WYKŁAD. Po co nam dziś malarstwo?

location icon
Instytut Cervantesa w Warszawie ul. Nowogrodzka 22, Warszawa
calendar icon
Od 8 paź 18:00 do 8 paź 18:00

Dyskusja z udziałem: Marii Poprzęckiej, Jarosława Lubiaka, Aleksandra Hudzika.
Moderacja: Katarzyna Bojarska

Czy w zdigitalizowanym świecie dzieło analogowe może być jeszcze "czytane" przez współczesną publiczność (zwłaszcza młode pokolenie), czy też staje się niepotrzebnym balastem w muzealnych magazynach, anachronicznym i nieczytelnym obiektem z przeszłości? Jak postulaty Nowego Materializmu odnoszą się do tej kwestii? Czy malarstwo łączy nas z dzisiejszym światem, czy też oddziela nas od niego? Wybitny historyk sztuki i badacz malarstwa prof. Maria Poprzęcka, teoretyk i kurator sztuki dr Jarosław Lubiak oraz krytyk młodego pokolenia Aleksander Hudzik (na co dzień pisze dla Newsweeka) odpowiedzą na pytanie, czy i do czego potrzebujemy dziś malarstwa. Spotkanie poprowadzi dr Katarzyna Bojarska (redaktor magazynu Widok,badaczka literatury i sztuki).

Pretekstem do takich pytań jest zebranie na wystawie w Instytucie Cervantesa kilkudziesięciu obrazów w ramach wystawy z kolekcji rodziny Bassat. Wystawa jest punktem wyjścia do cyklu wykładów i dyskusji, które postawią pytania o funkcję współczesnej sztuki współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnej sztuki hiszpańskiej. Gośćmi kolejnych wydarzeń będą: Bartomeu Mari (kurator, były dyrektor m.in MACBA w Barcelonie, MALI w Limie czy MNCA w Seulu), Juan Manuel Bonet (poeta, krytyk, były dyrektor Museo Nacional Centro De Arte Reina Sofía w Madrycie) oraz Agustin Perez Rubio (współkurator ostatniego Biennale w Berlinie, były dyrektor MALBA m.in w Buenos Aires).

Kurator cyklu spotkań: Małgorzata Ludwisiak

Czas: piątek, 8 października 2021 r., godz. 18:00.m.

Miejsce: Instytut Cervantesa, ul. Nowogrodzka 22, Warszawa

Wstęp: wolny

Spotkanie jest współorganizowane z Ambasadą Hiszpanii w Polsce, tłumaczone jednocześnie na język hiszpański.

Maria Poprzęcka - historyk sztuki, dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego (1998-2008), wybitna znawca i badaczka malarstwa - głównie XIX i XX wieku, autorka takich klasycznych książek jak Akademizm (1977), O złej sztuce (1998), Pochwała malarstwa. Studia z historii i teorii sztuki (2000) lub innych obrazów. Oko, wzrok, sztuka. Od Albertiego do Duchampa (2008). Autor licznych tekstów popularyzujących sztukę i felietonów w mediach. Od 2013 roku jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi seminarium m.in Dzieło Sztuki w Kulturze oraz autorskie zajęcia Living Art - muzea, galerie, pracownie.

Jarosław Lubiak - historyk, krytyk i teoretyk sztuki, kurator, autor licznych tekstów o sztuce publikowanych w katalogach wystaw i czasopismach artystycznych. Kurator Muzeum Sztuki w Łodzi (1996-2014), następnie Zastępca Dyrektora ds. Artystycznych w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Od 2010 roku jest wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych w Szczecinie. Kurator kilkudziesięciu wystaw sztuki nowoczesnej i współczesnej, w tym poświęconych poszerzonej dziedzinie malarstwa - np. Malarstwo jako zimne medium (2005), Obrazy jako malowane (2006) czy Paralaksa. Poglądy Zbigniewa Rogalskiego

Aleksander Hudzik - historyk i krytyk sztuki, dziennikarz kulturalny, obecnie autor tekstów o sztuce i kulturze w "Newsweeku Polska". Wcześniej publikował m.in w czasopismach Activist i Przekrój.

Katarzyna Bojarska - redaktor magazynu Widok. Autor tekstów i przekładów zainteresowanych relacjami sztuki, literatury, historii i psychoanalizy; m.in redaktorem i tłumaczem książki Ernsta van Alphena Krytyka jako interwencja. Sztuka, pamięć, afekt (Kraków 2019). Adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego w Warszawie.

Małgorzata Ludwisiak - krytyczka sztuki, kuratorka, menedżerka kultury. Główny kurator Działu Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku. Członek międzynarodowego zarządu CIMAM (International Committee for Museums and Collections of Modern Art). Były dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie (2014-2019) oraz zastępca dyrektora Muzeum Sztuki w Łodzi (2008-2014). Doktor nauk humanistycznych.

Więcej szczegółów: https://bit.ly/Bassat_PL

📷: Wojciech Rozenek (Lluís Barba - "Picasso" z cyklu "Autoportret", 2011 - Bassat Collection)

====


ES

¿Necesitamos la pintura hoy?

Charla con la participación de: Maria Poprzęcka, Jarosław Lubiak, Aleksander Hudzik
Modera: Katarzyna Bojarska

En un mundo digitalizado, nos preguntamos: ¿una obra analógica puede todavía ser "leída" por el público contemporáneo (especialmente por la generación joven)?, o ¿se convierte en una carga innecesaria de las revistas de museos, un objeto anacrónico e ilegible del pasado? ¿Cómo se relacionan los postulados del Nuevo Materialismo con esto? ¿La pintura nos conecta con el mundo de hoy o nos separa de él? La destacada historiadora del arte e investigadora de pintura: Maria Poprzęcka; junto con el teórico del arte y comisario: Jarosław Lubiak y Aleksander Hudzik, un joven crítico de arte (escribe a diario para Newsweek), responderán a la pregunta ¿si la pintura nos es necesaria? y ¿para qué?. La charla estará moderada por Katarzyna Bojarska (redactora de la revista Widok, investigadora de literatura y del arte).

El pretexto para plantearnos estas preguntas es la muestra de obras de pintores contemporáneos presentadas en la exposición "Arte contemporáneo español del siglo XXI. Colección Bassat" en el Instituto Cervantes. La exposición es una ocasión para organizar un ciclo de encuentros y conferencias en torno al papel del arte contemporáneo, con el enfoque especial en el arte contemporáneo español. Los participantes de las siguientes actividades serán: Bartomeu Mari, comisario y exdirector de MACBA (Barcelona), MALI (Lima) o MNCA (Seúl), entre otros; Juan Manuel Bonet (poeta, crítico, exdirector del Museo Nacional Centro De Arte Reina Sofía (Madrid) y Agustín Pérez Rubio, co-comisario de la última Bienal de Berlin, exdirector de MALBA (Buenos Aires), entre otros.

Comisaria del ciclo de encuentros: Małgorzata Ludwisiak

Fecha: viernes, 8 de octubre del 2021 a las 18:00

Lugar: Instituto Cervantes de Varsovia, c/ Nowogrodzka 22, Varsovia

Entrada: libre, requiere previa reserva en evenea.pl

La actividad está organizada en colaboración con la Embajada de España en Polonia, con traducción simultánea: en polaco y español.

Participarán:

Maria Poprzęcka - historiadora del arte, directora del Instituto de Historia del Arte de la Universidad de Varsovia (hasta 2008), destacada experta e investigadora de la pintura - principalmente de los siglos XIX y XX, autora de libros ya clásicos como "Pochwała malarstwa. Studia z historii i teorii sztuki" (2000) o "Inne obrazy. Oko, widzenie, sztuka. Od Albertiego do Duchampa" (2008). Autora de numerosos textos de divulgación del arte y de columnas en los medios de comunicación. Actualmente es catedrática en la Facultad de Artes Liberales de la Universidad de Varsovia.

Jarosław Lubiak - historiador, crítico y teórico del arte, comisario, autor de numerosos textos sobre el arte publicados en catálogos de exposiciones y revistas de arte. Comisario del Museo de Arte de Łódź (1996-2014), y luego subdirector artístico del Centro de Arte Contemporáneo Zamek Ujazdowski de Varsovia. Desde 2010, profesor en la Academia de Arte de Szczecin. Comisario de varias docenas de exposiciones de arte moderno y contemporáneo, entre ellas muchas dedicadas al campo ampliado de la pintura - por ejemplo, "Malarstwo jako zimne médium" (2005), "Obrazy jak malowane" (2006) o "Kolekcja sztuki XX i XXI wieku. Poza zasadą rzeczywistości" (2008).

Aleksander Hudzik - historiador y crítico de arte, periodista cultural, actualmente autor de textos sobre arte y cultura en Newsweek Polska. Anteriormente, publicó, entre otras, en las revistas Activist y Przekrój.

Katarzyna Bojarska - redactora de la revista Widok. Autora de textos y traducciones, su campo de trabajo son relaciones entre el arte y la literatura, la historia y la psicoanálisis; es redactora y co-traductora del libro de Ernst van Alphen "Krytyka jako interwencja. Sztuka, pamięć, afekt" (Kraków 2019). Trabaja en el departamento de estudios sobre cultura en la Universidad de Humanidades y de Ciencias Sociales SWPS, en Varsovia.

Małgorzata Ludwisiak - crítica de arte, comisaria, gestora cultural. Comisaria Jefe del Departamento de Arte Moderno del Museo Nacional de Gdańsk. Miembro de la junta internacional CIMAM (International Committee for Museums and Collections of Modern Art). Exdirectora del Mueso de Arte Contemporáneo CSW Zamek Ujazdowski en Varsovia (2014-2019) y vicedirectora del Muzeum Sztuki en Lodz (2008-2014). Doctora en ciencias humanas.

---

Más información de la exposición: https://bit.ly/Bassat_ES

📷: Wojciech Rozenek (Lluís Barba - 'Picasso' de la serie 'Self-portrait', 2011 - Colección Bassat)

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Po co nam dziś malarstwo?
już niedostępne -