Nauka i Edukacja Koncerty, Festiwale, Rozrywka Turystyka i podróże DIY, Majsterkowanie, Hobby Transport i logistyka

Powrót SU45-079

location icon
calendar icon
Od 1 paź 8:00 do 1 paź 20:00
ticket icon
Od 360,00 zł

Lucjan Jeziorny i Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu zapraszają na imprezę pt. "Powrót SU45-079", która odbędzie się w dniu 1 października 2022r. (sobota).

Założenia przejazdu:

Zestawienie pociągu: SU45-079 + 2 wagony 120A (Bh) + 110A (salonka) .

Lokomotywa SU45-079 została odkupiona od spółki Przewozy Regionalne w grudniu 2018r., obecnie po przeprowadzonej naprawie rewizyjnej (P4) otrzymała schemat malowania nawiązujący do fabrycznego i będzie to jeden z pierwszych dłuższych przejazdów tej unikatowej lokomotywy. Wagony 120A (Bh) w malowaniu oliwkowym, na co dzień obsługują planowe pociągi pasażerskie prowadzone trakcją parową. Wagon 110A (salonka) został odkupiony od PKP InterCity przez KSK Wrocław i również przywrócono mu oryginalny schemat malowania. Cały skład będzie utrzymany w historycznych barwach PKP.

Na trasie przejazdu zaplanowano postoje celem wykonania zdjęć. Zaplanowane miejsca to przystanki osobowe oraz stacje na trasie przejazdu. Postoje odbędą się tylko w miejscach posiadających odpowiednią infrastrukturę peronową.

Trasa i orientacyjne godziny przejazdu:
Wolsztyn (8:00) - Nowawieś Mochy - Włoszakowice - Leszno (10:00) - Poniec - Krobia - Kobylin - Krotoszyn (12:00) - Kobylin - Krobia - Poniec - Leszno (15:00) - Wschowa - Głogów (18:00) - Wschowa - Leszno - Wolsztyn (20:00)

Zatwierdzony rozkład jazdy zostanie opublikowany uczestnikom przed imprezą.

Uczestnictwo:

  • Na pokładzie pociągu - koszt 360 zł. w przedpłacie do dnia 31.08.2022r. Od dnia 01.09.2022r. - 410zł.
  • Możliwość "gonienia" pociągu autem i wykonywanie zdjęć w dowolnych miejscach - PROPONOWANA i DOBROWOLNA opłata to: 360zł za auto w przedpłacie do dnia 31.08.2022r. Od dnia 01.09.2022r. - 410zł. W celu uniknięcia dyskusji, Organizator informuje, że zdaje sobie sprawę, że w myśl obowiązujących przepisów, osoby fotografujące mogą to robić bez żadnych opłat, jednak projekt jest niekomercyjny, bez udziału sponsorów, dlatego liczymy na dobrą wolę i współpracę z osobami poruszającymi się samochodami. Według wstępnych wyliczeń uczestnicy jadący pociągiem nie pokryją całości kosztów, związanych z przejazdem, dlatego wiele zależy od osób, które chciałyby wnieść opłatę za gonienie autem.

Od kilku miesięcy otrzymywaliśmy bardzo wiele pytań o przejazd okazjonalny z lokomotywą SU45 skierowany typowo do osób fotografujących, stąd też czas przejazdu umożliwia wykonanie bardzo wielu zdjęć, w miejscach gdzie nadal zachowana jest klasyczna infrastruktura kolejowa. Należy podkreślić, że lokomotywa SU45-079 stacjonuje we Wrocławiu, pociąg w dniu przejazdu pokona ponad 600km(!), a część kosztów stanowi podsył i zwrot do Wolsztyna. Ponieważ Organizatorzy nie mają możliwości finansowych, żeby decydować się na deficytowy przejazd, w przypadku zbyt małej liczby przedpłat impreza zostanie ODWOŁANA, a koszty biletów zwrócone. Ewentualna decyzja o odwołaniu przejazdu zostanie podjęta najpóźniej 14 dni przed jego planowaną datą.

Regulamin imprezy znajduje się niżej na tej stronie.

Wszystkie pytania do przejazdu prosimy kierować na adres e-mailowy rezerwacje.su45079@gmail.com

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa.

Lucjan Jeziorny i KSK Wrocław


Więcej o tym kim jesteśmy, czym się zajmujemy, czego dokonaliśmy, na co mamy ambicje - na naszej stronie www i mediach społecznościowych.

http://kskwroclaw.pl/

https://www.facebook.com/kskwroclaw/

https://www.instagram.com/ksk_wroclaw/

https://twitter.com/ksk_wroclaw


REGULAMIN:

I. Postanowienia ogólne.

1. Przejazd specjalnym historycznym pociągiem turystycznym jest organizowany przez Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu zwanym dalej Organizatorem.

2. Przewoźnikiem wykonującym przejazd turystyczny jest Cargo Master Sp. z o.o.

3. Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje do przestrzegania jego postanowień i w szczególności podporządkowania się poleceniom obsługi pociągu.

4. W ramach przejazdu organizator przewidział miejsca planowanego postoju składu w celu wykonania dokumentacji fotograficznej lub filmowej przez uczestników przejazdu - "Fotostopy". Informacja o rozpoczęciu Fotostopu i czasie jego trwania będzie podawana przez Organizatora.

5. Opublikowany rozkład oraz godziny przyjazdów i odjazdów ze stacji pośrednich jest orientacyjny, Uczestnikowi nie przysługują z tego powodu roszczenie o zwrot całości lub części ceny biletu.

II. Zasady uczestnictwa

1. Przejazd jest organizowany jako przejazd niepubliczny z ograniczeniem liczby pasażerów wynikającą z nominalnej łącznej ilości miejsc dostępnych w pociągu.

2. Przejazd jest odpłatny na podstawie taryfy organizatora.

3. Organizator nie przewiduje sprzedaży biletów innych niż na całą trasę przejazdu.

4. Osoby nie korzystające z przejazdu, ale uczestniczące w Fotostopach uiszczają Organizatorowi na Pierwszym Fotostopie bez wezwania opłatę określoną w taryfie organizatora.

5. Wykorzystanie materiałów fotograficznych lub video do celów komercyjnych wymaga dalszej pisemnej zgody organizatora oraz wniesienia opłaty dodatkowej ponad określoną w zd 1 uzgodnioną indywidualnie z Organizatorem

6. Organizator zastrzega odmowę wpuszczenia osób do pociągu na stacjach pośrednich jeżeli liczba pasażerów przekroczyła liczbę miejsc w pociągu.

7. Przejazd jest prowadzony w trakcji parowej lub spalinowej, co uczestnik powinien uwzględnić w doborze odpowiedniej odzieży. Wyłączeniu podlegają roszczenia z tytułu zanieczyszczenia odzieży powstałe w wyniku eksploatacji lokomotywy parowej lub spalinowej.

8. Przejazd jest przeznaczony zasadniczo dla osób pełnoletnich. Dzieci do lat 13 muszą w czasie przejazdu przebywać pod stałą opieką osoby pełnoletniej.

9. W pociągu nie ma możliwości przewozu zwierząt

10. Wysiadanie na stacjach pośrednich nie jest zabronione.

11. W czasie wysiadania i wsiadania do pociągu należy zachować szczególną ostrożność także na ze względu na brak podwyższonych peronów na trasie przejazdu 

12. Uczestnik przejazdu nie posiadający ważnego biletu na przejazd lub stwarzający zagrożenie swoim zachowaniem lub odmawiający podporządkowania się poleceniom obsługi może zostać usunięty z pociągu na dowolnej stacji podczas trwania imprezy.

13. Uczestnik jest zobowiązany do kulturalnego zachowania, nie stwarzającego zagrożenia dla siebie lub innych osób.

12. Uczestnik jest zobowiązany do stosowania się do poleceń Organizatora podczas fotostopów pod restrykcją wykluczenia z przejazdu bez zwrotu kosztu biletu.

13. Uczestnik jadący własnym środkiem transportu zobowiązany jest do umieszczenia identyfikatora w widocznym miejscu, np. pod przednią szybą. Identyfikator należy odebrać od Organizatora przed odjazdem pociągu lub na pierwszym fotostopie.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione w pociągu podczas Fotostopów.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i obrażenia mogące powstać podczas imprezy (np. w wyniku upadku z wysokości, zdarzenia drogowego, itp jeżeli wynikają one z niezachowania należytej ostrożności w szczególności wynikających z ustawy prawo o rucho drogowym).

17. Uczestnicy pozostający w pociągu zobowiązani są do zamykania okien i drzwi, a przede wszystkim nie wychylania się lub wystawiania jakichkolwiek przedmiotów przez okna lub drzwi wagonów.

III. ZAKAZY i inne ograniczenia

1. W pociągu bewzględnie zabrania się spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających, obowiązuje także całkowity zakaz palenia tytoniu oraz korzystania z papierosów elektronicznych.

2. Zabrania się wychylania, lub wystawiania rąk przez okna podczas jazdy pociągu. W przypadku trakcji parowej, pozostając blisko otwartych okien należy uważać na gorące iskry z parowozu.

3. Zabrania się przebywać na platformach końcowych wagonów oraz w przejściach między wagonami.

4. Zabrania się korzystać z toalety podczas postoju pociągu na stacji.

5. Zabronione jest Wsiadanie lub wysiadanie po sygnale odjazdu.

6. Zabronione jest Wsiadanie lub wysiadanie podczas postojów technicznych (w szczególności pod semaforem lub przed i za przejazdem kolejowym )

7. Zakazuje się biegać w korytarzu wagonów i między wagonami.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wypadki losowe powstałe z winy uczestników.

9. Spożywanie posiłków i napojów innych niż określone w pkt 1. jest dopuszczalne. Pasażer samodzielnie ponosi odpowiedzialność w wypadku zabrudzenia odzieży innych pasażerów.

IV. Opłaty

1. Cena biletu normalnego jest publikowana każdorazowo w widocznym miejscu na stronie internetowej Organizatora oraz w pociągu i przed pociągiem bezpośrednio do chwili odjazdu pociągu.

2. Ceny za przejazd są zryczałtowane. Bilet normalny jest biletem TAM i POWRÓT.

3. Bilety dla większych grup zorganizowanych nie są przewidziane.

5. Bilet zarezerwowany przez Internet jest gwarancją miejsca siedzącego w przypadku wagonów osobowych, jednak bez wskazania konkretnego miejsca w pociągu.

6. Liczba biletów jest ograniczona, decyduje kolejność rezerwacji.

7. Bilet jest biletem na okaziciela, należy go okazać na żądanie obsługi pociągu w każdym czasie trwania przejazdu. Organizator nie przewiduje biletów imiennych.

8. Rezerwacja i zakup biletów przez Internet odbywa się od dnia ogłoszenia sprzedaży do momentu wyczerpania puli biletów.

9. Osoba rezerwująca dokonuje przelew online za zarezerwowane bilety metodami oferowanymi przez serwis Evenea i w ciągu 24 godzin otrzymuje e-mail z potwierdzeniem oraz biletami. Bilet(y) należy wydrukować i okazać do kontroli obsłudze pociągu.

10. Sprzedaż biletów w pociągu bezpośrednio przed jego odjazdem jest prowadzona tylko w przypadku gdy do chwili planowanego odjazdu pociągu dotychczasowa liczba sprzedanych biletów nie przekroczyła nominalnej liczby miejsc siedzących w pociągu.

11. Rezygnacja z rezerwacji jest możliwa najpóźniej na 15 dni przed dniem odjazdu pociągu. 

12. Rezygnacja w terminie późniejszym nie jest możliwa i nie uprawnia do żądania zwrotu ceny biletu.

13. Opłata rezerwacyjna nie jest pobierana w wypadku odwołania przejazdu przez Organizatora.

14. Organizator ma prawo do odwołania przejazdu z przyczyn technicznych.

15. Organizator ma prawo odwołać przejazd w wypadku zbyt małej frekwencji. W takim wypadku decyzja jest ogłaszana nie później niż 14 dni przed planowaną datą przejazdu.

16. Organizator w wypadku wyższej frekwencji prowadzić rezerwową listę rezerwacji.

V. Przetwarzanie danych osobowych.

Akceptacja niniejszego regulaminu poprzez rezerwację lub zakup biletu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe takie jak imię i nazwisko numer telefonu i email są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby obsługi rezerwacji, a po realizacji przejazdu automatycznie kasowane.


Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
Bilet dla 1 osoby na całą trasę pociągu, tam i z powrotem. Bilet normalny. Cena 360zł

Bilet dla 1 osoby na całą trasę pociągu, tam i z powrotem.

31 Sierpnia 2022, 23:59 360,00 zł
Opłata za 1 samochód, niezależnie od liczby osób. Filmowanie/fotografowanie z samochodu. Opłata za 1 pojazd. Cena 360zł

Opłata za 1 samochód, niezależnie od liczby osób.

31 Sierpnia 2022, 23:59 360,00 zł
Bilet dla 1 osoby na całą trasę pociągu, tam i z powrotem. Bilet normalny. Cena 410zł

Bilet dla 1 osoby na całą trasę pociągu, tam i z powrotem.

Jeszcze niedostępne
od 1 Września 2022 (Czwartek)
410,00 zł -
Opłata za 1 samochód, niezależnie od liczby osób. Filmowanie/fotografowanie z samochodu. Opłata za 1 pojazd. Cena 410zł

Opłata za 1 samochód, niezależnie od liczby osób.

Jeszcze niedostępne
od 1 Września 2022 (Czwartek)
410,00 zł -