Pełnomocnictwa i Prokura

location icon
MsMermaid - Conference Center Wioślarska 8, Warszawa
calendar icon
Od 25 mar 10:00 do 25 mar 16:00
ticket icon
Od 1 439,10 zł

Szanowni Państwo

Pełnomocnik spółki to zbyt wąskie określenie, by opisać uprawnienia i odpowiedzialność, jaka spoczywa na osobie reprezentującej interesy spółki. Możliwości wykorzystywania szeregu rodzaju pełnomocnictw na różnych szczeblach firmy, czy to w czynnościach zwykłych, handlowych, procesowych, czy administracyjnych, nie tylko mogą generować większe ryzyko błędów, czy przekraczania uprawnień, ale przy ugruntowanej wiedzy i świadomym zarządzaniu nimi stają się narzędziem optymalizującym funkcjonowanie firmy w otoczeniu biznesowym. Sprawny system pełnomocnictw, zgodny z przepisami prawa, zapewnia zwiększone bezpieczeństwo finansowe firmy, mniejsze ryzyko zawierania kontraktów handlowych, mniejszą liczbę błędów w treści pełnomocnictw, lepsze wykorzystanie narzędzia, jakim jest pełnomocnictwo w praktyce i funkcjonowaniu firm. Zapraszamy do udziału w zajęciach, których tematyka, metodologia, analizy przypadków, liczba ćwiczeń i czas trwania zostały tak dobrane, aby zagwarantować Państwu zdobycie umiejętności zarządzania pełnomocnictwami w firmie.

By zapewnić Państwu możliwość szczegółowego poznania poruszanych zagadnień zaplanowaliśmy:

 • Liczne case study, które umożliwią zdobycie praktycznej wiedzy
 • Analizę kompleksowych przypadków
 • Możliwość przedstawienia własnego przypadku i uzyskania propozycji rozwiązań doświadczonego eksperta

09.00 Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
09.30 Rozpoczęcie szkolenia

REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE PEŁNOMOCNICTW

 • Kodeks cywilny podstawowym źródłem w zakresie uregulowania instytucji pełnomocnika.
 • Wewnętrzne regulacje w firmie dot. zasad udzielania / odwoływania pełnomocnictw.
 • Case study: procedura wewnętrzna dotycząca udzielania/odwoływania pełnomocnictw - czy potrzebna, czy pomocna a może to zbędny dokument?
 • Treść regulacji wewnętrznej - co powinna zawierać procedura aby skutecznie mogła być wykorzystana w firmie?
 • Czy warto stworzyć wzory pełnomocnictwa funkcjonujących w przedsiębiorstwie?

PO CO FIRMIE PEŁNOMOCNIK?

 • Kiedy firma powinna skorzystać z instytucji pełnomocnika?
 • Czym jest pełnomocnictwo? Różnice w formach działania w imieniu i na rzecz spółek - członkowie Zarządu, pracownicy, pełnomocnicy.
 • Czy pełnomocnik to zawód - świadczenie usług czy funkcja w firmie.
 • Case study: pełnomocnik chce wynagrodzenia, czy należy wynagradzać pracownika za dodatkową funkcję?
 • Różnice między pełnomocnictwem a upoważnieniem.
 • Definicja czynności prawnej a czynności faktycznej - do których czynności konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa?
 • Rodzaje pełnomocnictw: pełnomocnictwo ogólne, rodzajowe czy szczególne. Jak prawidłowo wybrać rodzaj?

SKUTECZNE UDZIELENIE I ODWOŁANIE PEŁNOMOCNICTWA

 • Prawidłowa reprezentacja spółek kluczowa dla ważności dokumentu.
 • Case study: dane Zarządu w KRS są niezgodne ze stanem faktycznym (odwołanie poszczególnych członków) - czy ma to wpływ i ewentualnie jaki na ważność udzielonego pełnomocnictwa?
 • Udzielanie pełnomocnictw. Kto może skutecznie udzielić pełnomocnictwa w firmie?
 • Forma pełnomocnictwa - kiedy jest ważne, czy zawsze musi być na piśmie?
 • Reprezentacja firmy w zakresie obowiązków na stanowisku. Czy to wystarczy, aby móc np. złożyć wiążącą ofertę klientowi spółki?
 • Czy pełnomocnictwo udzielone ustnie jest ważne? Jak udowodnić treść ustnego pełnomocnictwa?
 • Case study: Jakie akty staranności firma powinna podjąć, aby z właściwymi osobami ze strony kontrahenta mogła zawrzeć umowę?
 • Case study: Jak powinno wyglądać pełnomocnictwo do zawarcia w imieniu spółki umowy sprzedaży towarów/ usług dla dyrektora Finansowego? Czy i jaką ponosi on odpowiedzialność z tytułu zawartej umowy w imieniu firmy?
 • Case study: Czy można skutecznie ograniczyć prokurenta do zawierania w imieniu firmy jedynie umów na kwotę nie przekraczającą 100.000 Euro?
 • Skuteczne odwołanie pełnomocnictwa udzielonego w formie aktu notarialnego.
 • Case study: Śmierć mocodawcy podczas postępowania cywilnego: obowiązki pełnomocnika, losy postępowania
 • Case study: Pełnomocnictwo zostało udzielone w formie aktu notarialnego. Czy taka forma jest wymagana do jego skutecznego odwołania?
 • Case study: Odwołanie pełnomocnictwa poprzez utrwalenie oświadczenia o odwołaniu na poczcie głosowej w telefonie - orzecznictwo sądów, praktyka, ryzyka.

OGRANICZENIA PEŁNOMOCNIKA W DZIAŁANIU

 • Ograniczenia co do zakresu
 • Ograniczenia kwotowe
 • Ograniczenia czasowe

SZCZEGÓLNE RODZAJE PEŁNOMOCNICTW

 • Prokura - jakie są różnice? Kompetencje prokurenta a pełnomocnika. Ich obowiązki oraz odpowiedzialność.
 • Czase study: problemy z prokurą łączną niewłaściwą "mieszaną" - stanowisko Sądu Najwyższego, praktyka w innych firmach, rekomendacja.
 • Członek Zarządu pełnomocnikiem spółki. Czy to rozwiązanie warte jest wdrożenia w firmie?
 • Case study: czy prokurent może być pełnomocnikiem do zawierania umów z członkami zarządu? Sprzeczne stanowiska sądów w tym zakresie.
 • Pełnomocnictwo udzielone na czas nieokreślony - czy warto ponosić ryzyko?
 • Falsus procurator - skutki działania rzekomego pełnomocnika dla spółki

TREŚĆ PEŁNOMOCNICTWA ZAPEWNIAJĄCA BEZPIECZEŃSTWO FIRMY - WARSZTATY I PRACA NAD DOKUMENTEM

 • Gdy w obiegu jest kilka egzemplarzy takiego samego pełnomocnictwa - na co zwracać uwagę? - konieczne zapisy w treści pełnomocnictwa.

PROWADZENIE REJESTRU PEŁNOMOCNICTW - OBOWIĄZEK CZY MOŻLIWOŚĆ

 • Zakres i forma rejestru prowadzonego w firmie.
 • Po co nam ten rejestr?

ZAKOŃCZENIE PEŁNOMOCNICTWA / PROKURY

 • Wygaśnięcie pełnomocnictwa - czy zawsze należy wpisać ważność pełnomocnictwa datą kalendarzową?
 • Case study: udzielenie pełnomocnictwa na czas trwania stosunku pracy - rekomendacja w zakresie zastosowania takiej formy. Co gdy taki pracownik / pełnomocnik jest w okresie wypowiedzenia? rozwiązanie stosunku pracy a wpływ na udzielone pełnomocnictwo - analiza przypadków praktycznych.
 • Niebezpieczne zapisy art. 105 k.c. - jak uniknąć wpadki?
 • Odwołanie pełnomocnictwa / prokury - skuteczna forma.
 • Jak powiadomić kontrahentów o odwołaniu pełnomocnictwa / prokury?
 • Rezygnacja pełnomocnika / prokurenta - kiedy jest skuteczna?

ODPOWIEDZIALNOŚĆ INDYWIDUALNA OSÓB PODPISUJĄCYCH KONTRAKTY (CZŁONKOWIE ZARZĄDU FIRMY, PEŁNOMOCNICY, PROKURENCI)

 • Case study: pełnomocnik jednocześnie pracownikiem spółki - jakie konsekwencje można przewidzieć, gdy dokona czynności prawnej na szkodę spółki?

16.00 Zakończenie szkolenia


Dołącz do wydarzenia

Dołącz do wydarzenia
  Rodzaj Bilety dostępne do Cena Liczba
  Pełnomocnictwa i Prokura
już niedostępne 1 439,10 zł -