Konferencja Mediacyjno-Arbitrażowa w Gdańsku

location icon
Europejskie Centrum Solidarności I European Solidarity Centre plac Solidarności 1, Gdańsk
calendar icon
Od 20 paź 10:00 do 20 paź 14:30

Z A P R O S Z E N I E

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza prowadząca Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji

wraz z Sądem Okręgowym w Gdańsku oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych w Gdańsku w partnerstwie z Pomorską Radą Adwokacką w Gdańsku pod patronatem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

mają zaszczyt zaprosić na:


I Ogólnopolską Konferencję Mediacyjno - Arbitrażową w  Gdańsku

temat przewodni:

 Mediacje i arbitraż - narzędzia budowania społeczeństwa obywatelskiego.


Termin i miejsce

W dniu 20 października 2022 r. (czwartek) tj. w Międzynarodowy Dzień Mediacji, w godz. 10:00-14:30 w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, przy pl. Solidarności 1.

Patronat

Marszałek Województwa Pomorskiego Pan Mieczysław Struk, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Polska Sekcja Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na rzecz Mediacji GEMME.

Cel Konferencji

Tematyka konferencji  podkreśla potrzebę dialogu społecznego oraz ideę rozwiązywania sporów m.in. gospodarczych, cywilnych, rodzinnych czy pracowniczych przy pomocy alternatywnych metod rozwiązywania sporów jak mediacja czy arbitraż. Jest to wydarzenie coroczne organizowane w Tygodniu Mediacji przypadającym w październiku każdego roku, oprócz aspektów merytorycznych integrujące także środowisko zgromadzone wokół tematyki mediacji i arbitrażu.  

Konferencja przeznaczona jest dla wszystkich osób i podmiotów zainteresowanych mediacją i arbitrażem, w szczególności do: przedsiębiorców, pracodawców, sędziów, mediatorów, prawników, pracowników naukowych oraz przedstawicieli wielu innych zawodów i specjalizacji.

Celem Konferencji jest promowanie w społeczeństwie umiejętności rozwiązywania powstających sporów zbiorowych lub indywidualnych w pierwszej kolejności w drodze uznanych metod rozwiązywania sporów jak mediacja czy arbitraż, uprzedzając tym samym niepokoje społeczne w  następstwie drogę sądową. Takie umiejętności budują społeczeństwo obywatelskie świadome swoich praw i obowiązków umiejące rozwiązywać spory i problemy na zasadzie dialogu, w drodze negocjacji, ustaleń, czy ugód.

Program Konferencji.

09:30-10:00 Rejestracja uczestników i wymiana doświadczeń przy kawie i bufecie.
10:00-10:10
Otwarcie i powitanie uczestników.
Pan Jarosław Filipczak, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza w Gdańsku,
Pan Ireneusz Pawłowski, radca prawny, Prezes Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji,
10:10-10:25 Zabranie głosu przez zaproszonych Gości, Patronów i Współorganizatorów:
Pan Stanisław Szultka, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
Pani  Anna Kluczek-Kollar, radca prawny, mediatorka i arbitra, Wicedziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku,
Pani Sylwia Grzybowska, adwokat, Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej  w Gdańsku.
10:25-10:45 Wręczenie nagród Kapituły "Biznes Wybiera Mediacje".
Pan Sędzia Rafał Terlecki, Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku, Przewodniczący Kapituły "Biznes Wybiera Mediacje".
Słowo wstępne i przedstawienie laureatów.
Debata główna
10:45-10:55 "Wstęp do debaty - dlaczego należy rozwijać mediacje - informacje na temat wzrastającej ilości spraw rozstrzyganych w drodze mediacji."
Pani Sędzia Katarzyna Kazaniecka-Kapała, Koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, członkini Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na rzecz Mediacji GEMME.
10:55-11:05
"Wstęp do debaty - dlaczego należy rozwijać arbitraż."
Pani dr Kaja Zalewska - Korziuk, adwokat, członek Pomorskiego Komitetu Arbitrażowego przy Sądzie Arbitrażowym KIG.
11:05-12:05 Debata "Mediacje i arbitraż - narzędzia budowania społeczeństwa obywatelskiego."
Moderacja i prowadzenie: 
Pani  Anna Kluczek-Kollar, radca prawny, mediatorka i arbitra, Wicedziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku,
Uczestnicy debaty:
Pan Jacek Bendykowski, radca prawny, Wiceprezes Arbitrażowego Sądu Budowlanego przy SIDIR w Warszawie,
Pan dr Zbigniew Canowiecki, Prezydent Pracodawców Pomorza,
Pani dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG, Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego,
Pan Sędzia Rafał Terlecki, Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku,
Pani Agnieszka Majewska, radca prawny Pełnomocnik Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
12:05-12:20 Dyskusja
12:20-12:50 Przerwa (lunch)

Wystąpienia tematyczne - mediacja
12:50-13:05 "Mediacje w sprawach dotyczących nieruchomości - zniesienia współwłasności, podziały majątków wspólnych, działy spadków"
Pani Edyta Pietrewicz, notariusz, Dyrektor Ośrodka Mediacyjnego przy Izbie Notarialnej w Gdańsku.
13:05-13:20"Metodyka mediacji gospodarczych w przemysłach morskich. Studia przypadku."
Pani Barbara Matysiak, mediator, Pełnomocnik ds. mediacji Pracodawcy Pomorza.

Wystąpienia tematyczne - arbitraż
13:20-13:35 "Rozwój sądownictwa arbitrażowego na Pomorzu, rola i działania Sądu i Pomorskiego Komitetu Arbitrażowego w budowaniu alternatywy dla sądownictwa."
Pani Agnieszka Durlik - Dyrektor Generalny Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.
13:35-13:50 "Rola nowych technologii w sądownictwie polubownym."
Pan Paweł Orłowski - Prezes "Ultima RATIO" Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Notariuszy RP w Warszawie.
13:50-14:30 Dyskusja oraz pytania od uczestników.
14:30 Zakończenie Konferencji


Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza oraz Pomorskie Centrum Arbitrażu i Mediacji zapraszają na Pierwszą Ogólnopolską Konferencję Arbitrażowo - Mediacyjną, która odbędzie się 20 października 2022 roku w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, wraz z towarzyszącymi jej obchodami Międzynarodowego Tygodnia Mediacji.

Tematyka konferencji odnosi się do najczęściej poruszanych zagadnień związanych z obszarami arbitrażu i mediacji.  Jest to pierwsze wydarzenie z planowanego cyklu działań mających na celu dyskusję poświęconą aspektom prawnym i biznesowym związanym z promowaniem dialogu społecznego oraz idei rozwiązywania sporów m.in społecznych, gospodarczych, cywilnych czy pracowniczych. 

Do wymiany poglądów i doświadczeń podczas konferencji, organizatorzy zaprosili najwybitniejszych teoretyków i praktyków z dziedziny arbitrażu i mediacji.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny - obowiązuje rejestracja


PARKING.

Parking podziemny posiada 282 miejsca w tym 10 miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Można też skorzystać z pobliskich płatnych parkingów np. parking ZDiZ lub wzdłuż Sali BHP lub parkingu podziemnego ECS.

Parking ECS:

parking podziemny pod ECS, wjazd ulicą Nowomiejską - od ul. Jana z Kolna lub ks. Jerzego Popiełuszki / 287 miejsc, czynny w godzinach 6.00 - 22.00

Opłata parkingowa

▪ pierwsze 30 minut / zwolnione z opłaty
▪ rozpoczęta pierwsza godzina / 4 zł
▪ rozpoczęta druga godzina / 4 zł
▪ rozpoczęta trzecia godzina / 5 zł
▪ rozpoczęta czwarta godzina i każda następna / 10 zł
Płatności można dokonać jedynie gotówką.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Bezpłatna rejestracja

dostępnych: 0

Wyprzedane Brak wolnych miejsc