:

a) Zamówienia bagatelne,

b) Zamówienia krajowe,

c) Zamówienia unijne

II. ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Zasada równego traktowania i uczciwej konkurencji,
 2. Przejrzystość postępowania,
 3. Proporcjonalność w zamówieniach publicznych,
 4. Uzyskiwanie najlepszej jakości w ramach posiadanych środków,
 5. Uzyskiwanie najlepszych efektów zamówienia,
 6. Bezstronność i obiektywizm osób wykonujących czynności związanych z zamówieniem publicznym.
 7. Jawność postępowania,
 8. Pisemność postępowania z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.
 9. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami.
 10. Dokumentowanie postępowania.

III. ZAMAWIAJĄCY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 1. Bezstronność osób przygotowujących postępowanie, wykonujących czynności w postępowaniu, udzielających zamówienia oraz sposób dokumentowania ich bezstronności,
 2. Pomocnicze działania zakupowe - zasady powierzania czynności podmiotom zewnętrznym.

IV. WYKONAWCA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

 1. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 2. Okoliczności wykluczające wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia.
 3. Korzystanie z zasobów innych wykonawców

V. PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 1. Plan postępowań o udzielenie zamówienia,
 2. Analiza potrzeb i wymagań,
 3. Opis przedmiotu zamówienia,
 4. Oszacowanie wartości zamówienia,
 5. Wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia:

a) Tryby w postępowaniu krajowym (o wartości mniejszej niż próg unijny),

b) Tryby w postępowaniu unijnym (o wartości większej niż próg unijny)

6. Opracowanie specyfikacji warunków zamówienia / opisu potrzeb i wymagań

7. Przygotowanie zaproszenia do udziału w postępowaniu.

VI. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Zasady opisywania przedmiotu zamówienia w przypadku dostaw lub usług.
 2. Zasady opisywania przedmiotu zamówienia w przypadku robót budowlanych.
 3. Przedmiot zamówienia równoważny.

VII. OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

 1. Zasady szacowania wartości zamówienia w przypadku zamówień mieszanych,
 2. Zasady szacowania wartości zamówienia w przypadku dostaw i usług,
 3. Zasady szacowania wartości zamówienia w przypadku robót budowlanych,
 4. Szacowanie wartości zamówienia w przypadku udzielania zamówień w częściach lub dopuszczeniu składania ofert częściowych.

VIII. TRYBY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - PROCEDURA

 1. Tryby stosowane w zamówieniach krajowych:

a) Tryb podstawowy, (bez negocjacji, z możliwością negocjacji, z przeprowadzeniem negocjacji),

b) Partnerstwo innowacyjne.

c) Negocjacje bez ogłoszenia.

d) Zamówienie z wolnej ręki

2. Tryby unijne:

a) Przetarg nieograniczony,

b) Przetarg ograniczony,

c) Negocjacje z ogłoszeniem,

d) Dialog konkurencyjny,

e) Partnerstwo innowacyjne,

f) Negocjacje bez ogłoszenia,

g) Zamówienie z wolnej ręki.

IX. BADANIE I OCENA OFERT

 1. Zasady poprawiania oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych, w sposób istotny nie wpływających na treść oferty.
 2. Badanie rażąco niskich cen w ofertach.
 3. Ocena ofert w oparciu o kryteria i ich znaczenie , opisane w dokumentach przetargowych.
 4. Zakończenie postępowania.

X. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

 1. Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy.
 2. Ochrona podwykonawców,
 3. Odstąpienie od umowy.
 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

XI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

 1. Odwołanie,
 2. Postępowanie skargowe (skarga do sądu)
 3. Pozasądowe rozpatrywanie sporów.

XII. WYJAŚNIANIE WĄTPLIWOŚCI SŁUCHACZY

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  ZGŁOSZENIE
już niedostępne 1 223,85 zł -