Sprzedaż Biznes i Przedsiędsiębiorczość Rozwój osobisty

NEGOCJOWANIE W PRAKTYCE - Jak Prowadzić Skuteczne Negocjacje Handlowe i Osiągać Swoje Cele? - AKADEMIA MENADŻERA MŚP

location icon
Łódź łódź
calendar icon
Od 30 sty 9:00 do 31 sty 17:00

Negocjowanie w praktyce, polegające na zaspokojenia interesów stron przez wypracowywanie rozwiązań korzystnych dla stron negocjacji i utrzymania pozytywnych kontaktów, to szkolenie w ramach Uniwersalnych Kompetencji Menadżerskich Akademii Menadżera MŚP. 

Dotyczy ono zarówno negocjacji z klientami i kontrahentami (na zewnątrz organizacji) jak i z pracownikami czy współpracownikami (wewnątrz organizacji). Osiągnięcie celów negocjacyjnych jest celem każdego menadżera i osoby, która coś sprzedaje lub kupuje na co dzień. 

Warsztat składa się w 90% z zajęć praktycznych i 10% z części teoretycznej (mini-wykłady).

PODSTAWY NEGOCJACJI 

 • Definicja, zasady i reguły negocjacyjne 
 • Przygotowanie do negocjacji (cel, listy interesów, jakie zastrzeżenia może wysunąć potencjalny partner) 
 • Opracowanie dolnej linii poszczególnych kwestii negocjacyjnych, czyli na co nie mogę się zgodzić, a gdzie mogę robić ustępstwa? 
 • Dostosowane własnego stylu negocjacji do stylu preferowanego przez drugą stronę 
 • Opracowanie różnych wariantów porozumienia 

"MARIGOLD" I "PRONESS" - GRA ZE SCENARIUSZEM (NEGOCJACJE 1:1) 

 • Perswazyjne techniki przedstawiania argumentów 
 • Dobra pozycja otwarcia 
 • Jak robić ustępstwa? 
 • Jak pozyskiwać informację od Klienta? 
 • Kiedy włączać do negocjacji kolejny parametr (istotny dla mnie)? 

ZASADY WYWIERANIA WPŁYWU CIALDINIEGO (PREZENTACJE UCZESTNIKÓW)

 • Zasada autorytetu 
 • Zasada wzajemności 
 • Zasada podobieństwa 
 • Zasada niedostępności 
 • Zasada zaangażowania i konsekwencji 
 • Zasada społecznego dowodu słuszności 
 • Jak stosować zasady wywierania wpływu w kontakcie z klientem?

TECHNIKI AKTYWNEGO SŁUCHANIA W NEGOCJACJACH 

 • Jak pokazać partnerom, że się poważnie traktuje ich zdanie? 
 • Komunikowanie emocji i ich klaryfikacja - kiedy warto się do nich odwoływać? (ćwiczenie w parach) 
 • Wykształcenie samokontroli dla procesu negocjacji 
 • Jak sobie radzić ze stresem w negocjacjach, jak nad nim zapanować? (ćwiczenia indywidualne) 
 • Diagnoza typu osobowości partnera negocjacyjnego (i dopasowanie się do niego) 
 • Sztuka zadawania pytań - jak szybko dotrzeć do intencji drugiej strony? (ćwiczenie 5 pytań) 
 • Sugestie ukryte - perswazyjne formułowanie przekazu. 

OBSERWUJ I ANALIZUJ (MINI-WYKŁAD I ĆWICZENIE W PARACH) 

 • Rozpoznawanie różnic między zarzutami partnerów negocjacyjnych, a najczęściej stosowanymi wymówkami 
 • Jak dobrać najlepsze sposoby reagowania na wymówki? 

"NORD WEST" ORAZ "AMAX" (ĆWICZENIA W PARACH) 

 • Symulacja negocjacji oparta na scenariuszach i rolach 
 • Techniki kreowania nowych potrzeb u klientów / partnerów 
 • Przedstawianie klientom / partnerom nowych rozwiązań / możliwości współpracy 
 • Jak włączać do negocjacji dodatkowe parametry - realizować sprzedaż wiązaną? 

PODSTAWOWY ZASÓB W NEGOCJACJACH (ĆWICZENIE W PARACH) 

 • Plan OPK w negocjacjach 
 • Określenie Poziomu Optymalnego 
 • Określenie Poziomu Pożądanego 
 • Określenie Poziomu Koniecznego 
 • Jak wykorzystać Plan OPK podczas negocjacji?

"JEDEN NA JEDEN" (SCENKI Z OMÓWIENIEM) 

 • Symulacja najczęściej spotykanych rozmów z Klientami / współpracownikami / partnerami w Firmie 
 • Schematy wywierania wpływu do różnych sytuacji w rozmowach 
 • Taktyki "prowadzenia" rozmówcy do postawionego celu 

"MONETY" (GRA SYMULACYJNA) 

 • Poznanie zasad negocjacji i własnych nawykowych działań podczas "różnych technik" stosowanych przez partnera negocjacji 
 • Jak zachować jasność myślenia i rozwagę w podejmowaniu decyzji, w sytuacjach trudnych podczas negocjacji? 

"CO DALEJ"? 

 • Co robić po skończonych rozmowach negocjacyjnych? 
 • Czy proces negocjacji się kończy wraz z rozmowami?
 • Ustalenie schematu przesłania notatki negocjacyjnej 
 • Jak wywierać wpływ na partnera jeśli ten nie odpowiada? 

TEST THOMASA KILMANNA 

 • Poznanie swoich nawykowych schematów postępowania w sytuacjach konfliktowych 
 • 5 strategii działań w sytuacjach negocjacyjnych 
 • Strategie na: unikanie, uległość, kompromis, rywalizację i kooperację 

AKTYWNE STAWIANIE GRANIC W NEGOCJACJACH (ĆWICZENIE W PARACH) 

 • Jak odmawiać, by zachować relacje? 
 • Jak odmawiać by kontynuować proces negocjacji? 

Warsztat składa się w 90% z zajęć praktycznych i 10% z części teoretycznej (mini-wykłady) 

INNE KOMPLEMENTARNE SZKOLENIA W RAMACH AKADEMII MENADŻERA MŚP:

 • Wywieranie Wpływu w Praktyce - Perswazja, Techniki Wpływu i Budowanie Autorytetu - Akademia Menadżera MŚP 
 • Pozyskiwanie Klientów i Zarządzanie Relacjami z Klientami - Proces i Lejki Sprzedaży - Akademia Menadżera MŚP 
 • Efektywna Komunikacja Interpersonalna i Tworzenie Klimatu Współpracy - Akademia Menadżera MŚP

Kompetencje objęte programem "Akademia Menadżera MŚP": 

 • ORIENTACJA STRATEGICZNA: określanie celów i priorytetów, analiza strategiczna, kształtowanie wizerunku, przedsiębiorczość, innowacyjność 
 • ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM: prowadzenie działalności gospodarczej, zarządzanie jakością, zarządzanie finansami, zarządzanie procesami, zarządzanie zmianą, zarządzanie wiedzą, zarządzanie relacjami z klientami 
 • SKUTECZNOŚĆ MENADŻERSKA: rozwiązywanie konfliktów, podejmowanie decyzji, orientacja na cel, radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie problemów 
 • PRZYWÓDZTWO: Inspirowanie i budowanie zaangażowania, budowanie relacji ze współpracownikami, kształtowanie kultury organizacyjnej, tworzenie i upowszechnianie wizji, wywieranie wpływu, etyczność i moralność 
 • ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM: pozyskiwanie pracowników, ocenianie pracowników, rozwój pracowników, motywowanie pracowników, delegowanie zadań i uprawnień 
 • KOMUNIKACJA I WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI: efektywna komunikacja, negocjowanie, prezentacja, wyszukiwanie, analiza i wykorzystanie informacji, wykorzystanie technologii ICT w procesie komunikacji

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia 

WIEDZA 

 • Zna techniki negocjacyjne 
 • Zna podstawowe negocjowania 
 • Ma wiedzę o sposobach przygotowania się do negocjacji oraz o procesie argumentowania 
 • Wie, jak stworzyć efektywną strategię prowadzenia negocjacji 
 • Ma podstawową wiedzę z zakresu psychologii pozwalającą na zarządzanie emocjami 
 • Wie, jak radzić sobie z wątpliwościami i zastrzeżeniami partnera w negocjacjach 

UMIEJĘTNOŚCI 

 • Umie zgromadzić kompletne informacje na temat drugiej strony 
 • Potrafi podczas negocjacji kontrolować emocje 
 • Działa z najwyższym rozmysłem i roztropnością 
 • Umie w sposób aktywny słuchać argumentów partnera negocjacji 
 • Zadaje pytania szczegółowe starając się zrozumieć interesy drugiej strony 
 • Potrafi zastosować szeroki wachlarz argumentacji 
 • Potrafi zdiagnozować, na którym etapie jest aktualnie w procesie negocjacji 
 • Dostosować taktyki stosowane w negocjacjach do przyjętej u partnera strategii 
 • Potrafi nazwać i ocenić stanowisko rozmówcy przyjęte w negocjacjach i przygotować strategię działania 
 • Umie identyfikować interesy i potrzeby partnera negocjacyjnego 
 • Umie ustalić kiedy następuje impas w negocjacjach i wie jak sobie z nim radzić 
 • Jest wnikliwy w analizie stanowiska, interesów i potrzeb rozmówcy 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) 

 • Profesjonalizm w kontaktach interpersonalnych 
 • Odpowiedzialność i rzetelność w wykonywanej pracy 
 • Etyczne postępowanie, w tym uczciwość w stosunku do partnerów negocjacji 

METODY STOSOWANE PODCZAS SZKOLENIA 

 • Interaktywny mini wykład 
 • Case study - symulacja negocjacji 
 • Gra ze scenariuszem 
 • Ćwiczenia w parach 
 • Ćwiczenia indywidualne 
 • Prezentacje uczestników 
 • Scenki z omówieniem 
 • Test autodiagnostyczny 

NARZĘDZIA WERYFIKACJI KOMPETENCJI 

 • Praktyczne sprawdzenie umiejętności i wiedzy na temat negocjowania 
 • Test wiedzy na temat negocjacji (przygotowania się, zbierania informacji, technik negocjacyjnych) 
 • Symulacja, w ramach której przeprowadza się negocjacje z założonym z góry celem do osiągnięcia.

Grupa docelowa 

Szkolenie dedykowane jest wszystkim osobom, które chcą nauczyć się skutecznie wywierać wpływ i osiągać swoje cele w negocjacjach z klientami, partnerami i pracownikami, z uwzględnieniem interesów własnych i partnera negocjacji. Negocjacje handlowe to warsztat kierowany głównie do menadżerów, pracowników działów handlowch, sprzedawców, przedstawicieli handlowych i wszystkich osób, które na co dzień prowadzą negocjacje.

Szkolenie spełnia kryteria Uniwersalnych Kompetencji Menadżerskich w ramach Programu Akademia Menadżera MŚP przeznaczonego dla:

 • Przedsiębiorców, właścicieli firm z sektora MŚP 
 • Osób pracujących na dowolnych stanowiskach kierowniczych 
 • Osób przewidzianych do awansu na stanowisko kierownicze w przyszłości 

Realizowana kompetencja: Komunikacja i wykorzystanie informacji -> Negocjowanie

Materiały dydaktyczne 

 • Prezentacja multimedialna w wersji elektronicznej 
 • Materiały szkoleniowe i handouty w wersji drukowanej 
 • Certyfikat szkolenia w wersji drukowanej 
 • Wsparcie we wdrożeniu po szkoleniu

Informacje dodatkowe 

Usługa jest zwolniona z podatku VAT w przypadku, kiedy przedsiębiorstwo zwolnione jest z podatku VAT lub dofinansowanie wynosi co najmniej 70%. W innej sytuacji do ceny netto doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%. 

Podstawa: §3 ust. 1 pkt. 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz szczegółowych warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2018 r., poz. 701).

Organizator ma prawo odwołać szkolenie, jeżeli nie zbierze się grupa minimum 5 osób. W trosce o efektywność i najwyższą jakość szkolenia, maksymalna grupa uczestników wynosi 15 osób. 


Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
  NEGOCJOWANIE W PRAKTYCE - Jak Prowadzić Skuteczne Negocjacje Handlowe i Osiągać Swoje Cele? - AKADEMIA MENADŻERA MŚP

dostępnych: 15

już niedostępne 2 361,60 zł -