Pomorskie Dni Przedsiębiorczości 2021

location icon
online
calendar icon
Od 8 lis 9:00 do 8 lis 14:30

Doradcy zawodowi z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku zapraszają na bezpłatne webinary 

Żyjemy w świecie VUCA - zmiennym, złożonym niejednoznacznym, naznaczonym niepewnością. W jaki sposób można w tym świecie osiągnąć sukces, jak radzić sobie z nadmiarem codziennych wyzwań, jak wejść na ścieżkę nowej kariery zawodowej - to pytania, które stawia sobie wielu z nas. Jeśli chcesz sprawdzić, jakie można dać na nie odpowiedzi, zapraszamy Cię do udziału w webinarach zorganizowanych przez WUP w Gdańsku, w ramach Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości.

Nasze webinary nie są kierowane do osób zajmujących się zawodowo szkoleniami, coachingiem, poradnictwem zawodowym i nie mają charakteru zajęć doskonalących warsztat czy poszerzających wiedzę trenerską.

Linki do webinarów zostaną wysłane na podane adresy email przed wydarzeniem.KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW SPOTKAŃ GRUPOWYCH W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUG DORADCZYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zw. RODO).

INFORMACJA O ADMINISTRATORZEDANYCH 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
• Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku (WUP) z siedzibą: ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk www.wupgdansk.praca.gov.pl e-mail: wup@wup.gdansk.pl tel. (58) 326-18-01; fax: (58) 326-48-94

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem na mocy RODO poprzez adres e-mail: iod@wup.gdansk.pl lub kierując korespondencję na adres siedziby WUP.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
• świadczenia usług doradczych tj. organizacji spotkań grupowych w zakresie poradnictwa zawodowego, w celu statystycznym, archiwalnym oraz prowadzenia korespondencji ww. zakresie.
Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na WUP określonego w przepisach prawa, w związku ustawą z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.05.2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy oraz ustawą z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH LUB O KATEGORIACH ODBIORCÓW
Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych:
• wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy przepisów prawa,
• dostawcy usług IT oraz podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie. 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, który WUP zobowiązany jest stosować na mocy ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

INFORMACJE O PRZYSŁUGUJACYCH PRAWACH
Przysługuje Pani/Panu prawo:• dostępu do swoich danych osobowych,• sprostowania swoich danych osobowych,• usunięcia danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 RODO,• ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 ust. 1 RODO.INFORMACJA O PRAWIE WNIESIENIA SKARGI Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres UODO: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

INFORMACJA O OBOWIĄZKU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z wyżej wskazanych przepisów prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z organizowanych spotkań grupowych w zakresie poradnictwa zawodowego.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
• tajemnica pierwsza - świadomość mocnych stron
• tajemnica druga - komunikacja i współpraca
• tajemnica trzecia - radzenie sobie ze stresem
• tajemnica czwarta - work life balance

Prowadzące: Sylwia Kozłowska-Zapiec, Ewa Olszówka - doradczynie zawodowe, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Słupsku
8-11-2021 (9.00-10.45) Tajemnice sukcesu

• tajemnica pierwsza - świadomość mocnych stron
• tajemnica druga - komunikacja i współpraca
• tajemnica trzecia - radzenie sobie ze stresem
• tajemnica czwarta - work life balance

Prowadzące: Sylwia Kozłowska-Zapiec, Ewa Olszówka - doradczynie zawodowe, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Słupsku

już niedostępne -
• jak zacząć przygodę z IT?
• czy bootcamp to dobre miejsce do zdobywania wiedzy i czy wystarczy, żeby wejść do branży?
• jak szukać pracy w branży IT, kiedy jest się początkującym?
• czy IT to dobre miejsce dla kobiet?

Prowadząca: Joanna Pruszynska-Witkowska - wiceprezes i współzałożycielka Future Collars
8-11-2021 (11.00-12.45) Moja droga do IT. Sposób na wejście do przyszłościowej i dobrze płatnej branży

• jak zacząć przygodę z IT?
• czy bootcamp to dobre miejsce do zdobywania wiedzy i czy wystarczy, żeby wejść do branży?
• jak szukać pracy w branży IT, kiedy jest się początkującym?
• czy IT to dobre miejsce dla kobiet?

Prowadząca: Joanna Pruszynska-Witkowska - wiceprezes i współzałożycielka Future Collars

już niedostępne -
"Znane są tysiące sposobów zabijania czasu, ale nikt nie wie, jak go wskrzesić." (Albert Einstein)
• dlaczego warto zarządzać sobą w czasie?
• identyfikacja pożeraczy czasu oraz sposoby radzenia sobie z nimi.
• metody rozwijania umiejętności zarządzania sobą w czasie.
• jak efektywnie planować dzień?

Prowadząca: Dorota Botkowska - doradczyni zawodowa, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku
8-11-2021 (13.00-14.30) Mieć czas na wszystko - zarządzanie sobą w czasie

"Znane są tysiące sposobów zabijania czasu, ale nikt nie wie, jak go wskrzesić." (Albert Einstein)
• dlaczego warto zarządzać sobą w czasie?
• identyfikacja pożeraczy czasu oraz sposoby radzenia sobie z nimi.
• metody rozwijania umiejętności zarządzania sobą w czasie.
• jak efektywnie planować dzień?

Prowadząca: Dorota Botkowska - doradczyni zawodowa, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku

już niedostępne -