Sprzedaż Zarządzanie Rozwój osobisty Koncerty, Festiwale, Rozrywka

Zarządzanie Przez Cele 2.0 - Lider Na Fali [SZKOLENIE WYJAZDOWE NA MAZURY]

location icon
Mazury Giżycko Gizycko
calendar icon
Od 6 wrz 14:00 do 12 wrz 12:00
ticket icon
Od 3 677,70 zł

Szkolenie wyjazdowe "Lider Na Fali" to unikatowa formuła szkolenia outdoor (na świeżym powietrzu), które łączy rozwój osobisty w ważnych obszarach życia żeglowaniem po najpiękniejszych zakątkach Mazur, rozrywką i wypoczynkiem. Siedem dni obcowania z przyrodą i pięknem mazurskich jezior, przeplatanych szkoleniem podczas którego nauczysz się najlepszych strategii skuteczności w życiu i biznesie. A w wolnym czasie zregenerujesz siły i nabierzesz energii na długie miesiące.

Jesteśmy przekonani, że sposób i okoliczności w jakich prowadzimy zajęcia, nie tylko wpłyną pozytywnie na rozwój umiejętności, ale pozostaną na długo w pamięci uczestników. 

Zajęcia prowadzone są w salach szkoleniowych w portach/marinach.

Poniżej ramowy program szkolenia w części merytorycznej.
Przed zapisem na szkolenie prosimy o kontakt z organizatorem wyjazdu:

 • Tel: 883 329 608
 • Mail: biuro@mtc.pl

DLA KOGO? - GRUPA DOCELOWA

Szkolenie kierowane jest do wszystkich osób, które chcą skutecznie realizować cele biznesowe i osobiste oraz wdrożyć do swojej organizacji system zarządzania przez cele.

Szczególnie przyda się:

 • Przedsiębiorcom i freelancerom
 • Menadżerom
 • Specjalistom pracującym w różnych działach
 • Pracownikom działów sprzedaży
 • Osobom prywatnym, które chcą zdobyć nowe umiejętności, poznać narzędzia i skutecznie realizować swoje cele.

Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności wyznaczania celów, priorytetyzowania i przekładania ich na praktycze działania a jego efektem wdrożenie systemu zarządzania przez cele do swojej firmy lub zespołu.

CELE SZKOLENIA

 • zdobycie wiedzy na temat systemu zarządzania przez cele (ZPC) / Management By Objective (MBO)
 • nabycie umiejętności przekładania strategii firmy na cele i działania operacyjne
 • nabycie umiejętności wyznaczania celów metodami SMART i OKR oraz określania wskaźników ich realizacji
 • poznanie metod i nabycie umiejętności określania priorytetów w różnych perspektywach czasowych
 • nabycie umiejętności tworzenia harmonogramów działań i wdrażania ich w życie
 • nabycie umiejętności tworzenia motywujących kart wyników
 • poznanie najważniejszych zasad monitorowania i raportowania realizacji celów oraz prowadzenia rozmów na ich temat z pracownikami
 • nabycie umiejętności tworzenia programów naprawczych w sytuacji nierealizowania założonych celów
 • poznanie narzędzi informatycznych i aplikacji wspierających efektywne zarządzanie przez cele (ZPC)
 • opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania przez cele

PROGRAM SZKOLENIA

Jedną z kluczowych kompetencji menadżerskich jest określanie celów i priorytetów oraz przekładanie ich na konkretne działania w praktyce. Działalność menadżera, szczególnie w sektorze MŚP wymaga podejmowania działań ukierunkowanych ściśle na osiągnięcie określonych celów biznesowych. Menadżerowie poprzez ustanawianie systemu celów (strategicznych, operacyjnych i taktycznych) ukierunkowują działania pozostałych pracowników przedsiębiorstwa. Pozwala to na właściwą alokację zasobów (czasu, finansowych, rzeczowych, ludzkich) potrzebnych do skutecznej realizacji strategii firmy.

Dodatkowo bez precyzyjnego określenia celów niemożliwe jest zarządzanie efektywnością przedsiębiorstwa oraz samych pracowników. Stopień realizacji założonych celów jest bowiem podstawowym miernikiem skuteczności działania. Konieczna w pracy menadżera jest więc również zdolność do monitorowania realizacji celów oraz określania szczegółowych harmonogramów ich osiągania.

Ponieważ system celów jest często złożony (wielopoziomowy, uwzględniający różne obszary działania przedsiębiorstwa) menadżerowie muszą również umieć priorytetyzować i określać hierarchię celów, zarówno w odniesieniu do pracy własnej, jak też do pracy podległych pracowników oraz całej organizacji.

Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności wyznaczania celów, priorytetyzowania i przekładania ich na praktycze działania a jego efektem wdrożenie systemu zarządzania przez cele do swojej firmy lub zespołu.

UWAGA! To nie jest kolejne nudne szkolenie, podczas którego po raz kolejny poznasz w teorii metodę SMART i wysłuchasz wykładu, czym jest zarządzanie przez cele. To szkolenie dzięki któremu poznasz praktyczne sposoby i narzędzia oraz zbudujesz prosty i skuteczny system do zarządzania przez cele, który wdrożysz w swojej firmie.

ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE ZPC / MBO

 • Czym jest Management By Objective (MBO) / Zarządzanie Przez Cele (ZPC)?
 • Model zarządzania przez cele
 • Elementy systemu zarządzania przez cele
 • Zarządzanie przez cele, zarządzanie projektami i zarządzanie zadaniami
 • Cele organizacyjne, zespołowe i indywidualne

KASKADOWANIE I KOMUNIKOWANIE CELÓW

 • Kaskadowanie celów w czasie i w struktuze organizacyjnej
 • Metody kaskadowania celów
 • Etapy kaskadowania celów
 • Tryby komunikowania celów
 • Cykl komunikacjI

WYZNACZANIE CELÓW I WSKAŹNIKÓW KPI

 • Definiowanie celów strategicznych
 • Przekładanie celów strategicznych na cele i działania operacyjne
 • Wyznaczanie celów metodą SMART (ER)
 • Wskaźniki KPI i KR w realizacji celów

WYZNACZANIE I OSIĄGANIE CELÓW METODĄ OKR

 • Wyznaczanie celów metodą OKR (Objective Key Results)
 • Key Results - Mierzalne rezultaty
 • Śledzenie i mierzenie postępów
 • Motywująca karta wyników
 • Wyznaczanie najbliższych działań
 • Mierzenie realizacji celów meotdą OKR
 • Integracja metod OKR i SMART w praktyce

OKREŚLANIE PRIORYTETÓW W PRAKTYCE

 • Nowe podejście do wyznaczania priorytetów
 • Zasada Pareto 80/20 w praktyce
 • Macierz Eisenhowera w praktyce
 • Priorytetyzacja zadań metodą MIT i ABC w praktyce
 • Określanie celów i priorytetów w czasie - integracja metod

REALIZACJA CELÓW W PRAKTYCE

 • Planowanie działań bieżących i długoterminowych
 • Tworzenie harmonogramów działań
 • Określanie zasobów niezbędnych do realizacji celów
 • Określanie czynników i barier wpływających na prawidłową realizację celów
 • Przekładanie harmonogramów na działania w praktyce

MONITOROWANIE, RAPORTOWANIE I OCENA

 • Sposoby monitorowania i raportowania procesu realizacji celów
 • Zarządzanie przez cele a system motywowacyjny i premiowanie
 • Rozmowy monitorujące i oceniające z pracownikami
 • Określanie planów naprawczych w sytuacji nierealizowania założonych celów
 • Narzędzia informatyczne i aplikacje wspierające zarządzanie przez cele

SYSTEM ZARZĄDZANIA PRZEZ CELE 2.0

 • Zbuduj swój system zarządzania przez cele
 • Podsumowanie szkolenia
 • Sesja Q&A - pytania i odpowiedzi
 • Zadanie wdrożeniowe i sesja follow-up - omówienie

Szkolenie ma mocny wymiar praktyczny. Uczestnicy podczas szkolenia będą od razu wdrażali wybrane metody w praktykę i zakończone będzie zadaniem wdrożeniowym z terminem realizacji, do którego otrzymają infromację zwrotną po jego wykoaniu.

Uczestnicy będą mieli również możliwość nieograniczonych konsultacji z trenerem w tamach wdrożenia do 30 dni od zakończenia szkolenia.

Inne komplementarne szkolenia:

TRENER NA ŻYWO

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Najważniejszym celem szkolenia jest praktyczne wykorzystanie poznanych metod i narzędzi i w praktyce. Poniżej znajdują się cele szczegółowe szkolenia.

WIEDZA

 • Poznasz najlepsze praktyki efektywnego zarządzania przez cele
 • Poznasz zasady określania celów (np. zasada SMART, OKR)
 • Poznasz założenia zarządzania przez cele (management by objectives - MBO)
 • Będziesz wiedział, jak przygotowywać harmonogramy działania oraz określać czas realizacji poszczególnych zadań

UMIEJĘTNOŚCI

 • Będziesz potrafił planować działania bieżące (dzienne, tygodniowe, miesięczne) oraz długoterminowe
 • Nauczysz się definiować cele strategiczne i przekładać je na cele operacyjne
 • Nabędziesz umiejętność określania priorytetów realizacji poszczególnych zadań i projektów (kaskadowanie celów)
 • Będziesz umiał planować terminy realizacji celów strategicznych i operacyjnych
 • Będziesz potrafił działać w oparciu o plany (w tym ustalone priorytety, cele i terminy realizacji)
 • Opanujesz umiejętność zapewniania zasobów (w tym czasu) dla realizacji poszczególnych zaplanowanych działań, oraz dokonywania potrzebnych korekt harmonogramów
 • Nauczysz się określać czynniki i bariery, które mogą wpłynąć na prawidłową realizację celów w założonych terminach
 • Będziesz potrafił przygotować plany naprawcze w sytuacji przekroczenia terminów realizacji i nieosiągnięcia założonych celów

POSTAWA (KOMPETENCJE SPOŁECZNE)

 • Przejmiesz kontrolę nad realizacją celów i zwiększysz samodzielność w ich realizacji
 • Wzmocnisz odpowiedzialność za realizację celów i zadań
 • Nauczysz się współdziałania z innymi ludźmi, w ramach realizacji wspólnych celów
 • Będziesz potrafił skutecznie monitorować i egzekwować realizację założonych celów
 • Zwiększysz zdolność do uwzględniania planów i perspektyw innych osób w organizacji w określaniu celów i priorytetów
 • Zwiększysz swój poziom motywacji do działania

METODY STOSOWANE PODCZAS SZKOLENIA

Szkolenie prowadzone jest jako forma zdalna online z wykorzystaniem następujących metod:

 • Prezentacja interaktywna
 • Mini wykład interaktywny
 • Dyskusja moderowana
 • Studium przypadku (case study)
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Ćwiczenia w parach i grupowe
 • Symulacja

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

 • Prezentacja multimedialna w wersji elektronicznej 
 • Materiały i ćwiczenia uzupełniające w wersji elektronicznej
 • Certyfikat szkolenia w wersji elektronicznej 
 • Dostęp do zamkniętej grupy dyskusyjnej dla uczestników szkolenia
 • Wsparcie we wdrożeniu po szkoleniuInformacje dodatkowe 
Usługa jest zwolniona z podatku VAT w przypadku, kiedy przedsiębiorstwo zwolnione jest z podatku VAT lub dofinansowanie wynosi co najmniej 70%. W innej sytuacji do ceny netto doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%. 
Podstawa: §3 ust.1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2015r, poz.736)
 

Organizator ma prawo odwołać szkolenie, jeżeli nie zbierze się grupa minimum 5 osób.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
Tylko 8 miejsc! Zarządzanie Przez Cele 2.0 - Droga Na Szczyt [SZKOLENIE WYJAZDOWE W GÓRY]

Tylko 8 miejsc!

dostępnych: 8

6 Września 2020 3 677,70 zł