Zarządzanie Prawo i Podatki Nauka i Edukacja Rozwój osobisty Polityka i Gospodarka

MARATON PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - kurs doskonalący wdrażanie zmian w praktyce

location icon
MIELNO, HOTEL FERRY Wakacyjna 4, Mielno
calendar icon
Od 16 sie 9:30 do 20 sie 15:30
ticket icon
Od 2 490,00 zł

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Uwaga! Zapraszamy na 5-dniowy maraton zamówień publicznych. To nie jest zwykłe szkolenie, a wyjątkowy kurs doskonalący wdrażanie zmian w praktyce!

Relaksujące, nadmorskie otoczenie, dużo praktycznej wiedzy o nowym Prawie zamówień publicznych i jego najistotniejszych aspektach, warsztaty i wiele innych atrakcji spotka uczestników kompleksowego szkolenia z zamówień publicznych.

Na maratończyków czeka potężny zastrzyk wiedzy z nowego Prawa zamówień publicznych w jego najświeższym wydaniu, w tym m.in.:

 • Kwintesencja zmian w zamówieniach publicznych pod kątem nowej ustawy, która weszła w życie 1 stycznia 2021.
 • Nowa Platforma E-Zamówienia
 • Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie nowej ustawy pzp
 • Składanie i otwarcie ofert pod rządami nowej ustawy Pzp

CENA SZKOLENIA 2690.00 zł netto

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • Materiały wraz z nową ustawą Pzp

 • Dostęp do EduStrefy

 • Wzór SWZ wg nowej ustawy Pzp

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • wyżywienie

 • Zakwaterowanie

 • Imprezy towarzyszące

 •  Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp
  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających

Strona szkolenia TUTAJ

Trener: Iwona Holka

PROGRAM

 1. PODSTAWOWE INFORMACJE ZWIĄZANE Z PLATFORMĄ E-ZAMÓWIENIA
 1. Harmonogram uruchamiania poszczególnych modułów Platformy e-zamówienia
 2. Kto i w jaki sposób może się zarejestrować na Platformie e-Zamówienia?
 3. Funkcjonalności Platformy e-Zamówienia:
 • Moduł Tożsamości (MT)
  • Moduł Ogłoszeń (MO): przygotowanie ogłoszeń, planów postępowań, Biuletyn Zamówień Publicznych
 • Moduł Postępowań (MP): inicjacja postępowania, aktualizacja statusu postępowania, komunikacja interesariuszy postępowania (pytania/odpowiedzi, zaproszenia, wyjaśnienia, odwołania, zawiadomienia)
 • Moduł Ofert/Wniosków (MOW): przygotowanie, składanie ofert/wniosków o dopuszczenie, prac konkursowych, przechowywanie i zabezpieczenie ofert/wniosków i prac konkursowych, Otwarcie ofert/wniosków o dopuszczenie/ prac konkursowych
 • Moduł Monitorowania i Analiz (MMiA)
 • II.PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE NOWEJ USTAWY PZP

  1. Polityka zakupowa państwa

  • Cele polityki zakupowej państwa
  • Zasady polityki zakupowej państwa
  • Kierunki rozwoju polityki zakupowej państwa
  • Kto musi opracować strategię zarządzania dla poszczególnych kategorii zakupowych w związku z polityką zakupową państwa?

  2. Analiza potrzeb i wymagań Zamawiającego

  • Kto sporządza analizę potrzeb?
  • Wymagany zakres analizy potrzeb
  • Forma analizy potrzeb
  • Kto powinien wykonać analizę potrzeb i wymagań na szczeblu zamawiającego?
  • Jaki jest związek analizy potrzeb i wymagań z zasadą efektywności ekonomicznej?

  3. Plan postępowań o udzielenie zamówienia

  • Co to jest plan postępowań?
  • Kto sporządza plan postępowań?
  • Kiedy i gdzie należy zamieścić plan postępowań?
  • Wymagane elementy planu postępowań wynikające z załącznika do nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
  • Czy w planie postępowań należy umieszczać informacje dotyczące zamówień bagatelnych?
  • Jak poprawnie aktualizować plan postępowań?

  4. Doprecyzowanie zasad szacowania wartości zamówienia

 • Obowiązek łącznego szacowania wartości podobnych dostaw
 • Obowiązek łącznego szacowania wartości tożsamych usług
 • Szacowanie wartości zamówień na roboty budowlane z uwzględnieniem definicji obiektu budowlanego
 • Szacowanie wartości zamówień planowanych i nieplanowanych
 • Szacowanie zamówień obejmujących opcje lub wznowienia
 • Moment ustalenia wartości zamówienia w przypadku udzielania zamówienia w częściach
 • 5. Konflikt interesów i niekaralność w stosunku do osób po stronie zamawiającego

 • Co to jest konflikt interesów?
 • Kto podlega wykluczeniu w sytuacji konfliktu interesów?
 • Moment złożenia oświadczenia o istnieniu albo braku istnienia konfliktu interesów
 • Oświadczenie o niekaralności (kiedy osoby przygotowujące postępowanie muszą złożyć oświadczenie o niekaralności?)
 • 6.Opis przedmiotu zamówienia

 • Zmiany dotyczące opisywania przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych i innych dyskryminujących określeń
 • 7. Przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe

 • Co to są przedmiotowe środki dowodowe?
  • Kiedy należy składać przedmiotowe środki dowodowe?
  • Zasady uzupełniania przedmiotowych środków dowodowych
 • Co to są podmiotowe środki dowodowe?
  • Zasady uzupełniania podmiotowych środków dowodowych
  • W jakiej formie winny być złożone przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe?
  • Nowe rodzaje podmiotowych środków dowodowych wynikające z rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
 • 9. Podstawy wykluczenia z postępowania

 • Zmiany w zakresie obligatoryjnych podstaw wykluczenia
 • Poszerzenie katalogu fakultatywnych podstaw wykluczenia
 • Nowa procedura składania oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • 10. Zmiany dotyczące warunków udziału w postępowaniu

 • Jak należy w praktyce stosować warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym?
 • Zmiany dotyczące sposobu wykazywania spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
 • Zasady udostępniania zasobów przez podmioty trzecie pod rządami nowej ustawy Pzp
 • 11. Zmiany w zakresie kryteriów oceny ofert

 • Ułatwienia dotyczące stosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert
 • Ustalanie wag dotyczących kryteriów oceny po wejściu w życie nowej ustawy Pzp
 • Nowe zasady przeprowadzania dogrywek, gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej
 • 11. Dokumenty zamówienia

 • Definicja dokumentów zamówienia
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) oraz Opis Potrzeb i Wymagań (OPiW): zawartość; w jakich trybach, który dokument?
 • Nowe zasady udzielania wyjaśnień dotyczących SWZ i OPiW
 • Zmiany SWZ prowadzące do unieważnienia postępowania na podstawie art. 256 ustawy Pzp (przykłady)
 • Dlaczego nie zawsze jest możliwe wprowadzenie zmian do SWZ na 1 dzień przed upływem terminu składania ofert?
 • 12. Zmiany dotyczące wadium

 • Zmiany dotyczące kwoty wadium
 • W jakich formach może być wniesione wadium?
 • Jak prawidłowo wnieść wadium?
 • Kiedy wadium podlega zwrotowi?
 • III. PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE NOWEJ USTAWY PZP

  1.Ogłoszenia i informacje w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 • Zmiany w zakresie publikacji ogłoszeń o zamówieniach podlegających ustawie PZP
 • Obowiązek przesłania Prezesowi UZP informacji o złożonych ofertach i wnioskach o dopuszczenie w każdym postępowaniu
  • Ogłoszenie o wyniku postępowania w postępowaniu o wartości mniejszej niż progi UE
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu o wartości równej lub wyższej niż progi UE
  • Ogłoszenie o wykonaniu zamówienia
 • - Kto musi zamieszczać ogłoszenie o wykonaniu umowy?

  - Gdzie należy opublikować ogłoszenie o wykonaniu umowy?

  - Co musi zawierać ogłoszenie o wykonaniu umowy?

  • Czy Wykonawca może wykorzystać ogłoszenie o wykonaniu umowy jako substytut referencji?
 • Wybór oferty i informowanie o wynikach postępowania
 • 2. Składanie i otwarcie ofert pod rządami nowej ustawy Pzp

 • Nowa procedura otwarcia ofert bez udziału wykonawców
 • Zasady postępowania w sytuacji awarii systemu teleinformatycznego uniemożliwiającej otwarcie ofert
 • W jakiej formie należy złożyć ofertę?
 • Nowe podstawy odrzucenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 • Nowe podstawy odrzucenia oferty (m.in. dotyczące niespełnienia warunków udziału, sporządzenia lub przesłania oferty w sposób niezgodny z wymaganiami technicznymi lub organizacyjnymi określonymi przez zamawiającego, złożenia oferty bez przeprowadzenia wizji lokalnej)
 • 3. Zmiany dotyczące terminu związania ofertą

 • Jak zmienia się długość terminu związania ofertą?
 • W jaki sposób należy określać termin związania ofertą w dokumentach zamówienia?
 • Jak przedłużyć termin związania ofertą?
 • Czy można wybrać ofertę po upływie terminu związania ofertą?
 • 4. Zmiany dotyczące trybów udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej progi UE

  5. Procedura odwrócona w świetle nowej ustawy PZP

 • Na czym polega procedura odwrócona?
  • Dodatkowe uproszczenia związane z procedurą odwróconą
  • Czy jest możliwe zastosowanie procedury odwróconej w postępowaniu o zamówienie o wartości mniejszej niż progi UE?
 • 6. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne

 • Brak możliwości stosowania trybów przetargu nieograniczonego i ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, zapytania o cenę i licytacji elektronicznej
 • Tryb podstawowy:
  • Dopuszczalne warianty
  • Szczegółowe omówienie przebiegu postępowania w każdym z wariantów trybu podstawowego
 • Przepisy niemające zastosowania w postępowaniu o wartości mniejszej niż progi unijne
 • 7. Rewolucja dotycząca udzielania zamówień na usługi społeczne

 • Definicja usług społecznych
 • Wymagania dotyczące udzielania zamówień na usługi społeczne o wartości od 130 000 zł do 750 000 euro
 • Wymagania dotyczące udzielania zamówień na usługi społeczne o wartości równej lub wyższej niż 750 000 euro
 • 8. Zakończenie postępowania

 • Nowe podstawy unieważnienia postępowania
 • Obowiązek informowania wykonawców o wszczęciu kolejnego postępowania
 • Zastępczy wybór wykonawcy
 • Zasady zawierania umów w sprawie zamówienia publicznego
 • IV.DOKUMENTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  1.Zmiany w zakresie zawartości protokołu postępowania

  2.Nowe zasady przechowywania protokołu praz załączników do protokołu

  3.Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu (czy oferty podlegają udostępnieniu z urzędu, czy na wniosek?)

  4.Zmiany w zakresie przechowywania i zwrotu próbek złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia

  V.ZMIANY w umowach o zamówienie publiczne

  1.Zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego

 • Wprowadzenie klauzul abuzywnych
 • Określenie obowiązkowych postanowień umownych, w tym zasady określania terminu wykonania zamówienia bez podawania konkretnej daty
 • Wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wzrostu cen materiałów i kosztów
 • Wymagane postanowienia umowy w przypadku korzystania z prawa opcji
 • 2. Raport z realizacji umowy

 • Kiedy zamawiający jest zobowiązany sporządzić raport z realizacji umowy?
 • Wymagana zawartość raportu z realizacji umowy
 • Czy raport z realizacji umowy stanowi załącznik do protokołu postępowania?
 • Kto powinien sporządzić raport z realizacji zamówienia po stronie Zamawiającego?
 • VI.SRODKI OCHRONY PRAWNEJ

  1. Zmiana katalogu podmiotów uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej

  2. Przywrócenie możliwości wnoszenia odwołań na każdą czynność i zaniechanie zamawiającego w postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych

  3. Kto może być pełnomocnikiem strony w świetle nowej ustawy PZP?

  4. Skarga do sądu zamówień publicznych

  • Utworzenie sądu zamówień publicznych
  • Zmniejszenie opłaty od skargi na orzeczenie KIO
  • Nowe terminy wnoszenia skargi do sądu zamówień publicznych

  5. Pozasądowe rozwiązywanie sporów wynikających z realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego (mediacja, koncyliacja)

  Dołącz do wydarzenia

  Dołącz do wydarzenia
    Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Dla podmiotów zwolnionych z podatku VAT ZGŁOSZENIE Pokój 1 os.

  Dla podmiotów zwolnionych z podatku VAT

  16 Sierpnia 2021, 09:30 2 890,00 zł
  dla podmiotów zwolnionych z podatku VAT ZGŁOSZENIE Pokój 2 os.

  dla podmiotów zwolnionych z podatku VAT

  16 Sierpnia 2021, 09:30 2 490,00 zł