Regulamin korzystania z Evenea przez Organizatorów

Obowiązuje od 30 listopada 2019 r.

 1. Postanowienia wstępne
  1. Evenea jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest EventLabs Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Łucka 18/76, 00-845 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Wydziale XII Gospodarczym KRS pod numerem 0000323662, NIP: 5213529520, REGON: 141794203. Adres do korespondencji: EventLabs Sp. z o.o., ul. Łucka 18/76, 00-845 Warszawa.
  2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną przez EventLabs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w szczególności za pośrednictwem serwisu internetowego Evenea oraz korzystanie przez Użytkowników z serwisu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. Każdy Organizator zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usługi oferowanej poprzez Serwis Evenea, ze szczególnym uwzględnieniem zamieszczania treści w celu organizowania wydarzeń.
  4. Rejestracja przez Organizatora w serwisie Evenea oznacza akceptację Regulaminu i zawarcie umowy pomiędzy EventLabs a Organizatorem na zasadach określonych w Regulaminie.
  5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.11.2019 r.
 2. Definicje

  Używane w treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane im w Regulaminie korzystania z Evenea oraz poniżej, chyba, że z treści Regulaminu wyraźnie wynika inne znaczenie:

  1. Regulamin - niniejszy Regulamin korzystania z Evenea przez Organizatorów.
  2. Regulamin korzystania z Evenea – regulamin serwisu Evenea skierowany do wszystkich Użytkowników, który Użytkownicy mają obowiązek zaakceptować.
  3. Regulamin Wydarzenia – regulamin konkretnego Wydarzenia ustanowiony przez jej Organizatora.
  4. Konto Organizatora - utrzymywany przez EventLabs dla Organizatora - pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczony hasłem - zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Organizatora oraz informacje o jego Wydarzeniach i innych działaniach w ramach Evenea, a także udostępniony jest panel umożliwiający organizację Wydarzeń.
  5. Evenea Premium – odpłatna usługa świadczona przez EventLabs dla Organizatora na podstawie odrębnego regulaminu lub umowy.
  6. Cennik – oferta prezentująca możliwości Evenea i ceny poszczególnych usług EventLabs adresowanych do organizatorów. Dostępna pod adresem: https://evenea.pl/pl/produkty/cennik.
 3. Zakres usług świadczonych przez Eventlabs na rzecz Organizatorów
  1. EventLabs po akceptacji Regulaminu przez Organizatora zobowiązuje się do świadczenia na jego rzecz usług drogą elektroniczną. Korzystając z Serwisu Organizator zawiera z EventLabs umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  2. Zawarcie umowy pomiędzy Organizatorem a EventLabs, której przedmiotem są usługi świadczone przez EventLabs w ramach Evenea, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie następuje w chwili przyjęcia oferty Eventlabs dotyczącej zakresu usług wskazanego w Regulaminie, dokonanej poprzez zaznaczenie pola akceptacji Regulaminu oraz Regulaminu korzystania z Evenea w formularzu Rejestracji.
  3. EventLabs pobiera opłaty za usługi udostępnione w Evenea, z zastrzeżeniem usług bezpłatnych przewidzianych w Cenniku. EventLabs przed zawarciem umowy obejmującej odpłatne usługi poinformuje Organizatora o wysokości opłaty. Organizator akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na wszelkie zobowiązania o charakterze pieniężnym wynikające z faktu skorzystania z określonych usług udostępnionych w Evenea opisanych w Regulaminie i Cenniku.
  4. Organizator otrzymuje możliwość organizacji Wydarzeń
  5. Wydarzenie organizowane przez Organizatora powinno mieć odrębny Regulamin Wydarzenia. Organizując Wydarzenie Organizator zawiera z Użytkownikiem umowę o określonej w Regulaminie Wydarzenia treści.
  6. w ramach Evenea oferuje Organizatorom udostępnienie Systemu, czyli oprogramowania internetowego lub w postaci aplikacji mobilnej wspierającego w szczególności procesy:
   1. stworzenie strony internetowej Wydarzenia (Strona Wydarzenia),
   2. promocję wydarzeń w Internecie,
   3. rejestrację uczestników,
   4. obsługę techniczną sprzedaży Biletów,
   5. automatyczne generowanie faktur wystawianych przez Organizatorów,
   6. prowadzenie statystyk w zakresie ilości i wartości sprzedanych Biletów,
   7. wysyłanie wiadomości email,
   8. kontroli wejścia na wydarzenie.
  7. Konto Organizatora zawiera dane Organizatora podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Organizator powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na Evenea. Nie jest możliwe usunięcie przez Organizatora jakichkolwiek dotyczących go danych w trakcie korzystania z Evenea, które są konieczne dla rozliczeń i do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (w szczególności od momentu uruchomienia Wydarzenia do zakończenia Wydarzenia i rozliczenia wszelkich płatności).
  8. Niezależnie od udostępnienia Systemu, EventLabs w ramach Evenea oferuje Organizatorom również usługę pośredniczenia przy sprzedaży Biletów na rzecz Organizatora oraz usługę Evenea Premium, a także inne usługi określone na podstronach Evenea.
  9. W zakresie sprzedaży biletów na dane Wydarzenie jedynie Użytkownik kupujący Bilet i Organizator wydarzenia zawierają stosunek umowny. EventLabs nie jest stroną umów sprzedaży Biletów ani Regulaminów Wydarzeń.
  10. Niezależnie od sytuacji, o której mowa w pkt. 3.6 EventLabs działający jako przyjmujący zlecenie może według własnego uznania zobowiązać się w zakresie swojej działalności wyłącznie do udostępnienia Systemu, bez pośredniczenia przy sprzedaży Biletów. W takim przypadku, w celu przyjmowania płatności za sprzedane Bilety, Organizator wykorzystuje rachunek płatniczy, udostępniany przez jednego ze wskazanych przez EventLabs dostawców usług płatniczych, którego jest posiadaczem poprzez podłączenie go do serwisu Evenea.
  11. W przypadku gdy Organizator zawrze z EventLabs umowę o pośrednictwo przy sprzedaży Biletów na rzecz Organizatora środki za sprzedane Bilety przyjmowane są przez EventLabs i przekazywane Organizatorowi nie później niż w ciągu 7 dni po zakończeniu Wydarzenia, na zasadach określonych poniżej. Bilety generowane są przez Evenea i przesyłane w formie Biletu Mobilnego Użytkownikowi kupującemu Bilet.
  12. EventLabs przysługuje wynagrodzenie za usługę depozytu środków pieniężnych wynikających z pośrednictwa przy sprzedaży Biletów na rzecz Organizatora. Wynagrodzenie to jest uzyskiwane poprzez powierzenie środków pieniężnych pochodzących z pośrednictwa przy sprzedaży Biletów na rzecz Organizatora do bankowego depozytu w postaci lokaty. Odsetki z tytułu lokaty przysługujące EventLabs stanowią wynagrodzenie za usługę depozytu, o którym mowa w niniejszym punkcie.
  13. W celu prowadzenia sprzedaży biletów Organizator zobowiązany jest podać po dokonaniu rejestracji następujące dane: nazwę firmy, adres jego siedziby, telefon, numer NIP oraz numer rachunku bankowego, na który mają być przelewane środki za sprzedane bilety po zakończeniu Wydarzenia lub, w przypadku przekazywania środków przez Użytkowników bezpośrednio na rachunek płatniczy lub rachunek bankowy Organizatora, wskazanie odpowiednich danych rachunku płatniczego lub rachunku bankowego Organizatora w celu jego podłączenia (integracji) do Evenea.
 4. Fakturowanie
  1. Organizator niniejszym wyraża zgodę, aby faktury VAT wystawiane przez Organizatora generowane były przez System automatycznie na żądanie Kupującego Bilet.
  2. Wygenerowana Faktura ProForma w postaci pliku PDF przesyłana jest w formie elektronicznej do Kupującego Bilet po dokonaniu zamówienia, lecz przed dokonaniem płatności. Kopia faktury ProForma dostępna jest także na Koncie Organizatora.
  3. Faktura VAT w postaci pliku PDF przesyłana jest elektronicznie do Użytkownika kupującego Bilet po dokonaniu płatności. Wygenerowana faktura VAT może być pobrana przez Organizatora z Konta Organizatora i przesłana przez Organizatora do Użytkownika kupującego Bilet w formie papierowej.
 5. Opłaty
  1. EventLabs pobiera wynagrodzenie od Organizatora na zasadach określonych w Cenniku lub innych podstronach Evenea.
  2. Organizator ustala cenę bazową Biletu (cena bazowa netto) oraz wskazuje jaka stawka podatku VAT ma zastosowanie do sprzedawanych biletów (cena bazowa brutto).
  3. Podatek VAT dodawany jest do ceny bazowej Biletu (cena bazowa biletu + VAT = cena bazowa brutto). Wysokość podatku VAT każdorazowo określana jest przez Organizatora, który ponosi pełną odpowiedzialność za jej prawidłowe określenie.
  4. W przypadku gdy wydarzenie na które Bilety są sprzedawane za pośrednictwem Evenea zostanie odwołane lub zmienione (w zakresie terminu, czasu, miejsca lub innych ważnych elementów) i dokonano sprzedaży przynajmniej jednego biletu Organizator jest zobowiązany niezwłocznie po zaistnieniu takiej zmiany poinformować EventLabs w formie pisemnej lub w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez EventLabs. Skutek zawiadomienia w formie elektronicznej wymaga potwierdzenia przez EventLabs. Konsekwencje braku powiadomienia EventLabs ponosi wyłącznie Organizator.
 6. Przyjmowanie płatności za Bilety
  1. EventLabs w przypadku wykonywania usługi pośrednictwa przy sprzedaży Biletów księguje płatności za sprzedane bilety. Organizator uprawnia EvenLabs jako swojego agenta do przyjmowania świadczeń pieniężnych w jego imieniu.
  2. EventLabs w przypadku wykonywania usługi pośrednictwa przy sprzedaży Biletów przelewa otrzymaną sumę środków za sprzedaż Biletów Organizatorowi pomniejszoną o opłaty należne EventLabs, zgodne z Cennikiem, w ciągu 7 dni po zakończeniu Wydarzenia. Środki są przelewane na rachunek bankowy Organizatora znajdujący się w Polsce (siedziba lub oddział w Polsce) na numer rachunku bankowego w formacie NRB/IBAN.
  3. Organizator może skorzystać z następujących opcji otrzymywania płatności za Bilety:
   1. Płatność kartą płatniczą – płatność wykonywana za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych;
   2. Szybki przelew – usługa płatności „szybkim przelewem” z dowolnego banku dostarczającego usługę tego typu, płatność wykonywana za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych;
   3. Zwykły przelew – przelew tradycyjny na rachunek EventLabs (płatność off-line).
  4. EventLabs po zakończeniu wydarzenia wystawia Organizatorowi fakturę VAT za świadczone Usługi. W przypadku świadczenia usługi pośrednictwa przy sprzedaży Biletów opłata pobierana przez EventLabs potrącana jest z kwoty środków otrzymanych za sprzedane bilety.
  5. W razie świadczenia usługi pośrednictwa przy sprzedaży Biletów, w przypadku odwołania wydarzenia przez Organizatora, EventLabs przelewa otrzymaną sumę środków za sprzedaż Biletów Organizatorowi pomniejszoną o opłaty należne EventLabs, zgodne z Cennikiem, w ciągu 7 dni po odwołaniu Wydarzenia.
  6. W przypadku odwołania wydarzenia Organizator ponosi wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków Kupującemu Bilet. W przypadku zmiany daty lub miejsca odbycia się wydarzenia, o ile Kupujący Bilet zażąda zwrotu środków za bilet Organizator ponosi również wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków Kupującemu Bilet.
 7. Zapobieganie oszustwom
  1. EventLabs ma prawo dezaktywowania strony Wydarzenia, konta Organizatora oraz wstrzymania sprzedaży Biletów w przypadku, gdy:
   1. czynności związane z Wydarzeniem naruszają postanowienia Regulaminu;
   2. czynności związane z Wydarzeniem naruszają obowiązujące przepisy prawa;
   3. czynności związane z Wydarzeniem negatywnie wpływają na dobre imię EventLabs;
   4. czynności związane z Wydarzeniem powodują nawet pośrednio utracone korzyści EventLabs;
   5. Organizator organizuje pozornie bezpłatne Wydarzenie na Evenea, które wymaga uiszczenia jakiejkolwiek opłaty lub poniesienia jakiegokolwiek kosztu związanego z uczestnictwem w tym Wydarzeniu;
   6. Eventlabs otrzyma uzasadnioną informację od Użytkownika lub osoby trzeciej o podejrzeniu naruszenia przez Organizatora prawa, dobrych obyczajów, dóbr osobistych, uczuć religijnych, Wydarzeń kontrowersyjnych moralnie lub związanych z kwestiami powszechnie uznawanymi za naganne lub obraźliwe;
  2. Po zakończeniu Wydarzenia, w przypadku powzięcia wiadomości, że czynności związane z Wydarzeniem, mogły się odbywać z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa EventLabs ma również prawo do wstrzymania wypłaty na rzecz Organizatora, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, w związku ze sprzedanymi biletami nie więcej niż o 21 dni od zakończenia Wydarzenia i podjęcia w tym czasie czynności sprawdzających, czy miały miejsce działania i okoliczności określone w pkt 7.1.
 8. Obowiązki Organizatora
  1. Organizator ma obowiązek poinformować EventLabs niezwłocznie o niedostępności lub nieprawidłowym działaniu Evenea.
  2. Organizator ma obowiązek stosowania Evenea zgodnie z prawem i w sposób nienaruszający praw osób trzecich.
  3. Organizator pokryje wszelkie roszczenia osób trzecich w stosunku do EventLabs oraz jego pracowników w związku z nielegalnym korzystaniem przez Organizatora z Evenea. Obowiązek ochrony obejmuje również koszty pomocy prawnej. Organizator zobowiązuje się współdziałać i dostarczać EventLabs wszelkich informacji w przypadku procesów sądowych dotyczących naruszenia praw, a także wstąpić do procesu na żądanie EventLabs.
  4. Organizator ma obowiązek poinformowania EventLabs niezwłocznie o każdej zmianie jego nazwy, nazwy firmy, adresu, formy prawnej i danych dotyczących posiadanego rachunku bankowego w formie pisemnej lub poprzez e-mail na adres podany przez EventLabs.
 9. Postawienia różne
  1. W przypadku udostępniania, publikacji lub przesyłania treści objętych prawami własności intelektualnej w Evenea lub w powiązaniu z nimi Organizator udziela Eventlabs licencji niewyłącznej, zbywalnej, obejmującej prawo do udzielania sublicencji, bezpłatnej i globalnej do korzystania, wykorzystywania, dystrybuowania, modyfikowania, uruchamiania, kopiowania, publicznego odtwarzania lub wyświetlania, tłumaczenia jego treści i tworzenia na ich podstawie utworów pochodnych w Internecie. Licencja wygasa w momencie usunięcia treści przez Organizatora z Evenea.
  2. Organizator wydarzenia upoważnia EventLabs do umieszczenia w Evenea nazwy lub znaku towarowego Organizatora lub nazwy lub znaku towarowego organizowanego przez Organizatora Wydarzenia, w zakresie niezbędnym do wskazania faktu korzystania przez Organizatora z Evenea. Upoważnienie obejmuje możliwość wskazywania na okoliczność korzystania z Evenea przez Organizatora w Serwisie Evenea, materiałach PR, komunikatach prasowych i innych materiałach o charakterze informacyjnym i promocyjnym.
  3. Organizator udziela EventLabs bezpłatnego, nieograniczonego czasowo ani terytorialnie prawa do umieszczenia w Serwisie, na Facebooku, w aplikacjach i widgetach EventLabs lub podmiotów trzecich (w tym aplikacjach mobilnych i widgetach telewizyjnych): layoutu strony internetowej Organizatora, poprzez którą świadczy on swoje usługi, w tym także znaku towarowego Organizatora oraz publikowanych na takiej stronie internetowej treści Organizatora EventLabs - w celu promocji usług EventLabs.