Akademia Prawa Pracy i BHP - Część I. Warszawa, 15.04.2020, prowadzi Piotr Wąż.

location icon
Centrum LIM (Hotel Marriott) lub Central Tower. Aleje Jerozolimskie - ścisłe centrum miasta., Warszawa
calendar icon
Od 15 kwi 10:00 do 15 kwi 16:00


SZKOLENIE: Akademia Prawa Pracy i BHP - Część I.

MIEJSCE: Warszawa, Centrum LIM (budynek hotelu Marriott) lub Central Tower.| ➡️ Szczegóły lokalizacji.

TERMIN: 15 kwietnia 2020 roku (Środa).

CZAS TRWANIA: 1 dzień, 6 godzin, zajęcia: 10:00 - 16:00.

PROWADZĄCY: Piotr Wąż - doktor nauk prawnych, wykładowca, szkoleniowiec, specjalista w Państwowej Inspekcji Pracy, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy. Ekspert i specjalista w dziedzinie prawa pracy.

CENA SZKOLENIA: 490 zł za osobę (VAT zw.).

ZNIŻKI, PROMOCJE: Z jakich cen specjalnych można skorzystać? | ➡️ Zobacz na stronie szkolenia.


Idea szkolenia - Akademia Prawa Pracy i BHP 2020


Akademia Prawa Pracy i BHP 2020 to cykl spotkań z ekspertem specjalizującym się w zagadnieniach prawa pracy i przestrzegania przepisów bhp oraz poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy. Każda edycja jest niezależnym szkoleniem. Osoby zainteresowane nie muszą uczestniczyć w warsztatach w porządku chronologicznym.


Cel szkolenia - Akademia Prawa Pracy i BHP (Część I)


Szkolenie ma na celu wskazanie prawidłowych rozwiązań dotyczących kontrowersyjnych i problematycznych zagadnień związanych z wybranymi kwestiami z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp).


Warsztatowa forma zajęć (case study)


Każdy z kontrowersyjnych lub trudnych przypadków omawiany jest przez prowadzącego warsztaty na tle licznych przykładów, co umożliwia słuchaczom lepsze zrozumienie ich istoty i pozwala znaleźć prawidłowe rozwiązania dla problemów spotykanych w codziennej pracy zawodowej.


Szkolenie o charakterze warsztatowym odpowiadające na wiele pytań z pogranicza materialnego prawa pracy i bhp, na które nie zawsze odpowiadają przepisy. Zajęcia omawiające trudne przypadki, kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP prowadzi dr Piotr Wąż.


PROGRAM SZKOLENIA

Podczas szkolenia postaramy się odpowiedzieć m.in. na następujące pytania:

 1. Czy pracodawca może odsunąć od pracy pracownika z objawami grypy i wydać mu polecenie udania się do lekarza?
 2. Czy pracodawca może wprowadzić obowiązkowe szczepienia przeciwko grypie?
 3. Czy można wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi, który w trakcie L-4 chodzi do pracy?
 4. Na jakich zasadach możliwe jest zwolnienie z obowiązku odbycia wstępnych badań profilaktycznych?
 5. Czy skierowanie na profilaktyczne badania lekarskie ulega przedawnieniu?
 6. Czy kontrolne badania lekarskie mogą być przeprowadzone w ostatnim dniu L-4?
 7. Czy za czas niedopuszczenia do pracy z powodu przeciwwskazań lekarskich pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia?
 8. Czy wstępne szkolenie bhp można przeprowadzić przed zawarciem umowy o pracę?
 9. Kto może prowadzić szkolenie bhp?
 10. Czy pracodawca może narzucić pracownikowi służby bhp obowiązek przeprowadzenie pełnego szkolenia bhp?
 11. W jakich sytuacjach możliwe jest zwolnienie z obowiązku odbycia wstępnych i okresowych szkoleń bhp?
 12. Zatrudnienie u dotychczasowego pracodawcy użytkownika w charakterze pracownika kodeksowego a obowiązek szkolenia bhp?
 13. Czy szkolenie okresowe może trwać kilka dni?
 14. Jaki jest przedmiotowy i podmiotowy zakres szkoleń z zakresu bhp prowadzonych w formie e-learningu?
 15. Czy pracodawca może odmówić wydania nowej partii odzieży roboczej, jeżeli posiadana przez pracownika uległa zniszczeniu z jego winy?
 16. Czy pracownik powinien otrzymać ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej za czas nieświadczenia pracy?
 17. Jak sklasyfikować wypadek, któremu uległ pracownik dostarczający L-4?
 18. Do jakiego wieku dziecka kobieta może korzystać z przerw na jego karmienie piersią?
 19. Czy zobligowanie pracownicy karmiącej dziecko piersią do pracy w trakcie przerwy na karmienie powoduje powstanie pracy nadliczbowej?
 20. Jak ustalić wynagrodzenie za dzień, w którym pracownik po paru godzinach przerwał pracę, udał do lekarza a następnie przyniósł zwolnienie lekarskie na parę dni, w tym również na dzień częściowo przepracowany?
 21. Czy pracownik może powrócić do pracy przed zakończeniem zwolnienia lekarskiego?
 22. Czy pracodawca jest zobligowany skierować na kontrolne badania lekarskie pracownicę, która przed porodem przebywała na ponad 30-dniowym zwolnieniu lekarskim, a następnie po porodzie przez rok korzystała z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego?
 23. Czy pracodawca ma obowiązek skierowania pracownika na badania kontrolne i okresowe jeżeli w trakcie ponad 30-dniowego okresu nieobecności w pracy spowodowanego chorobą upływa termin ważności badań okresowych?
 24. Czy pracodawca może odmówić zaakceptowania orzeczenia w przedmiocie badań profilaktycznych wydanego przez jednostkę medycyny pracy inną niż ta, z którą podpisał umowę w ramach służby medycyny pracy?
 25. Czy pracodawca może wymagać przedłożenia przez pracownika wyników badań laboratoryjnych, czy psychologicznych?
 26. Czy pracodawca może wprowadzić limit tzw. przerw fizjologicznych?
 27. Kiedy pracodawca jest zobowiązany utworzyć palarnię?
 28. Czy pracownik może palić e-papierosa na stanowisku pracy?
 29. Czy przerwa "na dymka" może zostać odliczona od czasu pracy?
 30. Czy dodatek dla niepalących pracowników może być uznany za przejaw dyskryminacji?
 31. Czy pracodawca może wprowadzić tzw. przerwę lunchową (nie wliczaną do czasu pracy) wbrew woli załogi?
 32. Na jakich warunkach pracownik może zostać poddany kontroli osobistej?
 33. Czy pracodawca może prowadzić profilaktyczne kontrole alkomatem?
 34. Cztery sposoby realizacji zadań służby bhp (przez pracodawcę, w trybie powierzenia dodatkowych obowiązków, przez specjalistę spoza zakładu, przez samą służbę bhp).
 35. W jaki sposób zdobyć staż pracy potrzebny do zajmowania niektórych stanowisk w służbie bhp?
 36. Jakim szkoleniom podlegają pracownicy wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników?
 37. Czy podczas 5-minutowej tzw. przerwy "ekranowej" pracownik ma obowiązek świadczyć pracę?
 38. Czy pracownik ma obowiązek zwrotu dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych, jeżeli w niedługim czasie po jego otrzymaniu zwalnia się z pracy?
 39. Czy pracodawca ma obowiązek zrekompensować koszt zakupu okularów korekcyjnych pracownikowi świadczącego pracę na laptopie?
 40. Czy wypłata diety z tytułu podróży służbowej zwalnia z obowiązku zapewnienia posiłku regeneracyjnego?
 41. Na jakiej podstawie pracodawca może nakazać pracownikowi zwiększenie dbałości o higienę osobistą?
 42. Czy pracodawca może pobierać od pracowników dane biometryczne na potrzeby zakładowego systemu rejestracji obecności i czasu pracy?
 43. Czy podczas 15-minutowej przerwy śniadaniowej pracownik może opuścić zakład pracy w celu udania się do punktu gastronomicznego w celu zakupu posiłku?
 44. Czy pracodawca może zakazać spożywania posiłków na stanowisku pracy w sytuacji, gdy nie utworzył stołówki lub innego pomieszczenia socjalnego?
 45. Czy pracodawca może wprowadzić zakaz prowadzenia w czasie pracy rozmów prywatnych przez telefony komórkowe?
 46. Jakich prac nie może wykonywać pracownik tymczasowy?
 47. W jaki sposób, w kontekście czasu pracy, rozliczane jest zwolnienie od pracy na święto niebędące polskim świętem ustawowym?
 48. Czy pracownica może wymusić na pracodawcy zmianę oświetlenia ze "względów zdrowotnych" (jarzeniówki powodujące migrenę)?
 49. Czy pracodawca może zakazać pracownicy wyznania islamskiego przychodzenia do pracy w czarczafie, burce, czy hidżabie?
 50. Czy pracodawca jest zobowiązany umożliwić pracownikowi odmówienie modlitwy w godzinach pracy (np. Muzułmanin) i jak to wpływa na czas pracy?
 51. Czy pracodawca może skierować pracownika na badania psychiatryczne, w sytuacji, gdy zachodzą ku temu przesłanki?
 52. Czy bezpośrednio po chorobie trwającej ponad 30 dni pracownik może rozpocząć urlop wypoczynkowy bez uprzedniego przeprowadzenia badań kontrolnych?
 53. Czy zleceniobiorcę należy poddać badaniom lekarskim i szkoleniu bhp?
 54. Czy pracodawca może przeprowadzić kontrolę zawartości szafki pracownika?
 55. Czy pracodawca może zwolnić z pracy pracownika za surfowanie w internecie w godzinach pracy?
 56. Na jakich zasadach pracodawca może wprowadzić monitoring stanowisk pracy?
 57. Czy zapewnienie odzieży reprezentacyjnej (mundur, garnitur) spełnia wymóg zapewnienia odzieży roboczej?
 58. Czy śmierć rodzica pracownika, podczas jego pobytu na urlopie wypoczynkowym przerywa ten urlop?
 59. Czy matka dziecka może wykorzystać dwa dni urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia dziecka po zakończeniu urlopu rodzicielskiego?
 60. Czy pracodawca może zwolnić z pracy pracownika, który w trakcie L-4 wziął ślub?
 61. Czy w czasie urlopu wypoczynkowego lub zwolnienia lekarskiego pracownik ma obowiązek odpowiadania na korespondencję od pracodawcy (mail, SMS)?
 62. Czy pracodawca może wprowadzić obowiązek uzyskania jego uprzedniej zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez pracownika?
 63. Czy pracodawca może powierzyć społecznemu inspektorowi pracy inną pracę na zasadach art. 42 § 4 KP?


Szczegółowe informacje o szkoleniu dostępne na stronie internetowej: ➡️ Akademia Prawa Pracy i BHP - Część IAdresaci szkolenia


Szkolenie zatytułowane "Akademia Prawa Pracy i BHP (Część I) - Trudne przypadki z zakresu prawa pracy oraz zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy. Kazusy i kontrowersje w pytaniach i odpowiedziach" skierowane jest do specjalistów ds. BHP i pracowników działów kadr, którzy pragną uzyskać odpowiedź na szereg istotnych pytań, które pojawiają się w trakcie wykonywania obowiązków pracowniczych a odnoszą się do interpretacji przepisów z pogranicza prawa pracy i bhp. 

Na spotkania w ramach "Akademii Prawa Pracy i BHP" zapraszamy:

 • pracowników zajmujących się obsługą kadrowo-płacową przedsiębiorstw, firm i instytucji,
 • członków służb bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osoby wykonujące jej zadania,
 • właścicieli firm i pracodawców a także osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z zakresu omawianej problematyki.


Organizacja szkolenia


O godzinie 9:30 rozpoczyna się rejestracja uczestników szkolenia. Rozpoczęcie szkolenia następuje o godzinie 10-tej. Godzina 13:00 - zapraszamy na lunch. Na godzinę 16:00 zaplanowane jest zakończenie zajęć.


Materiały dydaktyczne, certyfikat (zaświadczenie)


Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje bezpłatnie komplet autorskich materiałów szkoleniowych oraz wydawane zgodnie z przepisami MEN imienne "Zaświadczenie o ukończeniu kursu" potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

➡️ Zaświadczenie o ukończeniu kursu - Szczegółowe informacje.


Faktura za szkolenie i płatności


Uczestnicy szkolenia otrzymują faktury w dniu szkolenia. Nasze szkolenia są zwolnione z podatku VAT. Termin płatności za szkolenie dla firm wynosi 7 dni. Osoby fizyczne dokonują wpłat przelewem przed szkoleniem. 

➡️ Płatności - Szczegółowe informacje.


Wykładowca, prowadzący szkolenie - Piotr Wąż


Dr Piotr Wąż - doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, wykładowca, szkoleniowiec, specjalista w Państwowej Inspekcji Pracy, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy. Ekspert i specjalista w dziedzinie prawa pracy i prawa spółek.


Szkolenie prowadzi Piotr Wąż.ORGANIZATOR SZKOLENIA

Polbi Sp. z o.o., Warszawa, Aleje Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, biuro - 03.190, III piętro, budynek hotelu Marriott, sekretariat czynny w godzinach 9:00 - 17:00, telefon: 22 629 13 88, fax: 22 699 59 15, e-mail: biuro@polbi.pl
Poznaj całą naszą ofertę szkoleń

➡️ Administracja | ➡️ Farmacja | ➡️ Ochrona zdrowia

➡️ Podatki - PIT, CIT, VAT | ➡️ Prawo pracy, ZUS | ➡️ Środki trwałe
Polbi Sp. z o.o. działa jako placówka oświatowa. Spółka od wielu lat jest obecna na rynku szkoleń jako podmiot posiadający wpisy do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, RIS (WUP) oraz RSPO (MEN). Działalność szkoleniowa POLBI sp. z o.o. jest objęta systemem oświaty. Wszystkie szkolenia mają zapewniony nadzór pedagogiczny i odbywają się pod kuratelą Kuratorium Oświaty. Placówka oświatowa ...


Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z prosimy o kontakt lub zachęcamy do wysłania do nas zapytania ofertowego.Zobacz jakie promocje i oferty specjalne przygotowaliśmy dla Państwa.

Zapraszamy na naszą stronę internetową !

Polbi - Warszawa. Szkolenia dla przedsiębiorców, firm, urzędów i instytucji.Dołącz do wydarzenia

W chwili obecnej zgłoszenia na to wydarzenie nie są przyjmowane.