"Anihilacja"/ Totem Dance Group (Kijów, Ukraina) & "ALPHA" /n'Era Dance Group (Kijów, Ukraina) / VII MFTU

location icon
Studyjne kino Paradox Krupnicza 38, Krakow
calendar icon
Od 19 sie 20:00 do 19 sie 20:00
ticket icon
Od 0,00 zł

PL
TotemDanceGroup

Teatr współczesnego tańca istnieje z 2009 roku. Jest zwycięzcą i posiadaczem Grand-prix międzynarodowych festiwali. W teatrze stworzono 15 przedstawień, a granych aktyalnie jest pięć.

Spektakl " Anihilacja"
Reżyser - Shyshkarova Krystyna
Plastyczna monodramatyczna refleksja. Badanie w aktualnym czasie identyfikacji człowieka we współczesnym świecie, doświadczenie traumy i ważności komunikacji.

Czas trwania: 35 min
Spektakl taneczny bez słów
Miejsce: Kino Paradox, Krupnicza 38
DEBIUT! POLSKA PREMIERA!
Spektakl odbędzie się przy wsparciu Ukraińskiego Instytutu

&

n`Era Dance Group
"n' Era Dance Company" (nowa era) - to teatr tańca, który jednoczy w swojej twórczości współczesny kierunek Сontemporary dance i fizyczny teatr. Grupa aktywnie eksperymentuje, zajmuje się poszukiwaniem i badaniem nowych środków scenicznej wyrazistości. Młoda drużyna artystów w swojej twórczości okazuje dużą uwagę światu wewnętrznemu współczesnego człowieka, jego refleksji i reakcji na świat zewnętrzny. W 2017 roku teatr "n' Era Dance Company" założyli młodzi i ambitni choreografowie Władysław Dediuczenko i Bogdan Kyryłenko. Od samego początku swojej scenicznej działalności "n' Era Dance Company" wywoływała duży rezonans wśród fachowców i miłośników kierunku Сontemporary dance, tak w Ukrainie, jak i poza jej granicami. Założyciele "n' Era Dance Company" również aktywnie propagują sztukę współczesnego tańca - przeprowadzają warsztaty jak dla początkujących, tak i dla fachowców w całej Ukrainie

Spektakl "ALPHA"
Reżyser - Władysław Dediuczenko
Współczesny choreograficzny jednoaktowy spektakl "ALPHA" dotyka tematu reewaluacji w socjalnej hierarchii. Tematyka przedstawienia porusza kwestię wpływu. W ciągu życia my, tak czy inaczej, mamy wpływ na otaczających ludzi, a oni na nas. W skutek czego człowiek może zmieniać opinię, pozycję albo przeświadczenie. Ten wpływ może być tak pozytywny, jak i negatywny - może budzić natchnienie, pomagać w osiągnięciu celu, a może doprowadzać do manipulowania albo użycia inne w swoich celach. Chcemy tego czy nie, lecz społeczeństwo zawsze będzie dyktować pewny socjalny schemat. Czym różnią się pojęcie "lider" i "dominanta"? Jak przejawiają się płciowe aspekty przywództwa? Czy jest to zwierzęcy instynkt? Takie pytania Władysław Dediuczenko stawiał sobie w trakcie stworzenia przedstawienia, jednak odpowiedzi na nich powinieneś znaleźć właśnie Ty.

Czas trwania: 25 min
Spektakl taneczny bez słów
Miejsce: Kino Paradox, Krupnicza 38

DEBIUT! POLSKA PREMIERA!Spektakl odbędzie się przy wsparciu Ukraińskiego Instytutu

UA
TotemDanceGroup

Театр сучасного танцю існує з 2009 року. Є переможцем та володарем Гран прі міжнародних фестивалів. В театрі створено 15 вистав, на цей час діючими є 5.

Вистава «Анігіляція»
Режисер - Шишкарьова Кристина
Пластична моно вистава-рефлексія. Дослідження в реальному часі на тему ідентифікації людини в сучасному світі, проживання травми та важливості комунікації.

Тривалість: 35 хв.
Танцювальна вистава без слів
ДЕБЮТ! ПОЛЬСЬКА ПРЕМ'ЄРА!
Місце: Kino Paradox, Krupnicza 38
Вистава відбудеться за підтримки Українського Інституту

&

n`Era Dance Group

«n`Era Dance Company» (нова ера) - це театр танцю, який поєднує у своїй творчості сучасний напрямок контемпорарі денс та фізичний театр. Трупа активно експериментує, займається пошуком та дослідженням нових засобів сценічної виразності. Молода команда митців в своїй творчості велику увагу приділяє внутрішньому світу сучасної людини , її рефлексії та реакції на зовнішній світ. У 2017 році театр «n`Era Dance Company» заснували молоді та амбітні хореографи Владислав Детюченко та Богдан Кириленко. З самого початку своєї сценічної діяльності «n`Era Dance Company» викликала не аби який резонанс серед фахівців та шанувальників напрямку контемпорарі денс, як в Україні , так і поза її межами. Також засновники «n`Era Dance Company» активно пропагують мистецтво сучасного танцю - проводять майстер-класи як для початківців , так і для професіоналів по всій країні.

Вистава «ALPHA»

Режисер - Владислав Детюченко

Сучасний хореографічний одноактний спектакль "ALPHA" торкається теми превалювання у соціальній ієрархії. Тематика вистави порушує питання впливу. Протягом життя ми, так чи інакше, впливaємо на оточуючих людей, а вони на нас. Як наслідок, людина може змінювати думку, позицію або переконання. Цей вплив може бути як позитивним, так і негативним - може надихати, допомагати у досягненні мети, а може призводити до маніпулювання або використовування інших у своїх цілях. Хочемо ми цього чи ні, але суспільство завжди буде диктувати певний соціальний регламент. Чим відрізняються поняття «лідер» і «домінант»? Як проявляються гендерні аспекти лідерства? Чи є це всього лише тваринним інстинктом? Такі питання Владислав Детюченко ставив собі у процесі створення вистави, проте відповіді на них маєш знайти саме ти.

Тривалість: 25 хв.
Танцювальна вистава без слів
ДЕБЮТ! ПОЛЬСЬКА ПРЕМ'ЄРА!
Місце: Kino Paradox, Krupnicza 38

Вистава відбудеться за підтримки Українського Інституту
Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Liczba
  "Anihilacja"/ Totem Dance Group (Kijów, Ukraina) & "ALPHA" /n'Era Dance Group (Kijów, Ukraina) / VII Międzynarodowy Festiwal Teatru Ukraińskiego "Wschód-Zachód"
już niedostępne -