GDD2018 | Design językiem Biznesu | Kompleksowe rozwiązywanie problemów: jak wprowadzać innowacje poprzez design? | warsztaty [PL]

location icon
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia
calendar icon
Od 13 lip 14:30 do 13 lip 17:30

scroll down for English version

* warsztaty w j. polskim

Kompleksowe rozwiązywanie problemów: jak wprowadzać innowacje poprzez design?

Wszystko zaczyna się od stwierdzenia: "Musimy wprowadzić innowacje. Musimy znaleźć kolejną dużą rzecz dla naszej firmy, produktu, usługi. Musimy coś zmienić. Musimy znaleźć rozwiązanie".Ale od czego zacząć? Jak skutecznie wpaść na innowację, która działa? Coś, czego konsumenci naprawdę chcą i potrzebują, ale także pomysł, który można zrealizować w stosunkowo krótkim czasie? Jak szybko przekształcić swoje pomysły w prototypy, aby można je było przetestować i powtórzyć, zanim rozpocznie się prawdziwa inwestycja? I wreszcie, jak strategicznie ocenić pomysł? W tym wysoce interaktywnym warsztacie Anna Maria przeprowadzi uczestników przez kompaktowy i skuteczny "design sprint" jako metodę złożonego rozwiązywania problemów i innowacji.Takie podejście opiera się na projektowaniu zorientowanym na użytkownika, interdyscyplinarnym, szybkim współtworzeniu, prototypowaniu oraz walidacji pomysłów poprzez realnych użytkowników.Warsztaty dotyczą również procesów iteratywnych i wyjaśnią, jak zmaksymalizować wartość błędów lub errorów.

3 kluczowe tematy warsztatów:

  • przegląd procesu innowacji i przewodnik krok po kroku jak skutecznie prowadzić "design sprint";
  • praktyczna nauka, jak ułatwiać interdyscyplinarną, zorientowaną na użytkownika generację pomysłów w organizacji;
  • małe ćwiczenia jak prototypować;

Uczestnicy warsztatów otrzymają kompaktowy blueprint, który pomoże ułatwić procesy innowacyjne w ich organizacji. Sami przejdą przez proces, nauczą się jak skutecznie prowadzić pracę z zespołach lub organizacjach. Na przykładzie projektów firmy Edenspiekermann, która z powodzeniem zastosowała wspominane powyżej podejście dowiedzą się jak wdrażać równe rozwiązania od media houses, po nowe narzędzia dla dziennikarzy czy platformy radiowe.

zapisy wkrótce


prowadząca: Anna Maria Ciupka (PL)

Product Owner, Digital Strategist, Podróżniczka, Ciekawski umysł. Absolwentka studiów Międzynarodowy Biznes, oddana ambasadorka i praktykantka Lean, Agile i Designe Thinking, metodologii jako siły napędowej skutecznych innowacji biznesowych.Anna Maria uważa, że najwyższą wartość dla biznesu można osiągnąć tylko dzięki interdyscyplinarnej współpracy i współtworzeniu, w których podejście zorientowane na użytkownika pozostaje w centrum całego procesu - od generowania pomysłu, poprzez realizację, aż po wdrożenie rynkowe. Anna Maria ma 9-letnie doświadczenie w pracy nad różnymi cyfrowymi biznesami i projektami. Pochodząca z Polski, rozpoczęła swoją profesjonalną podróż do Kuala Lumpur w Malezji, gdzie przeprowadziła się aby dołączyć do wydawniczego startup. Po Malezji przeniosła się do Berlina, gdzie wzmocniła zespół Edenspiekermann jako Product Owner i Digital Strategist. Anna Maria jest osobą odpowiedzialną za POST, produktu, który Edenspiekermann rozwija we współpracy z Google. Dzięki temu z sukcesem przeprowadziła drugą rundę funduszu Google pod nazwą Digital News Initiative.Współpracuje z International Design Zenter w Berlinie. Jedną z wiodących niemieckich instytucji zajmujących się promocją wzornictwa. Członkowie IDZ obejmują ponad dwieście zorientowanych na design firm, agencji, instytucji i osób kreatywnych. Oprócz tworzenia wydarzeń i platform do sieciowania członków, IDZ organizuje projekty i wydarzenia na poziomie krajowym i międzynarodowym bazujące na aktywnej wymianie między przedstawicielami polityki, kultury i nauki.

GDD2018


Complex problem solving: How to innovate through design?

It all start with the statement: 'We have to innovate. We have to find this next big thing for our business, product, service. We have to change something. We have to find a solution.'But where to start? How to effectively come up with the innovation idea that works? Something that consumers really want and need but also idea that is feasible to be realized in a relatively short period of time? How to turn your ideas into quick prototypes so that they can be tested and iterated on before the real investment starts? And lastly, how to strategically evaluate the idea? In this highly interactive workshop Anna Maria will take you through a compact and effective design sprint as a method for complex problem solving and innovation. This approach is based on user centric design, interdisciplinary, rapid co-creation, prototyping and idea validation, through user testing. It also touches on the iterative processes and therefore explains how can you maximize the value of mistakes or errors.
3 key topics of the workshop:• innovation process overview and step by step guide to the effective design sprints• hands on learning on how to facilitate interdisciplinary, user centric idea generation round in your organisation• small prototyping exercise
This workshop will equip you with a compact blueprint on how to facilitate a user centric innovation processes within your organization. The fact that you will go through the process yourself, on ground during Gdynia Design Days, will allow steep learning curve and empower you to successfully run it with your team or organization. Anna Maria will refer to a variety of projects Edenspiekermann successfully applied this approach to - from media to new tools for journalists or radio platforms. 

registration TBA


experts: Anna Maria Ciupka (PL)

Product Owner, Digital Strategist, Traveller, Curious Mind.International business graduate, a dedicated ambassador and practitioner of lean, agile and design thinking methodologies as driving forces behind effective business innovation. Anna Maria believes that the highest value for business can only be achieved by interdisciplinary collaboration and co-creation where the user centric approach remains at the core of the entire process - from the idea generation, through realisation to the market release. Anna Maria has 9 years of experience in working on various digital businesses and projects. Originally from Poland, she started her professional journey in Kuala Lumpur, Malaysia where she moved to join a publishing start up. After Malaysia she relocated to Berlin to strengthen the Edenspiekermann team as a Product Owner and Digital Strategist. Anna Maria is the face behind POST, a product that Edenspiekermann develops in collaboration with Google. For which she has successfully raised a second round of Google Fund called Digital News Initiative.
Anna Maria Ciupak also cooperate with International Design Zenter one of Germany's leading institutions for design promotion. IDZ members include more than two hundred design-oriented companies, agencies, institutions and creatives. Alongside events and formats for member networking, the IDZ organises projects and events at national and international levels in active exchange with representatives from politics, culture and science

GDD2018


Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Kompleksowe rozwiązywanie problemów: jak wprowadzać innowacje poprzez design?
Wyprzedane 30,00 zł Wyprzedane