BŁĘDY I NIEPRAWIDŁOWOŚCI PRZY STOSOWANIU NOWEGO PZP na podstawie orzecznictwa KIO, opinii UZP i interpretacji

location icon
WARSZAWA, ATLAS TOWER al. Jerozolimskie 123A, Warszawa
calendar icon
Od 25 lis 9:30 do 26 lis 15:30

Zapraszamy na wyjątkowe szkolenie! 2 dni praktycznej wiedzy od eksperta ds. zamówień publicznych!

Na szkoleniu poznasz jakie są najczęstsze błędy i nieprawidłowości przy stosowaniu nowego Prawa zamówień publicznych, dzięki czemu nauczysz się bezbłędnie korzystać z nowego Pzp.

W trakcie szkolenia omówione zostaną ważne kwestie dotyczące:

 • elektronizacji zamówień publicznych
 • zasady jawności i dokumentowania postępowania
 • weryfikacja podmiotowa wykonawców
 • oraz badanie ofert i prawa i obowiązki Zamawiających w postępowaniu kontrolnym!
Zapisy TUTAJ.

Trener: Łukasz Czaban

CENA ZAWIERA

 •  Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS

 •  Materiały wraz z nową ustawą Pzp

 •  Dostęp do EduStrefy

 •  Certyfikat ukończenia szkolenia

 •  Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 •  Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp

  • Wzór SWZ
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów

PROGRAM

 1. Elektronizacja zamówień
 1. Definicja dokumentu elektronicznego;
 2. W jakim formacie można składać oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, przedmiotowe środki dowodowe, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa oraz zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby?
 3. Czy oferta sporządzona w postaci papierowej, a następnie zeskanowana i opatrzona podpisem elektronicznym osoby uprawnionej podlega odrzuceniu?
 4. Które z dokumentów, oświadczeń, bądź informacji przekazywanych przez Zamawiającego i Wykonawców wymaga opatrzenia podpisem?
 5. Zasada pisemności w nPZP - co to jest pisemna zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą oraz na wybór oferty, której termin związania minął?
 1. Zasada jawności i dokumentowanie postępowania
 1. Sporządzenie protokołu postępowania - kto musi go podpisać, jakim podpisem (własnoręcznym, elektronicznym kwalifikowanym, zaufanym bądź osobistym) jego forma, zawartość i termin wypełnienia;
 2. Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu - czy oferty podlegają udostępnieniu z urzędu i czy raport z realizacji umowy oraz analiza potrzeb i wymagań stanowią załączniki do protokołu?
 3. Sytuacje zobowiązujące Zamawiającego do udostępniania kosztorysu inwestorskiego na wniosek wykonawcy przed terminem składania ofert;
 4. Oświadczenia o konflikcie interesów i niekaralności - kto jest zobowiązany je złożyć (czy osoba przygotowująca opis przedmiotu zamówienia jest osobą mogącą wpłynąć na wynik tego postępowania) i w jakim terminie;
 5. Ograniczenia jawności - kiedy i jakiś informacji nie wolno udostępniać oraz czy dane osobowe zawarte w ofercie lub podmiotowych środkach dowodowych podlegają animizacji?
 6. Zmiany w zakresie przechowywania i zwrotu próbek złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 1. Weryfikacja podmiotowa Wykonawców
 1. Składanie oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji - kto składa przedmiotowe oświadczenie, jaki zakres jego wskazać w postępowaniach poniżej progów unijnych, trzy wyjątki dopuszczające rezygnację z żądania jego złożenia;
 2. Wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych - czy zawsze konieczne? minimalny i maksymalny zakres żądania, przypadki złożenia stosownych środków samodzielnie przez Wykonawców, jak rozumieć zapis "wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych środków";
 3. Czy realizacja zamówienia z udziałem osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia świadczy o korzystaniu z zasobu podmiotu trzeciego?
 4. Ponowne wezwanie do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczenia z art. 125, podmiotowych środków dowodowych oraz innych oświadczeń lub dokumentów składanych w postępowaniu - ile razy należy wezwać, czy pełnomocnictwo, oświadczenie z art. 117 ust 4, bądź zobowiązanie podmiotu trzeciego mogą być uzupełniane?
 5. Procedura odwrócona - czym jest, kiedy może być stosowana, jakie ma korzyści, a jakie wady, czy decydując się na żądanie oświadczenia JEDZ wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona można to zrobić jednocześnie z wezwaniem do złożenia podmiotowych środków dowodowych i czy konieczne jest wówczas żądanie oświadczenia o aktualności informacji zawartych w JEDZ?
 6. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - kiedy jest składane, czy zamawiający musi go wymagać, jak postąpić w przypadku złożenia wyłącznie jednej oferty?
 7. Samooczyszczenie i przypadki kiedy wykluczenie wykonawcy byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne.
 8. "Pułapki" zawarte w Rozporządzeniu w sprawie rodzajów podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń - kiedy KRS i CEiDG sporządzona ma być w dowolnym terminie, a kiedy nie wcześniej niż przez 3 lub 6 miesięcy przed jej złożeniem?
 9. O czym informować wykonawców w przypadku wystąpienia przesłanki wykluczenia z postępowania lub niespełnienia warunku udziału w postępowania.
 1. Badanie oferty
 1. Weryfikacja przedmiotowych środków dowodowych - etap ich złożenia, stosowanie wezwania do ich ponownego złożenia lub uzupełnienia;
 2. Przesłanki odrzucenia oferty i informowanie o tej czynności wykonawców;
 3. Rażąco niska cena - przypadki i zawartość wezwania do wyjaśnień, możliwość zwracania się do Wykonawcy kilkukrotnie, zawartość wyjaśnień;
 4. Poprawienie omyłek - jak poprawić omyłkę w elektronicznej ofercie, zakres korekty, informowanie wykonawców o tej czynności, poprzedzanie czynności korekty omyłki wyjaśnieniami z Wykonawcą, rodzaje omyłek;
 5. Próbki - kiedy próbki są przedmiotowymi środkami dowodowymi, a kiedy podmiotowymi i wynikające z tego podziału obowiązki?
 6. Wyjaśnianie treści oferty - podstawa prawna i zakres dokonywania tej czynności.
 1. Prawa i obowiązki Zamawiającego w postępowaniu kontrolnym
 1. Rodzaje kontroli w zamówieniach publicznych;
 2. Zasada współpracy i uwzględniania wyników kontroli przeprowadzonych przez organy kontroli;
 3. Obowiązek dokonywania kontroli na podstawie kwestionariusza przekazanego zamawiającemu;
 4. Podstawy negatywnego wyniku kontroli.
 1. Na które czynności i zaniechania Zamawiającego przysługuje Wykonawcy odwołanie w postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych, po wejściu w życie przepisów nowej ustawy Pzp?
 2. Jakie zmiany czekają wykonawców w postępowaniach odwoławczych - m.in. przypadki poniesienia kosztów wpisu od odwołania pomimo uzyskania korzystnego orzeczenia z KIO.
 3. Gdzie i w jakim terminie należy wnosić skargi na orzeczenia KIO? Omówienie istotnych zmian.
 4. Pozasądowe rozwiązywanie sporów wynikających z realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego (mediacja, koncyliacja).

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  ZGŁOSZENIE ONLINE
już niedostępne 995,00 zł -