Komunikacja w biznesie - LEADER TANGO 19 - 20.09. 2019

location icon
Złota Milonga Długa 44/45, Warszawa
calendar icon
Od 19 wrz 9:30 do 20 wrz 16:00
Komunikacja  w biznesie - LEADER TANGO 

LEADER TANGO to innowacyjny warsztat koncentrujący się na rozwijaniu komunikacji oraz budowaniu kompetencji niezbędnych do pracy w zespole. Zrozumienie nadmiaru i deficytu mocnych stron danego zespołu jest punktem wyjściowym dla opracowania i szybkiego wdrożenia usprawnień. Badania Gallupa pokazują, że świadomość i umiejętne wykorzystywanie mocnych stron członków zespołów powoduje 6-krotny wzrost zaangażowania w pracę i 3-krotny wzrost zadowolenia z jakości życia.

Za akronimem TANGO kryje się spójny zestaw postaw i kompetencji. Jedną z nich jest zaufanie i tak jak w tango jest ono niezbędne do zbudowania relacji między liderem (przywódca)
i podążającym (zespół).

Uczestnicy zajęć LT uświadomią sobie motywacje własne oraz pozostałych członków zespołów co pozwoli im znacznie lepiej kontrolować emocje i skutecznie się komunikować.
Dzięki temu, bezpośrednio po zakończeniu warsztatów, nastąpi poprawa atmosfery i relacji oraz wzrośnie efektywność pracy w zespole.

Kto powinien uczestniczyć w warsztatach?

 • liderzy zespołów oraz członkowie zespołów
 • osoby pracujące w zespołach
 • liderzy szukający nowych metod własnego rozwoju
 • menedżerowie szukający nowych technik do motywowania pracowników
 • trenerzy i coachowie poszukujący nowych inspiracji do rozwoju swojego warsztatu pracy
 • osoby doświadczające wypalenia zawodowego
 • osoby szukające skutecznych rozwiązań w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami

Jakie korzyści przyniesie udział w warsztatach?

 • poprawisz umiejętność podejmowania szybkich decyzji
 • zidentyfikujesz własne mocne strony oraz zespołu
 • wzmocnisz swoją asertywność
 • zrozumiesz przyczyny nieoczekiwanych zachowań członków twojego zespołów
 • zwiększysz potencjał do budowy relacji
 • zwiększysz tolerancję na niepewność
 • dowiesz się jak skutecznie zarządzać konfliktem
 • zrozumiesz jak energia w zespole wpływa na efektywność
 • zwiększysz otwartość na zmianę

Warsztaty Leader Tango umożliwiają:

 • bezpośredni kontakt z doświadczonymi praktykami z dziedziny przywództwa i zarządzania komunikacją
 • wykorzystanie potencjału innowacyjnego programu rozwojowego
 • wymianę doświadczeń z ekspertami
 • inspirację do dalszego rozwoju
 • wykorzystanie kreatywnych i niestandardowych metod pracy
 • dostęp do innowacyjnych narzędzi
 • udział w społeczności LT


ENGLISH VERSION

"Enhance your Leadership strengths by discovering LEADER TANGO competences and attitudes"

LEADER TANGO is an innovative workshop focused on developing communication and building competences necessary to work in a team. Understanding the excess and deficit of team's strengths is the starting point for the development and rapid implementation of improvements.

Gallup's researches show that when people understand and apply their strengths, the effect on their lives and work is transformational. People who use their strengths every day are six times more likely to be engaged in their work andthree times more likely to say they have an excellent quality of life.

Behind the acronym TANGO there is a coherent set of attitudes and competences. One of them is TRUST and just like in tango, it is necessary to build a relationship between any leader and followers.

Participants of LT classes will realize their own motivations and other team members' motivations, which will allow them to control better their emotions and communicate effectively. Thanks to this, immediately after the workshops, the atmosphere and relations will be improved, and the efficiency of team work will increase.

WHO should attend?

• team leaders and team members

• people working in teams

• leaders looking for new methods of their own development

• managers looking for new techniques to motivate employees

• trainers and coaches seeking new inspiration to develop their work technique

• people experiencing burnout

• people looking for effective solutions in dealing with difficult situations

WHAT value gives you LT workshop?

You will.....

improve decision making process

understand yours and team's strengths

understand some unexpected behaviours of your colleagues

strengthen your assertiveness

increase the potential for building relationships

increase tolerance to uncertainty

understand the importance of emotional intelligence

understand how the energy in the team affects its efficiency

improve your openness to change

Leader Tango workshops enable:

 • direct contact with experienced practitioners in the field of leadership and communication management
 • using the potential of an innovative development program
 • exchange experience with experts
 • inspiration for further development
 • use of creative and non-standard methods of work
 • access to innovative tools
 • participation in the LT community

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Bilet
już niedostępne 1 900,00 zł -