Prawo i Podatki

Podatek VAT 2020 - najważniejsze zmiany, bieżące problemy. Szkolenie on-line (webinarium). Tomasz Wojewoda.

location icon
Polbi Szkolenie on-line, Webinarium
calendar icon
Od 5 paź 10:00 do 5 paź 16:00


SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA - PODATEK VAT 2020

Szkolenie on-line | E-learning | Webinarium


Podatek VAT - Szkolenie online. Webinarium, Polbi.1. Najnowsze zmiany w podatku VAT od 1 lipca 2020 roku.

 • Zmiany w zakresie zastąpienia deklaracji VAT-7 i VAT-7K przez przesyłanie nowej deklaracji łącznie z ewidencją w formie pliku JPK. Zasady składania, korekty, kary za niedopełnienie obowiązku.
 • Zmiany w zakresie ustanowienia nowej matrycy stawek VAT, wprowadzenia instytucji wiążącej informacji stawkowej oraz zastąpienia obecnego PKWiU klasyfikacją CN (dla towarów) lub PKWiU 2015 (dla usług).
 • Wprowadzenie uproszczeń w przypadku rozliczania VAT-u należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej.
 • Wprowadzone 1 stycznia 2020 roku i projektowane od 1 lipca 2020 roku zmiany w zakresie opodatkowania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (dokumentowanie, warunki stosowania stawki 0%).
 • Wprowadzone 1 stycznia 2020 roku i projektowane od 1 lipca 2020 roku zmiany w zakresie zasad opodatkowania podatkiem od towarów i usług towarów w procedurze magazynu typu call off stock.

2. Zmiany w podatku VAT wprowadzone w 2020 roku.

 • Zmiany w zakresie rozliczania międzynarodowych transakcji łańcuchowych (opodatkowanie VAT, określenie miejsca dostawy itp., praktyka i orzecznictwo TSUE).
 • Nowe regulacje w zakresie odpowiedzialności solidarnej, w przypadku dokonywania zapłaty za faktury na rachunek kontrahenta inny, niż podany w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista), po przekroczeniu ustawowego limitu kwotowego. Wydłużenie terminu do złożenia zawiadomienia w przypadku wpłaty na rachunek spoza wykazu.
 • Wprowadzenie możliwości wystawiania i przesyłania paragonów fiskalnych w formie elektronicznej.
 • Zmiany w zakresie wystawiania faktur do sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej pod warunkiem, że paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera NIP nabywcy. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisu.

3. Zmiany w zakresie likwidacji odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych i wprowadzenia obowiązkowego split payment dla branż dotychczas objętych odwrotnym obciążeniem, po przekroczeniu ustawowego limitu kwotowego. Dokonywanie rozliczeń, zapłaty w jednym komunikacie przelewu za więcej niż jedną fakturę w ustawowo określonych przypadkach, zaliczki, odpowiedzialność solidarna itp.

4. Zmiany w zakresie wprowadzenia kas rejestrujących online przesyłających dane do Centralnego Repozytorium Kas, możliwość korzystania ze starych kas fiskalnych, obowiązek wymiany kas fiskalnych, okresy przejściowe dla poszczególnych grup podatników, ulga na nabycie kasy rejestrującej itp.

5. Refakturowanie usług - dokonywanie rozliczeń, moment powstania obowiązku podatkowego, refakturowanie mediów przy najmie lokali użytkowych i mieszkalnych, orzecznictwo TSUE.

6. Faktury korygujące i noty korygujące - zasady rozliczeń podatkowych, rabaty, reklamacje, niedobory, zwroty towarów, błędy w fakturach, obligatoryjne elementy faktury korygującej i noty korygującej, forma potwierdzenia odbioru faktury korygującej, korekta wielu faktur dla jednego odbiorcy, terminy rozliczeń.

7. Podatek VAT - anulowanie faktur.

8. Rozliczanie zaliczek w obrocie krajowym, moment powstania obowiązku podatkowego, zaliczki przy dostawie nieruchomości, wystawianie faktur zaliczkowych, nadpłaty, potrącania podatku VAT naliczonego przez nabywcę.

9. Opodatkowanie zaliczek przy WDT, WNT, eksporcie towarów oraz imporcie i eksporcie usług.

10. Kursy walut stosowane na gruncie VAT.

11. Potrącanie VAT - u naliczonego z faktur wystawionych przez podmioty nie zarejestrowane jako podatnik VAT.

12. Odliczanie podatku VAT z faktur zawierających tzw. błędy mniejszej wagi (np. błąd w nazwie lub adresie nabywcy bądź sprzedawcy, błąd w NIP-ie, błąd w dacie sprzedaży itp.).

13. Odliczanie podatku VAT z faktur zawierających błędy dotyczące kwoty podatku, stawki itp.

14. Czynności nieodpłatne: użyczenia, prezenty, nagrody, przekazanie i zużycie towarów oraz świadczenie usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, prezenty o małej wartości, drukowane materiały reklamowe bądź informacyjne, próbki, świadczenia na rzecz pracowników, świadczenia finansowane z ZFŚS, świadczenia wynikające z przepisów BHP (środki higieny osobistej, odzież robocza i ochronna, napoje: kawa, herbata, soki itp.), darowizny, świadczenie usług bez pobrania należności - zasady rozliczania na gruncie VAT.

15. Przypadki, gdy świadczenia na cel reprezentacji i reklamy oraz na potrzeby osobiste pracowników nie podlegają opodatkowaniu VAT - em.

16. Spotkania i wyjazdy integracyjne, szkolenia pracowników - prawidłowe rozliczania na gruncie VAT.

17. Potrącenia podatku VAT naliczonego.

 • Terminy i warunki do odliczania podatku naliczonego w transakcjach krajowych i międzynarodowych.
 • Zasady potrącania podatku naliczonego w przypadku wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, importu usług, odwrotnego obciążenia.
 • Potrącanie VAT -u naliczonego w przypadku zakupu usług budowlanych, transportowych, najmu, leasingu, licencji, "media" itp.
 • Zasady potrącania podatku naliczonego w przypadku wpłaty zaliczek.
 • Terminy do zmniejszania podatku naliczonego w związku z korektą transakcji.

18. Najczęściej występujące problemy praktyczne związane z potrącaniem podatku naliczonego - zakup usług gastronomicznych i noclegowych, zakup usług cateringowych, premie pieniężne, zakupy inwestycyjne, ubezpieczenie przy leasingu samochodów itp.

19. Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów - możliwość potrącenia VAT naliczonego (np. wydatki na zakup alkoholu, nieodpłatne świadczenia itp.).

20. Rozliczanie wydatków związanych z samochodami na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

21. Zasady ewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej, czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania w kasie, terminy do założenia kas rejestrujących, zaliczki, zwroty towarów, rabaty, pomyłki, czynności nieodpłatne, paragony fiskalne itp.

22. Katalog towarów i usług podlegających bezwzględnemu obowiązkowi rejestracji w kasie w przypadku dostaw dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

23. Ustalanie podstawy opodatkowania podatkiem VAT.

 • Zasady rozliczania skont.
 • Konieczność wliczania, w niektórych przypadkach, kosztów dodatkowych transakcji, takich jak koszty transportu czy ubezpieczenia, do podstawy opodatkowania świadczenia głównego.
 • Kwoty wyłączone z podstawy opodatkowania.
 • Ustalanie podstawy opodatkowania VAT-em przy nieodpłatnym przekazaniu lub zużyciu towarów oraz przy nieodpłatnym świadczeniu usług.
 • Podstawa opodatkowania w transakcjach zagranicznych.

24. Terminy i rozliczanie podatku VAT należnego.

 • Zasady powstawania obowiązku podatkowego.
 • Usługi i dostawy wykonywane częściowo.
 • Obowiązek podatkowy przy usługach i dostawach towarów o charakterze ciągłym lub okresowym.
 • Określanie momentu dokonania dostawy towaru oraz momentu wykonania usługi i ich znaczenie dla momentu powstania obowiązku podatkowego.
 • Szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego np.: dostawa "mediów" (dostarczania wody ciepła, odprowadzania ścieków itp.) i usług komunalnych, usługi budowlane, usługi najmu, dzierżawy, leasingu, usługi stałej obsługi prawnej i biurowej, usługi ochrony i dozoru mienia itp.
 • Obowiązek podatkowy w przypadku dostaw gruntów, budynków, budowli i lokali, świadczenia usług transportowych, licencji, praw autorskich, itp.

25. Wystawianie i rozliczanie faktur, obligatoryjne elementy faktury, duplikaty faktur, sprzedaż ciągła, faktury zbiorcze, zasady przesyłania faktur w formie elektronicznej itp.

26. Rozliczanie importu usług (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut, zasady dokumentowania, deklaracje itp.).

27. Rozliczanie usług wykonywanych poza granicami RP, moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut, dokumentowanie, deklaracje.

28. Rozliczanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, moment powstania obowiązku podatkowego, warunki stosowania stawki 0%, dokumentowanie, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut.

29. Rozliczanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu towarów (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, dokumentowanie, rabaty, korekty, kursy walut itp.).

30. Rozliczanie eksportu towarów (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut, dokumentowanie, eksport bezpośredni i pośredni, warunki stosowania stawki 0% itp.).

31. Pozostałe zagadnienia i odpowiedzi na pytania uczestników.


Szczegółowe informacje o szkoleniu dostępne na stronie internetowej:

| ➡️ VAT 2020 - najważniejsze zmiany, bieżące problemy. Szkolenie on-line.
Webinarium prowadzi Tomasz Wojewoda. Podczas szkolenie online omawia bieżące zagadnienia zagadnienia dotyczące podatku VAT.

Szkolenie: Podatek VAT 2020. Najnowsze zmiany, bieżące i aktualne problemy. Wykład prowadzi Tomasz Wojewoda.Adresaci szkolenia


Szkolenie online z zakresu podatku od towarów i usług skierowane jest do głównych księgowych, doradców podatkowych, dyrektorów działów finansowych, pracowników komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, wszystkich mających styczność z zagadnieniami finansowo-księgowymi i zajmującymi się rozliczaniem podatku VAT.


Szkolenie on-line (webinarium)


Szkolenie prowadzone jest w formie zdalnej (e-learning). Zajęcia mają

formę praktycznych warsztatów. Uczestnicy mogą zadawać pytania,

zgłaszać uwagi i sugestie. Zobacz: Webinaria, szkolenia on-line.


Udział w szkoleniu - logowanie


Najpóźniej w dniu poprzedzającym webinarium udostępniamy uczestnikom

szkolenia e-mailem dostęp do internetowej platformy szkoleniowej.

Zapraszamy do tzw. wirtualnej poczekalni w celu sprawdzenia poprawności i

jakości połączenia internetowego. Zalecana przeglądarka internetowa -

Google Chrome lub FireFox.


Organizacja szkolenia on-line


Rozpoczęcie zajęć internetowych następuje o godzinie 10-tej. Poszczególne bloki tematyczne zajęć oddzielone są przerwami. Na godzinę

16:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.

 

Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenia online pt. "VAT 2020 - najważniejsze zmiany, bieżące problemy." otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN imienne "Zaświadczenie o ukończeniu kursu" potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu - Szczegółowe informacje.Szkolenia - Podatki. Polbi. Warszawa.ORGANIZATOR SZKOLENIA

Polbi Sp. z o.o., Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro - 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott, sekretariat czynny w godzinach 9:00 - 17:00, telefon: 22 629 13 88, fax: 22 699 59 15, e-mail: biuro@polbi.pl


Poznaj całą naszą ofertę szkoleń

➡️ Administracja | ➡️ Farmacja | ➡️ Ochrona zdrowia

➡️ Podatki - PIT, CIT, VAT | ➡️ Prawo pracy, ZUS | ➡️ Środki trwałePolbi Sp. z o.o. działa jako placówka oświatowa. Spółka od wielu lat jest obecna na rynku szkoleń jako podmiot posiadający wpisy do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, RIS (WUP) oraz RSPO (MEN). Działalność szkoleniowa POLBI sp. z o.o. jest objęta systemem oświaty. Wszystkie szkolenia mają zapewniony nadzór pedagogiczny i odbywają się pod kuratelą Kuratorium Oświaty. Placówka oświatowa ...


Zorganizuj szkolenie dla swojej firmy.


Zobacz jakie promocje i oferty specjalne przygotowaliśmy dla Państwa.

Zapraszamy na naszą stronę internetową !

Polbi - Warszawa. Szkolenia dla przedsiębiorców, firm, urzędów i instytucji.


Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
WYMAGANIA SPRZĘTOWE

🖥️ Komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkości powyżej 5 Mb/s).
🌐 Zalecana przeglądarka internetowa - Google Chrome lub FireFox.
🔊 Głośniki lub słuchawki.

LOGOWANIE NA ZAJĘCIA

🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie uczestnicy webinarium otrzymują e-mail z dostępem do platformy szkoleniowej.
⌛️ Zapraszamy do tzw. wirtualnej poczekalni w celu sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.
VAT 2020 - najważniejsze zmiany, bieżące problemy. Szkolenie online: 05-10-2020, Tomasz Wojewoda.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

🖥️ Komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkości powyżej 5 Mb/s).
🌐 Zalecana przeglądarka internetowa - Google Chrome lub FireFox.
🔊 Głośniki lub słuchawki.

LOGOWANIE NA ZAJĘCIA

🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie uczestnicy webinarium otrzymują e-mail z dostępem do platformy szkoleniowej.
⌛️ Zapraszamy do tzw. wirtualnej poczekalni w celu sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.

już niedostępne 390,00 zł -