STORYTELLING FOR LEADERS - bilety


PRZEKONUJ BEZ ODWOŁYWANIA SIĘ DO WŁADZY.
SZYBKO BUDUJ RELACJE.
ZMIENIAJ SPOSÓB MYŚLENIA I INSPIRUJ DO DZIAŁANIA. 

Poznaj skuteczne techniki wywierania wpływu, angażowania i inspirowania sprawdzone przez tysiące liderów z Londynu, Nowego Jorku, Singapuru czy Sydney.

Organizacje bardzo szybko się zmieniają, struktury się spłaszczają a linie raportowania komplikują. Pracownicy i klienci są rozproszeni, coraz częściej w skali globalnej. A wszyscy jesteśmy ogłuszeni, nie tyle szumem, co hałasem dobiegających zewsząd informacji. Jak zatem lider ma skutecznie wpływać i przekonywać w tak niestabilnych warunkach? 

Opowiadanie autentycznych historii jest bardzo skutecznym rozwiązaniem tego problemu. Gdy opowiadamy o prawdziwych wydarzeniach, ludzie momentalnie chwytają o co chodzi i co więcej zapamiętują to. A to jest kluczowe, zarówno gdy komunikujemy się nieformalnie (czyli przez większość czasu każdego dnia) lub w bardziej formalnych okolicznościach takich jak różnego rodzaju prezentacje. 

"Inne prezentacje były suche i ciężkie. Nasza się naprawdę wyróżniała, bo jako jedyni opowiadaliśmy historie, gdy inni jedynie udostępniali dane." Tak jedna uczestniczka programu STORYTELLING FOR LEADERS opisała sposób w jaki storytelling odmienił jej prezentacje. Kliknij tu, aby dowiedzieć się więcej. 

WIĘCEJ NIŻ TYLKO STORYTELLING 

Uczestnicząc w programie STORYTELLING FOR LEADERS poznasz systematyczną metodę, która pozwoli Ci efektywnie i efektownie opowiadać anegdoty. Program jednak sięga znacznie dalej. Dowiesz się również jak korzystać z magii anegdot, aby uzyskać więcej od innych.

Słuchanie anegdot jest sztuką sprawiania tego, że inni dzielą się swoimi historiami. Dowiesz się jak wydobywanie od ludzi ich historii buduje silniejsze relacje i pozwala lepiej zrozumieć co się naprawdę dzieje lub działo. 

Wyzwalanie anegdot to nic innego jak świadome działanie lidera, które jest tak niezwykłe, że inspiruje ludzi w organizacji do opowiadania o tym zdarzeniu. Pokażemy Ci jak możesz robić to skutecznie. 

WIĘCEJ NIŻ SAME WARSZTATY

Jeśli masz wątpliwości czy możliwe jest opanowanie tych umiejętności podczas jednorazowego spotkania to wiedz, że nie jesteś sam. Według również nas nie ma takiej możliwości, aby stać się skutecznym storytellerem wyłącznie poprzez udział w 1-dniowym szkoleniu. Dlatego STORYTELLING FOR LEADERS to 6-miesięczny program rozwoju umiejętności biznesowego storytellingu składający się z:

 • warsztatów
 • Programu Ćwiczeń Praktycznych
 • współpracy w ramach społeczności online

WARSZTATY

Warsztaty STORYTELLING FOR LEADERS to rodzaj sesji kick-off. Mają charakter interaktywny, ponieważ mocno wierzymy w siłę ćwiczeń praktycznych, wspierających proces uczenia się. Przez cały dzień, biorąc udział w intensywnych zadaniach, uczestnicy zdobywają wiedzę, budują swoje umiejętności a przede wszystkim nabywają pewności i zaufania do samych siebie. Więcej informacji na temat warsztatów znajdziesz klikając na ten link. Możesz też obejrzeć relację filmową z jednego z warsztatów i posłuchać opinii uczestników.

PROGRAM ĆWICZEŃ PRAKTYCZNYCH

Program Ćwiczeń Praktycznych to zestaw cotygodniowych, krótkich zadań - wystarczy 8-15 minut na ich realizację. Ćwiczenia realizowane są w miejscu pracy przez 6 kolejnych miesięcy. Mają one na celu wzmocnienie i rozwinięcie tego, czego nauczysz się podczas warsztatów. W praktyce oznacza to, że bardziej rozwiniesz swoje umiejętności podczas rzeczywistej pracy z wykorzystaniem poznanych technik, niż podczas samych warsztatów.

SPOŁECZNOŚĆ ONLINE

W okresie 6 miesięcy realizacji Programu Ćwiczeń Praktycznych, wszyscy uczestnicy mają możliwość zadawania pytań i dzielenia się swoimi doświadczeniami. W tym celu udostępniamy przestrzeń do współpracy online.

KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ?

Program STORYTELLING FOR LEADERS jest szczególnie przydatny dla każdej osoby, która potrzebuje skutecznie wpływać na ludzi, angażować i inspirować ich. Najczęściej uczestnikami są menadżerowie, szczególnie wyższego i średniego szczebla, kierownicy projektów, a także osoby zajmujące się sprzedażą złożonych rozwiązań.

PROWADZĄCY / TRENER

Dariusz Dobrzyniecki 
Przedsiębiorca, business developer, konsultant, trener. Partner Zarządzający / Wiceprezes Zarządu w Persona GLOBAL Polska. Certyfikowany trener metody STORYTELLING FOR LEADERS.

Na co dzień zajmuje się albo projektowaniem i wdrażaniem zmian systemowych oraz postaw, zachowań i nawyków pracowników (przede wszystkim menedżerów), mających na celu rozwój efektywności biznesu klientów, albo rozwijaniem któregoś z własnych projektów biznesowych. Specjalizuje się w obszarach przywództwa oraz zarządzania sprzedażą a także sprzedaży, skuteczności menedżerskiej i zarządzania zmianą.

Inspirują go zarówno szaleni naukowcy, odważnie łamiący status quo, charyzmatyczni przywódcy, skuteczni menedżerowie, wybitni przedsiębiorcy, filozofowie, mistycy, dowódcy jednostek specjalnych, sportowcy oraz dzieci, wiecznie ciekawe świata i innych ludzi. Pasjonuje się holistycznym podejściem do człowieka, w tym psychologią integralną, wpływem myślenia oraz sposobu odżywiania na życie i zdrowie, kuchnią wegetariańską, jogą, żeglarstwem a ostatnio także bieganiem.

Prywatnie szczęśliwy, spełniony mężczyzna. Na ścieżce swojego rozwoju wspierany przez życiową i biznesową partnerkę oraz dwójkę dzieci, których obecność niemal każdego dnia skłania do zadawania sobie fundamentalnych pytań.

Więcej: http://www.personaglobal.pl/pl/o-nas/zespol/darek-dobrzyniecki oraz http://www.linkedin.com/in/dobrzyniecki

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI? ZADZWOŃ LUB NAPISZ!

Dariusz Dobrzyniecki
e-mail: d.dobrzyniecki@personaglobal.pl
tel. +48 509 45 33 78


Warunki uczestnictwa:

 1. Organizatorem szkolenia jest Persona Global Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 1/12p., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000324315. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7010176477. REGON: 141773833. Opłacony kapitał zakładowy: 5000,00 PLN, zwana dalej "PGP".
 2. Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, zestaw materiałów szkoleniowych, obiad i przerwy na kawę, certyfikat ukończenia szkolenia. PGP nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
 3. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszenia na platformie www.evenea.pl nie później niż na 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Po upływie tego terminu zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu jest dopuszczalne po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z PGP. Wypełnienie formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy PGP a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych).
 4. Z zastrzeżeniem punktu 5, PGP najpóźniej na 7 dni przez terminem rozpoczęcia szkolenia prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.
 5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. PGP zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia w danym terminie szkolenia, jeżeli:
  a) lista uczestników będzie już zamknięta,
  b) w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób.
 6. PGP zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 7 dni przed terminem szkolenia.
 7. W przypadkach określonych w punkcie 5 i 6, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu zostaną zwrócone w całości w ciągu 7 dni od daty przekazania stosownej informacji do uczestnika szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w szkoleniu w innym terminie.
 8. Płatność za szkolenie, o ile nie zostaną uiszczone za pomocą mechanizmów płatności na platformie www.evenea.pl powinna wpłynąć na konto PGP w banku BZ WBK SA nr 19 1090 1883 0000 0001 1152 8305 najpóźniej w ciągu 3 dni od daty otrzymania potwierdzenia udziału w szkoleniu, o którym mowa w punkcie 4 (decyduje data wysłania e-maila zawierającego potwierdzenie udziału w szkoleniu).
 9. PGP zastrzega sobie prawo odmowy udziały zgłoszonej osoby w szkoleniu, w przypadku jeżeli odpłatność za szkolenie nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym PGP w terminie wskazanym w punkcie 8.
 10. Faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od daty otrzymania zapłaty za szkolenie i przesłana pocztą na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.
 11. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 10 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu lub poczty elektronicznej na adres PGP i z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w punkcie 12. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji do PGP. W takim przypadku uczestnikowi przysługuje zwrot wcześniej uiszczonej płatności w całości.
 12. Z zastrzeżeniem punktów 13 i 14, w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, na które zgłoszenie zostało dokonane w ramach oferty promocyjnej, związaną z obniżeniem ceny przy wcześniejszej przedpłacie, na 10 lub więcej dni przed planowanych terminem rozpoczęcia, PGP zastrzega sobie prawo do wystawienia noty obciążeniowej w wysokości 25% ceny szkolenia tytułem kary umownej oraz potrącenia kwoty powstałej w ten sposób należności od kwoty wcześniej uiszczonej tytułem zapłaty za szkolenie. W przypadku jeżeli zapłata nie została wcześniej uiszczona, kary umowne są płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej.
 13. Z zastrzeżeniem punktu 14, w przypadku zgłoszenia rezygnacji na mniej niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, PGP zastrzega sobie prawo do wystawienia noty obciążeniowej w wysokości 50% ceny szkolenia tytułem kary umownej oraz potrącenia kwoty powstałej w ten sposób należności od kwoty wcześniej uiszczonej tytułem zapłaty za szkolenie. W przypadku jeżeli zapłata nie została wcześniej uiszczona, kary umowne są płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej.
 14. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 2 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, PGP zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane szkolenie. Wcześniej wpłacone kwoty nie podlegają w tej sytuacji zwrotowi.
 15. Oświadczenie o chęci udziału w szkoleniu w terminie innym, niż potwierdzony przez PGP zgodnie z punktem 4, jest równoznaczne z rezygnacją z wybranego szkolenia.
 16. PGP zastrzega sobie prawo do odmówienia udziału w szkoleniu otwartym w przypadku, gdy Firma zgłaszająca i/lub Uczestnicy zgłoszeni przez Firmę i/lub Osoby Prywatne prowadzą działalność konkurencyjną wobec PGP, a także z innych powodów bez podania przyczyny.
 17. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona.
 18. PGP będzie rozpatrywać wyłącznie reklamacje dotyczące szkoleń otrzymane w formie pisemnej w terminie do 30 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacje otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Dystrybucja w Polsce: Persona GLOBAL Polska Sp. z o.o.
Worldwide distribution: Persona GLOBAL, Inc.
2014 © Anecdote Pty Ltd.

3 075,00 zł

Kup bilet
 • Szybka i bezpieczna płatność elektroniczna za bilety
 • E-ticket w ciągu kilkunastu minut na Twojej skrzynce
 • Łatwy zakup, bez konieczności zakładania konta

Zobacz również:

szkolenia szkolenia w Warszawie wydarzenia Warszawa Dariusz Dobrzyniecki

Skontaktuj się z organizatorem

Organizatorem wydarzenia "STORYTELLING FOR LEADERS" jest Persona Global Polska

  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
Cena: 2.000,00 zł netto + 23% VAT First Minute

Cena: 2.000,00 zł netto + 23% VAT

już niedostępne 2 460,00 zł -
Cena: 2.500,00 zł netto + 23% VAT Standard

Cena: 2.500,00 zł netto + 23% VAT

30 Września 2017, 23:59 3 075,00 zł
Cena: 3.000,00 zł netto + 23% VAT Last Minute

Cena: 3.000,00 zł netto + 23% VAT

Jeszcze niedostępne
od 1 Października 2017 (Niedziela)
3 690,00 zł -

Ceny biletów zawierają podatek VAT. Do ceny biletu może zostać doliczona opłata transakcyjna.

Warszawa

Polecamy także:

Organizujesz wydarzenie?

Dołącz do tysięcy polskich organizatorów korzystających z Evenea do sprzedaży biletów i rejestracji uczestników.

Dowiedz się więcej