Spotkanie miesięczne EF w dniu 26.05.2022 / EF-Monatstreffen am 26.05.2022

location icon
calendar icon
Od 26 maj 18:00 do 26 maj 21:00

Szanowni Członkowie oraz Goście Stowarzyszenia,

Polsko-Niemieckie Koło Gospodarcze EUROPA FORUM serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie miesięczne w roku 2022.


Spotkanie odbędzie się w czwartek 26 maja 2022 r. o godz. 18.00 w biurze Hewlett Packard Enterprise.


Hewlett Packard Enterprise
Ul. Ks. Piotra Skargi 1, 50-082 Wrocław

Tym razem chcielibyśmy zaproponować Państwu tematykę prawną w ramach wydarzenia hybrydowego, w którym można wziąć udział zarówno będąc na miejscu, jak i online:

"Przecież to w naszym wspólnym interesie!" - kilka słów o wiążących poleceniach w grupach spółek i nadchodzącym prawie koncernowym

Naszym prelegentem będzie adw. Dorian Duda z członkowskiej kancelarii Keller & Wspólnicy.

Punktem wyjścia wykładu będzie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wprowadzająca do polskiego porządku prawnego tzw. prawo holdingowe, zwane również prawem koncernowym. Nowelizacja ta zacznie obowiązywać już od października i przyniesie ważne zmiany dla spółek funkcjonujących w Polsce, które organizacyjnie podlegają swoim spółkom-matkom - zarówno krajowym, jak i zagranicznym.

Z perspektywy grupy kapitałowej istotny jest interes ekonomiczny całej grupy, a nie wyłącznie poszczególnych jej uczestników. Z tych względów, menedżerowie spółek podległych często szukają odpowiedzi na pytanie jak traktować polecenia dotyczące podejmowania określonych decyzji wydane przez spółkę-matkę. Muszą oni zwykle dbać o interes całej grupy, nawet jeśli podejmowane przez nich decyzje nie są najkorzystniejsze z perspektywy zarządzanej przez nich pojedynczej spółki. Nowe przepisy otwierają możliwość bardziej komfortowego podejmowania decyzji faworyzujących interes grupy, a także ograniczają odpowiedzialność menedżerów w takich sytuacjach.

Z drugiej strony, poza możliwością wydawania wiążących poleceń spółkom zależnym, nowelizacja zawiera szereg przepisów ułatwiających spółce dominującej sprawne zarządzanie grupą podległych jej spółek. Istotnym instrumentem wzmacniającym pozycję spółki dominującej będzie możliwość przymusowego wykupu udziałów lub akcji należących do mniejszościowych wspólników spółki zależnej.

Nowelizacja zawiera wiele innych zmian, m.in. w zakresie możliwości dochodzenia przez wierzyciela spółki-córki roszczeń względem spółki dominującej czy też obowiązku protokołowania posiedzeń zarządu. Aby niektóre nowe rozwiązania znalazły zastosowanie, spółki będą musiały podjąć stosowne korporacyjne kroki. 

Serdecznie zapraszamy na niniejsze hybrydowe wydarzenie, w którym można wziąć udział zarówno na miejscu w siedzibie HPE, jak i online. Prosimy, aby osoby zainteresowane spotkaniem w formie online, dodatkowo poinformowały nas o tym, wysyłając e-mail na adres info@ef.com.pl


Szczegółowy program znajdą Państwo w załączniku. PROGRAM

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sehr geehrte Mitglieder und Gäste des Vereins EUROPA FORUM,
Sehr geehrte Damen und Herren,

der Deutsch-Polnische Wirtschaftskreis EUROPA FORUM lädt Sie sehr herzlich zum nächsten EF-Monatstreffen 2022 ein.

Das Treffen findet statt:
am Donnerstag, den 26. Mai 2022 um 18:00 Uhr im Büro des Hewlett Packard Enterprise.


Hewlett Packard Enterprise
Ul. Ks. Piotra Skargi 1, 50-082 Wrocław


Dieses Mal möchten wir Ihnen im Rahmen einer hybriden Veranstaltung, an der Sie sowohl vor Ort als auch online teilnehmen können, ein juristisches Thema anbieten:

"Es liegt doch in unserem gemeinsamen Interesse!" - einige Bemerkungen über die Weisungsgebundenheit in Unternehmensgruppen im Lichte des in-Kraft-tretenden Konzernrechts

Unser Redner wird Rechtsanwalt Dorian Duda von Keller & Wspólnicy sein.

Er wird über die im Oktober in-Kraft-tretende Änderung des polnischen Handelsgesellschaftengesetzbuches referieren, mit der das sog. Holdingrecht, bzw. Konzernrecht, in die polnische Rechtsordnung eingeführt wird. Die Novelle bringt bedeutsame Änderungen für die in Polen tätigen Unternehmen mit sich, die ihren in- und ausländischen Muttergesellschaften organisatorisch unterstellt sind.

Aus Sicht der Kapitalgruppe ist das wirtschaftliche Interesse der gesamten Gruppe und nicht nur das der einzelnen Teilnehmer wichtig. Aus diesen Gründen suchen Manager von Tochtergesellschaften oft nach Antworten auf die Frage, wie sie mit Weisungen der Muttergesellschaft, bestimmte Entscheidungen zu treffen, umgehen sollen. Sie müssen in der Regel das Interesse des gesamten Konzerns beachten, selbst wenn die von ihnen getroffenen Entscheidungen aus Sicht der Tochtergesellschaft nicht die günstigsten sind. Die neuen Vorschriften eröffnen die Möglichkeit, Entscheidungen gemäß dem Gruppeninteresse leichter zu treffen und die Haftung der Manager in solchen Situationen einzuschränken.

Andererseits enthält die Novelle neben der Möglichkeit, den Tochtergesellschaften verbindliche Weisungen zu erteilen, eine Reihe von Vorschriften, die der Muttergesellschaft die effiziente Leitung der Unternehmensgruppe erleichtern. Zu einem wichtigen Instrument zur Stärkung der Position der Muttergesellschaft wird die Möglichkeit des Zwangskaufs von Anteilen bzw. Aktien, die den Minderheitsgesellschaftern einer Tochtergesellschaft gehören.

Die Novelle enthält zahlreiche weitere Änderungen, z.B. in Bezug auf die Möglichkeit, dass ein Gläubiger einer Tochtergesellschaft Ansprüche gegen die Muttergesellschaft geltend machen kann, oder die Verpflichtung, Protokolle von Vorstandssitzungen zu erstellen. Damit einige der neuen Lösungen angewandt werden können, müssen die Unternehmen entsprechende Maßnahmen ergreifen.

Die Veränderungen und ihre Bedeutung werden im Anschluss an den Vortrag in einer Diskussionsrunde erörtert.

Wir laden Sie herzlich zu dieser hybriden Veranstaltung ein, an der Sie sowohl vor Ort im Büro des HPE als auch online teilnehmen können. Wir bitten, diejenige, die online teilnehmen möchten, uns dies per E-Mail an info@ef.com.pl mitzuteilen.

Das genaue Programm finden Sie im Anhang. PROGRAMM

Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Członkowie EF / EF-Mitglieder
Wyprzedane bezpłatny Brak wolnych miejsc
  Osoby spoza EF / Nicht-EF Mitglieder
już niedostępne 70,00 zł -