Regulamin korzystania z Evenea

Obowiązuje od 30 listopada 2019 r.

 1. Postanowienia wstępne
  1. Evenea jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest EventLabs Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Wydziale XII Gospodarczym KRS pod numerem 0000323662, NIP: 5213529520, REGON: 141794203. Adres do korespondencji: EventLabs Sp. z o.o., Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia.
  2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną przez EventLabs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w szczególności za pośrednictwem serwisu internetowego Evenea oraz korzystanie przez Użytkowników z serwisu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usługi oferowanej poprzez Serwis Evenea, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczęcia przesyłania danych.
  4. Prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej do Serwisu Evenea należą w całości do EventLabs Sp. z o.o.
  5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.11.2019 r.
 2. Definicje

  Używane w treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane im w Regulaminie korzystania z Evenea oraz poniżej, chyba, że z treści Regulaminu wyraźnie wynika inne znaczenie:

  1. EventLabs - EventLabs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Adres do korespodencji: EventLabs Sp. z o.o., Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, e-mail: info@evenea.pl.
  2. Evenea - serwis internetowy prowadzony przez EventLabs w ramach którego udostępniany jest System oraz świadczone są inne usługi związane z organizacją i promocją wydarzeń.
  3. Evenea Premium – odpłatna usługa świadczona przez EventLabs dla Organizatora na podstawie odrębnego regulaminu lub umowy.
  4. System – oprogramowanie oferowane przez EventLabs i udostępniane w ramach Evenea wspierające procesy organizacji wydarzeń, rejestracji uczestnictwa, sprzedaży biletów i automatycznego fakturowania przez Organizatora.
  5. Użytkownik - Podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał akceptacji Regulaminu, a także dokonał Rejestracji. Użytkownikami są także Organizatorzy.
  6. Organizator – Użytkownik, który zaakceptował Regulamin korzystania z Evenea przez Organizatorów, który ma możliwość organizowania wydarzeń i mogący sprzedawać Bilety.
  7. Wydarzenie – zorganizowane przez Organizatora za pośrednictwem Evenea przedsięwzięcie w szczególności event, koncert, konferencja, impreza promocyjna, sportowa, kulturalna, integracyjna, koncert, festiwal i inne; Wydarzenie może być bezpłatne lub odpłatne.
  8. Bilet – dokument w formie elektronicznej zakupiony przy wykorzystaniu serwisu Evenea potwierdzający zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem oraz uprawnienie do wzięcia udziału w Wydarzeniu organizowanym przez Organizatora. W zależności od rodzaju Wydarzenia Bilety mogą być imienne lub na okaziciela. Ilekroć w Regulaminie mowa o Bilecie w liczbie pojedynczej, należy to odpowiednio stosować do liczby mnogiej i odwrotnie.
  9. Bilet mobilny – Bilet elektroniczny. Inaczej: elektronicznie generowane potwierdzenie umowy zawartej przez Użytkownika, zapewniające mu prawo do udziału w Wydarzeniu organizowanym przez Organizatora; Bilet generowany jest w formie elektronicznej w formacie pliku określonym przez Evenea, umożliwiający jego przetwarzanie i przechowywanie przy użyciu przenośnych urządzeń elektronicznych (np. telefony komórkowe, tablety) w systemie Android oraz iOS. Bilet mobilny wyposażony jest w indywidualny kod QR umożliwiający jego odczytanie przez urządzenia skanujące, ma moc Biletu i stosuje się do niego odpowiednio regulacje dotyczące Biletu.
  10. Konto - utrzymywany przez EventLabs dla Użytkownika - pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczony hasłem - zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Evenea;
  11. Rejestracja - procedura zakładania Konta w Systemie.
  12. Rejestracja na Wydarzenie – procedura zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu przy wykorzystaniu serwisu Evenea.
  13. Zablokowanie konta – sankcja zastosowana przez EventLabs, która oznacza brak możliwości zalogowania się do serwisu Evenea oraz brak możliwości dokonywania wszystkich lub niektórych operacji przez Użytkownika.
  14. Usługa – usługa świadczona w ramach Evenea przez EventLabs.
  15. Regulamin - niniejszy Regulamin serwisu Evenea.
  16. Regulamin korzystania z Evenea przez Organizatorów – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (w szczególności Systemu oraz Evenea Premium) dedykowany dla Organizatorów
 3. Zakres usług świadczonych przez EventLabs na rzecz Organizatorów
  1. EventLabs po akceptacji Regulaminu przez Użytkownika zobowiązuje się do świadczenia na jego rzecz usług drogą elektroniczną. Korzystając z Serwisu Użytkownik zawiera z EventLabs umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  2. Dokonując Rejestracji na Wydarzenie Użytkownik zawiera umowę o świadczenie usług z Organizatorem Wydarzenia. Wydarzenie organizowane przez Organizatora powinno mieć odrębny Regulamin Wydarzenia.
  3. EventLabs w ramach Evenea oferuje Organizatorom następujące usługi:
   1. udostępnienie Systemu - oprogramowania internetowego lub w postaci aplikacji mobilnej wspierającego następujące procesy:
    1. stworzenie strony internetowej Wydarzenia (Strona Wydarzenia)
    2. promocję wydarzeń w Internecie przez Organizatora
    3. rejestrację uczestnictwa,
    4. obsługę techniczną sprzedaży Biletów,
    5. automatyczne generowanie faktur wystawianych przez Organizatorów,
    6. prowadzenie statystyk w zakresie ilości i wartości sprzedanych Biletów,
    7. wysyłanie wiadomości e-mail,
    8. kontroli wejścia na wydarzenie.
   2. pośredniczenie w sprzedaży Biletów na rzecz Organizatora.
  4. EventLabs w ramach Evenea oferuje Organizatorom następujące usługi:
   1. możliwość zakupu Biletu od Organizatora na stronie internetowej lub poprzez aplikację mobilną,
   2. możliwość rejestracji na Wydarzenie Organizatora na stronie internetowej lub poprzez aplikację mobilną,
   3. możliwość otrzymywania spersonalizowanych propozycji przyszłych wydarzeń w oparciu o aktywność w serwisie oraz historie zakupów biletów czy rejestracji na wydarzenia.
   4. możliwość otrzymywania newslettera o ciekawych wydarzeniach organizowanych za pośrednictwem Evenea.
 4. Rejestracja Konta
  1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
  2. Osoby fizyczne, w celu Rejestracji, powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: adresu e-mail (login), hasła, imienia i nazwiska.
  3. Rejestracji osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, a także wszystkich dalszych czynności dotyczących tych podmiotów w Evenea, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w jej imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją.
  4. W celu Rejestracji osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie danych wymaganych przez System w ramach procesu Rejestracji.
  5. Zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a EventLabs, której przedmiotem są usługi świadczone przez EventLabs w ramach Evenea, na warunkach określonych w Regulaminie następuje w chwili przyjęcia oferty Eventlabs dotyczącej zakresu usług wskazanego w Regulaminie, dokonanej poprzez zaznaczenie pola akceptacji Regulaminu w formularzu Rejestracji.
  6. W wyniku prawidłowej Rejestracji EventLabs tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do loginu (adres email) podanego w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w Evenea loginu i hasła (logowanie).
  7. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na Evenea.
 5. Prawa i obowiązki Użytkownika oraz EventLabs
  1. Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto, jednakże nie może ich wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne.
  3. EventLabs nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami ani pomiędzy Organizatorami a Użytkownikami. Użytkownicy oraz Organizatorzy są wyłącznie odpowiedzialni za wykonanie umów, które zawarli ze sobą przy wykorzystaniu Evenea.
  4. EventLabs nie ponosi odpowiedzialności za rzeczywistą tożsamość Użytkownika. Każdy Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za sprawdzenie faktycznej tożsamości innego Użytkownika.
  5. Użytkownik jest zobowiązany:
   1. do dostarczenia zgodnych z prawdą i nie wprowadzających w błąd informacji w trakcie Rejestracji i korzystania z Evenea oraz w komunikacji z innymi Użytkownikami oraz Organizatorami.
   2. do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz poszanowania wszystkich praw osób trzecich. W szczególności, Użytkownik nie może (i) używać obraźliwych lub wprowadzających w błąd treści, niezależnie od tego do kogo są one kierowane (ii) umieszczać w Evenea jakichkolwiek materiałów pornograficznych lub treści, które naruszają obowiązujące przepisy prawa (iii) przesyłać niezamówionej informacji handlowej do Użytkowników.
  6. Użytkownik nie jest uprawniony do:
   1. wykorzystywania mechanizmów, oprogramowania ani skryptów w serwisie Evenea, w celach innych niż prawidłowe korzystanie z Evenea. Jednakże, użytkownik może korzystać z interfejsów lub oprogramowania dostarczonych przez EventLabs w zakresie usług dostępnych w serwisie Evenea;
   2. blokowania, modyfikowania i kopiowania jakichkolwiek treści w serwisie Evenea, chyba że działania takie są konieczne do prawidłowego korzystania z usług w serwisie Evenea;
   3. wykonywania wszelkich działań, które mogą wpływać na zdolności do funkcjonowania infrastruktury Evenea, zwłaszcza działań, które mogą spowodować zakłócenie działania wspomnianej infrastruktury;
   4. wykorzystywania jakichkolwiek treści stanowiących własność Eventlabs w celach innych niż korzystanie z Usług;
   5. wykorzystywania jakichkolwiek treści innych Użytkowników bez ich wyraźnej zgody.
  7. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez EventLabs urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, EventLabs może poinformować o tym Użytkownika i zablokować dostęp do tych danych. EventLabs nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej.
  8. EventLabs zastrzega sobie prawo do modyfikacji usług oferowanych w Evenea oraz świadczenia usług różniących się od tych oferowanych w momencie rejestracji Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  9. Jeżeli Organizator danego Wydarzenia opracował Regulamin Wydarzenia, to jego postanowienia także obowiązują Użytkowników. W takim przypadku Organizator udostępni Użytkownikowi Regulamin Wydarzenia poprzez umieszczenie go na stronie danego Wydarzenia. W przypadku kupowania Biletów na Wydarzenia, w których warunki uczestnictwa są objęte także Regulaminem Wydarzenia, Użytkownik akceptuje wskazane regulaminy przy potwierdzaniu zamówienia.
  10. Właściciel lub zarządca obiektu, na którym ma odbywać się Wydarzenie może określić zasady korzystania z tego obiektu. W takich przypadkach obowiązują one Uczestników przebywających na terenie obiektu. Zasady korzystania z obiektu mogą być udostępniane na stronie Wydarzenia.
  11. Dodatkowo niektóre rodzaje Imprez mogą być objęte dodatkowymi regulacjami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych. W przypadku meczy piłki nożnej obowiązują w szczególności przepisy dotyczące szczególnej identyfikacji osób uczestniczących w takiej imprezie oraz tzw. zakazów stadionowych. Bilet wstępu na mecz piłki nożnej lub inny dokument uprawniający do przebywania na nim jest ważny wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 6. Rozwiązanie umowy
  1. Użytkownik może dokonać rozwiązania umowy bez zachowania wypowiedzenia za pośrednictwem funkcji „usuń konto” dostępnej w serwisie Evenea po zalogowaniu i na zasadach określonych w sekcji „Rozwiązanie umowy” w Postanowieniach końcowych (pkt 5.4 – pkt 5.6).
  2. EventLabs ma prawo do zablokowania konta Użytkownika lub wypowiedzenia umowy Użytkownikowi w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Warunki techniczne
  1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług Evenea są następujące: połączenie z siecią Internet oraz przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera Użytkownika dokumentów hipertekstowych (HTML) udostępnionych w sieci Internet za pośrednictwem usługi WWW. EventLabs zaleca Użytkownikowi korzystanie z przeglądarek: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera i Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej.
 8. Przetwarzanie danych osobowych
  1. Dane osobowe przetwarzane są przez EventLabs jako administratora danych Użytkowników, będących osobami fizycznymi, w zakresie danych podanych przy Rejestracji. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez EventLabs zostały określone w Polityce Prywatności Evenea.
  2. Dane osobowe przetwarzane są również przez Organizatorów w zakresie danych podanych przy zakupie Biletu lub rejestracji na Wydarzenie. Dane osobowe podane Organizatorowi są niezbędne do wykonania zawieranej z nim umowy i są przez Organizatora powierzone do przetwarzania EventLabs na zasadzie określonej w art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego „Rozporządzeniem RODO”) W takim zakresie EventLabs działa wyłącznie na zlecenie Organizatora w celu wykonania zawartej z nim umowy. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatorów powinny zostać określone w przez Organizatora.
  3. EventLabs przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do wykonania usług określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności do celów związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, zgodnie z wymogami Rozporządzenia RODO oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. EventLabs umożliwia osobie, której dane dotyczą, prawo do kontroli przetwarzanych danych, poprzez uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych, możliwość żądania uzupełnienia, uaktualnienia, zmiany decyzji w stosunku do udzielonych zgód marketingowych, sprostowania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (prawo do bycia zapomnianym), prawo do uzyskania kopi zgromadzonych EventLabs danych na swój temat. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.
  4. EventLabs wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administrowaniem serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności.
  5. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od Eventlabs w związku z korzystaniem z Evenea, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą.
  6. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera lub informacji handlowej w różnym zakresie w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiednich pól podczas Rejestracji Konta. W każdej chwili użytkownik może zmienić ustawienia tych pól po wejściu w ustawienia konta w sekcji Ustawienia Prywatności w Evenea. Użytkownik wyraża zgodę na publikację przez Organizatora na stronie wydarzenia informacji zawartych w Koncie Użytkownika lub podanych przez Użytkownika kupującego Bilet podczas zakupu Biletu lub rejestracji na Wydarzenie poprzez odznaczenie odpowiedniego pola.
  7. EventLabs Sp z o.o. ma prawo przeprowadzać różnego rodzaju ankiety przy pomocy poczty elektronicznej bądź poprzez udostępnianie ich bezpośrednio w Evenea. Dane zebrane od Użytkowników w procesie przeprowadzania ankiet, w szczególności dane geolokalizacyjne i profilowe (takie jak wykształcenie, zarobki, wiek,) są wykorzystywane wyłącznie w celu badania preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty Evenea do ich oczekiwań. Dane te mogą również służyć do opracowywania różnego rodzaju statystyk. Ujawnienie danych w przeprowadzanych przez EventLabs ankietach jest zawsze dobrowolne, natomiast Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.
 9. Zasady odpowiedzialności
  1. EventLabs podejmuje starania aby zapewnić Użytkownikowi nieprzerwany dostęp do serwisu Evenea przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.
  2. EventLabs zastrzega możliwość stosowania przerw technicznych w działaniu serwisu – każdorazowa przerwa nie będzie dłuższa niż 6 godzin. O każdej przerwie technicznej Użytkownik będzie informowany.
  3. EventLabs nie ponosi odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika.
  4. EventLabs nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu błędnego użycia, niemożności użycia lub błędnego działania Serwisu z powodu siły wyższej, winy Organizatora lub Użytkownika lub innych powodów niezawinionych przez EventLabs.
  5. EventLabs nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika danych nieprawdziwych.
 10. Zakup Biletów w Evenea
  1. Warunkiem skorzystania z Evenea przez Użytkownika kupującego Bilet lub Użytkownika dokonującego rejestracji na Wydarzenie jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
  2. Poprzez dokonanie zakupu Biletu na Wydarzenie przez Użytkownika kupującego Bilet lub poprzez rejestrację na Wydarzenie przez Użytkownika powstaje stosunek umowny wyłącznie pomiędzy (i) Organizatorem a Użytkownikiem kupującym Bilet lub (ii) Organizatorem a Użytkownikiem dokonującym rejestracji na Wydarzenie.
  3. EventLabs oświadcza, że nie jest Organizatorem Wydarzeń w ramach Evenea, chyba że co innego wyraźnie wynika z warunków określonych w Wydarzeniu. EventLabs udostępnia jedynie System Organizatorom a w przypadku świadczenia usługi pośrednictwa w sprzedaży Biletów działa także jako agent Organizatora Wydarzenia na jego rachunek zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  4. Użytkownik kupujący Bilet poprzez kliknięcie w odpowiednie pole wskazujące na dyspozycje zakupu biletu (np. "Kup bilet") zawiera z Organizatorem umowę w zakresie sprzedaży biletów. W celu nabycia biletu konieczne jest:
   1. wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza zamówienia oznaczonych symbolem "*"),
   2. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
  5. Kupującym Bilet nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Organizatorem, zgodnie z art. 38 pkt 12) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827), stanowiącym, że prawo do odstąpienia od umów zawartych na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 11. Formy płatności za bilet
  1. W przypadku wykonywania przez EventLabs usługi pośrednictwa w sprzedaży biletów formy płatności za Bilety mogą być następujące:
   1. Płatność kartą płatniczą – płatność wykonywana za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych;
   2. Szybki przelew – usługa płatności „szybkim przelewem” z dowolnego banku dostarczającego usługę tego typu, płatność wykonywana za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych
   3. Zwykły przelew – przelew tradycyjny na rachunek EventLabs (płatność off-line)
  2. Kwota należności wynikająca z formularza zamówienia Biletu na Wydarzenie powinna zostać zapłacona niezwłocznie po dokonaniu zamówienia i otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem.
  3. EventLabs nie ponosi odpowiedzialności za realizację i bezpieczeństwo transakcji przez dostawcę usług płatniczych , w tym za podanie przez Użytkownika kupującego Bilet numeru karty płatniczej na innych stronach internetowych, przy pomocy których dokonuje płatności.
  4. W szczególności za realizację i bezpieczeństwo transakcji kartami kredytowymi przeprowadzonych na stronach internetowych operatora płatności odpowiada operator płatności zgodnie ze swoim regulaminem.
  5. EventLabs zastrzega, że niektóre sposoby płatności za Bilet mogą być niedostępne w przypadku niektórych Wydarzeń. Szczegółowe informacje na temat dostępnych form płatności znajduję się na etapie zakupu Bletu. Wszelkie ewentualne koszty związane z dokonywaniem płatności za Bilet, w trybie przewidzianym w niniejszym postanowieniu Regulaminu, ponosi Użytkownik.
 12. Odpowiedzialność
  1. odpowiedzialność dotycząca Wydarzenia leży wyłącznie po stronie danego Organizatora.
  2. Informacje na temat Wydarzeń, ilości dostępnych biletów, ceny biletu i formy płatności są określane przez Organizatora. EventLabs nie ma wpływu na jakość tych informacji.
  3. Nazwę, adres oraz inne dane identyfikujące Organizatora Kupujący Bilet może uzyskać w serwisie Evenea.
  4. EventLabs nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Organizatora w stosunku do Kupujących Bilet.
 13. Koszty Biletu
  1. Koszt zamówienia Biletu na Wydarzenie może przekroczyć cenę wskazaną na Bilecie. Koszt zamówienia Biletu jest uzależniony od ceny bazowej Biletu określonej przez Organizatora, wysokości podatku VAT i opłat pobieranych przez EventLabs określonych w Cenniku. W zależności od uzgodnień między EventLabs i Organizatorem Kupujący Bilet może ponosić koszty obsługi sprzedaży Biletów przez EventLabs (opłata za obsługę sprzedaży biletów).
  2. Łączny Koszt zamówienia biletu, w tym wszystkie dodatkowe opłaty są natychmiast wymagalne do zapłaty po otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem.
  3. Natychmiast po otrzymaniu płatności EventLabs wysyła Bilet na adres e-mail Kupującego.
 14. Zwroty
  1. W przypadku odwołania wydarzenia Organizator ponosi wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków Użytkownikowi kupującemu Bilet. W przypadku zmiany daty lub miejsca odbycia się wydarzenia, o ile Kupujący Bilet zażąda zwrotu środków za bilet Organizator ponosi również wyłączną odpowiedzialność za zwrot środków Kupującemu Bilet.
 15. Zmiany regulaminu
  1. EventLabs zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana może dotyczyć w szczególności uruchomienia nowej wersji usług świadczonych w ramach Evenea.
  2. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez EventLabs, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Evenea zmienionego Regulaminu. Wydarzenia rozpoczęte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
  3. Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach w Regulaminie na stronie https://evenea.pl/pl/regulamin. Jeśli Użytkownik nie sprzeciwia się stosowaniu zmienionych warunków w terminie , zmienione warunki uznaje się za przyjęte przez Użytkownika. Za sprzeciw wobec zmienionego Regulaminu uznaje się rozwiązanie umowy z EventLabs.
 16. Rozwiązanie umowy
  1. Użytkownik może rozwiązać umowę z EventLabs (dotyczącą określonego Konta) poprzez wypełnienie dostępnego na stosownej stronie formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (loginu) i hasła. W przypadku Organizatorów usunięcie Konta nie jest możliwe w czasie od momentu aktywacji Wydarzenia i sprzedania co najmniej jednego biletu do zakończenia Wydarzenia i rozliczenia wszelkich płatności związanych z Wydarzeniem. W przypadku innych Użytkowników usunięcie Konta nie jest możliwe w czasie od momentu zgłoszenia udziału w Wydarzeniu do zakończenia rozliczenia wszystkich płatności z nim związanych. Z uwzględnieniem warunków określonych w niniejszym punkcie 5.4. umowa ulega rozwiązaniu po upływie 30 dni od zakończenia rozliczenia wydarzenia lub od momentu wypełnienia formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Rozwiązanie umowy nie jest jednoznaczne z zakończeniem przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Organizatorów w celach marketingowych ani przez EventLabs w celach przesyłania informacji handlowych na wskazane adresy e-mail.
  2. Z ważnych przyczyn, w szczególności, gdy Użytkownik, po uprzednim wezwaniu przez EventLabs nie spełnia swoich zobowiązań umownych wobec EventLabs umowa może zostać rozwiązana przez EventLabs za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.
  3. EventLabs ma prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym lub do zablokowania Konta w przypadku naruszenia istotnych postanowień niniejszego Regulaminu.
 17. Postępowanie reklamacyjne
  1. Użytkownik może złożyć reklamację co do usług świadczonych przez EventLabs.
  2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub w formie pisemnej na adres kontaktowy określony w Evenea. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w Evenea (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
  3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji EventLabs zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  4. EventLabs rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
  5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany w reklamacji.
  6. W wypadku, gdy Użytkownik będący konsumentem składa reklamację co do jakości usług oferowanych przez EventLabs lub Organizatora, a EventLabs lub Organizator nie uznają roszczenia, Użytkownik może wówczas skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
  7. Do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń należą m.in.
   1. postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim działającym przy Inspekcji Handlowej;
   2. wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;
   3. interwencja powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
   4. rozstrzyganie sporów on-line, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ang. Online Dispute Resolution) przez podmioty ODR.
  8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.