Finanse i Inwestycje Języki programowania IT i Nowe technologie Komunikacja i wystąpienia publiczne Polityka i Gospodarka Środowisko naturalne

HACK@NAT - NatWest Poland

location icon
Otwieramy ponownie rejestrację dla ostatnich chętnych do piątku - Dziękujemy!
calendar icon
Od 11 maj 10:30 do 26 cze 17:00

HACK@NAT in NatWest Poland w związku z ogromnym zainteresowaniem otwieramy ponownie rejestrację dla ostatnich chętnych do piątku - Dziękujemy!

Kiedy: 11/05 - 26/06

Gdzie: Online. Obserwuj FB Fun Page, gdzie dowiesz się więcej.

Innowacja, zwinność, współpraca - kierując się tymi hasłami organizujemy pierwszy Hackcelerator w NatWest Poland - czyli program, łączący elementy hackathonu oraz ścieżki akceleracyjnej dla pomysłów, usług i produktów, adresujących wyzwania HACK@NAT. Do udziału zapraszamy tych, którzy są gotowi zmierzyć się z tymi wyzwaniami, mają ciekawe pomysły i wiedzę lub doświadczenie w tych obszarach, chcą poznać naszą organizację, rozbudować swoją sieć kontaktów i nauczyć się nowych rzeczy!

O wydarzeniu:

Z wielką przyjemnością NatWest Poland ogłasza HACK@NAT - 7-tygodniowy program, łącząc pod jednym dachem pracowników NatWest Polska i uczestników rynku (start-upy i przedsiębiorców), w którym:

•Wirtualnie działające zespoły będą rywalizować na najlepsze rozwiązania, koncepcje biznesowe, odpowiadające na jedno z wyzwań biznesowych, zdefiniowanych przez NatWest Polska

•Uczestnicy będą tworzyć swoje rozwiązania w oparciu o 5-etapowy program Akademii Rozwoju Przedsiębiorczości NatWest - Mindset - Customer Discovery - Creativity - Iterate - Activate

•Uczestnicy będą mieli okazję nawiązać nowe kontakty i poszerzyć wiedzę przy wsparciu mentorów z NatWest oraz z rynku

A w szczególności przedsiębiorcy i start-upy:

•W trakcie programu będą mieli okazję pracować nad udoskonaleniem swojej dotychczasowej oferty produktowej lub usługowej, korzystając z inspiracji NatWest Entrepreneurial Development Academy

•Pracując w zespołach z pracownikami NatWest Poland, będą mieli możliwość dostosowania swojej oferty do potrzeb potencjalnego klienta, zwłaszcza w obszarach takich jak customer discovery

•Będą mieli możliwość nawiązania nowych relacji i zaprezentowania swojej oferty na forum NatWest Entrepreneurial Development Academy & przedstawicieli akceleratorów NatWest w Wielkiej Brytanii

•Będzie to okazja do promocji rozwiązań w skali Grupy NatWest w Polsce, Wielkiej Brytanii oraz w Indiach, a także potencjalnie do rozpoczęcia rozmów wdrożeniowych

•Najlepsze zespoły będą miały okazję zaadresować swoje pomysły na poziomie NatWest Solutions & Innovation - zespołu, odpowiadającego za wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, a także pomysłów, zebranych w ramach hackathnów w Grupie NatWest

•Zwycięskie zespoły dostaną zaproszenie do Business Builder Introduction Module - the EDA Business Start-up programme, który wspiera przedsiębiorców w aktywizacji pomysłów i rozwoju biznesu, a także indywidualne sesji mentoringowe z przedstawicielami EDA oraz Solutions & Innovation, na co dzień współpracujących ze środowiskiem młodych przedsiębiorców w Wielkiej Brytanii.

Ciekawe wyzwania:

HACK@NAT opiera się na współpracy, otwartości na inne spojrzenia i chęci uczenia się nowych rzeczy. W dzisiejszych czasach są to kluczowe wartości dla każdej organizacji, która chce mieć pewność, że jej klienci otrzymują usługi i produkty, odpowiadające ich potrzebom i jednocześnie na najwyższym poziomie. A zatem połączmy siły i wypracujmy pomysły na rozwiązania w pięciu tematach:

1) Make Space - Eco ways of commuting to work

2) Play & Learn - Financial Education

3) Office in the Pocket - Effective Communication

4) Security - Automation of Security Tests

5) Bank API

Zaczynamy:

Zaraz po rozpoczęciu rejestracji na wydarzenie poprzez platformę Evenea, będziemy na bieżąco wspierać uczestników w łączeniu się w zespoły. Od tego czasu zespoły mogą się ze sobą kontaktować i rozpocząć pracę nad pomysłami.

Co dalej?

Obecne okoliczności zmusiły nas wszystkich do pracy zdalnej na niespotykaną do tej pory skalę. Jest to unikalna szansa na przejście z trybu offline do działań online, dzięki czemu wszystkie nasze warsztaty, sesje mentorskie i networking będą prowadzone zdalnie. Z zarejestrowanymi uczestnikami podzielimy się kalendarzem wydarzeń, upewniając się, że każdy zespół będzie miał czas na dopracowanie swoich pomysłów oraz przygotowania krótkiej prezentacji (Pitch) przed jury. Cenione będą: kreatywność, świeżość spojrzenia oraz trafność pomysłu.

Stawką w tym pojedynku jest promocja rozwiązania w globalnych kanałach komunikacji NatWest oraz możliwość rozpoczęcia rozmów wdrożeniowych w przedmiocie wygranego rozwiązania, czyli zdobycie nowego klienta 

O NatWest:

National Westminster Bank jest częścią NatWest Group, która jest jedną z największych instytucji finansowych w Wielkiej Brytanii. National Westminster Bank obsługuje klientów w Anglii i Walii, gdzie oferuje szeroką gamę produktów i usług skierowanych do klientów indywidualnych, korporacyjnych oraz instytucjonalnych. Historia NatWest sięga lat 60tych ubiegłego wieku, od kiedy bank rozpoczął swoją działalność operacyjną i dał się poznać jako lider innowacji i pomysłowych rozwiązań. Jest jednym z głównych inicjatorów rozwoju sieci bankomatów w latach 60 i 70 oraz wprowadził karty debetowe Switch w latach 80.

Dzisiaj NatWest ciągle dostarcza najnowsze rozwiązania swoim klientom w Anglii i Walii, gdzie jako jeden z pierwszych banków wprowadził uwierzytelnianie za pomocą linii papilarnych. W Polsce National Westminster Bank prowadzi globalne centrum usług wspólnych dla całej grupy finansowej. NatWest Polska świadczy usługi w zakresie wsparcia procesów bankowych i jest kluczowym elementem realizacji strategii rozwoju. Szeroki wachlarz usług obejmuje operacje bankowe, finanse, technologię, bezpieczeństwo informacji, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, zarządzanie projektami, dostarczanie informacji zarządczej oraz analizy biznesowe.

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/rbs-national-westminster-bank

Regulamin

*************ENG***************

HACK@NAT in NatWest Poland - Join us and take up the challenge!

When: 11/05 - 26/06

Where: Online - Please follow FB Fun Page, to stay tuned

Innovation, agility, cooperation - following these slogans we organize HACK@NAT - Hackathon Programme & Acceleration Journey - i.e. the first Hackelerator in NatWest Poland and invite those who are ready to face challenges, boost their knowledge, get to know our organization and expand their network of contacts!

About the event:

It is with great pleasure that NatWest Poland announces HACK@NAT - the 7-week virtual accelerator journey, connecting under one roof NatWest Poland employees and external market players (start-ups) where:

• Virtually operating teams comprising of employees of NatWest Poland & market players will compete to develop innovative solutions or concepts for one of five business challenges (plus one internal) defined by NatWest Poland 

• Attendees will take the accelerator journey based on 5-step programme of the NatWest Entrepreneurial Development Academy including: Mindset - Customer Discovery - Creativity - Iteration - Activation

• You will have the chance to network with and learn from a variety of mentors from wider NatWest and/or the market 

• You will have the opportunity to experience innovative way of working based on collaboration of diversified teams made up from employees & start-ups, fast delivery approach & virtualisation of delivery 

Start-ups & entrepreneurs especially will have opportunity:

• To advance / improve their product portfolio in line with 5-step programme of the NatWest Entrepreneurial Development Academy

• To tailor it up to customer needs - strong potential for customer discovery & solution tasting steps while working in hackathon teams

• To set up relations & gaining exposure at the NatWest Entrepreneurial Development Academy & its accelerators in the UK

• To promote solution across wider NatWest in Poland, UK, India + potential roll-out 

• The best teams will have the opportunity to address their ideas on the NatWest Solutions & Innovation level • Winners invited for the Business Builder Introduction Module - the EDA Business Start-up programme supporting business development & individual coaching session from EDA / Solutions & Innovation Team of the NatWest Group 

Challenges:
HACK@NAT is based on cooperation, open-minded attitude and a desire to learn new things. Nowadays, these are key values for any organization that wants to make sure its customers receive services and products responding to their needs at the highest quality. So, let's join forces and develop ideas in five themes (plus one internal):

1) Make Space - Eco ways of commuting to work

2) Play & Learn - Financial Education

3) Office in the Pocket - Effective Communication

4) Security - Automation of Security Tests

5) Bank AP

Here we go:

As soon as we start registration for the event through the Evenea platform, we will support participants with setting up the teams. This will be organised based on first come first served basis and information you include into the registration form. Since then, teams can contact each other and start working on ideas.

What happens next?

The current circumstances have forced us all to work remotely on an unprecedented scale. This is a unique opportunity to switch from offline to online activities, so that all our workshops, mentoring sessions and networking will be remote and available to anyone interested. We will share the events calendar with registered participants, making sure that each team will have time to refine their great ideas during the HACK@NAT journey and prepare a short presentation (Pitch) before the jury. Creativity, innovation and accuracy of the idea are the must have for any winning solution!

At stake in this duel is the promotion of the solution in the global channels of NatWest communication and the possibility to start implementation talks on the winning solution. 

About NatWest:
National Westminster Bank is part of the NatWest Group, which is one of the largest financial institutions in the UK. National Westminster Bank serves clients in England and Wales, where it offers a wide range of products and services aimed at individual, corporate and institutional clients. The history of NatWest dates back to the 1960s, when the bank started its operations and became known as a leader in innovation and inventive solutions. It is one of the main initiators of the development of the ATM network in the 60s and 70s and introduced Switch debit cards in the 80s.
Today NatWest continues to provide the latest solutions to its customers in England and Wales where it was one of the first banks to introduce fingerprint authentication. In Poland National Westminster Bank operates a global service centre shared by the entire financial group. NatWest Poland provides banking process support services and is a key element in the implementation of its growth strategy. A wide range of services includes banking operations, finance, technology, information security, anti-money laundering, project management, management information provision and business analysis.

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/rbs-national-westminster-bank

Terms & Conditions

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  HACK@NAT - Hackcelerator z NatWest Poland
już niedostępne -