Akademia Prawa Pracy i BHP - Część II. Warszawa, 29.05.2020, prowadzi Piotr Wąż.

location icon
Centrum LIM (Hotel Marriott) lub Central Tower. Aleje Jerozolimskie - ścisłe centrum miasta., Warszawa
calendar icon
Od 29 maj 10:00 do 29 maj 16:00


SZKOLENIE: Akademia Prawa Pracy i BHP - Część II.

MIEJSCE: Warszawa, Centrum LIM (budynek hotelu Marriott) lub Central Tower.| ➡️ Szczegóły lokalizacji.

TERMIN: 29 maja 2020 roku (Piątek).

CZAS TRWANIA: 1 dzień, 6 godzin, zajęcia: 10:00 - 16:00.

PROWADZĄCY: Piotr Wąż - doktor nauk prawnych, wykładowca, szkoleniowiec, specjalista w Państwowej Inspekcji Pracy, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy. Ekspert i specjalista w dziedzinie prawa pracy.

CENA SZKOLENIA: 490 zł za osobę (VAT zw.).

ZNIŻKI, PROMOCJE: Z jakich cen specjalnych można skorzystać? | ➡️ Zobacz na stronie szkolenia.


Idea szkolenia - Akademia Prawa Pracy i BHP 2020


Akademia Prawa Pracy i BHP 2020 to cykl spotkań z ekspertem specjalizującym się w zagadnieniach prawa pracy i przestrzegania przepisów bhp oraz poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy. Każda edycja jest niezależnym szkoleniem. Osoby zainteresowane nie muszą uczestniczyć w warsztatach w porządku chronologicznym.


Cel szkolenia - Akademia Prawa Pracy i BHP (Część II)


Szkolenie ma na celu wskazanie prawidłowych rozwiązań dotyczących kontrowersyjnych i problematycznych zagadnień związanych z wybranymi kwestiami z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp).


Warsztatowa forma zajęć (case study)


Każdy z kontrowersyjnych lub trudnych przypadków omawiany jest przez prowadzącego warsztaty na tle licznych przykładów, co umożliwia słuchaczom lepsze zrozumienie ich istoty i pozwala znaleźć prawidłowe rozwiązania dla problemów spotykanych w codziennej pracy zawodowej.


Szkolenie o charakterze warsztatowym odpowiadające na wiele pytań z pogranicza materialnego prawa pracy i bhp, na które nie zawsze odpowiadają przepisy. Zajęcia omawiające trudne przypadki, kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP prowadzi dr Piotr Wąż.


PROGRAM SZKOLENIA

Podczas szkolenia postaramy się odpowiedzieć m.in. na następujące pytania:

 1. Ważność umowy o pracę i wywoływane przez nią skutki prawnych w sferze uprawnień pracowniczych w przypadku uznania przez ZUS umowy za pozorną (np. umowa zawarta z pracownicą w zaawansowanej ciąży).
 2. Możliwość zachowania przez pracownika oryginałów zaświadczeń (certyfikatów, dyplomów) o ukończeniu kursów lub szkoleń, na które został skierowany przez pracodawcę?
 3. Przypadki, w których pracodawca może wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy bez jego zgody.
 4. Możliwość wprowadzenia przez pracodawcę zakazu ujawniania przez pracownika wysokości wynagrodzenia za pracę.
 5. Czas trwania ochrony pracownika przed zwolnieniem z powodu przedłużającej się nieobecności spowodowanej chorobą (art. 53 § 1 pkt 1b KP)? Czy kolejne L-4 po upływie 182 dni wydłuża czas jej trwania?
 6. Czy zamiast okularów korygujących wzrok pracodawca może refinansować zakup soczewek kontaktowych?
 7. Okoliczności, które mogą zostać uznane za "obiektywne przyczyny" uzasadniające niestosowanie przepisów limitujących zawieranie umów o pracę na czas określony (art. 251 § 4 pkt 4 KP).
 8. Limit umów na czas określony przy równoczesnym zatrudnieniu.
 9. Zawarcie umowy o pracę na długo przed terminem jej podjęcia. Postępowanie w sytuacji, gdy pracownik nie stawił się do pracy. Czy istnieje obowiązek rozwiązania umowy i wydawania świadectwa pracy w takim przypadku?
 10. Wskazanie w umowie o pracę np. 1 stycznia, 1 maja lub 1 listopada jako dnia rozpoczęcia pracy w zakładzie pracy, który jest objęty zakazem pracy w święto.
 11. Czy pracodawcy przysługuje prawo zakazania pracownikowi używania urządzeń do odtwarzania muzyki przez słuchawki?
 12. Czy śmierć dziecka przerywa urlop ojcowski lub uniemożliwia jego wykorzystanie, jeżeli dziecko zmarło przed jego rozpoczęciem?
 13. Uznanie dyżuru pod telefonem komórkowym za dyżur w domu. Czy pracownik zobowiązany do dyżuru pod telefonem komórkowym musi w jego trakcie przebywać w domu?
 14. Zasady ustalania liczby dni/godzin zwolnienia od pracy na dziecko do lat 14 w przypadku zmiany wymiaru etatu w trakcie roku kalendarzowego.
 15. Szkolenie bhp przed zawarciem umowy o pracę - prawa i obowiązki pracownika.
 16. W jakich przypadkach urlop wychowawczy nie obniża wymiaru urlopu wypoczynkowego?
 17. Które umowy o pracę na czas określony ulegną przekształceniu w umowy na czas nieokreślony?
 18. Czy pracodawcy przysługuje prawo odmowy udzielenia urlopu na żądanie?
 19. Dokonanie potrącenia ze świadczeń wypłacanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) oraz z diet z tytułu podróży służbowej.
 20. Podleganie profilaktycznym badaniom okresowym i szkoleniom bhp w czasie trwania zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy przez pracownika.
 21. Zasady dokonywania potrącenia z wynagrodzenia za pracę i dodatkowego składnika wypłaconego w tym samym miesiącu?
 22. Jakie zdarzenie można uznać za "awarię" uzasadniającą polecenie pracownikowi pracy w godzinach nadliczbowych (art. 151 § 1 pkt 1 KP)?
 23. Czy podczas L-4 z adnotacją "chory może chodzić" pracownik jest zobowiązany przebywać w miejscu zamieszkania?
 24. Z ilu dni/godzin zwolnienia na dziecko w wieku do 14 lat może skorzystać pracownik, którego dzieci pochodzą z dwóch lub więcej związków małżeńskich?
 25. Prawo pracownika do zasiłku dla bezrobotnych za skrócony okres wypowiedzenia w trybie art. 361 KP.
 26. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych dla pracownika otrzymującego odszkodowanie z tytułu umowy o zakazie konkurencji trwającej po ustaniu stosunku pracy.
 27. Czy w komórce organizacyjnej służby bhp może być zatrudniony więcej niż 1 główny specjalista ds. bhp?
 28. Czy pracownik musi zwrócić dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚS jeżeli jego urlop został przerwany i nie trwał dłużej niż 14 dni?
 29. Czy choroba pracownika przypadająca w dniu wyznaczonym przez pracodawcę jako dzień wolny z tytułu święta przypadającego w sobotę powoduje konieczność wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy?
 30. Wypadek pracownika na terenie prywatnej posesji pracodawcy a możliwość uznania za tego zdarzenia wypadek przy pracy.
 31. Defibrylator w miejscu pracy - obowiązek czy dobra wola pracodawcy?
 32. Sporadyczne używanie przez pracownika samochodu do celów służbowych a zakres jego profilaktycznych badań lekarskich.
 33. Dwa stosunki pracy z tym samym pracodawcą a konsekwencje w sferze praw i obowiązków pracowniczych,
 34. Jak udokumentować okres pracy za granicą wpływający na zakres uprawnień pracowniczych w kraju?
 35. Czas nieświadczenia pracy a ekwiwalent dla pracownika za używanie własnej odzieży roboczej.
 36. Czy szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe (nie-behapowskie) wlicza się do czasu pracy i czy pracownik może odmówić wzięcia w nim udziału?
 37. Nieobecność w pracy - czy wyjście prywatne pracownika może trwać cały dzień?
 38. Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego pracownikowi, który przed podjęciem pracy w danej firmie podlegał Karcie Nauczyciela lub był pracownikiem tymczasowym?
 39. Jak prawidłowo ustalić comiesięczny termin wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług?
 40. Odpowiedzialność pracodawcy za przedmioty pozostawione przez pracownika w szatni bądź samochód pozostawiony na służbowym parkingu.
 41. Ustalanie stanu załogi decydujące o konieczności utworzenia regulaminów pracy, wynagradzania, tworzenia ZFŚS, stosowaniu ustawy o zwolnieniach grupowych, konieczności utworzenia służby bhp w przypadku pracowników tymczasowych - zasady uwzględniania.
 42. W jakich przypadkach pracownik może rozwiązać z pracodawcą umowę o pracę w trybie art. 55 § 11 KP?
 43. Czy można wydać pracownikowi używaną odzież roboczą jako nowy przydział?
 44. Prawo do urlopu szkoleniowego dla pracownika uczęszczającego na studia podyplomowe.
 45. Przejście pracownika ze zmiany dziennej na zmianę nocną i na odwrót a istnienie obowiązku skierowania na profilaktyczne badania lekarskie.
 46. Wymiar urlopu wypoczynkowego przy zmianie wymiaru etatu w trakcie roku kalendarzowego.
 47. Zatrudnienie równoległe a obowiązek sporządzenia karty wypadku.
 48. Prawo pracownika do odmowy pracy w obuwiu ochronnym typ S1 (na hali z wózkami jezdniowymi) z przyczyn zdrowotnych - jak postępować?
 49. Ile dni "urlopu okolicznościowego" przysługuje z tytułu urodzenia dziecka martwego lub zgony dziecka tuż po porodzie?
 50. Na jakich zasadach realizowane jest zwolnienie od pracy dla honorowego krwiodawcy?
 51. Wydawanie zaświadczenia o zatrudnieniu i o wysokości wypłacanego wynagrodzenia za pracę - obowiązki pracodawcy w praktyce.
 52. Jak ustalić wymiar pierwszego urlopu wypoczynkowego w życiu? Czy wynikające z jego wyliczenia niepełne dni należy zaokrąglić "w górę"?
 53. Umowa o pracę pracownika otrzymującego minimalne wynagrodzenie za pracę a konieczność co rocznego aneksowania.
 54. Ile wynosi maksymalny roczny limit godzin nadliczbowych, ustanowiony w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w umowie o pracę?
 55. Nabycie i utrata stopnia niepełnosprawności a prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego.
 56. Prawo do odprawy z ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych w przypadku pracownika, który nie przyjął nowych warunków zatrudnienia w trybie wypowiedzenia zmieniającego.
 57. Przepisy regulujące procedurę kontroli pracowników na obecność w organizmie narkotyków i podobnie działających substancji.
 58. Czy w umowie o pracę można zastrzec karę umowną?
 59. Czy przyczyną usprawiedliwiającą nieobecność pracownika w pracy mogą być warunki atmosferyczne?


Szczegółowe informacje o szkoleniu dostępne na stronie internetowej: ➡️ Akademia Prawa Pracy i BHP - Część IIAdresaci szkolenia


Szkolenie zatytułowane "Akademia Prawa Pracy i BHP (Część II) - Trudne przypadki z zakresu prawa pracy oraz zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy. Kazusy i kontrowersje w pytaniach i odpowiedziach" skierowane jest do specjalistów ds. BHP i pracowników działów kadr, którzy pragną uzyskać odpowiedź na szereg istotnych pytań, które pojawiają się w trakcie wykonywania obowiązków pracowniczych a odnoszą się do interpretacji przepisów z pogranicza prawa pracy i bhp. 

Na spotkania w ramach "Akademii Prawa Pracy i BHP" zapraszamy:

 • pracowników zajmujących się obsługą kadrowo-płacową przedsiębiorstw, firm i instytucji,
 • członków służb bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osoby wykonujące jej zadania,
 • właścicieli firm i pracodawców a także osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z zakresu omawianej problematyki.


Organizacja szkolenia


O godzinie 9:30 rozpoczyna się rejestracja uczestników szkolenia. Rozpoczęcie szkolenia następuje o godzinie 10-tej. Godzina 13:00 - zapraszamy na lunch. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.


Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN imienne "Zaświadczenie o ukończeniu kursu" potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu - Szczegółowe informacje.


Faktura za szkolenie, płatności i numer konta


Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia. Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT. Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni. Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed szkoleniem. Konto do wpłat należności za szkolenie: mBank S.A. - 51 1140 2004 0000 3802 7659 8336.

➡️ Płatności - Szczegółowe informacje.


Wykładowca, prowadzący szkolenie - Piotr Wąż


Dr Piotr Wąż - doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, wykładowca, szkoleniowiec, specjalista w Państwowej Inspekcji Pracy, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy. Ekspert i specjalista w dziedzinie prawa pracy i prawa spółek.


Szkolenie prowadzi Piotr Wąż.ORGANIZATOR SZKOLENIA

Polbi Sp. z o.o., Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro - 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott, sekretariat czynny w godzinach 9:00 - 17:00, telefon: 22 629 13 88, fax: 22 699 59 15, e-mail: biuro@polbi.pl
Poznaj całą naszą ofertę szkoleń

➡️ Administracja | ➡️ Farmacja | ➡️ Ochrona zdrowia

➡️ Podatki - PIT, CIT, VAT | ➡️ Prawo pracy, ZUS | ➡️ Środki trwałe
Polbi Sp. z o.o. działa jako placówka oświatowa. Spółka od wielu lat jest obecna na rynku szkoleń jako podmiot posiadający wpisy do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, RIS (WUP) oraz RSPO (MEN). Działalność szkoleniowa POLBI sp. z o.o. jest objęta systemem oświaty. Wszystkie szkolenia mają zapewniony nadzór pedagogiczny i odbywają się pod kuratelą Kuratorium Oświaty. Placówka oświatowa ...


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.Zobacz jakie promocje i oferty specjalne przygotowaliśmy dla Państwa.

Zapraszamy na naszą stronę internetową !

Polbi - Warszawa. Szkolenia dla przedsiębiorców, firm, urzędów i instytucji.Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Szkolenie: Akademia Prawa Pracy i BHP - Cz. II. Warszawa, 2020-05-29, Piotr Wąż.
już niedostępne 490,00 zł -