"Design Thinking w zarządzaniu projektami - 21-22.05.2019

location icon
Strefa wzrostu ul. Narbutta 40/15, Warszawa
calendar icon
Od 21 maj 9:30 do 22 maj 16:30

Czy chciałbyś?

●Poznać narzędzia, które pozwolą Ci robić rzeczy inaczej niż do tej pory

●Kreować i wdrażać pomysły, które są potrzebne innym

●Nabrać kreatywnej pewności

Zapraszamy na spotkanie, podczas którego dowiesz się, jak wymyślić, zaprojektować i stworzyć usługę, którą odbiorca ma szansę pokochać. Wykorzystasz Design Thinking do tworzenia koncepcji i dowiesz się, jak przekuć pomysł w usługę korzystając z metodyk Agile.

Zobacz, jak spojrzenie na odbiorcę może zainspirować Ciebie i Twój zespół do tworzenia potrzebnych rozwiązań. Przyjdź i doświadcz, jak wychodzić z utartych ścieżek myślenia, jak sprawnie wizualizować pomysł i jak go wykonać w zwinny sposób.

Dlaczego warto?

●Innowacyjne metody pokazane w przystępnej formie

●Użyteczna zabawa

●Praktyka z praktykami


Dla kogo?

●Dla menedżerów, chcących wprowadzać innowacyjne metody w pracę zespołu

●Dla pracowników odpowiedzialnych za innowacje i kreatywne rozwiązania

●Dla pracowników IT, chcących projektować rozwiązania użyteczne dla użytkownikówROZKŁAD JAZDY

  1. Kreatywne warunki do przyszłej pracy - przygotujemy Cię do kreatywnej pracy
  2. Wspólne serce Design Thinking i Agile - pokażemy jak dwie metody się zazębiają, do czego służą i jak wygląda ich przebieg
  3. Przedstawimy Ci warsztatowe wyzwanie i zaprosimy do doświadczenia, dzięki któremu przejdziesz przez wszystkie etapy obu metod:
    1. Pójdziesz na randkę z DT: Stworzysz innowacyjne rozwiązanie, potrzebne odbiorcom, zweryfikujesz na gorąco Twój pomysł, zbadasz jego efekty z innymi Uczestnikami
    2. Zaprosisz Agile do działania: zwizualizujesz, zmierzysz i wykonasz użyteczny dla klienta produkt
  4. Podsumowanie w czasie którego wypracujesz swój Plan Działania do wdrożenia poznanych rozwiązań w swojej pracy

  Agile Design Thinking is about being efficient with minimum effort.

Everybody can be creative. Your team should have the ability to develop unique solutions to unique problems.

We invite you for a meeting during which you will learn how to come up with concepts of designing and creating a service that the recipient has a chance to love.

You will use Design Thinking to create a concept and you will learn how to convert an idea into a service using Agile methodologies.

See how looking at the recipient can inspire you and your team to create the solutions you need.

Come and experience how to come out of the usual ways of thinking, how to efficiently visualize an idea and how to do it in an agile way.

Why is it worth?

● Innovative methods shown in an accessible form

● Useful tools

● Practice with practitioners

● For managers who want to introduce innovative methods in the team work

● For employees responsible for innovation and creative solutions

● For IT employees who want to design solutions that are useful for users

TIMETABLE

1. Creative conditions for future work - we will prepare you for creative work

2. A common heart of Design Thinking and Agile - we will show you how two methods overlap, what they are used for and how they look like

3. We will present you a workshop challenge and invite you to experience all the stages of both methods:

a. You will go on a date with DT: You will create an innovative solution, needed by recipients, you will verify your idea, you will examine its effects with other Participants

b. You will invite Agile to act: you will visualize, measure and make a product useful for the client

4. Summary during which you will develop your Action Plan to implement the solutions you have learned in your work


Kto prowadzi warsztaty?

Dorota Krasnodębska-Wnorowska

Konsultant strategiczny, trener innowacji, certyfikowany coach- absolwentka TROP, absolwentka Szkoły Treningu Interpersonalnego Haliny Nałęcz Nieniewskiej, praktyk metody Design Thinking, współautorka metody Prowokacji Strategicznych, ponad 17 lat związana z rynkiem reklamy (Publicis, Saatchi and Saatchi). 

Specjalizuję się we wspieraniu procesów innowacji w organizacjach, facylitowaniu procesów strategicznych w firmach, wspieraniu innych trenerów w rozwoju ich kompetencji, integracji zespołów projektowych, wspieraniu kreatywności. Wykorzystuję metodologię design thinking, skoncentrowaną na konsumencie, wykorzystującą wspólną pracę z Klientem, tzw.co-creation - w generowaniu rozwiązań. Prowadzę projekty budowania marki i tworzenia strategii komunikacji. Prowadzę własną firmę: www.prostepytanie.pl (wspierającą procesy innowacji i rozwój kreatywności w firmach). Współprowadzę firmę Strengths Community, wdrażającą podejście Gallupa w firmach i Proste Pytanie wspierającą procesy innowacji i rozwój kreatywności w firmach.


Agnieszka Maria Gasperini

Aktywny trener, coach i mentor dla zespołów projektowych. Certyfikowany praktyk metodyk zarządzania projektami (PMI-ACP, PMP). Konsultant biznesowy z 20 - letnim stażem. Aktywny Speaker i organizator wydarzeń biznesowych, takich jak seminaria, konferencje i kongresy, w zakresie zarządzania projektami i funduszy europejskich.

Moja znajomość 6 języków pozwala mi na realizacje wielu projektów międzynarodowych. Jestem członkiem założycielem i byłym prezesem PMI Poland Chapter (od 2002 roku) a od roku 2013 jestem Senior Leader w PMI Global (BVAC, Region Mentor, PMIEF) (www.pmi.org). Współpracuję z międzynarodową firmą Practical Thinking Group (www.practical-thinking.com ) oraz prowadzę własną firmę Leader Tango, która w innowacyjny sposób łączy świat Przywództwa i Tanga Argentyńskiego ( www.leadertango.com ). Współpracuję z firmą Center for Creative Leadership (www.ccl.org) Top 10 Leadership jako Facilitator i Coach. 
Serdecznie zapraszamy! :)

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  nowi uczestnicy
już niedostępne 2 337,00 zł -