Komunikacja i wystąpienia publiczne Zarządzanie Nauka i Edukacja Rozwój osobisty Kursy online

IURIDICOMasterClass - Szkolenie z wystąpień publicznych dla tłumaczy ustnych

location icon
online online, Online
calendar icon
Od 3 wrz 9:00 do 10 wrz 15:00

Brak możliwości zwrotu wniesionych za bilety opłat.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wydarzenia bez zachowania prawa do odszkodowania z powodu braku wymaganego minimum uczestników (5).

Informujemy, że Organizator szkolenia nie wyraża zgody na rejestrację lub nagrywanie tego szkolenia jakąkolwiek techniką. Zakaz rejestracji dotyczy zarówno obrazu, jak i dźwięku. Organizator nie wyraża zgody na publikowanie i rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów przekazanych uczestnikom szkolenia.

Wydarzenie nie będzie również nagrywane przez Organizatora i nie będą uczestnikom udostępniane nagrania audio lub video.

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane jako "Rozporządzenie" lub "RODO") oraz wydana na jego podstawie ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Obie regulacje tworzą znowelizowany system ochrony danych osobowy, który zastępuje dotychczas obowiązującą w Polsce ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe - to wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej lub pozwalające jednoznacznie zidentyfikować tę osobę (ustalić jej tożsamość). Mogą to być zarówno dane tekstowe, ale również dane biometryczne (np. odciski palców), wizerunek osoby (np. zdjęcia, video) i inne. W każdym przypadku, w którym na podstawie danych możemy ustalić tożsamości osoby, mamy do czynienia z danymi osobowymi i jednocześnie powiązaną z nimi osobą, której te dane dotyczą.

Nowe prawo kładzie duży nacisk na przejrzystość zasad przetwarzania danych, między innymi poprzez spełnienie przez Administratora danych obowiązków informacyjnych względem osoby, której dane dotyczą.

Dążąc do zapewnienia przejrzystości w zakresie przetwarzanych Państwa danych osobowych, jak również zapewnienia zgodności z postanowieniami RODO informujemy, że Iuridico spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku dalej "Iuridico" lub "Spółka" przetwarza Państwa dane osobowe, będąc ich administratorem.

Niniejszy dokument został opracowany w taki sposób, aby znaleźli Państwo w nim wszystkie niezbędne informacje wymagane przez Rozporządzenie (RODO) dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji

- Zespół Iuridico

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

obowiązki informacyjne Administratora danych

Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest IURIDICO Legal & Financial Translations spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-180), ul. Wielkopolska 5/A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000397229 przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy spółki 5.000,00 złotych, opłacony w całości, numer identyfikacji podatkowej NIP: 5862274689.

Jak mogę się z Wami skontaktować w sprawach związanych z danymi osobowymi?

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem danych osobowych, możesz to zrobić:

 1. drogą e-mailową pod adresem: [email protected]

lub

 1. pisemnie - za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem:

IURIDICO Legal & Financial Translations sp. z o.o.
Ul. Wielkopolska 5A
80-180 Gdańsk
dopisek: dane osobowe

W jakich sytuacjach przetwarzacie moje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zawsze wtedy, gdy:

 • składasz zamówienia na usługę tłumaczeniową (przez usługę tłumaczeniową rozumiemy tłumaczenie, tłumaczenie z weryfikacją, tłumaczenie z korektą natywną, tłumaczenie uwierzytelnione, tłumaczenie ustne, weryfikacja/korekta tekstu),
 • realizujesz usługi tłumaczeniowe,
 • gdy bierzesz udział w organizowanych przez nas szkoleniach, konferencjach, konkursach i akcjach promocyjnych,
 • podczas rozmów telefonicznych z zespołem Iuridico, możemy słuchać lub nagrywać rozmowy do celów związanych z kontrolą jakości lub szkoleniami. Nagrania przechowywane są przez ograniczony czas, a następnie automatycznie usuwane, o ile Iuridico nie będzie miało uzasadnionego powodu, by zachować te nagrania na dłuższy czas (o ile jest to konieczne), m.in. w przypadku śledztw w sprawach o oszustwa,
 • w określonych przypadkach może zachodzić potrzeba wykorzystania Twoich danych w celu rozwiązania sporów prawnych, w przypadku postępowań urzędowych, w sprawach związanych z przestrzeganiem przepisów prawa, w tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

Czy muszę podawać Wam moje dane?

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niektóre z Twoich danych mogą być niezbędne do wykonania przez nas usługi tłumaczeniowej.

Niektóre Twoje dane są niezbędne, abyśmy mogli spełnić wymagania określone przepisami prawa, o których mowa poniżej.

Jakie dane przetwarzacie?

Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zbierane. W zależności od rodzaju aktywności zakres danych może być odmienny jeżeli:

 1. przekazujesz nam zlecenia tłumaczeniowe przetwarzamy Twoje dane, m.in. Twoje imię i nazwisko, telefon, adres oraz adres e-mail;
 2. realizujesz zlecenia tłumaczeniowe;
 3. bierzesz udział w organizowanych przez nas wydarzeniach (np. szkoleniach) przetwarzamy Twoje dane, m.in. Twoje imię i nazwisko, telefon, adres e-mail;
 4. korzystasz z naszej strony internetowej, wówczas przetwarzamy dane o Twojej lokalizacji, adresie IP, wykorzystywanej przeglądarce, Twoich zachowaniach (na przykład które strony odwiedzasz) w tym danych odczytanych za pomocą plików cookies i podobnych technologii. Twoich danych używamy w celach, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Wykorzystanie ich pozwala też zapewnić Tobie maksymalną wygodę poprzez zapamiętanie preferencji i ustawień na naszych stronach;
 5. komunikujemy się z Tobą drogą elektroniczną lub z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (po wcześniejszym wyrażeniu przez Ciebie zgody na taką komunikację) wówczas (w zależności od formy komunikacji) przetwarzamy takie dane jak: Twoje imię, numer telefonu, adres e-mail.

W jakim celu przetwarzacie moje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu podjęcia działań na Twoje żądanie (np. odpowiedź na zapytanie lub żądanie), w celu świadczenia usługi, w tym obsługi ewentualnych skarg, czy dochodzenia należności wynikających z zawartych umów.

Przetwarzanie niektórych Twoich danych osobowych jest także konieczne w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, a dotyczących np. obowiązku przechowywania niektórych danych przez określony czas, zebrania niektórych informacji w celu weryfikacji i identyfikacji użytkownika, czy przekazywania danych uprawnionym organom lub podmiotom.

Twoje dane przetwarzamy również w innych, prawnie usprawiedliwionych celach, między innymi w celu monitorowania aktywności na stronie internetowej (m.in. za pomocą plików cookies i wykorzystywanych przez nas narzędzi).

Jeśli zdecydujemy się przetwarzać Twoje dane w innym celu, niż je zebraliśmy, poinformujemy Ciebie o tym i poprosimy o zgodę, o ile zgodnie z przepisami prawa będzie ona wymagana.

Na jakiej podstawie >prawnej przetwarzacie >moje dane?

Dane Osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia RODO dotyczącego danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest:

 • wyrażona przez Ciebie zgoda, lub
 • rozpatrywanie Twojego wniosku lub żądania, lub
 • zawarcie i realizacja umowy, lub
 • realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora, lub
 • spełnienie przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Jak długo będziecie przetwarzać moje dane?

Dla poszczególnych przypadków czas przetwarzania danych jest następujący:

 1. w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie umowy, przetwarzanie będzie trwało tak długo, dopóki trwa umowa oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
 2. jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie dla określonego celu, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu odwołania przez Ciebie zgody,
 3. dane, które przetwarzamy w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu przetwarzać będziemy dopóki trwa ten interes. W szczególnych przypadkach, którymi są przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, Twoje dane możemy przetwarzać do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu,
 4. dane przetwarzane w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa będziemy przetwarzać tak długo, jak wynika to z tych przepisów.

Kim są odbiorcy danych?

Odbiorcami danych są osoby upoważnione przez Administratora do wykorzystania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, którym Spółka zleca wykonywanie takich czynności.

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli spełniać ciążące na nas obowiązki i należycie wywiązywać się z obowiązujących przepisów prawa.

Przy wykonywaniu części zadań (m.in. niszczenia dokumentów, przechowywania danych, obsługi księgowej i kadrowo-płacowej, obsługi prawnej, obsługi marketingowej, obsługi informatycznej) korzystamy z pomocy zewnętrznych podmiotów. W uzasadnionych przypadkach otrzymają je od nas też odpowiednie władze.

W takim przypadku powierzamy dane osobowe podmiotom podwykonawczym w realizacji określonego celu na nasze zlecenie (na podstawie Umowy powierzenia danych), nadal pozostając Administratorem Twoich danych i odpowiadając za ich bezpieczeństwo.

Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom:

 1. osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom, współpracownikom i Członkom organów Spółki, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby należycie wykonywać swoje obowiązki;
 2. podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie w realizacji ściśle określonego celu (np. biuro księgowe, kancelaria prawna, firma informatyczna);
 3. innym odbiorcom danych (np. organom ścigania, bankom).

Czy i komu udostępniacie moje dane?

Nie udostępniamy Twoich danych osobom czy podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których:

 1. wyraziłeś dobrowolną zgodę na takie udostępnienie. Udzielona wcześniej zgoda może być w każdym momencie przez Ciebie odwołana, w równie prosty sposób w jaki została złożona;
 2. udostępnienie jest konieczne w celu realizacji umowy lub świadczenia usługi;

W szczególnych przypadkach Twoje dane mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. organom ścigania, biegłemu rewidentowi w celu badania sprawozdania finansowego Spółki).

Każdy wniosek o udostępnienie jest przez nas wnikliwie badany, a przekazanie danych następuje tylko w przypadku, gdy w wyniku tej analizy stwierdzimy, że istnieje ważna i skuteczna podstawa prawna do żądania ujawnienia tym podmiotom Twoich danych.

Czy przekazujemy dane osobowe poza kraje Unii Europejskiej?

Nasi partnerzy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Czy korzystamy z plików cookie i podobnych technologii?

Stosujemy na stronach internetowych pliki cookie i inne technologie identyfikacyjne w swoich aplikacjach, witrynach internetowych, wiadomościach e-mail oraz reklamach internetowych w celach opisanych w tej polityce. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce lub na urządzeniu przez witryny internetowe, aplikacje, media internetowe i reklamy.

Stosujemy pliki cookie i podobne technologie w następujących celach:

 • zapamiętywanie preferencji i ustawień użytkownika;
 • ustalanie popularności treści;
 • prowadzenie kampanii reklamowych i pomiar ich skuteczności;
 • analizowanie ruchu i trendów w witrynach internetowych, ogólne zrozumienie zachowań w Internecie i zainteresowań osób korzystających z naszych usług.

Możemy również zezwalać innym na świadczenie nam usług pomiaru i analiz oglądalności, wyświetlanie reklam w naszym imieniu w całym Internecie oraz śledzenie i raportowanie wyników tych reklam. Podmioty te mogą stosować pliki cookie, sygnały nawigacyjne w sieci Web, zestawy SDK i inne technologie do identyfikacji urządzenia użytkownika, gdy odwiedza naszą witrynę lub korzysta z naszych usług oraz gdy odwiedza inne witryny internetowe i korzysta z innych usług internetowych.

Jak chronicie moje dane?

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Jakie są moje uprawnienia i w jaki sposób mogę z nich skorzystać?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych posiadasz następujące prawa:

 1. do informacji w zakresie przetwarzanych Twoich danych osobowych tzw. "obowiązek informacyjny" (zgodnie z art. 12 i 13 RODO),
 2. dostępu do treści swoich danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO),
 3. wniesienia żądania sprostowania Twoich danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO), tj. poprawienia danych nieprawidłowych oraz uzupełnienia danych niekompletnych,
 4. wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO),
 5. prawo do wniesienia żądania przeniesienia swoich danych osobowych do innego Administratora (zgodnie z art. 20 RODO),
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO), jednakże prawo to nie ma charakteru bezwzględnego - tzn. mimo wniesienia sprzeciwu w dalszym ciągu będziemy mogli przetwarzać Twoje dane osobowe jeżeli wykażemy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Ciebie praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych dokonywanego na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Sprzeciw ten nie wymaga uzasadnienia ani warunków skuteczności - w takim wypadku nie będziemy mogli dłużej przetwarzać Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. wniesienia żądania usunięcia Twoich danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO) - tzw. "prawo do bycia zapominanym", z tego prawa możesz skorzystać przykładowo, gdy:
 1. Iuridico przetwarza Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem,
 2. złożysz sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
 3. dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się przez Iuridico z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

Powyższe prawa możesz wykonać poprzez złożenie nam (Administratorowi danych) stosownego oświadczenia:

 1. drogą e-mailową pod adresem: [email protected]

lub

 1. pisemnie - za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem:

Iuridico Legal & Financial Translations sp. z o.o.
Ul. Wielkopolska 5A
80-180 Gdańskdopisek: dane osobowe

 1. ponadto przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO).

Treści osób trzecich

Pragniemy zwrócić uwagę, że od czasu do czasu zamieszczamy na stronie internetowej linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych. Nie możemy odpowiadać ani za zawartość tych stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim udostępnisz im swoje dane osobowe.

Jak aktualizujemy politykę prywatności?

Co jakiś czas możemy aktualizować niniejszą politykę. Jeżeli wprowadzimy istotne zmiany, powiadomimy Cię o nich pocztą e-mail. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo korzystanie z naszych usług po takim powiadomieniu oznacza zgodę na aktualizacje niniejszej polityki.

Zachęcamy do okresowego zapoznawania się z treścią niniejszej polityki w celu uzyskania najnowszych informacji o naszych praktykach w zakresie ochrony prywatności. Udostępniamy również do wglądu poprzednie wersje naszej polityki prywatności.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Bilet na szkolenie "Wystąpienia publiczne dla tłumaczy" 03.09.2022 i 10.09.2022

dostępnych: 15

już niedostępne 1 720,77 zł -