Konferencja "Krajobraz zmian mediacyjnych nie tylko w obliczu pandemii. Krajowy Rejestr Mediatorów - nowe regulacje dotyczące zawodu mediatora."

location icon
Stadion Olimpijski we Wrocławiu Aleja Ignacego Jana Paderewskiego 35, Wrocław
calendar icon
Od 15 paź 9:00 do 15 paź 15:00

Konferencja

"Krajobraz zmian mediacyjnych nie tylko w obliczu pandemii.

Krajowy Rejestr Mediatorów - nowe regulacje dotyczące zawodu mediatora."

organizowana przez Fundację dla mediacji http://fundacjadlamediacji.pl/

pod patronatem Starosty Powiatu Wrocławskiego oraz Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu

9:00-10:00 Rejestracja uczestników

10:00-10:30 Uroczyste otwarcie konferencji

Starosta Powiatu Wrocławskiego Roman Potocki

Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim Wrocławia dr Jacek Pluta

10:30-11:15 Rola sądów i sędziów w rozwijaniu mediacji w państwach Unii Europejskiej i USA.

SSR dr Monika Włodarczyk, Sędzia Sądu Rejonowego w Chrzanowie, Prezes Polskiej Sekcji Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów ds. mediacji GEMME (European Association of Judges for Mediation)

11:15-11:30 Przyszłość mediacji online w systemie sądowym.

SSO Dorota Stawicka-Moryc, Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu, koordynator ds. mediacji

11:30-11:45Jak promować mediacje po pandemii COVID 19.

Beata Pierzchała, Dyrektor Wydziału Organizacyjno - Prawnego w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu

11:45-12:15 Mediacje w praktyce - czego należy oczekiwać od sądów.

SSR Radosław Florek, Sędzia Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie

12:15-13:00 Przerwa kawowa

13:00-13:20 Mediacje - teoria a codzienna praktyka.

SSO Marcin Drabik, Sędzia Sądu Okręgowego w Świdnicy, koordynator ds. mediacji

13:20-13:40 Ugoda zawarta przed mediatorem a przeniesienie prawa własności nieruchomości.

Monika Hernik-Oko, Prezes Zarządu Fundacji dla mediacji, mediator wpisana na listę mediatorów stałych przy SO we Wrocławiu

13:40-14:40 Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne.

Marcin Smalcerz - Starszy Specjalista w Wydziale ds. Mediacji w Departamencie Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości

14:40-15:00 Podsumowanie. Dyskusja

Alicja Kusak, Członek Zarządu Fundacji dla mediacji, mediator wpisana na listę mediatorów stałych przy SO we Wrocławiu i w Warszawie


Rejestrując się na konferencję akceptują Państwo poniższe oświadczenia

Oświadczenie uczestnika konferencji w związku ze stanem epidemii COVID-19

W związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożeniem SARS- CoV- 2, na podstawie Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego:

1. Oświadczam, że w dniu składania niniejszego oświadczenia, jak również w ciągu ostatnich 14 dni:

- nie rozpoznano u mnie zakażenia COVID-19;

- nie miałem/am kontaktu z osobą z potwierdzonym zakażeniem COVID-19,

- nie miałem/am kontaktu z osobą poddaną kwarantannie lub izolacji z powodu COVID-19;

- nie miałem/am kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie COVID-19, w tym w szczególności z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zarażoną.

2. Oświadczam, że w dniu składania niniejszego oświadczenia oraz w ciągu ostatnich 14 dni:

- nie miałem/am objawów chorobowych, w szczególności podwyższonej temperatury, kaszlu, problemów z oddychaniem;

- nie zostałem/am poddany/a kwarantannie lub izolacji z powodu stwierdzenia lub podejrzenia u mnie lub osoby ze mną zamieszkującej COVID-19.

3. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w wydarzeniu wystąpią̨ u mnie objawy zakażenia COVID-19, zobowiązuję się̨ niezwłocznie poinformować́ o tym fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a także organizatora wydarzenia na adres mailowy: fundacjadlamediacji@fundacjadlamediacji.pl oraz podjąć́ niezbędne kroki wg wskazań́ GIS https://www.gov.pl/web/koronawirus.

4. Zobowiązujęsię, że jeżeli ulegną zmianie podane przeze mnie informacje w punktach 1 i 2 powyżej, to nie wezmę udziału w konferencji.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w powyższym zakresie jest Fundacja dla mediacji.

Celem przetwarzania powyższych danych jest monitorowanie potencjalnych zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się COVID-19 i podejmowania działań prewencyjnych na podstawie art. 9 ust. 2 lit.i) RODO oraz art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz organizacja konferencji.

Powyższe Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, np. właściwemu Inspektorowi Sanitarnemu.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do upływu 14 dni od dnia konferencji w zakresie informacji zawartej w ankiecie w związku z stanem epidemii oraz w zakresie danych przetwarzanych w procesie rejestracji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w konferencji.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  Rejestracja na konferencję "Krajobraz zmian mediacyjnych nie tylko w obliczu pandemii. Krajowy Rejestr Mediatorów - nowe regulacje dotyczące zawodu mediatora." organizowaną przez Fundację dla mediacji.
Wyprzedane Brak wolnych miejsc