Konferencja dla rodziców oczekujących dziecka PIERWSZE SPOTKANIA

location icon
Poznań Warsztaty Agaty, Galeria Malta, ul Maltańska 1, Poznań
calendar icon
Od 22 mar 9:30 do 22 mar 16:00

REGULAMIN KONFERENCJI DLA RODZICÓW OCZEKUJĄCYCH DZIECKA "PIERWSZE SPOTKANIA"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują uczestników Konferencji dla rodziców oczekujących dziecka "Pierwsze Spotkania", zwanej dalej Konferencją, organizowanej przez Stowarzyszenie DOULA w Polsce ul. Małowiejska 44 04-962 Warszawa, zwanej dalej Organizatorem.

2. Uczestnikiem Konferencji jest osoba, która zarejestrowała się poprzez wypełnienie formularzy zgłoszeniowych znajdujących się na stronie: https://evenea.pl/pl/wydarzenie/760937-1oraz otrzymała potwierdzenie udziału w wydarzeniu.

3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

II. MIEJSCE I CZAS KONFERENCJI

1. Miejsce wydarzenia: Warsztaty Agaty Malta w Galerii Malta ul. Maltańska 1, Poznań.

2. Termin wydarzenia 22 marca 2020 roku w godzinach 9.00 - 17.00.

3. Program wydarzenia znajduje się na stronie https://www.pierwszespotkania.pl

III. WARUNKI UDZIAŁU W KONFERENCJI

1 .Warunkiem udziału w Konferencji jest rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie https://evenea.pl/pl/wydarzenie/760937-1 oraz otrzymanie potwierdzenia udziału w wydarzeniu.

2. Warunkiem przyjęcia rejestracji na Konferencję są wolne miejsca. W przypadku wyczerpania limitu miejsc Organizator ma prawo odmówić przyjęcia formularza rejestracyjnego.

3. Rejestracja obejmuje jedną osobę dorosłą i dziecko. Jeżeli uczestnik chce przyjść z osobą towarzyszącą ta osoba musi zarejestrować się oddzielnie na wydarzenie jako Uczestnik.

4. Warunkiem rejestracji jest udostępnienie Organizatorowi niezbędnych danych: imię oraz nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail.

5. Nie ma możliwości rejestracji w dniu wydarzenia.

6. Wysłanie formularza zgłoszeniowego na Konferencję jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

IV. ZASADY WYDARZENIA

1. Organizator ustala plan Konferencji oraz ma prawo dokonywania w nim zmian, nawet w dniu, w którym odbywa się Konferencja, ma także prawo do zmian lokalizacji, rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.

2.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konferencji z przyczyn losowych i niezależnych od Organizatora. W takim przypadku możliwa jest rezygnacja z uczestnictwa w Konferencji poprzez zgłoszenie mailowe na skrzynkę pierwszespotkania@gmail.com

3. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów dodatkowych (w tym m.in. podróży, noclegu)

poniesionych przez Uczestnika w związku z Konferencją.

4. Uczestnik Konferencji ponosi pełną odpowiedzialność za dokonane przez siebie lub osoby towarzyszące zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są działania związane z Konferencją.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika i osób towarzyszących, które

mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

6. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym

przeciwpożarowych, jak również instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych przedstawiciela Organizatora.

7. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w

Konferencji w chwili wyczerpania miejsc lub liczby wejściówek on-line.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji z powodu siły wyższej oraz dokonywania ewentualnych zmian w programie z przyczyn wyższych.

9. Za bezpieczeństwo dzieci, które uczestniczą w Konferencji odpowiedzialność ponoszą rodzice.

10. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za ewentualne zniszczenia spowodowane przez dzieci.

11. Kobiety w ciąży mają bezwzględne pierwszeństwo na terenie obiektu, podczas trwania Konferencji zarówno w kolejkach, jak i dostępie do miejsc siedzących.

12. Zabronione jest podczas Konferencji prowadzenie przez Uczestnika działalności

marketingowej, reklamowej i sprzedażowej.

13. W czasie Konferencji wykonywane będą zdjęcia. Warunkiem wejścia na Konferencję będzie podpisanie zgody na wykorzystanie wizerunku i wizerunku dziecka oraz zapoznanie się z "Obowiązkiem informacyjnym w związku z wykorzystaniem wizerunku".

V. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie DOULA w Polsce ul. Małowiejska 44 w Warszawie.

2. Cel przetwarzania: Stowarzyszenie DOULA w Polsce przetwarza dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rejestracji Uczestników na Konferencję, w tym komunikacji związanej wyłącznie z organizacją; wzięcia udziału w konkursach i odbioru ewentualnej nagrody, korzystania przez uczestnika wszelkich uprawnień konsumenckich.

3. Rodzaj zbieranych danych:

a) rejestracja uczestnictwa w konferencji:

- imię i nazwisko,

- numer telefonu,

- e-mail;

b) udział w konkursie:

- imię i nazwisko.

4. Dane osobowe mogą być przekazane następującym kategoriom odbiorców:

- wybrani pracownicy Administratora Danych Osobowych (osoby pracujące w rejestracji w dniu konferencji, osoba współpracująca),

- firma realizująca zapisy na Konferencję;

- uprawnionym organom i instytucjom państwowym, na ich żądanie, np. prokuraturze, policji, sądom, urzędom skarbowym, Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych, i innym.

5. Organizator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich, w szczególności

poza obszar UE ani organizacjom międzynarodowym.

6. Dane pozyskane w związku z organizacją wydarzenia przetwarzane będą przez Organizatora przez okres trwający od momentu rejestracji na Konferencję aż do dnia kończącego konferencję i zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu konferencji, jednak nie później niż do 23.03.2020 roku.

7. Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

- prawo do poprawiania swoich danych,

- prawo do usunięcia danych,

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jest jednak konieczne dla realizacji celów

przetwarzania opisanych w punkcie 2. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi ich realizację.

9. Wysłanie formularza rejestracyjnego na konferencję jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszej polityki prywatności.Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest rejestracja oraz zaakceptowanie Regulaminu Konferencji (link). dla uczestników

Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest rejestracja oraz zaakceptowanie Regulaminu Konferencji (link).

Wyprzedane Brak wolnych miejsc