Nauka i Edukacja

Space Tech Kids - Rakiety (6-15 lat)

location icon
Centrum Na Przedmieściu ul. Prądzyńskiego 39 A, Wrocław
calendar icon
Od 10 paź 12:30 do 10 paź 14:00

1. Organizatorem "SPACE TECH KIDS" jest Stowarzyszenie WroSpace z siedzibą przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu (zwane dalej Organizatorem). Współorganizatorem wydarzenia jest Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych (zwana dalej Współorganizatorem). Projekt dofinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach programu NOWE FIO.

2a. Zajęcia stacjonarne realizowane w ramach "Space Tech Kids" odbywać się będą w Centrum Na Przedmieściu, ul. Prądzyńskiego 28A we Wrocławiu. Obiektem opiekuje się Współorganizator.

2b. Zajęcia zdalne realizowane w ramach "Space Tech Kids" odbywać się będą za pośrednictwem wskazanej platformy.

3. Udział w zajęciach jest bezpłatny, wymaga pobrania darmowego biletu z portalu evenea.pl.

4. Uczestnik/Opiekun jest zobowiązany do niezwłocznego kontaktu w przypadku rezygnacji z zajęć, poprzez e-mail: kontakt@wrospace.pl.

5. Uczestnicy zajęć stacjonarnych zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Centrum Na Przedmieściu, którego uzupełnieniem jest niniejszy Regulamin.

6. W programie " Space Tech Kids" mogą wziąć udział dzieci i młodzież, w wieku od 5 do 19 lat (zwane dalej Uczestnikiem). Każde zajęcia posiadają dokładnie określoną grupę wiekową odbiorców.

7. Udział w zajęciach stacjonarnych dzieci w wieku 5-8 lat wymaga obecności rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

8. W zajęciach stacjonarnych udział wziąć mogą WYŁĄCZNIE zdrowi uczestnicy, bez oznak widzialnych czy słyszalnych objawów przeziębienia, choroby górnych dróg oddechowych. Uczestnicy lub Opiekunowie, którzy będą wykazywali typowe objawy w/w chorób, jak kaszel, katar - zostaną wyproszeni z zajęć.

9a. Organizator zapewni niezbędne środki bezpieczeństwa sanitarnego, jak, środek do dezynfekcji rąk, dezynfekcję powierzchni wspólnych, stosowny dystans.

9b. Organizator zepewni odpowiednią, darmową dla uczestnika platformę do zajęć zdalnych. Uczestnik zobowiązany jest do zapewnienia stabilnego łącza internetowego, a także dostępu do mikrofonu oraz kamery internetowej.

10. Uczestnicy stacjonarni zobowiązani są do posiadania maseczek ochronnych.

11. Organizator Warsztatów zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie lub
w organizacji. Organizator jest zobowiązany do poinformowania Uczestnika o wniesionych zmianach osobiście, drogą telefoniczną lub mailową.

12. Organizator informuje, iż podczas trwania Warsztatów będzie wykonywana dokumentacja zdjęciowa i filmowa. Podczas Warsztatów materiały mogą realizować także przedstawiciele współpracujących ze stowarzyszeniem WroSpace mediów w formie zdjęć, rejestracji obrazu i dźwięku w celu emisji relacji z warsztatów i wywiadów na łamach zainteresowanych mediów (w tym prasie, telewizji, radia, portali internetowych).

13. Opiekun Uczestnika wyraża zgodę na działania, o których mowa powyżej w pkt. 12, a także publikowanie powstałych materiałów z wizerunkiem Uczestnika (w tym głosu) w relacjach medialnych, materiałach ewaluacyjnych, informacyjnych i promocyjnych Organizatora, dotyczących jego działalności i realizowanego programu, w tym na stronach internetowych oraz na zarządzanych przez Organizatora profilach w mediach społecznościowych.

14. Opiekun Uczestnika oświadcza, iż brak jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych
i wychowawczych do udziału Uczestnika w Warsztatach.

15. W przypadku zaistnienia nagłej potrzeby, Opiekun Uczestnika wyraża zgodę na podjęcie przez Organizatora wobec Uczestnika Warsztatów koniecznej interwencji medycznej (udzielenia pierwszej pomocy) oraz wezwania odpowiednich służb ratunkowych.

16. Opiekun Uczestnika jest zobowiązany do dostarczenia wydrukowanych i podpisanych niezbędnych zgód (załączniki do regulaminu) do uczestnictwa dziecka w zajęciach. Niezbędne druki dostępne będą także w Centrum Na Przedmieściu.

17. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez Uczestnika podczas Warsztatów. Organizator nie odpowiada również za zniszczenia rzeczy należących do Uczestnika, a dokonanych przez innych Uczestników.

18. Organizator zaleca nie przynosić cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, niekoniecznych do udziału w zajęcia.

19. Na terenie Centrum Na Przedmieściu Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń personelu Warsztatów.

20. Uczestnik ma zakaz opuszczania budynku Centrum Na Przedmieściu bez wiedzy personelu Warsztatów. Małoletni Uczestnicy muszą być przyprowadzeni i odebrani przez Opiekuna.

21. Uczestnik Warsztatów zobowiązany jest do zapoznania się z opisem zajęć oraz w szczególności przygotowania wskazanych materiałów, które należy ze sobą przynieść.

22. Podczas zajęć obowiązują Uczestnika, Warsztatowców oraz Opiekunów zasady dobrego wychowania.

23. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez Uczestnika Warsztatów jego Opiekun może zostać obciążony kosztami naprawy wyrządzonej szkody.

24. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje Uczestnika podczas całego cyklu warsztatów w godzinach i dniach jego trwania.

25. W przypadku rezygnacji z udziału z zajęć, fakt ten należy zgłosić jak najszybciej mailowo: kontakt@wrospace.pl.

26. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące, a jego wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora. Wyrażenie zgody na uczestnictwo na Warsztatach jest jednoznaczne
z dobrowolną akceptacją regulaminu.

27. Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian w Regulaminie, które zostaną opublikowane na stronie Organizatora oraz podane do wiadomości Opiekuna.

28. Administratorem danych osobowych podanych przy zgłoszeniu (tj. imienia, nazwiska i adresu e-mail, nr. telefonu), jest Stowarzyszenie WroSpace z siedzibą przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu. Administrator umożliwia kontakt z powołanym Inspektorem Ochrony Danych osobowych za pomocą e-maila kontakt@wrospace.pl. Dane osobowe przetwarzane będą do realizacji projektu oraz w celu sprawozdawczości z realizacji zadania publicznego "Technologie przyszłością naszej planety".

29. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

30. Opiekun posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
Na zajęciach uczestnicy zamienią się w kosmicznych inżynierów, będą konstruować własne modele rakiet, a także testować je przy pomocy specjalnej wyrzutni.
Zajęcia trwają 1,5 h.
Zajęcia dedykowanie dla uczestników w wieku: 6-15 lat.
Prowadzi je doświadczona edukatorka ze stowarzyszenia WroSpace.
Rejestracja na Rakiety

Na zajęciach uczestnicy zamienią się w kosmicznych inżynierów, będą konstruować własne modele rakiet, a także testować je przy pomocy specjalnej wyrzutni.
Zajęcia trwają 1,5 h.
Zajęcia dedykowanie dla uczestników w wieku: 6-15 lat.
Prowadzi je doświadczona edukatorka ze stowarzyszenia WroSpace.

dostępnych: 0

Wyprzedane Brak wolnych miejsc