LinkedIn Local Rzeszów #7

location icon
Hola Lola Mickiewicza 3, Rzeszów
calendar icon
Od 2 wrz 18:00 do 2 wrz 18:00

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIU LinkedIn Local Rzeszów

I. Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin (dalej jako: Regulamin) reguluje zasady uczestnictwa w wydarzeniu LinkedIn Local Rzeszów (dalej jako: Wydarzenie). 

Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest zapoznanie się z Regulaminem i jego zaakceptowanie.

2.Organizatorem Wydarzenia jest Joanna Tymowicz i Barbara Kossak, adres email: linkedinlocalrzeszow@gmail.com (dalej jako: Organizator).

3.Organizator działa we współpracy z Partnerami (dalej jako: Partnerzy) biorącymi udział w organizacji i promocji Wydarzenia. Partnerami mogą być w szczególności osoby fizyczne, osoby prawne oraz osoby nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które zajmują się obsługą audiowizualną Wydarzenia, cateringiem lub udostępnianiem Obiektu.

4.Celem Wydarzenia jest poszerzanie kontaktów biznesowych poprzez przenoszenie wirtualnych kontaktów z sieci zawodowej LinkedIn do świata rzeczywistego oraz budowanie prawdziwych relacji międzyludzkich, a także budowanie świadomości na temat odpowiedzialności w biznesie oraz wsparcie wybranych przez Organizatora instytucji charytatywnych.

5.Wydarzenie nie ma charakteru zarobkowego.

6.Wydarzenie odbywać się będzie cyklicznie w miejscach (dalej jako: Obiekt) i terminach (dalej jako: Termin) ogłaszanych przez Organizatora za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, m. in. przez publikowanie informacji na portalu LinkedIn oraz Facebook.

7.Wydarzenie nie jest imprezą masową, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2018 r. poz. 1870).

8.Wydarzenie jest imprezą zamkniętą, na którą wstęp mają jedynie osoby posiadające bilet wstępu.


II. Warunki uczestnictwa

1.Uczestnikiem Wydarzenia może zostać osoba, która zakupiła bilet wstępu na Wydarzenie.

2.W celu zakupu biletu Uczestnik musi podać swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email. Opcjonalnie NIP oraz adres do profilu LinkedIn. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie mu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wiadomości związanych z uczestnictwem w Wydarzeniu.

3.Wstęp na Wydarzenie jest płatny. Bilety można nabyć poprzez zakup na stronie internetowej wskazanej uprzednio przez Organizatora (dalej jako: Serwis) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Pula biletów jest ograniczona. Bilety na Wydarzenie dostępne są: https://app.evenea.pl/event/linkedinlocalrzeszow7/

4.Uczestnik w celu zakupu biletu zobowiązany jest zaakceptować regulamin korzystania z Serwisu.

5.Uczestnik, który zakupił bilet, a chcący zrezygnować z uczestnictwa w Wydarzeniu powinien poinformować o swojej rezygnacji Organizatora za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, lecz nie później niż do dnia 02.09.2021 r. Organizator dokonuje zwrotu należności z tytułu wniesionej opłaty za uczestnictwo poprzez system Evenea, wyłącznie na podstawie wcześniejszego anulowania biletu w systemie Evenea.

6.Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie jego wizerunku, utrwalonego w trakcie Wydarzenia, w celach promocyjnych przez Organizatora oraz Partnerów.

7.Uczestnicy w trakcie trwania Wydarzenia mogą informować innych Uczestników o prowadzonej działalności zawodowej, jednak w czasie trwania Wydarzenia niedopuszczalne jest zawieranie transakcji.

8.Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Obiektu, zwłaszcza w zakresie przepisów przeciwpożarowych.

9.Uczestnik może wykorzystywać udostępnione przez Organizatora lub Partnerów materiały promocyjne, w tym materiały graficzne, fotograficzne i audiowizualne w granicach dozwolonego użytku, w tym poprzez rozpowszechnianie ich w mediach społecznościowych. Korzystanie z udostępnionych materiałów nie może naruszać praw autorskich przysługujących twórcom tych utworów, w szczególności Uczestnik nie ma prawa ingerować w utwór poprzez jego edytowanie lub wprowadzanie jakichkolwiek zmian. Uczestnik korzystający z udostępnionych przez Organizatora lub Partnera materiałów promocyjnych ma obowiązek oznaczyć autora materiału oraz wskazać źródło pochodzenia materiałów jako oficjalne materiały LinkedIn Local Rzeszów.


III. Bezpieczeństwo

1.Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów i reguł porządkowych nakładanych przez zarządcę Obiektu.

2.Zabrania się wnoszenia na teren Obiektu broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów oraz materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

3.Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na terenie Obiektu.

4.Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wstępu lub wyproszenia osoby zachowującej się w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na terenie Obiektu.

5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione, skradzione w trakcie trwania Wydarzenia.

6.Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenie mienia oraz inne szkody na terenie Obiektu.

7.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z winy Uczestnika, który nie zastosował się do Regulaminu.


IV. Uprawnienia Organizatora

1.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Wydarzenia.

2.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu strat poniesionych po stronie Uczestnika wywołanych odwołaniem Wydarzenia.

3.Organizator ma prawo wykorzystywać wszelkie materiały graficzne, zdjęcia, nagrania do promocji wydarzenia w przyszłości, w tym ma prawo wykorzystywać nieodpłatnie wizerunek Uczestników na podstawie zgody wyrażonej w niniejszym regulaminie.

4.Organizator może zachęcać Uczestników do wspierania wybranej przez siebie organizacji charytatywnej w trakcie Wydarzenia lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.


V. Przetwarzanie danych

1.Uczestnik Wydarzenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych w formularzu zgłoszeniowym, w celu zapewnienia możliwości uczestnictwa w Wydarzeniu a także zapewnienia bezpieczeństwa.

2.Administratorem danych osobowych jest Joanna Tymowicz i Barbara Kossak, adres e-mail: linkedinlocalrzeszow@gmail.com

3.Odbiorcą danych osobowych może być w szczególności zarządca Obiektu.

4.Przetwarzanie danych osobowych może być powierzone podmiotowi prowadzącemu elektroniczną sprzedaż biletów wstępu w celu umożliwienia zakupu biletów drogą elektroniczną (Serwis).

5.Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6.Uczestnikowi przysługuje prawo do:

a)żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych;

b)cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

c)wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu. Odmowa podania danych osobowych wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w Wydarzeniu.

8.Organizator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).


VI. Uczestnictwo w Wydarzeniu w czasie trwania epidemii COVID-19

1. Organizator informuje, że w Wydarzeniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które według swojej najlepszej wiedzy nie posiadają objawów COVID-19, nie są zakażone wirusem SARS-COV-2 oraz co do których nie istnieje obowiązek przebywania na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

2. W czasie trwania Wydarzenia każdy z Uczestników zobowiązany jest do respektowania i przestrzegania obowiązujących na dzień odbywania się Wydarzenia przepisów sanitarnych wynikających z litery prawa.

3. W czasie trwania Wydarzenia każdy z Uczestników zobowiązany jest do zachowania wymaganej przez przepisy prawa odległości poprzez zajęcie co drugiego miejsca siedzącego oraz zakrywania ust i nosa za pomocą maseczek, a także do zajmowania tego samego miejsca siedzącego przez cały okres trwania Wydarzenia.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji czy dany uczestnik został zaszczepiony. Jednocześnie informuje, że potencjalna weryfikacja będzie miała miejsce przed wejściem na Wydarzenie i polegać będzie na okazaniu certyfikatu szczepienia. Warto zaznaczyć, iż intencją Organizatora jest brak konieczności przeprowadzania takiej weryfikacji, gdyż przewidziana liczba uczestników jest mniejsza niż maksymalna możliwa.

5. W przypadku zmiany przepisów prawa polegających na zaostrzeniu rygorów sanitarnych oraz związanych z nimi limitów osób mogących brać udział w tego rodzaju wydarzeniach, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania całego Wydarzenia, zmniejszenia liczby Uczestników mogących brać udział w Wydarzeniu, a także nie dopuścić do udziału w Wydarzeniu Uczestników, którzy nie przedstawią aktualnego certyfikatu dotyczącego szczepienia na COVID-19. Organizator informuje, że weryfikacja ilości Uczestników odbywać się będzie przed dopuszczeniem Uczestników do udziału w Wydarzeniu. Organizator zaznacza, że działania opisane powyżej będą w pełni uzależnione od ograniczeń wynikających z przepisów dotyczących zwalczania wirusa SARS-COV-2, a tym samym niezależnie od Organizatora.

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Uczestnik Wydarzenia ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa. Organizator dokonuje zwrotu należności z tytułu wniesionej opłaty za uczestnictwo poprzez system Evenea, wyłącznie na podstawie wcześniejszego anulowania biletu w systemie Evenea. 


VII. Postanowienia końcowe

1.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie.

2.Wszelkie zapytania powinny być kierowane do Organizatora na adres mailowy: linkedinlocalrzeszow@gmail.com

3.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 20 sierpnia 2021 r.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  LinkedIn Local Rzeszów 7
Wyprzedane 10,00 zł Wyprzedane