Polityka i Gospodarka

Spotkanie informacyjne - "Międzynarodowa współpraca się opłaca"

location icon
Centrum Aktywności Społecznej ul. Świętego Rocha 3, Białystok
calendar icon
Od 12 mar 11:00 do 12 mar 11:00

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli:

 • podmiotów odpowiedzialnych za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę
  i nadzór nad tymi politykami;
 • administracji publiczna, np. ministerstwa, urzędy centralne;
 • jednostek samorządu terytorialnego, np. gmin, powiatów;
 • ogólnopolskich stowarzyszeń i związków jednostek samorządu terytorialnego, np. związków gmin;
 • instytucji rynku pracy, np. agencji zatrudnienia, urzędów pracy;
 • instytucji pomocy i integracji społecznej, np. regionalne ośrodki polityki społecznej, ośrodki pomocy społecznej;
 • szkół i placówek systemu oświaty, np. kuratoriów oświaty, zakładów doskonalenia zawodowego;
 • uczelni, np. prywatnych i publicznych szkół wyższych;
 • przedsiębiorstw, np. jednoosobowych, średnich przedsiębiorstwa;
 • organizacji pozarządowych, np. fundacji, stowarzyszeń;
 • podmiotów ekonomii społecznej, np. spółdzielni socjalnych;
 • partnerów społecznych zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, np. związków zawodowych, organizacji pracodawców;
 • federacji lub związków organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, np. związków stowarzyszeń, federacji organizacji pozarządowych;
 • jednostek naukowych, w tym instytutów badawczych np.: uczelni wyższych


Podczas spotkania zostaną omówione zasady ubiegania się o granty na wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań we współpracy ponadnarodowej.

"Międzynarodowa współpraca się opłaca. Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO
w perspektywie finansowej 2014-2020"


Dofinansowanie z UE: 11 502 138, 39 zł

Operator grantów: Grupa Profesja,
EURO-CAPITAL Doradztwo Gospodarcze, Fundacja Partycypacji Społecznej, Grone NRW


Strona projektu: grupaprofesja.com/mwso


Budynek, w którym odbędzie się spotkanie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością.


Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
sala konferencyjna dla beneficjentów projektów

sala konferencyjna

Wyprzedane Brak wolnych miejsc