Rozwój osobisty Zdrowie i Medycyna Koncerty, Festiwale, Rozrywka Sport

Reformer dla fizjoterapeutów - webinar z Magdaleną Nowak

location icon
Online na platformie ClickMeeting
calendar icon
Od 4 gru 17:00 do 4 gru 19:00
ticket icon
Od 50,00 zł


REGULAMIN SZKOLENIA "REFORMER DLA FIZJOTERAPEUTÓW"


§1 DEFINICJE

 1. Organizator - Nord Medical sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-095), Plac Bankowy 2, KRS 0000455506, NIP 1182091025, będący organizatorem Szkolenia.
 2. Szkolenie - szkolenie "Reformer dla fizjoterapeutów" - usługa szkoleniowa odbywająca się online, mająca na celu kształcenie i podnoszenie kwalifikacji ich Uczestników.
 3. Zamawiający - pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca, składający Zamówienia i zawierający umowę o świadczenie usług szkoleniowych z Organizatorem za pośrednictwem Serwisu.
 4. Uczestnik - Zamawiający biorący udział w Szkoleniu lub pełnoletnia osoba wyznaczona przez Zamawiającego do udziału w Szkoleniu.
 5. Zamówienie - oświadczenie woli Zamawiającego zmierzające do zawarcia Umowy o świadczenie usług szkoleniowych, określające w szczególności rodzaj i termin Szkolenia oraz dane Zamawiającego i Uczestnika.
 6. Umowa - umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest świadczenie przez Organizatora usług szkoleniowych, zawarta pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym z wykorzystaniem Serwisu.
 7. Serwis - strona internetowa dostępna pod adresem www.evenea.pl, prowadzona przez EventLabs Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-451), Al. Zwycięstwa 96/98, KRS 0000323662, NIP: 5213529520, za pośrednictwem której Zamawiający składa Zamówienie, dokonuje zawarcia umowy o świadczenie usług szkoleniowych i rejestracji na Szkolenie.

§2 ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady organizacji i uczestnictwa w Szkoleniu.
 2. Informacje dotyczące terminu, ceny i miejsca odbywania się Szkolenia, a także jego program znajdują się na stronie Szkolenia w Serwisie, dostępnym pod adresem: https://evenea.pl/pl/wydarzenie/reformerdlafizjoterapeutow 
 3. W Szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które dokonały rejestracji i złożyły Zamówienie za pośrednictwem strony Szkolenia w Serwisie: https://evenea.pl/pl/wydarzenie/reformerdlafizjoterapeutow
 4. Warunkiem wzięcia udziału w Szkoleniu jest rejestracja i złożenie Zamówienia w Serwisie, zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu, Regulaminu Serwisu oraz skuteczne dokonanie wpłaty należności za uczestnictwo w Szkoleniu.
 5. Liczba Uczestników Szkolenia jest ograniczona.
 6. Organizator dopełnia wszelkich starań, aby Szkolenie prowadzone było przez doświadczone, wykwalifikowane i posiadające odpowiedni zakres wiedzy osoby.
 7. Organizator dopełnia wszelkich starań, aby Szkolenie odbywało się we właściwych warunkach.
 8. Jeżeli jest to przewidziane w planie Szkolenia, po jego zakończeniu Organizator przekazuje Uczestnikom certyfikaty lub zaświadczenia o ukończeniu Szkolenia.
 9. Wszelkie materiały szkoleniowe przekazane Uczestnikom podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Uczestnik nie jest uprawniony do ich kopiowania i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty Szkolenia, tj. przyswojenie wiedzy przez Uczestników oraz jej wykorzystanie w przyszłości.
 11. Uczestnik nie jest uprawniony do utrwalania przebiegu Szkolenia (audio i/lub wideo) oraz wykonywania podczas Szkolenia zdjęć bez pisemnej zgody Organizatora.
 12. Organizator uprawniony jest do utrwalania przebiegu Szkolenia (audio i/lub wideo) oraz wykonywania podczas Szkolenia zdjęć.Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciach i/lub nagraniach wideo do celów informacyjnych i marketingowych bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych za pomocą dowolnych kanałów rozpowszechniania. Z tego tytułu Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie od Organizatora.

§3 REJESTRACJA I ZAWARCIE UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

 1. Dokonanie rejestracji na Szkolenie i złożenie Zamówienia w Serwisie jest możliwe do daty wskazanej na stronie Szkolenia w Serwisie, o ile wcześniej nie został wyczerpany limit miejsc dostępnych dla Uczestników.
 2. W celu rejestracji i złożenia Zamówienia w Serwisie, należy dokonać wyboru Szkolenia, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Zamawiającemu komunikaty i informacje zawarte na stronie Szkolenia w Serwisie.
 3. Do dokonania Zamówienia niezbędne jest podanie danych Zamawiającego i/lub Uczestnika Szkolenia.
 4. Do dokonania Zamówienia niezbędne jest zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Złożenie Zamówienia przez Zamawiającego stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy o świadczenie usług szkoleniowych z Organizatorem.
 6. Po dokonaniu Zamówienia Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie Zamówienia i zarejestrowanie Uczestnika na Szkolenie.
 7. Do zawarcia Umowy dochodzi w momencie otrzymania przez Zamawiającego wiadomości, o której mowa w §3 pkt. 6.
 8. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie i potwierdzenie Zamawiającemu istotnych postanowień Umowy następuje poprzez przesłanie Zamawiającemu na adres poczty elektronicznej potwierdzenia Zamówienia.
 9. Uznaje się, że osoba składająca Zamówienie i zawierająca Umowę, posługująca się danymi Zamawiającego, jest upoważniona przez Zamawiającego do zawierania tego rodzaju umów w jego imieniu.
 10. Zawarcie Umowy jest wiążące dla Stron i stanowi zobowiązanie Zamawiającego do zapłaty pełnej opłaty za uczestnictwo w Szkoleniu.

§4 OPŁATA ZA UCZESTNICTWO W SZKOLENIU

 1. Wysokość opłaty za uczestnictwo w Szkoleniu należne Organizatorowi z tytułu zawartej Umowy określona jest w opisie znajdującym się na stronie Szkolenia w Serwisie.
 2. Wysokość opłaty została wyrażona w złotych polskich w kwotach brutto (zawierających podatek VAT).
 3. Informacja o opłacie za uczestnictwo w Szkoleniu (cenie) ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Zamawiającego wiadomości e-mail potwierdzającej rejestrację i przyjęcie Zamówienia do momentu zakończenia realizacji Umowy.
 4. Zamawiający dokonuje płatności za Szkolenie z góry, korzystając z elektronicznego systemu płatności lub płatności kartą płatniczą..
 5. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
 6. Organizator nie pokrywa żadnych dodatkowych kosztów związanych z uczestnictwem Uczestników w Szkoleniu, w szczególności kosztów dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia itp.
§5 UCZESTNICY
 1. W przypadku gdy Zamawiający dokonuje rejestracji Uczestnika, zobowiązany jest on do przekazania Uczestnikowi wszelkich informacji o rodzaju i terminie Szkolenia, a także do przekazania Uczestnikowi niniejszego Regulaminu określającego zasady uczestnictwa w Szkoleniu.
 2. Dopuszczalna jest zmiana zgłoszonego na Szkolenie Uczestnika, o czym Zamawiający zobowiązany jest poinformować Organizatora najpóźniej 1 dzień przed planowanym terminem Szkolenia drogą mailową, na adres: kontakt@balanced-body.pl. Organizator jest uprawniony do odmowy dopuszczenia do Szkolenia osoby niebędącej zgłoszonym przez Zamawiającego Uczestnikiem.

§6 ODWOŁANIE SZKOLENIA PRZEZ ORGANIZATORA

 1. Organizator ma prawo do odwołania Szkolenia w przypadku braku wystarczającej, minimalnej liczby Uczestników Szkolenia najpóźniej 2 dni przed zaplanowanym terminem Szkolenia, o czym niezwłocznie poinformuje Zamawiających i Uczestników drogą telefoniczną lub mailową.
 2. Organizator ma prawo do odwołania Szkolenia lub zmiany jego terminu w każdym czasie wyłącznie z ważnych powodów (m.in. choroby prowadzącego szkolenie i braku możliwości zastąpienia go przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę), o czym niezwłocznie poinformuje Zamawiających i Uczestników drogą telefoniczną lub mailową.
 3. W przypadku odwołania Szkolenia Organizator w terminie 7 dni zwróci w całości wynagrodzenie zapłacone przez Zamawiających na podane przez nich rachunki bankowe.
§7 REZYGNACJA ZE SZKOLENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
 1. Zamawiający może zrezygnować z udziału w Szkoleniu jego lub zarejestrowanego przez niego Uczestnika, zgłaszając rezygnację najpóźniej 3 dni przed zaplanowanym terminem Szkolenia.
 2. Warunkiem rezygnacji ze Szkolenia jest wysłanie Organizatorowi (Nord Medical Sp. z o.o., Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, email kontakt@balanced-body.pl) pisemnego oświadczenia rezygnacji z udziału w Szkoleniu przed upływem terminu określonego w §7 pkt. 1. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oświadczenia do Organizatora.
 3. W przypadku rezygnacji ze Szkolenia w terminie określonym w §7 pkt. 1 Organizator w terminie 7 dni zwróci w całości wynagrodzenie zapłacone przez Zamawiającego na podany przez niego rachunek bankowy.
 4. W przypadku niedopełnienia warunków rezygnacji ze Szkolenia wskazanych w §7 pkt. 1 - 2 lub nieobecności Uczestnika na Szkoleniu bez wcześniejszego zgłoszenia rezygnacji zgodnie z §7 pkt. 1 -2, wpłacona przez Zamawiającego opłata za Szkolenie nie zostaje zwrócona przez Organizatora.

§8 SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCYCH BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Wobec Zamawiających będących konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego nie mają zastosowania postanowienia §7 pkt. 1-4.
 2. Postanowienia §8 dotyczą wyłącznie Zamawiających będących konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego.
 3. W przypadku rezygnacji ze Szkolenia lub nieobecności na Szkoleniu bez wcześniejszego zgłoszenia rezygnacji, Zamawiający, będący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, zobowiązany jest do zapłaty kwoty faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów związanych z udziałem w Szkoleniu.
 4. Niezależnie od postanowień §8 pkt. 3 Zamawiającemu, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 5. Warunkiem odstąpienia od Umowy jest wysłanie do Organizatora (Nord Medical Sp. z o.o., Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, email kontakt@balanced-body.pl) pisemnego Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed upływem terminu określonego w §8 pkt. 4.
 6. Zamawiający mogą odstąpić od Umowy korzystając z ustawowego wzoru oświadczenia o odstąpieniu.
 7. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Zamawiającemu w przypadku Umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Organizator dokona zwrotu wpłaconej przez Zamawiającego należności niezwłocznie, w terminie do 14 dni od otrzymania od Zamawiającego Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 9. Zwrot należności przez Organizatora nastąpi przy użyciu takiej samej metody płatności z jakiej korzystał Zamawiający, chyba że zgodzi się on na inny sposób zwrotu.
§9 REKLAMACJE DOTYCZĄCE SZKOLEŃ
 1. Zamawiającym i Uczestnikom przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczącej Szkolenia.
 2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej (na adres Organizatora lub poczty elektronicznej). Powinna ona zawierać dane Zamawiającego i Uczestnika, dane kontaktowe zgłaszającego reklamację, informacje o Szkoleniu i szczegółowo opisany powód wniesienia reklamacji oraz żądania składającego reklamację.
 3. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od jej złożenia.
§10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych Zamawiających oraz Uczestników jest Organizator.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych i rozporządzeniu RODO.
 3. Złożenie Zamówienia i rejestracja na Szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Zamawiającego na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji Zamówienia i Umowy, a co za tym idzie mogą być one w tym celu przekazane innym podmiotom, współpracującym z Organizatorem w realizacji Szkoleń, zwłaszcza osobom prowadzącym Szkolenie.
 4. Podanie danych osobowych podczas rejestracji na Szkolenie i składania Zamówienia w Serwisie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie powoduje brak możliwości zawarcia Umowy, świadczenia usług szkoleniowych oraz wzięcia udziału w Szkoleniu przez Uczestnika.
 5. Zamawiający i Uczestnicy mają prawo do dostępu, uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania oraz żądania zaprzestania przetwarzania lub wykorzystywania, a także usunięcia swoich danych osobowych przez Organizatora.
 6. W przypadku gdy Uczestnikiem Szkolenia jest osoba wyznaczona przez Zamawiającego, Zamawiający oświadcza, że uzyskał od Uczestnika zgodę na przekazanie, przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji Umowy, a także poinformował Uczestnika o danych Organizatora, celu i zakresie przetwarzania danych przez Organizatora, prawie do dostępu, uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania oraz żądania zaprzestania przetwarzania lub wykorzystywania, a także usunięcia jego danych osobowych przez Organizatora.
 7. Organizator oświadcza, że dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych i rozporządzeniu RODO i dokłada wszelkich możliwych starań, aby zapewnić bezpieczeństwo udzielanym przez Zamawiającego informacjom i danym osobowym, przekazanym podczas korzystania z Serwisu i dokonywania Zamówień.
§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Rozstrzyganie sporów pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym będącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W razie zaistnienia sporu pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym będącym konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, Zamawiający może skorzystać również z pozasądowych, polubownych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (m. in. mediacji przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub z możliwości wszczęcia postępowania za pośrednictwem unijnej platformy ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/).
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym niebędącym konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta i inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Warsztaty REFORMER DLA FIZJOTERAPEUTÓW - webinar z Magdaleną Nowak
już niedostępne 50,00 zł -