Zarządzanie Prawo i Podatki Nauka i Edukacja Rozwój osobisty Polityka i Gospodarka

PRAKTYCZNY KURS PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2021R. - od planowania do raportu z realizacji zamówienia

location icon
SZKOLENIE ONLINE
calendar icon
Od 17 mar 9:30 do 19 mar 15:30
ticket icon
Od 995,00 zł

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Nowa ustawa Pzp po 1 stycznia 2021! Zapraszamy na 3-dniowy kurs.

Nasz ekspert, Iwona Holka kompleksowo wprowadzi Państwa w praktykę nowej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przedstawi szeroko temat umów oraz raportów z realizacji zamówienia.

Na szkoleniu poruszony zostanie m.in. temat planowania i przygotowania postępowania po nowemu. Dodatkowo zostanie poruszony taki temat: jakie dokumenty obowiązują zamawiających i wykonawców po 1 stycznia 2021 r.

Serdecznie zapraszamy, na potężny zastrzyk wieszy Prawa zamówień publicznych po nowemu!

CENA SZKOLENIA 995 zł netto

CENA ZAWIERA

 •  Szkolenie on-line na żywo

 •  EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 •  30 dni dostępu do nagrania szkolenia

 •  Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS

 •  Dostęp do EduStrefy

 •  Certyfikat ukończenia szkolenia

 •  Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp

  • Wzór SWZ
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów

Strona szkolenia TUTAJ

Trener: Iwona Holka

PROGRAM

Krok 1: Tytułem wstępu: poznaj podstawy i założenia Nowej ustawy.

Krok 2: Poznaj nowe i zmienione definicje oraz ich wpływ na przepisy i podejście Nowej ustawy. Dowiedz się m.in. czym jest pisemność, kiedy zaczyna i kończy się postępowanie, kim jest wykonawca, co to są dokumenty i warunki zamówienia.

Krok 3: Poznaj nowe wyłączenia ze stosowania ustawy.

Krok 4: Poznaj nowe zasady i przesłanki ich wprowadzenia, żeby lepiej zrozumieć Nową ustawę, m.in.: zasadę efektywności ekonomicznej oraz współpracy stron na etapie realizacji umowy.

PLANOWANIE POSTĘPOWANIA WEDŁUG NUPZP

Krok 5: Poznaj nowe wymagania związane z planowaniem postępowań: uwzględnianiem polityki zakupowej państwa oraz strategią zarządzania poszczególnymi kategoriami zakupowymi zamawiającego.

Krok 6: Przygotuj plan zamówień po nowemu: obowiązki i zakres planu

Krok 7: Dowiedz się wszystkiego co o obowiązkowej w postępowaniach powyżej progów UE analizie potrzeb zamawiający wiedzieć powinien.

PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA WEDŁUG NUPZP

Krok 8: Dowiedz się jak wykorzystać wstępne konsultacje rynkowe, jak pozyskać informacje do przygotowania postępowania od wykonawców i jak wyeliminować ryzyko zarzutu przewagi konkurencyjnej wykonawców biorących udział w konsultacjach - wzory uzasadnień od a do z.

Krok 9: Szacuj i agreguj zamówienia po nowemu.

DOKUMENTY ZAMÓWIENIA

Krok 10: Poznaj nowe wymagania dotyczące zakresu Specyfikacji Warunków Zamówienia i Opisu Potrzeb i Wymagań.

WYMAGANIA DLA POSTĘPOWANIA

Krok 11: Opis przedmiotu zamówienia: poznaj zasady przygotowania zgodnego z przepisami OPZ.

Krok 12: NOWOŚĆ: Przedmiotowe środki dowodowe: czym są, kiedy, jak je wymagać, uzupełniać, czy nie? Czym są PŚD a czym jest treść oferty - po tym kroku przedmiotowe środki dowodowe i treść oferty nie będą już miały tajemnicy.

Krok 13: Podstawy wykluczenia 2021: poznaj zmienione zasady ograniczenia i doprecyzowania przesłanek wykluczenia oraz podmiotowych środków dowodowych, selfcleaning wykonawcy.

Krok 14: Warunki udziału w postępowaniu oraz podmiotowe środki dowodowe na ich potwierdzenie.

Krok 15: Wykazywanie warunków i udział w postępowaniu konsorcjów.

Krok 16: Poleganie na zasobach podmiotów udostępniających zasoby (wszystko co o P3 musi wiedzieć Zamawiający).

Krok 17: Kształtowanie kryteriów oceny ofert i zasad oceny ofert.

Krok 18: Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę.

PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA

Krok 19: Wybór odpowiedniego trybu: tryby w postępowaniach powyżej progu unijnego: przesłanki z naciskiem na zmiany w NU.

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA

Krok 20: Ogłoszenia: publikatory, zasady, terminy, zakres, zmiany ogłoszeń.

Krok 21: Zasady zamieszczania SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz zasady informowania wykonawców.

Krok 22: Pytania i wyjaśnienia SIWZ po nowemu, dopuszczalne modyfikacje dokumentów i ogłoszeń

Krok 23: Wizja lokalna, sprawdzenie dokumentów, zebranie wykonawców.

SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

Krok 25: Systemy, sposoby elektronicznego składania ofert, elektronizacja postępowań od 2021.

Krok 26: Podpisy elektroniczne od 2021 - wszystko co Zamawiający o podpisie wiedzieć powinien wraz z praktycznymi warsztatami i omówieniem elektronicznych dokumentów, przykłady dokumentów składanych przez wykonawcę w postaci elektronicznej: praktyczne omówienie.

Krok 27: Niepubliczne otwarcie ofert po nowemu, możliwość zawieszenia postępowania.

OCENA OFERT:

Krok 28: Poznaj nowe wadium: nowe zasady wnoszenia, wartości, zasady zwrotu wadium.

Krok 29: Ocena przedmiotowa ofert: badanie, wyjaśnianie, poprawianie omyłek.

Krok 30: Procedura odwrócona po nowemu: uporządkowanie, schemat działania.

Krok 31: Sprawdź, czy nie ma rażąco niskiej ceny.

Krok 32: Ocena podmiotowa wykonawców: Wezwania do złożenia dokumentów, procedura naprawcza.

Krok 33: Poznaj nowe przesłanki odrzucenia ofert.

Krok 34: Nowość: Termin związania ofertą: nowe podejście.

Krok 35: Dokonaj wyboru najkorzystniejszej oferty.

Krok 36: Zwroty…

Krok 37: Uchylanie się od zawarcia umowy i co dalej?

Krok 38: Unieważnienie postępowania.

Krok 39: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia .

CO NOWEGO W POSTĘPOWANIU PONIŻEJ PROGÓW:

Krok 40: Poznaj różnice między postępowaniem poniżej i powyżej progu UE.

Krok 41: Poznaj tryby i sposoby udzielenia zamówienia w postępowaniu poniżej progów UE.

Krok 42: Poznaj cały schemat małego postępowania i jego udzielenie krok po kroku i dowiedz się na czym mają polegać negocjacje celem ulepszenia oferty.

UMOWY

Krok 43: Przed zawarciem umowy: zweryfikuj zabezpieczenie: omówienie zmian w ustawie dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Krok 44: dowiedz się jakich zapisów nie można wprowadzać do umowy (klauzule abuzywne).

Krok 45: Jakie postanowienia MUSZĄ zostać zawarte w umowie, zaliczki, płatności częściowe, wymagania dotyczące podwykonawców.

Krok 46: Klauzule waloryzacyjne i ich przykłady.

Krok 47: Poznaj praktyczne zapisy dotyczące prawa opcji spełniające nowe wymagania ustawowe.

Krok 48: Zmiany do umowy: omówienie i uporządkowanie.

PO UMOWIE

Krok 49: Przygotuj ogłoszenie o wykonaniu umowy.

Krok 50: Czym jest raport z realizacji zamówienia i kiedy Zamawiający ma obowiązek go sporządzić.

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ:

1. Zmiany w katalogu podmiotów uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej

2. Możliwość złożenia odwołania do Prezesa Izby:

 • przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców,
 • na każdą czynność i zaniechanie w postępowaniach poniżej progów unijnych.

3. Usprawnienie postępowania skargowego na orzeczenia KIO przez:

 • wnoszenie skargi do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych,
 • obniżenie opłaty od skargi na orzeczenie KIO,
 • wydłużenie terminu na wniesienie skargi na orzeczenie KIO.

4. Pozasądowe rozwiązywanie sporów wynikających z zamówienia publicznego i jakie są nowe zasady związane ze sprawozdawczością.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  ZGŁOSZENIE
17 Marca 2021, 09:30 995,00 zł