Finanse i Inwestycje Rachunkowość i Księgowość Zarządzanie Polityka i Gospodarka

PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe. SZKOLENIE ONLINE. 18-11-2020, Polbi, Renata Majewska.

location icon
Webinarium Szkolenie online, Polbi - warszawa
calendar icon
Od 18 lis 10:00 do 18 lis 16:00
ticket icon
Od 390,00 zł


SZKOLENIE ON-LINE: Pracownicze Plany Kapitałowe - PPK 2020.

ORGANIZATOR WEBINARIUM: Polbi - Warszawa.

TERMIN: 18 listopada 2020 roku (Środa).

CZAS TRWANIA: Zajęcia w godzinach 10:00 - 16:00.

PROWADZĄCY: Renata Majewska - Ekspert prawa pracy, specjalista z zakresu wynagrodzeń, kalkulacji i list płac, potrąceń i egzekucji z wynagrodzeń.

CENA SZKOLENIA: 390 zł za osobę (VAT zw.).

ZNIŻKI, PROMOCJE: Z jakich cen specjalnych można skorzystać? | ➡️ Zobacz na stronie szkolenia.




PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

Cele i założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, etapy i terminy wdrażania PPK, uczestnicy programu (pracownicy, zleceniobiorcy itd.).

WDROŻENIE I FUNKCJONOWANIE PPK

Obowiązki pracodawców i procedury związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi w przedsiębiorstwach.

UMOWY I SKŁADKI NA PPK

Umowa o zarządzanie i prowadzenie PPK. Obowiązkowe elementy umów. Rodzaje wpłaty, zasady finansowana. Technika naliczania składek, przysługujące ulgi.

UPRAWNIENIA UCZESTNIKÓW PPK

Jednoczesny udział w kilku programach. Zmiana pracodawcy. Możliwość rezygnacji z dokonywania wpłat. Wpłata powitalna. Dopłata roczna.

ROZPORZĄDZANIE I PODZIAŁ ŚRODKÓW PPK

Świadczenie małżeńskie. Cele mieszkaniowe. Poważna choroba.



PPK - PROGRAM SZKOLENIA ON-LINE


Szkolenie on-line | E-learning | Webinarium


Pracownicze Plany Kapitałowe - PPK 2020. Gromadzenie środków, zawieranie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK, finansowanie, dokonywanie wypłat oraz zwrotów z

I. Cel realizacji i ogólne założenia działania PPK

Cel realizacji i ogólne założenia działania Pracowniczych Planów Kapitałowych - PPK.

 1. Dodatkowa emerytura.
 2. Zasady tworzenia PPK.
 3. Współfinansowanie składek na PPK przez strony stosunku pracy.
 4. "Opieka" i nadzór państwa nad funkcjonowaniem Pracowniczych Planów Kapitałowych.
 5. Porównanie PPK z PPE i innymi programami z III filara.

II. Etapy i terminarz wdrażania PPK przez podmiot zatrudniający

Wdrażanie Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) krok po kroku. Etapy i terminarz działań dla poszczególnych podmiotów zatrudniających.

 1. Objęcie działaniem ustawy o PPK i jego skutki.
 2. Wybór instytucji finansowej.
 3. Zawarcie umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK).
 4. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK.
 5. Naliczenie i odprowadzenie pierwszych i kolejnych wpłat do PPK.
 6. Terminy wdrażania PPK przez poszczególne podmioty zatrudniające.

III. PPK w dobie koronawirusa

 1. Skutki przesunięcia terminów na wdrażanie PPK dla podmiotów 50+.
 2. Propozycje tzw. tarczy antykryzysowej dotyczące PPK.
 3. Kogo obejmą zmiany w zakresie PPK wynikające z sytuacji epidemicznej?
 4. Skutki dla pracodawców, którzy utworzyli już pracowniczy program kapitałowy.

IV. PPK - Wybór instytucji finansowej

 1. Wybór w porozumieniu z zakładową organizacją związkową (ZOZ) lub z reprezentantem osób zatrudnionych.
 2. PPK - kryteria wyboru instytucji finansowej.
 3. Podstawy polityki inwestycyjnej w ramach PPK (część udziałowa i część dłużna, inwestycje w waluty zagraniczne).
 4. Ostateczny termin na zawarcie porozumienia o wyborze instytucji.

STUDIUM PRZYPADKU - Omówienie wspólnie z Uczestnikami szkolenia przykładowych wzorów:

 • porozumienia w sprawie wyboru instytucji finansowej w porozumieniu z zakładową organizacją związkową / reprezentacją osób zatrudnionych,
 • ewentualnego regulaminu (instrukcji) wyboru reprezentacji osób zatrudnionych.

V. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK

 1. Sposób zawarcia umowy o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym (generalnie elektroniczny).
 2. Moment zawarcia elektronicznej umowy o zarządzanie PPK.
 3. Czy trzeba zawrzeć umowę, jeśli wszyscy pracobiorcy złożą deklaracje rezygnacji?
 4. Obowiązkowe elementy umowy o zarządzanie PPK.
 5. Ostateczny termin zawarcia o zarządzanie PPK.
 6. Skutki niezawarcia umowy o zarządzanie PPK przez pracodawcę.

VI. Nawiązanie umowy o prowadzenie PPK

 1. Postać zawarcia umowy o prowadzenie PPK i możliwość jej zmiany.
 2. Czy trzeba zawrzeć umowy o prowadzenie PPK jeśli wszyscy pracobiorcy złożą deklaracje rezygnacji.
 3. Obowiązkowe elementy umowy (załącznik - lista uczestników).
 4. Ostateczny termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK i wymóg zachowania przerwy 10 dni roboczych.
 5. Skutki niezawarcia umowy o prowadzenie PPK przez podmiot zatrudniający.

VII. Uczestnictwo w PPK

 1. Charakterystyka systemu dobrowolno-automatycznego przystępowania do PPK (deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK).
 2. Weryfikacja statusu osoby zatrudnionej - kandydata na uczestnika PPK (kryteria ubezpieczeniowy i wiekowy).
 3. Uczestnictwo w Pracowniczym Planie Kapitałowym "z automatu" i w trybie wnioskowym.
 4. Możliwość rezygnacji z programu w każdej chwili (deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK).
 5. Terminarz zapisywania do PPK "z automatu" osób zatrudnionych do chwili zawarcia umowy o prowadzenie PPK i po jej zawarciu.
 6. Terminarz zapisywania do PPK "starszych" uczestników - w trybie wnioskowym.
 7. Przynależność do kilku programów PPK.
 8. Zmiana podmiotu zatrudniającego przez uczestnika PPK.
 9. Obowiązki informacyjne wobec osób wstępujących do PPK.
 10. Ustawowe wznawianie wpłat do PPK przez sąd co 4 lata.
 11. Wznawianie wpłat na wniosek.

STUDIUM PRZYPADKU - omówienie wspólnie z Uczestnikami szkolenia przykładowych wzorów:

 • deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK,
 • informacji pracodawcy dla "starszych" osób zatrudnionych (powyżej 55 lat) o możliwości przystąpienia do PPK,
 • wniosku osoby zatrudnionej w wieku powyżej 55 lat do pracodawcy o przystąpieniu do PPK,
 • oświadczenia uczestnika PPK o posiadanych rachunkach PPK,
 • wniosku o dokonywanie wpłat do PPK.

VIII. Wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych

 1. Wpłaty podstawowe (obowiązkowe) i dodatkowe (dobrowolne) - ich wysokość oraz finansowane przez podmiot zatrudniający i uczestnika.
 2. Możliwość obniżenia wpłaty podstawowej przez "najuboższych" uczestników PPK - deklaracja w tej sprawie i jej skutki.
 3. Zasady różnicowania wpłat dodatkowych prze sąd i uczestników PPK - deklaracja uczestnika PPK o finansowaniu wpłaty dodatkowej i jej skutki.
 4. Technika ich naliczania z wynagrodzenia uczestnika PPK i odprowadzania na konto w PPK (podstawa wymiaru).
 5. Terminy dokonywania wpłat do PPK.
 6. Ulgi przysługujące z tego tytułu (rozliczenie na liście płac wynagrodzenia uczestnika PPK będącego pracownikiem i zleceniobiorcą).
 7. Moment powstania przychodu uczestnika z tytułu wpłat do PPK finansowanych przez sąd (interpretacja MF).
 8. Wykazywanie wpłat do PPK w dokumentach ZUS.

STUDIUM PRZYPADKU

Omówienie wspólnie z Uczestnikami szkolenia przykładowych wzorów:

 • informacji dla osób zatrudnionych o możliwości obniżenia wpłaty podstawowej i zadeklarowania wpłaty dodatkowej
 • deklaracji uczestnika PPK o obniżeniu wpłaty podstawowej
 • deklaracji uczestnika PPK o finansowaniu wpłaty dodatkowej.

Sporządzenie wspólnie z Uczestnikami szkolenia przykładowej listy płac z rozliczeniem wpłat do PPK od wynagrodzenia:

 • pracownika,
 • zleceniobiorcy,
 • członka RN,
 • osoby korzystającej ze zwolnienia "zerowy PIT".

IX. Preferencje z budżetu państwa

 1. PPK - Wpłata powitalna.
 2. Dopłata roczna dla uczestników PPK.

X. Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków uczestników PPK

 1. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).
 2. Ustalanie podstawy dokonywania potrąceń uczestników PPK będących pracownikami i zleceniobiorcami, w tym korzystającymi ze zwolnienia "zerowy PIT".
 3. Obliczanie kwot wolnych od potrąceń z wynagrodzenia uczestników PPK będących pracownikami i zleceniobiorcami, w tym korzystającymi ze zwolnienia "zerowy PIT".
 4. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia uczestników PPK.

STUDIUM PRZYPADKU

Przykładowe obliczenie wspólnie z Uczestnikami szkolenia potrąceń z wynagrodzenia uczestnika PPK będącego pracownikiem i zleceniobiorcą.

XI. Podział środków PPK w razie rozwodu lub śmierci uczestnika PPK

 1. Podział środków PPK - małżonek mający rachunek PPK.
 2. Podział środków PPK - Małżonek niemający rachunku PPK.
 3. Osoby uprawnione w razie rozwodu lub śmierci uczestnika PPK.

XII. Wypłata transferowa i zwrot środków PPK

 1. Przypadki zastosowania wypłaty transferowej - przeniesienie zgromadzonych środków z jednego rachunku PPK na inny rejestr PPK.
 2. Skutki rozwiązań.
 3. Terminy i dokumentacja.

XIII. Rozporządzanie środkami PPK przez uczestnika

Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych przez uczestnika PPK.

 1. Rozporządzanie środkami PPK przed osiągnięciem 60 lat - na cele mieszkaniowe i w razie poważnego zachorowania.
 2. Rozporządzanie środkami PPK po osiągnięciu 60 lat - indywidualna lub w formie świadczenia małżeńskiego.
 3. Rozporządzanie środkami PPK - obsługa obu rozwiązań, terminy i dokumentacja.

XIV. Nadzór na funkcjonowaniem PPK

 1. Zasady inwestowania środków gromadzonych w ramach PPK.
 2. Rygorystyczne przepisy funkcjonowania instytucji finansowych zarządzających PPK.
 3. Ewidencje PPK i portal PPK.
 4. Sankcje karne i podmioty kontrolne.

XV. Podsumowanie obowiązków w procesie wdrażania PPK

Podsumowanie obowiązków podmiotu zatrudniającego w procesie wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

 1. Obowiązki informacyjne i organizacyjne względem osób zatrudnionych, uczestników PPK oraz instytucji finansowej.
 2. Obowiązek tworzenia i gromadzenia dokumentacji w związku z działaniem PPK.

XVI. Panel dyskusyjny, pytania uczestników szkolenia (PPK)

Porady, konsultacje i odpowiedzi na pytania osób biorących udział w szkoleniu. Czas zarezerwowany przez wykładowcę na indywidualne pytania uczestników szkolenia z zakresu wprowadzania i funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w zakładzie pracy oraz okazja do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy osobami biorącymi udział w kursie.


Szczegółowe informacje o szkoleniu dostępne na stronie internetowej | ➡️ Pracownicze Plany Kapitałowe - PPK. Szkolenie on-line.


Szkolenie - PPK - prowadzi Renata Majewska.

Szkolenie on-line odpowiadające na pytanie: Po co są PPK i jaką rolę mają spełniać Pracownicze Plany Kapitałowe? Zasady tworzenia i oszczędzania w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) - krok po kroku. Współfinansowanie dodatkowego oszczędzania emerytalnego. Nowe obowiązki pracodawców w zakresie przygotowania i wdrożenia Pracowniczego Planu Kapitałowego. Dysponowanie środkami i prowadzenie dokumentacji.


Adresaci szkolenia


Adresatami szkolenia on-line są osoby pracujące z działach kadr i płac, pracownicy działów księgowości, osoby zarządzające firmami pragnące poznać problematykę Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) oraz pracownicy zainteresowani udziałem w PPK.


Opinie i oceny uczestników szkolenia


Prowadzimy stałą ocenę jakości oferowanych usług. Zobacz, jak oceniane są poszczególne edycje szkoleń z zakresu prawa pracy i rozliczeń ZUS.

| ➡️ Oceny Szkolenia - Zobacz raporty.


Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenia a poświęconego Pracowniczym Planom Kapitałowym (PPK) otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN imienne "Zaświadczenie o ukończeniu kursu" potwierdzające uczestnictwo w webinarium.

| ➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu - Szczegółowe informacje.


Oferta szkoleń - Polbi, Warszawa



ORGANIZATOR SZKOLENIA

Polbi Sp. z o.o., Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro - 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott, sekretariat czynny w godzinach 9:00 - 17:00, telefon: 22 629 13 88, fax: 22 699 59 15, e-mail: biuro@polbi.pl


Poznaj całą naszą ofertę szkoleń

➡️ Administracja | ➡️ Farmacja | ➡️ Ochrona zdrowia

➡️ Podatki - PIT, CIT, VAT | ➡️ Prawo pracy, ZUS | ➡️ Środki trwałe



Polbi Sp. z o.o. działa jako placówka oświatowa. Spółka od wielu lat jest obecna na rynku szkoleń jako podmiot posiadający wpisy do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, RIS (WUP) oraz RSPO (MEN). Działalność szkoleniowa POLBI sp. z o.o. jest objęta systemem oświaty. Wszystkie szkolenia mają zapewniony nadzór pedagogiczny i odbywają się pod kuratelą Kuratorium Oświaty. | ➡️  Placówka oświatowa ...


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.


Zobacz jakie promocje i oferty specjalne przygotowaliśmy dla Państwa.

Zapraszamy na naszą stronę internetową !

Polbi - Warszawa. Szkolenia dla przedsiębiorców, firm, urzędów i instytucji.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
WYMAGANIA SPRZĘTOWE

🖥️ Komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkości powyżej 5 Mb/s).

🌐 Zalecana przeglądarka internetowa - Google Chrome lub FireFox.

🔊 Głośniki lub słuchawki.


LOGOWANIE NA ZAJĘCIA

🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie uczestnicy webinarium otrzymują e-mail z dostępem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zapraszamy do tzw. wirtualnej poczekalni w celu sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.
PPK. Szkolenie online: Polbi, Renata Majewska, 18.11.2020

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

🖥️ Komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu (prędkości powyżej 5 Mb/s).

🌐 Zalecana przeglądarka internetowa - Google Chrome lub FireFox.

🔊 Głośniki lub słuchawki.


LOGOWANIE NA ZAJĘCIA

🕘 Najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie uczestnicy webinarium otrzymują e-mail z dostępem do platformy szkoleniowej.

⌛️ Zapraszamy do tzw. wirtualnej poczekalni w celu sprawdzenia poprawności i jakości połączenia internetowego.

10 Listopada 2020, 23:59 390,00 zł