Muzyka i Taniec

Reggaeton vs Dancehall Kongres VII : Final Dance Battle

location icon
Królestwo Rondo im. gen. Jerzego Ziętka 1, Katowice
calendar icon
Od 25 kwi 20:30 do 25 kwi 20:30

[english version below]

W  sobotę - 25.04.2020 odbędzie się CONTEST TANECZNY w Klubie Królestwo w Katowicach !

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

 1. Solo :
  • preselekcje - prezentacja solo 45 sekund do muzyki zaserwowanej przez dj a. Wyłaniane zostaje 8 osób w obrębie danego stylu na podstawie ocen sędziów.
  • 1/4 finału -  walka 1 vs 1 jedna runda po 60 sekund dla każdego uczestnika do utworu zapodanego przez dj a. Zwycięzcę wybierają sędziowie.
  • 1/2 finału - walka 1 vs 1 dwie rundy po 60 sekund dla każdego uczestnika do utworu zapodanego przez dj a. Zwycięzcę wybierają sędziowie.
  • finał - walka 1 vs 1 dwie rundy po 60 sekund dla każdego uczestnika do utworu zapodanego przez dj a. Zwycięzcę wybierają sędziowie.
  • wielki finał i konfrontacja pomiędzy stylami - zwycięzcy każdego ze stylu walczą o miano mistrza VII edycji Reggaeton vs Dancehall Kongres.
 2. Showcase (formacje taneczne styl REGGAETON/TWERK/DANCEHALL) :
  • formacja prezentuje się do muzyki własnej. Prezentacja może trwać maksymalnie 210 sekund (3:30 min), 
  • każda grupa prezentuje się raz,
  • zwycięską formację wybierają sędziowie.
  • kategoria formacje zostanie przeprowadzona w obrębie 3 styli (dancehall, reggaeton, twerk) jednocześnie. Wyłoniona zostanie najlepsza prezentacja.  Przekroczenie czasu prezentacji jest jednoznaczne z dyskwalifikacją grupy. 
  • muzykę dla formacji należy przekazać organizatorowi do dnia 20.04.2020 , na adres mailowy biuro@rvdk.eu - DOPISEK : Showcase

SĘDZIOWIE : 

► REGGAETON (sędziowie: Ekaterina Krasnikova , Aleksandra Heidi Gajewska, ? ), 

► DANCEHALL (Jiggy , Guillaume Lorentz, ?) 

► TWERK (Rimma Banina, Atta Girl, ? )

► SHOWCASE (Jiggy, Guillaume Lorentz, Rimma Banina, Atta Girl, Aleksandra Heidi Gajewska, Ekaterina Krasnikova)

► WIELKI FINAŁ (Guillaume Lorentz, Rimma Banina, Ekaterina Krasnikova)

PLAN CONTESTU

26.04.2019 (Sobota) - Klub Królestwo, Rondo im. gen. Jerzego Ziętka 1 Katowice

20:30 - 21:30 DANCEHALL solo - eliminacje + ćwierćfinały + półfinały + finał

21:45 - 22:45  REGGAETON solo - eliminacje + ćwierćfinały + półfinały + finał

23:00 - 00:00 TWERK solo - eliminacje + ćwierćfinały + półfinały

00:15 - 00:45 SHOWCASE formacje - eliminacje (Klub Królestwo)

1:00 WIELKI FINAŁ (Klub Królestwo)

UWAGA! Godziny zawodów mogą zostać zmienione przez organizatora. W przerwach między stylami będzie odbywać się roztańczenie. 

Ceny:

SOLO : Jeden styl 20 PLN

►SHOWCASE: 20 PLN od każdego z uczestników

UWAGA!
Opłata za uczestnictwo jest zarazem biletem wstępu na imprezę wieczorną, podczas której odbędzie się WIELKI FINAŁ! 
FORMACJE od min. 5 osób dostaną 10% zniżki na warsztaty podczas Kongresu. Warunkiem dostania zniżki jest rejestracja w SHOWCASE.

NAGRODY:

 • SOLO :
  • ZWYCIĘZCA KATEGORII REGGAETON: Reggaeton Pass na RvD Kongres VIII
  • ZWYCIĘZCA KATEGORII DANCEHALL: Dancehall Pass na RvD Kongres VIII
  • ZWYCIĘZCA KATEGORII TWERK: Twerk Pass na RvD Kongres VIII
  • ZWYCIĘZCA WIELKIEGO FINAŁU: wkrótce więcej informacji ! 
  • Sędziowie wybiorą tancerza o największym potencjale, którzy pojawią się w kategoriach SOLO, który dostanie specjalną nagrodę od sponsora.
 • KATEGORIA SHOWCASE: wkrótce więcej informacji !
Link do wydarzenia na Facebook :

https://www.facebook.com/events/518928922076206/

------------

INFORMACJE :

  • Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia list startowych przed upływem terminu zgłoszeń.
  • Skład sędziowski oraz jego decyzje są niepodważalne. Kwalifikacje, półfinały, finały w kategorii solo będą oceniane przez jury w składzie 3 sędziów.
  • Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji uczestnika lub grupy w przypadku ich niestosownego zachowania lub braku przestrzegania niniejszego regulaminu.
  • Wszystkie kwestie sporne lub nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
  • Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizator turnieju nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków, nie zapewnia ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej.
  • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie Klubu.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania dokumentacji filmowej i fotograficznej turnieju oraz publikowania jej w mediach. Zarówno uczestnicy jak i widzowie wyrażają zgodę na bezpłatne i bezterminowe rozpowszechnianie i wykorzystywanie ich wizerunku przez Reggaeton vs Dancehall.
----------------------------------------------------------

Friday - 25 April 2020, a DANCE CONTEST will take place in the Królestwo Club in Katowice!

The contest will be organized in two categories:

1. Solo :

- preselection - 45-second solo presentation to the music played by the DJ. 8 persons will be selected for each style, based on the decision of judges.

- quarter-final - 1-to-1 battle with each contestant performing for 60 seconds to the music played by the DJ. The winner will be selected by the judges.

- semi-final - 1-to-1 battle, two 60-second rounds for each contestant, with the music being played by the DJ. The winner will be selected by the judges.

- final - 1-to-1 battle, two 60-second rounds for each contestant, with the music being played by the DJ. The winner will be selected by the judges.

- grand final and confrontation of styles - the winners of each of the styles compete for the title of the champion of the Fifth edition of the Reggaeton vs Dancehall Congress.

2. Showcase (REGGAETON/TWERK/DANCEHALL dance groups) :

- the group will perform to its own music. The presentation may last maximum 210 seconds (3:30 minutes),

- each group will perform once,

- the winning group will be selected by the judges.

- this category will take place for 3 dance styles (dancehall, reggaeton, twerk) at the same time. The best performance will be selected. If the time limit for presentation is exceeded, the group will be disqualified.

- music for the performance should be provided to the Organizer by 20 April 2020, to the following e-mail address biuro@rvdk.eu- TITLE: Showcase

JUDGES:

► REGGAETON (judges: Ekaterina Krasnikova , Aleksandra Heidi Gajewska,?),

► DANCEHALL (Jiggy, Guillaume Lorentz,?)

► TWERK (Rimma Banina, Atta Girl, ?)

► SHOWCASE (Jiggy, Guillaume Lorentz, Rimma Banina, Atta Girl, Aleksandra Heidi Gajewska, Ekaterina Krasnikova)

► GRAND FINAL (Guillaume Lorentz, Rimma Banina, Ekaterina Krasnikova)

CONTEST AGENDA

25 Apr 2020 (Saturday) - Królestwo Club, Rondo im. gen. Jerzego Ziętka 1, Katowice

20:30 - 21:30 DANCEHALL solo - qualifications + quarter-finals + semi-finals + finals

21:45 - 22:45 REGGAETON solo - qualifications + quarter-finals + semi-finals + finals

23:00 - 00:00 TWERK solo - qualifications + quarter-finals + semi-finals + finals

00:15 - 00:45 SHOWCASE groups - qualifications (Królestwo Club)

1:00 GRAND FINAL (Królestwo Club)


NOTE! Times of the contest may be changed by the Organizer. Dance practice will take place during breaks between styles.


Prices:

SOLO: One style - PLN 20

SHOWCASE: PLN 20 per each contestant

NOTE! The fee for participation in the contest is also an entrance ticket for the evening party during which the GRAND FINAL will be held!


PRIZES:

SOLO:

- WINNER OF THE REGGAETON CATEGORY: Reggaeton Pass for the eighth RvD Congress

- WINNER OF THE DANCEHALL CATEGORY: Dancehall Pass for the eighth RvD Congress

- WINNER OF THE TWERK CATEGORY: Twerk Pass for the eighth RvD Congress

- WINNER OF THE FINALS: soon more info !

SHOWCASE CATEGORY: soon more info !

Check event on Facebook :
https://www.facebook.com/events/518928922076206/

------------

INFORMATION:

- The Organizer reserves the right to close the list of contestants before the lapse of the deadline for submission of applications.

- The composition of the jury and its decisions are final. Qualifications, semi-finals and finals in the solo category will be evaluated by a jury composed of 3 judges.

- The Organizer reserves the right to disqualify a contestant or a group in the event that they misbehave or fail to comply with these rules.

- All disputes or issues not covered by these rules shall be settled by the Organizer.

- The contestants' participation in the contest shall constitute their own liability. The Organizer of the contest shall not be held liable for any consequences of any accidents, shall not provide any life insurance, health insurance or third-party liability insurance.

- The Organizer shall not be held liable for any items left in the Club.

- The Organizer reserves the right to prepare a video and photo documentation of the contest and publish it in the media. Both the contestants and the viewers grant their consent for free-of-charge publication and use of their images by Reggaeton vs Dancehall without any time limitations.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
TWERK TWERK

TWERK

już niedostępne 20,00 zł -
DANCEHALL DANCEHALL

DANCEHALL

już niedostępne 20,00 zł -
REGGAETON REGGAETON

REGGAETON

już niedostępne 20,00 zł -
SHOWACSE SHOWCASE

SHOWACSE

już niedostępne 20,00 zł -