Sprzedaż Komunikacja i wystąpienia publiczne

WORLD SALES CONGRESS 2022 - MAKSIMUM OSIĄGNIĘĆ W SPRZEDAŻY - POZNAŃ

location icon
Aula Artis Concordia Design ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, Poznań
calendar icon
Od 22 kwi 9:00 do 22 kwi 17:45

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIU

organizowanym przez - 360 Smart Business Consulting Sp. z o.o. - z siedzibą przy ul. Głębockiej 54e/48, 03-287 Warszawa, NIP: 5242749589. zwanym w dalszej części Wydarzeniem,

§1.Informacje ogólne

1. Organizatorem Wydarzenia jest 360 Smart Business Consulting Sp. z o.o. - z siedzibą przy ul. Głębockiej 54e/48, 03-287 Warszawa, NIP: 5242749589

2. Usługobiorcą w rozumieniu niniejszego Regulaminu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zgłasza Uczestnika lub Uczestników Wydarzenia.

3. Konsumentem jest Usługobiorca będący osobą fizyczną zawierający Umowę do celów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Uczestnikiem Wydarzenia jest każda pełnoletnia osoba fizyczna, która została zgłoszona do wzięcia udziału w Wydarzeniu.

5. Wydarzenie rozumiane jest jako wydarzenie zawarte w Ofercie Organizatora, dostępnej na stronie https://evenea.pl/event/wsc2020poznan/ (dalej: Oferta).

6. Formularz rejestracyjny oznacza formularz dostępny na stronie https://evenea.pl/event/wsc2020poznan// , za pośrednictwem którego Usługobiorca dokonuje zapisu na wybrane Wydarzenie.

§ 2. Przedmiot Umowy

1. Organizator przeprowadza Wydarzenia w zakresie i terminie wskazanym w Ofercie.

2. Uczestnik wydarzenia może zostać poproszony przez Organizatora o wypełnienie testu lub ankiety w formie pisemnej, której celem będzie ocena organizacji, metodyki oraz trenera lub trenerów prowadzących Wydarzenie. Dane te będą zbierane anonimowo przez Organizatora wyłącznie w celach informacyjnych.

§ 3. Sposób zawarcia Umowy

1. Warunkiem koniecznym do zawarcia Umowy jest zapoznanie się przez Usługobiorcę z Regulaminem, jego akceptacja, wypełnienie i podpisanie zgłoszenia na wybrane przez Uczestnika/Usługobiorcę Wydarzenie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://evenea.pl/event/wsc2020poznan/ oraz zapłata wynagrodzenia za wybrane Wydarzenie. Usługobiorca, w celu dokonania zapisu na Wydarzenie zobowiązany jest do podania takich danych jak: adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby zgłaszającej, danych Uczestnika wydarzenia (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu). Opcjonalnie może również uzupełnić Formularz rejestracyjny danymi potrzebnymi do wystawienia Faktury VAT.

2. Podpisane własnoręcznie zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać do Organizatora na adres mailowy bok@360sbc.pl w terminach wskazanych w Regulaminie. Usługobiorca może dokonać zgłoszenia również za pośrednictwem formularza online, dostępnego na stronie https://evenea.pl/event/wsc2020poznan/

3. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wpłata całej sumy za Wydarzenie najpóźniej na trzy dni robocze przed datą wydarzenia.

4. Przesłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego albo wypełnienie formularza online (w zależności od formy wybranej przez Usługobiorcę) wraz z dokonaniem zapłaty skutkuje zawarciem Umowy pomiędzy Organizatorem a Usługobiorcą. Organizator potwierdza niezwłocznie fakt zawarcia Umowy wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej wskazany przez Usługobiorcę w formularzu, o którym mowa w § 3 ust. 1 powyżej. Do wiadomości e-mail dołączona jest treść Regulaminu, który zaakceptował Usługobiorca.

5. Organizator przyjmuje zgłoszenia w trybie wskazanym w § 3 ust. 1 powyżej, najpóźniej do 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia wybranego przez Usługobiorcę Wydarzenia (liczy się data wysłania zgłoszenia do Organizatora).

6. Organizator dopuszcza możliwość zgłoszenia w terminie krótszym niż 7 dni po uprzednim mailowym uzgodnieniu z biurem Organizatora.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zgłoszeniowym.

§4. Rezygnacja ze udziału w Wydarzeniu

1. Uczestnikowi Wydarzenia przysługuje prawo rezygnacji z udziału w Wydarzeniu, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. od 2 - 6 poniżej.

2. Z uwagi na charakter Wydarzenia, rezygnacja z niego możliwa jest wyłącznie pod warunkiem zapewnienia przez Uczestnika lub Organizatora uzupełnienia grupy.

3. Organizator dopuszcza możliwość przekazania lub odsprzedania miejsca na Wydarzeniu przez Uczestnika innej osobie.

4. Rezygnacja z udziału Uczestnika w Wydarzeniu bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem ust. 2-3 powyżej, może odbyć się wyłącznie drogą mailową (e-mail: bok@360sbc.pl) przy czym wiadomość w przedmiocie rezygnacji musi wpłynąć na skrzynkę pocztową Organizatora nie później niż na 14 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia Wydarzenia. Odstąpienie od Umowy następuje w chwili potwierdzenia otrzymania oświadczenia woli Usługobiorcy przez Organizatora.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Usługobiorcę po spełnieniu warunków opisanych w niniejszym paragrafie, uiszczone na rzecz Organizatora wynagrodzenie zostanie przez niego zwrócone w całości na rachunek bankowy, który Usługobiorca wykorzystał do uiszczenia wynagrodzenia z tytułu zawarcia Umowy.

6. Całkowita lub częściowa nieobecność na Wydarzeniu Uczestnika, którego uczestnictwo zostało opłacone przez Usługobiorcę, nie stanowi podstawy do roszczenia zwrotu całości lub części należności za Wydarzenie wobec Organizatora.

§5. Zmiany terminu lub odwołanie Wydarzenia.

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia w terminie do 3 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia Wydarzenia, w szczególności, w sytuacji nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

2. W przypadku odwołania Wydarzenia przez Organizatora wniesione płatności za udział Uczestników w Wydarzeniu zostaną w całości zwrócone na rachunki bankowe, z których zostały wpłacone w terminie 7 dni roboczych od dnia odwołania Wydarzenia, chyba że Organizator i Uczestnik lub Usługobiorca uzgodnią inny termin uczestnictwa w Wydarzeniu.

3. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca Wydarzenia w odległości nie większej niż 30 km od miejscowości, w której odbywa się Wydarzenie, nie później niż do 3 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia Wydarzenia.

4. Informacja o zmianie miejsca Wydarzenia lub jego odwołaniu zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany w formularzu oraz zostanie przekazana przez Organizatora telefonicznie Uczestnikowi wydarzenia.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieznacznych zmian programu Wydarzenia.

6. W uzasadnionych przypadkach losowych Organizator ma prawo do zmiany trenera prowadzącego, na trenera o podobnych kwalifikacjach.

§6. Ceny

1. Organizator pobiera od Usługobiorcy wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w wybranym Wydarzeniu przez Uczestnika Wydarzenia. Wysokość wynagrodzenia jest zgodna z ceną Wydarzenia wskazaną w Ofercie i stanowi iloczyn tej ceny i liczby zgłoszony przez Usługobiorcę Uczestników Wydarzenia.

2. Wynagrodzenie z tytułu Wydarzenia może obejmować: koszt organizacji, komplet materiałów, certyfikat, przerwy kawowe, obiad oraz koszt wynajęcia sali, chyba że opis Wydarzenia w Ofercie stanowi inaczej. Wynagrodzenie pobierane przez Organizatora nie obejmuje w szczególności kosztów zakwaterowania, dojazdu do miejsca w którym odbywa się Wydarzenia i kosztów związanych z parkingiem na terenie obiektu, w którym odbywa się Wydarzenie .

3. Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia w wybranej przez siebie formie spośród dostępnych w formularzu rejestracyjnym.

4. Płatność za Wydarzenie należy dokonać przelewem najpóźniej na 7 dni przed datą Wydarzenia.

5. W przypadku niedokonania wpłaty w terminie, o którym mowa w ustępie 4 powyżej, uważa się, iż Usługobiorca dokonał rezygnacji z udziału w Wydarzeniu, na zasadach określonych w § 4 ust. 1 Regulaminu.

6. W przypadku gdy należna kwota tytułem uczestnictwa w Wydarzeniu nie wpłynie w przewidzianym Regulaminem terminie, a Usługobiorca oświadczy iż wpłaty dokonał, Organizator może wyrazić zgodę na dopuszczenie Usługobiorcy do udziału w Wydarzeniu po uprzednim przesłaniu potwierdzenia dokonania przelewu na adres poczty elektronicznej Organizatora.

7. Przy zakupie on-line udziału w Wydarzeniu, płatności realizowane są̨ przy pomocy przelewu elektronicznego.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu wyżej wymienionego systemu płatniczego.

9. W momencie zawarcia Umowy Organizator niezwłocznie wystawi fakturę VAT na rzecz Usługobiorcy. Usługobiorca wyraża zgodę na przesyłanie faktury VAT na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu przez Usługobiorcę.

10. Ceny zawierają podatek VAT.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania promocji/zniżek w dowolnej formie oraz w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

§7. Reklamacje

1. Uczestnik lub Usługobiorca jest uprawniony do złożenia reklamacji w związku z przebiegiem lub jakością Wydarzenia w terminie 7 dni od dnia, w którym Wydarzenia się odbyło.

2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Organizatora lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@360sbc.pl. Zaleca się podanie przez Uczestnika lub Usługobiorcę w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji; przedmiotu żądania oraz danych kontaktowych składającego reklamacji.

3. Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Organizator w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

§8.Wizerunek

1. W przypadku Wydarzeń rejestrowanych środkami audio-video, Usługobiorca/Uczestnik wysyłając swoje zgłoszenie wyraża zgodę na taką rejestrację.

2. Uczestnik Wydarzenia wyraża nieodpłatnie nieodwołalną zgodę na to, aby jego wizerunek i/lub głos w całości lub w postaci dowolnych fragmentów zostały wykorzystane przez Organizatora, jak również w przygotowanych przez Organizatora po Wydarzeniu Materiałach, w tym materiałach promocyjnych lub reklamowych dotyczących działalności Organizatora związanej z przeprowadzonym Wydarzeniem. Nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z wizerunku Uczestnika Wydarzenia, głosu oraz ewentualnej wypowiedzi na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:

a. wyświetlanie, publiczne odtwarzanie;

b. wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej;

c. wykorzystanie w utworach multimedialnych. wykorzystanie na stronach internetowych Organizatora, Kanałach społecznościowych Organizatora;

e. wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;

f. publiczne udostępnianie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć́ do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

g. wykorzystanie fragmentów Materiałów do celów promocyjnych i reklamy Wydarzeń Organizatora.

3. Uczestnik wyraża zgodę na łączenie powstałych w trakcie Wydarzenia fotografii z innymi fotografiami, tekstami związanymi z Wydarzeniem.

4. Uczestnik wydarzenia wyraża zgodę̨ na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Wydarzenia, w szczególności w celach informacyjnych związanych z Wydarzeniem. Organizator będzie przechowywać dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym,.

5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz wniesienia pisemnie umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. 6. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest jednocześnie osobą wypełniającą formularz zgłoszeniowy, podmiot zgłaszający- Usługobiorca powierza Organizatorowi dane osobowe Uczestnika do przetwarzania w celu przeprowadzenia Wydarzenia w zakresie niezbędnym do jego organizacji.7. Organizator oświadcza, iż stosuje środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych, oraz spełnia wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a tejże ustawy.

§9. Postanowienia końcowe

1. Uczestnikowi nie przysługuje prawo rejestrowania obrazu lub dźwięku w trakcie Wydarzenia, chyba że Organizator wyrazi uprzednią pisemną zgodę na rejestrację obrazu lub dźwięku.

2. Organizator uprawniony jest do kontaktów z Uczestnikiem Wydarzenia lub Usługobiorcą w celu uzyskania opinii o Wydarzeniu.

3. Uczestnik lub Usługobiorca wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT przez Organizatora bez podpisu osoby uprawnionej do odbioru faktur VAT.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje w stosunku do Umów zawieranych od dnia 1 września 2017 r.

5. Usługobiorca będący konsumentem posiada możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń względem Organizatora. Może m.in. zwrócić się o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej do miejskiego (powiatowego) rzecznika praw konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. do Federacji Konsumentów). Bezpłatny numer kontaktowy do Federacji Konsumentów to +48 800 007 707.6. W przypadku Usługobiorców niebędących konsumentami, wszelkie spory związane z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Organizatora.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

8. Uczestnik lub Usługobiorca oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
W cenie biletu VIP:
- udział w całym wydarzeniu I części
- udział w warsztacie z Michaelem Tracym
- miejsca w sektorze VIP (sektor przy scenie)
- skrypt szkoleniowy
- przerwy kawowe
- lunch z Michaelem Tracy
- wspólne zdjęcie z Michaelem Tracy
- dostęp do strefy networkingowej
- certyfikat w wersji elektronicznej
- płyta Briana Tracy
- 15% rabatu na wszystkie jesienne szkolenia
- 10% rabatu na wszystkie jesienne warsztaty
BILET DIAMOND +WORLD BUSINESS CLASS MAGAZINE

W cenie biletu VIP:
- udział w całym wydarzeniu I części
- udział w warsztacie z Michaelem Tracym
- miejsca w sektorze VIP (sektor przy scenie)
- skrypt szkoleniowy
- przerwy kawowe
- lunch z Michaelem Tracy
- wspólne zdjęcie z Michaelem Tracy
- dostęp do strefy networkingowej
- certyfikat w wersji elektronicznej
- płyta Briana Tracy
- 15% rabatu na wszystkie jesienne szkolenia
- 10% rabatu na wszystkie jesienne warsztaty

już niedostępne 2 790,00 zł -
W cenie biletu GOLD:
- udział w całym wydarzeniu - I części
- udział w warsztatach z Michaelem Tracym
- miejsca w sektorze Gold
- skrypt szkoleniowy
- przerwy kawowe
- lancz
- dostęp do strefy networkingowej
- certyfikat w wersji elektronicznej
- 10% rabatu na wszystkie wiosenne szkolenia
Bilet PLATINIUM(udział w warsztatach z Michaelem Tracym) + WORLD BUSINESS CLASS MAGAZINE

W cenie biletu GOLD:
- udział w całym wydarzeniu - I części
- udział w warsztatach z Michaelem Tracym
- miejsca w sektorze Gold
- skrypt szkoleniowy
- przerwy kawowe
- lancz
- dostęp do strefy networkingowej
- certyfikat w wersji elektronicznej
- 10% rabatu na wszystkie wiosenne szkolenia

już niedostępne 1 790,01 zł -
W cenie biletu VIP:
- udział w całym wydarzeniu
- miejsca w sektorze VIP (sektor przy scenie)
- skrypt szkoleniowy
- przerwy kawowe
- lunch z wybranymi Prelegentami
- dostęp do strefy networkingowej
- certyfikat w wersji elektronicznej
- płyta Briana Tracy
- 15% rabatu na wszystkie jesienne szkolenia
- 10% rabatu na wszystkie jesienne warsztaty
BILET VIP

W cenie biletu VIP:
- udział w całym wydarzeniu
- miejsca w sektorze VIP (sektor przy scenie)
- skrypt szkoleniowy
- przerwy kawowe
- lunch z wybranymi Prelegentami
- dostęp do strefy networkingowej
- certyfikat w wersji elektronicznej
- płyta Briana Tracy
- 15% rabatu na wszystkie jesienne szkolenia
- 10% rabatu na wszystkie jesienne warsztaty

już niedostępne 1 190,00 zł -
W cenie biletu GOLD:
- udział w całym wydarzeniu
- miejsca w sektorze Gold
- skrypt szkoleniowy
- przerwy kawowe
- lunch
- dostęp do strefy networkingowej
- certyfikat w wersji elektronicznej
- 10% rabatu na wszystkie wiosenne szkolenia
BILET GOLD + WORLD BUSINESS CLASS MAGAZINE(ostatnia pula biletów w aktualnej cenie)

W cenie biletu GOLD:
- udział w całym wydarzeniu
- miejsca w sektorze Gold
- skrypt szkoleniowy
- przerwy kawowe
- lunch
- dostęp do strefy networkingowej
- certyfikat w wersji elektronicznej
- 10% rabatu na wszystkie wiosenne szkolenia

już niedostępne 590,01 zł -
W cenie biletu SILVER:
- udział w całym wydarzeniu
- miejsca w sektorze Silver
- skrypt szkoleniowy
- certyfikat w wersji elektronicznej
BILET SILVER + WORLD BUSINESS CLASS MAGAZINE(ostatnia pula biletów w aktualnej cenie)

W cenie biletu SILVER:
- udział w całym wydarzeniu
- miejsca w sektorze Silver
- skrypt szkoleniowy
- certyfikat w wersji elektronicznej

już niedostępne 390,00 zł -