TRYB PODSTAWOWY W NOWYM PZP - kompleksowo o udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż progi UE

location icon
GDAŃSK, HOTEL SCANDIC Podwale Grodzkie 9, Gdańsk
calendar icon
Od 29 lis 9:30 do 30 lis 15:30

Tryb podstawowy to całkowicie nowy tryb udzielania zamówień w nowej ustawie Pzp, który zastąpił niektóre dotychczasowe tryby!

To największa zmiana w nowej ustawie Pzp!

 • Jak go używać?
 • Jakie są jego rodzaje i który wybrać?
 • Jak przejść bezstresowo pełną procedurę udzielania zamówień?

Jeśli szukasz odpowiedzi na te i inne pytania świetnie trafiłeś!

Podczas szkolenia dowiesz się nie tylko jak przygotować i przeprowadzić postępowanie w trybie podstawowym, ale także jak udzielić zamówienia, zamknąć umowę i przechowywać dokumentację.

To kompleksowe szkolenie do A do Z!

Zapisy TUTAJ.

Trener: Grzegorz Czaban

CENA ZAWIERA

 •  Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS

 •  Materiały wraz z nową ustawą Pzp

 •  Dostęp do EduStrefy

 •  Certyfikat ukończenia szkolenia

 •  Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 •  Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp

  • Wzór SWZ
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów

PROGRAM

PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ PROGI UE NA PODSTAWIE NOWEGO PZP

1. Zamówienia bagatelne:

 • Rezygnacja z zamieszczania ogłoszeń o zamówieniach bagatelnych w odniesieniu do zamówień klasycznych, których wartość dotycząca jednorazowego zakupu wynosi 50 000 zł-130 000 zł.
 • Planowany nowy obowiązek publikacji ogłoszeń o udzieleniu zamówienia o wartości przekraczającej 10 000 zł.:
 • Kto będzie musiał zamieszczać ogłoszenia o udzieleniu zamówienia?
 • Gdzie należy opublikować ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?
 • Wymagana zawartość ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
 • Przewidywane sankcje za niezamieszczenie tego ogłoszenia.

2. Na czym polega procedura krajowa?

 • Których przepisów Pzp nie stosuje się do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne?
 • Czy w procedurze krajowej można stosować tzw. procedurę odwróconą?
 • Szczególne regulacje mające zastosowanie tylko w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi UE.

3. Plan postępowań o udzielenie zamówienia

 • Co to jest plan postępowań?
 • Kto sporządza plan postępowań?
 • Kiedy i gdzie należy zamieścić plan postępowań?
 • Wymagane elementy planu postępowań o udzielenie zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne wynikające z załącznika do nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii;
 • Czy w planie postępowań należy umieszczać informacje dotyczące zamówień bagatelnych?
 • Jak poprawnie aktualizować plan postępowań?

4. Szacowanie wartości zamówień udzielanych w częściach

 • Doprecyzowanie zasad łącznego szacowania wartości zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane udzielanych w częściach;
 • Co to są podobne dostawy?
 • Moment ustalenia wartości zamówienia w przypadku udzielania zamówienia w częściach.
 • 5. Konflikt interesów i niekaralność w stosunku do osób po stronie zamawiającego

 • Co to jest konflikt interesów?
 • Kto podlega wykluczeniu w sytuacji konfliktu interesów?
 • Moment złożenia oświadczenia o istnieniu albo braku istnienia konfliktu interesów
 • Oświadczenie o niekaralności (kiedy osoby przygotowujące postępowanie muszą złożyć oświadczenie o niekaralności?)
 • 6. Opis przedmiotu zamówienia

 • Zmiany dotyczące opisywania przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych i innych dyskryminujących określeń
 • 7. Dokumenty zamówienia

 • Definicja dokumentów zamówienia
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) oraz Opis Potrzeb i Wymagań (OPiW): zawartość; w jakich trybach, który dokument?
 • Nowe zasady udzielania wyjaśnień dotyczących SWZ i OPiW
 • Zmiany SWZ prowadzące do unieważnienia postępowania na podstawie art. 256 Pzp (przykłady)
 • 8. Przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe

 • Co to są przedmiotowe środki dowodowe?
  • Kiedy należy składać przedmiotowe środki dowodowe?
  • Zasady uzupełniania przedmiotowych środków dowodowych
 • Co to są podmiotowe środki dowodowe?
  • Zasady uzupełniania podmiotowych środków dowodowych
  • W jakiej formie winny być złożone przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe?
  • Nowe rodzaje podmiotowych środków dowodowych wynikające z rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
 • Trzy alternatywne sposobu dokonywania oceny braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu
 • 9. Podstawy wykluczenia z postępowania

 • Zmiany w zakresie obligatoryjnych podstaw wykluczenia
 • Poszerzenie katalogu fakultatywnych podstaw wykluczenia
 • Nowa procedura składania oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • 10. Zmiany dotyczące warunków udziału w postępowaniu

 • Jak należy w praktyce stosować warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym?
 • Zmiany dotyczące sposobu wykazywania spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
 • Zasady udostępniania zasobów przez podmioty trzecie pod rządami nowej ustawy Pzp
 • 11. Zmiany w zakresie kryteriów oceny ofert

 • Ułatwienia dotyczące stosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert
 • Ustalanie wag dotyczących kryteriów oceny po wejściu w życie nowej ustawy Pzp
 • 12. Wybór właściwego wariantu trybu podstawowego

 • Kiedy wybrać tryb podstawowy:
 • - bez negocjacji,

  - z możliwością negocjacji, a kiedy z negocjacjami?

  PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ PROGI UE NA PODSTAWIE NOWEGO PZP

  1.Ogłoszenia i informacje w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 • Rejestracja na Platformie e-Zamówienia:
 • - Kto i w jaki sposób musi zarejestrować się na Platformie?

  - Kto to jest supervisor?

 • Zmiany w zakresie publikacji ogłoszeń o zamówieniach podlegających Pzp;
 • Obowiązek przesłania Prezesowi UZP informacji o złożonych ofertach i wnioskach o dopuszczenie w każdym postępowaniu;
  • Ogłoszenie o wyniku postępowania;
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia;
  • Ogłoszenie o wykonaniu zamówienia;
 • - Kto musi zamieszczać ogłoszenie o wykonaniu umowy?

  - Gdzie należy opublikować ogłoszenie o wykonaniu umowy?

  • Co musi zawierać ogłoszenie o wykonaniu umowy?
  • Czy Wykonawca może wykorzystać ogłoszenie o wykonaniu umowy jako substytut referencji?
 • Wybór oferty i informowanie o wynikach postępowania
 • 2. Składanie i otwarcie ofert pod rządami nowej ustawy Pzp

 • Nowa procedura otwarcia ofert bez udziału wykonawców
 • Zasady postępowania w sytuacji awarii systemu teleinformatycznego uniemożliwiającej otwarcie ofert
 • W jakiej formie należy złożyć ofertę?
 • Nowe podstawy odrzucenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 • Nowe podstawy odrzucenia oferty (m.in. dotyczące niespełnienia warunków udziału, sporządzenia lub przesłania oferty w sposób niezgodny z wymaganiami technicznymi lub organizacyjnymi określonymi przez zamawiającego, złożenia oferty bez przeprowadzenia wizji lokalnej)
 • 3. Zmiany dotyczące terminu związania ofertą

 • Jak zmienia się długość terminu związania ofertą?
 • W jaki sposób należy określać termin związania ofertą w dokumentach zamówienia?
 • Jak przedłużyć termin związania ofertą?
 • Czy można wybrać ofertę po upływie terminu związania ofertą?
 • 4. Przebieg postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne

 • Brak możliwości stosowania trybów przetargu nieograniczonego i ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, zapytania o cenę i licytacji elektronicznej
 • Tryb podstawowy:
  • Szczegółowe omówienie przebiegu postępowania w każdym z wariantów trybu podstawowego
 • Zmiany dotyczące trybu negocjacji bez ogłoszenia oraz zamówienia z wolnej ręki w postępowaniu o zamówienie o wartości mniejszej niż progi unijne.
 • 5. Rewolucja dotycząca udzielania zamówień na usługi społeczne

 • Definicja usług społecznych
 • Wymagania dotyczące udzielania zamówień na usługi społeczne o wartości od 130 000 zł do 750 000 euro.
 • 6. Zakończenie postępowania

 • Nowe podstawy unieważnienia postępowania
 • Obowiązek informowania wykonawców o wszczęciu kolejnego postępowania
 • Zastępczy wybór wykonawcy
 • Zasady zawierania umów w sprawie zamówienia publicznego
 • DOKUMENTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  1.Co nowego zawiera protokół postępowania w trybie podstawowym?

  2.Nowe zasady przechowywania protokołu praz załączników do protokołu

  3.Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu (czy oferty podlegają udostępnieniu z urzędu, czy na wniosek?)

  4.Zmiany w zakresie przechowywania i zwrotu próbek złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia

  ZMIANY w umowach o zamówienie publiczne

 • Zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego:
 • - Wprowadzenie klauzul abuzywnych;

  - Określenie obowiązkowych postanowień umownych, w tym zasady określania terminu wykonania zamówienia bez podawania konkretnej daty;

  - Wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wzrostu cen materiałów i kosztów.

 • Raport z realizacji zamówienia:
 • - Kiedy zamawiający jest zobowiązany sporządzić raport z realizacji zamówienia?

  - Wymagana zawartość raportu z realizacji zamówienia

  - Czy raport z realizacji umowy stanowi załącznik do protokołu postępowania?

  - Którzy pracownicy urzędu winni sporządzić raport z realizacji zamówienia?

  Dołącz do wydarzenia

  Dołącz do wydarzenia
    Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
    ZGŁOSZENIE ONLINE
  już niedostępne 995,00 zł -